Auteur

Vous trouverez ci-dessous ce qui a été publié par l'auteur que vous avez sélectionné

Author Archive by Cécile YANG

Caij nyoog teev ntuj cheeb tsam Paris Xyoo A 2023

Yuav teev ntuj tom lub tsev teev ntuj Eglise Catholique de la Sainte famille nyob Grigny

15/01/ 2023 – 14H30

12/02/2023 – 14H30

12/03/ 2023 – 14H30

09/04/2023 – 14H30

14/05/2023 – 14H30

11/06/2023 – 14H30

10/09/2023 – 14H30

15/10/2023 – 14H30

12/11/2023 – 14H30

10/11/2023 – 14H30

Muaj dab tsi noog tau rau :

Txiv plig : Père Ghislain Ntsiba Père accompagnateur

Mr Yang Tanguy ( Tshuas Rwg ) Saib xyuas cov ntawv ntshiab

Mr Vwj Tswv Neeb Thawj coj ntawm pawg ntseeg hmoob nyob Paris

« Tas txhia leej nyob ntiaj teb, nws taug kev zoo los taug kev phem kuj tau. Tas sis tus nyiam Tswv Ntuj xaiv kev mloog Tswv Ntuj. As Das thiab Es vas tsis xaiv kev nyiam Tswv Ntuj. « 

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1

Hnub Chiv 1 / Caij Plaub Caug / Xyoo A

Hauv Paus 2, 7-9; 3, 1-7a

2

7 – HUAB TAIS Tswv Ntuj muab ib thooj av nplaum los puab ua tib neeg. HUAB TAIS Tswv Ntuj tshuab pa rau hauv tib neeg qhov ntswg, ces tib neeg ciaj ua ib tug muaj sia.

8 – HUAB TAIS Tswv Ntuj cog tau ib lub vaj nyob Es Dees, nyob sab hnub tuaj. Nws muab tus txiv neej uas nws tau puab tso rau hauv lub vaj.

9 – HUAB TAIS Tswv Ntuj ua kom txhua yam ntoo uas zoo saib thiab zoo noj tuaj hauv lub vaj thaj av. Tus ntoo muaj txoj sia tuaj nyob hauv nruab nrab lub vaj, thiab tus ntoo uas paub qhov zoo qhov phem.

3

1 -Tus nab yog tus ntse tshaj tastxhua hom tsiaj HUAB TAIS TswvNtuj tau tsim los nyob nruab nrag. Nabhais rau tus poj niam tias : »Li ntawd, Tswv Ntuj hais tias : Nebyuav tsis txhob noj txhua yam txiv ntoohauv lub vaj no puas yog ? »

2 – Tus poj niam teb rau tus nab tias : « Wb noj tau cov txiv txi saum cov ntoo hauv lub vaj no tib si.

3 – Tsuas tshwj cov txiv txi saum tsob ntoo nyob hauv nruab nrab lub vaj, mas Tswv Ntuj hais tias :

“Neb tsis txhob noj, tsis txhob kov, yog neb noj neb kov, mas neb yuav tuag. »

4 – Tus nab teb ntua tus poj niam tias : « Tsis muaj li ntawd ib zaug ! Neb yuav tsis tuag. 5 Vim Tswv Ntuj paub tias, hnub twg neb noj ces neb qhov muag yuav qhib, neb yuav zoo li tej tus tswv ntuj uas paub qhov zoo thiab qhov phem. »

6 -Tus poj niam pom hais tias tus ntoo ntawd yeej zoo noj thiab zoo saib kawg, thiab yog tus ntoo uas yus ntshaw noj kom yus paub qhov zoo thiab qhov phem. Nws de zoj lub txiv ntawm tus ntoo los noj. Nws kuj cev rau nws tus txiv uas nrog nws nyob, ces tus txiv kuj noj thiab.

7 – Ces nkawd ob leeg qhov muag qhib plho, nkawd paub hais tias nkawd liab qab.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag 51

3 – Tswv Ntuj, koj lub siab zoo, thov koj khuv leej kuv. 

 Koj lub siab dav tas nrho hlub mos nyoos, 

 koj so kuv qhov txhaum. 

4 – Thov koj ntxuav kuv qhov phem kom tag, 

 yaug kuv qhov txhaum kom kuv huv tuaj. 

5 – Kuv paub kuv qhov txhaum, 

 kuv qhov yuam kev nyob ntawm kuv xub ntiag mus li. 

6 – Kuv ua txhaum rau koj, txhaum koj tib leeg xwb, 

 yam phem ntawm koj qhov muag, kuv tau ua lawm.

13 – Koj txhob ntiab kuv mus deb ntawm koj lub ntsej muag, 

 txhob thau koj lub tswv yim ntshiab ntawm kuv.

14 – Koj ua kom kuv rov zoo siab, vim koj cawm kuv, 

 koj txheem kuv lub tswv yim kom dav. 

15 – Kuv yuav qhia koj txoj kev rau cov ntxeev siab, 

 cov neeg txhaum yuav rov los cuag koj. 

16 – Kuv tus Tswv Ntuj, tus Tswv Ntuj Cawm neeg, 

 thov koj npo kuv dim ntawm ntshav ; 

 kuv tus nplaig yuav cav txog koj txoj kev ncaj ! 

 17 -HUAB TAIS, koj qhib kuv di ncauj, 

 kuv lub ncauj yuav cav lus zoo txog koj.

Zaj nyeem 2

Los Mas 5, 12-19

Ntsiab lus : « Vim As Das ua txhaum, peb thiaj pheej xav ua txhaum. Tab sis nyob hauv Yes Xus peb tau Tswv Ntuj lub txiaj ntsim npo peb ntawm kev txhaum. »

Paj Lug sau ntawv tuaj rau cov ntseeg nyob Los Mas:

12 – Yog vim tib tug neeg xwb, mas kev txhaum tau tshwm los nyob hauv lub ntiaj

teb, ces kev txhaum coj kev tuag los. Txoj kev tuag thiaj raug tas zeej tsoom, vim sawv daws ua txhaum.

13 – Kev txhaum xub tshwm los nyob ntiaj teb ua ntej Txoj Cai, tab sis thaum tsis muaj Txoj Cai, mas yus tsis ris lub txim txhaum. Txij As Das los txog Mais Xes, kev tuag ua vaj kav sawv daws :

14 – tab yog cov neeg tsis tau ua tej yam txhaum zoo nkaus li As Das mas lawv kuj zwm rau kev tuag, vim As Das yog tus duab qhia txog tus yuav tuaj.

15 – Tab sis lub txiaj ntsim tsis zoo li kev txhaum. Vim ib tug xwb ua txhaum mas tas zeej tsoom tuag. Nyem no Tswv Ntuj lub txiaj ntsim thiab cov paj tshab uas Ntuj pub nyob hauv Yes Xus Pleev haj yam ntws los ntau rau zeej tsoom.

16 – Lub txiaj ntsim uas tau coj yam zoo los, tsis zoo li yav thaum ub, uas ib tug neeg xwb ua txhaum : thaud, ib leej tib neeg tau ua ib qho txhaum xwb, mas Ntuj txiav tias neeg yuav raug txim ; hos nyem no neeg tau ua ntau yam txhaum ntev ntev los, tsis kav lub txiaj ntsim ua kom neeg ncaj tuaj.

17 – Vim ib tug neeg tau ua txhaum, ces kev tuag tau ua vaj. Nyem no, cov txais lub txiaj ntsim thiab txais kev ncaj tej paj tshab, mas lawv haj yam yuav ua vaj nyob hauv txoj sia, vim Yes Xus Pleev tib leeg .

18 – Li ntawd, ib tug neeg qhov txhaum pus tas ib zeej tsoom neeg mus rau kev raug txim ; ib tug neeg txoj kev ncaj kuj pub kev ncaj thiab pub txoj sia rau ib tsoom neeg.

19 – Vim ib tug neeg txoj kev tsis mloog lus, ces tas zeej tsoom thiaj ua neeg txhaum ; vim ib tug neeg kev mloog lus, ces tas zeej tsoom yuav tau nce mus ua neeg ncaj.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo

Ntsiab lus : « Yes Xus tsis kam ua hwj huam yees ntxwv raws li Dab Phem ntxias kom nws ua. Yes Xus xaiv txoj kev mloog Tswv Ntuj lus. »

Mas Tais 4, 1-11

1 – Thaum ntawd, Leej Ntuj Plig coj Yes Xus mus rau teb chaws suab puam kom raug dab phem ntxias.

2 – Yes Xus yoo mov tau plaub caug hnub plaub caug hmo, ces nws tshaib plab.

3 – Ces niag ntxias neeg txav los, nws hais rau Yes Xus tias : « Saib, koj yog Tswv Ntuj Leej Tub no, koj hais kom cov pob zeb no txia ua mov! »

4 – Tab sis Yes Xus teb tias : « Muaj lus sau cia tias : Neeg tsis kawg muab mov xwb los yug

txoj sia, neeg tseem muab txhua lo lus tawm ntawm Tswv Ntuj lub ncauj los yug txoj sia thiab. »

5 – Dab phem tseem coj Yes Xus nrog nws mus hauv lub Nroog Ntshiab. Ces dab phem coj Yes Xus mus tso puag saum lub ruv Tuam Tsev Teev Ntuj,

6 – dab phem hais tias : « Saib, koj yog Tswv Ntuj Leej Tub no, koj dhia lawm puag hauv, vim muaj lus sau cia tias : Ntuj yuav txib nws cov tshiab, kom lawv nqa koj nyob hauv lawv txhais tes, kom koj ko taw txhob dawm ib lub pob zeb li. »

7 – Yes Xus hais rau dab phem tias : “Tseem muaj lus sau cia tias : Koj yuav tsis txhob ntxias koj tus Huab Tais Tswv Ntuj.”

8 – Dab phem tseem coj Yes Xus mus txog saum ib lub roob siab siab. Nws taw cov ceeb tsheej muaj koob meej nyob ntiaj teb rau Yes Xus ntsia.

9 – Nws hais tias : « Yog koj txhos caug pe kuv, mas kuv yuav muab tej ntawd tas huv si rau koj. »

10 – Yes Xus hais rau dab phem tias : « Xas Tas, koj khiav mus ! Vim muaj lus sau cia tias : Tus koj yuav pe, yog koj tus Huab Tais Tswv Ntuj. Koj yuav teev nws tib leeg xwb. »

11 – Dab phem thiaj khiav ntawm Yes Xus mus. Ces cov Tshiab txav los tsob hwb Yes Xus.

  Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.


« Koj yuav nyiam tus nyob ze koj ib yam li koj nyiam koj »

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1

Les Vis 19. 1-2.17-18

Ntsiab lus : « Koj yuav nyiam tus nyob ze koj ib yam li koj nyiam koj »

Txoj kev ua neeg zoo.

1 – HUAB TAIS hais rau Mais Xes tias :

2 – « Koj yuav hais rau tsoom tub ki His Xas Lais tias : Nej yuav ua neeg ntshiab, vim kuv yog nej tus HUAB TAIS, nej tus Tswv Ntuj, kuv yog Tus Ntshiab.

17 – Koj yuav tsis txhob ntxub koj tus kwv tij nyob hauv koj nruab siab. Koj yuav qhuab qhia tus uas nrog koj ua ib haiv neeg, koj thiaj yuav tsis tau ris nws qhov txhaum.

18 -Koj yuav tsis txhob rob caub thiab yuav tsis txhob chim ntev rau tus uas nws yog koj haiv neeg. Koj yuav nyiam tus nyob ze koj ib yam li koj nyiam koj. Vim kuv yog HUAB TAIS.

                   Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag 103

Cav txog Tswv Ntuj lub siab khuv leej neeg.

Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog HUAB TAIS,

kuv tej siab ntsws, nej cav lus zoo txog nws lub npe ntshiab ! 

Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog HUAB TAIS,

txhob hnov qab nws tej paj tshab ib qho li ! 

Nws zam koj qhov txhaum tas,

nws kho koj cov mob tas tib si.

Nws txeeb koj txoj sia ntawm qhov ntxa los,

nws lub siab hlub nqee mos nyoos roos koj.

HUAB TAIS hlub mos nyoos, nws khuv leej neeg,

nws npau taws qeeb, nws hlub neeg tas nrho.

Nws tsis nrog neeg ua plaub mus li, nws tsis chib nyeej ntev.

Nws tsis nplua peb xws li peb tau txhaum,

nws tsis pauj rau peb raws li tej txhaum peb ua.

Nws xyeeb peb cov txhaum mus deb peb,

deb cuag li sab hnub tuaj nyob deb sab hnub poob.

HUAB TAIS hlub nqee mos nyoos rau cov hwm nws,

zoo li ib leeg txiv tsev hlub nqee mos nyoos nws cov me nyuam.

Zaj nyeem 2

Kos Lis Nthos 1 zaj 3. 16-23

Ntsiab lus : « Tas txhua yam yog nej tug, nej yog Leej Pleev tug, Leej Pleev yog Tswv Ntuj tug »

Kwv tij,

16 – Nej puas paub tias nej yog Tswv Ntuj ib lub Tuam Tsev ? Nej puas paub tias Tswv Ntuj Leej Ntuj Plig nyob txawm hauv nej ?

17 – Yog muaj ib tug rhuav Tswv Ntuj lub Tuam Tsev, mas Tswv Ntuj yuav rhuav tus ntawd. Vim tias Tswv Ntuj lub Tuam Tsev yog ib yam ntshiab. Lub Tuam Tsev ntawd yog nej.

18 – Nej txhob yuam kev. Nyob hauv nej, yog nej leej twg xav tias nws thoob tsib raws li ntiaj teb kev thoob tsib, mas nws yuav tsum ua neeg vwm, kom nws thoob tsib tuaj.

19 – Vim nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag, ntiaj teb txoj kev thoob tsib yog ib txog kev vwm. Muaj ib lo lus sau tseg tias : ‘Nws ua kom cov thoob tsib rov mag lawv kev ntse.’ Tseem muaj dua ib los sau tias :

20 – “Huab Tais paub cov neeg thoob tsib xav dab tsi : nws paub tias lawv zaj tswv yim yog ib zaj cuav.”

21 – Li ntawd, nej txhob muaj ib tug nrhiav koob meej nyob hauv neeg.

22 – Vim tas txhia yam yog nej tug. Tsis hais Paj Lug, los As Pos Los, los Kes Fas, los lub ntiaj teb, los txoj sia, los txoj kev tuag, los lub zim txwv no, los yav tom ntej : tas txhua yam ntawd yog nej tug.

23 – Tab sis nej yog Leej Pleev tug, Leej Pleev yog Tswv Ntuj tug.

      Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo

Mas Tais 5. 38-48

Ntsiab lus : « Nej yuav nyiam nej cov yeeb ncuab »

Lub caij ntawd, Yes Xus hais rau nws cov thwj tim :

38 – Nej hnov tej lus qhia tias : Qhov muag pauj qhov muag, kaus hniav pauj kaus hniav.

39 – Hos kuv hais rau nej : nej tsis txhob nrog tus neeg phem sib cav. Yuav ua li no : leej twg ib ncuav pias rau koj sab plhu xis, tig sab plhu laug rau nws thiab.

40 – Leej twg xav ua plaub rau koj kom tau koj lub tsho, mas koj muab koj lub tsho tshaj sab ntxiv rau nws thiab.

41 – Leej twg thov koj xa nws mus ib ncuas kev, mas koj nrog nws mus ob ncuas.

42 – Leej twg thov koj, mas koj pub rau nws. Leej twg xav txais nyiaj ntawm koj, mas koj txhob tig nraub qaum rau nws.

43 – « Nej hnov tej lus qhia tias : Koj yuav nyiam tus nyob ze koj, koj yuav ntxub koj tus yeeb ncuab.

44 – Tab sis, kuv hais rau nej tias : nej yuav nyiam nej cov yeeb ncuab, nej yuav thov Ntuj rau cov tsim txom nej ;

45 – nej thiaj yog nej Txiv nyob saum ntuj cov tub ; vim nej Txiv ua kom lub hnub tuaj ziab cov neeg phem thiab cov neeg zoo, nws ua kom nag los rau cov siab ncaj thiab cov siab nkhaus.

46 – Yog nej nyiam cov neeg nyiam nej, mas nej yuav tau koob haum dab tsi ? Tab yog cov sau se, lawv kuj txawj nyiam li ntawd.

47 – Yog nej tshwj zias nej cov lus foom zoo rau nej cov kwv tij xwb, mas nej tau ua dab tsi zoo tshaj luag ? Tab yog cov neeg teev pej kum dab, los lawv kuj txawj ua li ntawd.

48 – Hos nej, mas nej yuav ua neeg zoo tshaj, vim nej Txiv nyob saum ntuj yog tus zoo tshaj.

              Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

« HuabTais tsis tau kom leej twg mus taug txoj kev tsis hwm Ntuj »

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Npes Xis Las, Zaj 15. 15-20

Ntsiab lus: Neeg yuav xaiv txoj kev zoo

15 – Yog koj xav mas koj yeej coj cov lus qhia tau. Koj yuav ua xis Huab Tais siab.
16 – Huab Tais tso dej thiab hluav taws rau ntawm koj xub ntiag. Koj xyab tes
mus kov dej los kov hluav taws tau raws li koj nyiam.

17 – Txoj sia thiab txoj kev tuag nyob ntawm neeg xub ntiag. Ntuj
pub txoj sia thiab txoj kev tuag rau neeg raws li neeg nyiam.
18 – Txoj kev thoob tsib loj tas nrho, nws muaj zog, nws muaj hwj huam. Nws pom
tas ib puas tsav yam.

19 – Huab Tais ntsia ntsoov cov neeg hwm nws. Nws paub
txhua yam neeg ua.

20 – Huab Tais tsis tau kom leej twg mus taug txoj kev tsis
hwm Ntuj, nws tsis tau tso lus rau leej twg ua txhaum.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag -119

1 – Cov tau txoj hmoov zoo yog cov neeg coj tus cwj pwm ncaj ncees,
yog cov ua raws nraim HUAB TAIS Txoj Cai.
2 – Cov tau txoj hmoov zoo yog cov ua qhov uas HUAB TAIS
xav kom ua, yog cov nrhiav nws tas siab tas ntsws.

4 – Koj tshaj koj cov lus qhuab qhia tuaj
kom sawv daws khaws cia zoo.
5 – Thov kom kuv coj tus cwj pwm ruaj
kuv thiaj yuav coj tau koj cov lij choj

17 – Thov koj ua zoo rau koj tus tub txib :
kom kuv muaj txoj sia, kuv thiaj yuav khaws koj lo lus.
18 – Koj qhib kuv qhov muag, kuv thiaj yuav pom
yam zoo nkauj tshiab khiv hauv koj Txoj Cai

33 – HUAB TAIS, thov koj qhia txoj kev mus hauv koj cov lij choj
rau kuv kawm,
kuv yuav mus raws nraim koj cov lij choj.
34 – Thov koj ua kom kuv to taub, ces kuv yuav coj koj Txoj Cai,
kuv yuav muab tas kuv lub siab lub ntsws los mloog koj Txoj Cai

Zaj nyeem 2 :

Kos Lis Nthos Tsab 1 zaj 2. 6-10

Ntsiab lus : Tswv Ntuj txoj kev Thoob Tsib ib txwm tshwj zias rau peb txij lub hauv
paus los, kom peb muaj hwj chim.

6 – Kwv tij,

Peb hais txog kev Thoob Tsib rau cov neeg zoo txhij zoo txhua. Txoj kev thoob
tsib no tsis yog ntiaj teb kev thoob tsib, thiab tsis yog ntiaj teb cov vaj tej kev
thoob tsib uas yuav ploj.

7 – Txoj kev thoob tsib uas peb hais txog, mas yog Tswv Ntuj txoj kev Thoob Tsib ;

yog txoj kev Thoob Tsib uas neeg tsis to taub, thiab tseem nyob zais ntshis txog tav no ;
yog kev Thoob Tsib uas Tswv Ntuj ib txwm tshwj zias rau peb txij lub hauv
paus los, kom peb muaj hwj chim.
8 – Yog txoj kev Thoob Tsib uas tsis muaj ib tug vaj nyob ntiaj teb no paub li :

yog lawv paub, mas lawv tsis muab tus Huab Tais muaj hwj chim tua saum ntoo cuam.
9 – Peb ua raws li cov lus sau tseg tias : “Peb tshaj tej yam qhov muag tsis tau
pom dua, tej yam pob ntseg tsis tau hnov dua, tej yam tsis tau nce los txog neeg lub
siab. Peb tshaj txhua yam uas Tswv Ntuj npaj tseg rau cov neeg nyiam nws.”
10 – Tswv Ntuj qhia tej yam ntawd rau peb paub nyob hauv Leej Ntuj Plig : vim Leej
Ntuj Plig tsom tau tas puas tsav yam, nws tsom tau tej yam tob nyob hauv Tswv Ntuj.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Mas Tais 11,25

Ntsiab lus : Qhib lub Moo Zoo rau cov me neeg. Leej Txiv thiab Leej Tub

25 Lub caij ntawd, Yes Xus hais tias :
« Txiv, kuv cav lus zoo txog koj, Huab
Tais kav lub ntuj lub teb, vim koj zais tej
yam ntawd rau cov neeg thoob tsib thiab
cov neeg ntse, koj ho qhib rau cov me
nyuam yaus.

Mas Tais, 5, 20-22a.27-28.33-34a.37)

Ntsiab Lus : « Nej hnov cov lus qhia rau tej laus, Hos kuv, mas kuv hais rau nej

20 – « Kuv hais rau nej : yog nej tsis ua siab ncaj dua cov Kws Ntawv Ntshiab thiab
cov Fas Lis Xais, mas nej yuav mus tsis tau hauv Ntuj lub Ceeb Tsheej.
21 – « Nej hnov cov lus qhia rau tej laus thaud tias : « Koj tsis txhob tua neeg. Tus
twg tua neeg, nws yuav raug luag txiav txim rau nws.

22 – Hos kuv, mas kuv hais rau nej : Leej twg npau taws rau nws tus
kwv, nws yuav raug txim ntawm tsev hais plaub. Yog nws hais rau nws tus kwv tias
« Niag ruam ! » mas nws yuav raug txim ntawm lub rooj txwj laus Xas Nes Nrees.
Yog nws hais rau nws tus kwv tias : « Niag vwm », mas nws yuav raug txim nyob
hauv dab phem cov hluav taws.

27 – Nej hnov tej lus qhia tias : Koj yuav tsis txhob deev luag txij luag nkawm.

28 – Hos kuv, mas kuv hais rau nej : Leej twg ntsia ib tug poj niam vim
ntshaw zes nws, tus ntawd twb deev tus poj niam ntawd hauv nruab siab lawm.

33 – Nej tseem hnov cov lus qhia rau tej laus thaud tias :
Koj tsis txhob twv ntuj, koj yuav ua raws li cov lus koj tau cog rau Huab Tais.
34 – Tab sis kuv hais rau nej, nej tsis txhob twv ntuj ib zaug li. Txhob muab lub ntuj
los ua tim khawv, vim ntuj yog Tswv Ntuj lub theej kiab

37 – Nej yuav hais li no : Muaj, ces hais tias muaj ; tsis muaj, ces hais tias tsis muaj.
Cov lus hais tshaj, yog tuaj ntawm tus Phem tuaj.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Yoo mov raws kev tseeb

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

His Xais, Zaj 58, 7-10

HUAB TAIS hais li no:

7 – Yog koj muab koj cov mov los faib rau
tus neeg tshaib noj, yog koj cheem cov
txom nyem tsis muaj chaw nkaum kom
lawv nyob hauv koj tsev, yog koj muab
ris tsho rau tus koj pom liab qab hnav,
yog koj tsis tig nraub qaum rau tus muaj
lub cev nqaij zoo li koj.
8 – Yog koj ua li ntawd , mas qhov pom
kev yuav txhawv xws li hnub tuaj. Koj
lub qhov txhab yuav nqawm sai, koj txoj
kev ncaj yuav mus ua koj ntej. HUAB
TAIS lub hwj chim yuav hwj koj.
9 – Yog koj hu mas HUAB TAIS yuav teb,
yog koj qw tias :
« Tsuag tsuag tuaj tsom kwm kuv. »
Nws yuav hais tias :
« Kuv nyob ntawm no. »
Yog koj tshem rab quab ntawm koj tsev
mus, yog koj tsis tsa tes hem luag, yog
koj tsis hais cov lus phem.

10 – Yog koj
faib koj cov mov rau tus neeg tshaib noj,
yog koj pub dej rau tus neeg nqhis haus,
mas koj qhov pom kev yuav sawv nyob
hauv qhov tsaus ntuj. Koj qhov tsaus ntuj
yuav pom kev nrig li lub hnub thaum tav
su

Nkauj Paj Nruag – 112 :

Tus siab ncaj tau txoj hmoov zoo

As les lus yas

Tus neeg ncaj sawv hauv qhov tsaus ntuj.

Nws yog lub teeb kaj cov neeg ncaj, nws khuv leej luag, 

nws zam rau luag, nws ua haum pheej.

Tus neeg txawj hlub luag, thiab qiv rau luag

nws tswj nws tej nyiaj txhiag raws kev ncaj.

Tus neeg ncaj yuav nyob ruaj, 

sawv daws yuav  nco ntsoov txog nws mus li.

Nws yuav tsis ntshaib cov lus cuav lim hiam;

Nws lub siab ruaj, nws tso siab rau Huab Tais.

Nws lub siab tawv, nws tsis txhawj, 

Nws siab dav nws pub ntau rau cov pluag:

nws txoj kev ncaj yuav nyob mus li,

nws muaj ntseg muag, nws yuav tsa hauv pliaj.

Zaj nyeem 2 :

Kos Lis Nthos Tsab Ib, Zaj 2. 1-5

1 Kwv tij sawv daws, ntawm kuv
mas, thaum kuv tuaj tim nej, kuv
tsis tau siv ib co lus muaj hwj chim thiab
ib co lus thoob tsib los tshaj Tswv Ntuj
lub txiaj ntsim rau nej.
2 Thaum kuv nrog nej nyob, kuv tsuas
xav paub Yes Xus Pleev, paub tus Yes
Xus Pleev tuag nyob saum ntoo cuam
xwb. 3 Thaum kuv tuaj cuag nej, kuv
yog tus tsis muaj zog, yog tus neeg
txhawj tshee na. 4 Kuv tej lus, thiab lub
Moo Zoo kuv xa tuaj, tsis zoo li kev
Thoob Tsib cov lus txawj ntxias neeg.
Kuv tej lus yog ib zag txuj tawm hauv
Leej Tswv Yim thiab hauv lub Hwj Huam
los, 5 kom nej txoj kev ntseeg txawb rau
saum Tswv Ntuj lub hwj huam, tsis txhob
txawb rau saum neeg kev thoob tsib.

Ntawv moo zoo :

Cov ntsev las lub ntiaj teb.
Qhov pom kev ci rau ntiaj teb.
5 : 13 – 16.


13 – Nej yog cov ntsev las lub ntiaj teb.
Tab sis yog ntsev tsuag lawm, yuav muab
dab tsi ua kom ntsev rov qab daw tuaj ?
Ntsev tsuag tsis zoo ua dab tsi, tsuas
kawg muab pov tseg nraum zoov rau neeg
tsuj xwb.
14 – Nej yog lub teeb ci rau lub ntiaj teb.
Ib lub nroog txhim rau saum ib lub ncov
roob, yuav muab zais tsis tau.

15 – Hos,
luag kuj tsis taws teeb coj mus zais rau
hauv qab txee, luag muab txawb saum tus
ncej teeb, lub teeb ci rau tas cov neeg
nyob hauv tsev pom kev.

16 – Li ntawd,
nej lub teeb yuav tsum ci nyob ntawm zeej
tsoom xub ntiag, kom lawv pom nej cov
dej num zoo, ces lawv yuav cav txog nej
Txiv nyob saum ntuj.