Hnub chiv 12 lub 07 hlis 2020

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

« Los nag ua rau lub ntiaj teb sawv » ( His Xais 55, 10-11)

Zaj nyeem ib :

His Xais : tshooj 55 nqe 10-11

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj lo lus ua hauj lwm nyob hauv neeg lub siab. Yog vim peb ntseeg qhov ntawd mas peb thiaj zoo siab tshaj Ntuj lus rau tsoom sid.

10 Cov nag, cov daus uas poob saum ntuj
los, yog lawv tsis tau pub dej rau ntiaj teb
haus, mas lawv tsis rov mus saum ntuj.
Cov nag thiab cov daus ua kom cov noob
lwj thiab nthaw kaus, ua kom lub ntiaj teb
txi txiv rau tus tseb, pub mov rau neeg
noj, ces cov nag mam rov mus lawm
saum ntuj.

11 Cov lus tawm ntawm kuv lub ncauj
los kuj zoo li ntawd thiab. Nws tsis tau
ua hauj lwm, mas nws tsis rov los cuag
kuv. Kuv lo lus tsis tau leg qhov kuv xav,
mas nws tsis rov los cuag kuv. Kuv lo lus
tsis tau ua tiav qhov kuv xa nws mus ua,
mas nws tsis rov los cuag kuv. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Zaj nyeem ob :

Los Mas : tshooj 8; nse 18 txog 23

Lub ntsiab lus : Peb pom lub ntiaj teb raug txom nyem thiab zwm rau kev tuag, tab sis peb tso siab tias kev txom nyem kev tuag ntawd yog txoj kev yug lub ntuj lub teb tshiab.

Cov lus Paj Lug sau tuaj rau cov ntseeg nyob Los Mas

18 Kuv pom tias txoj kev txom nyem
uas peb ris lub caij no, yuav muab los piv
tsis tau rau lub hwj chim uas yuav tawm
tuaj rau luag pom xyeem nyob hauv peb.

19 Tas puas tsav yam uas Ntuj tsim los
tos ntshis txog lub caij Tswv Ntuj cov me
nyuam yuav tawm los rau sawv daws pom xyeem.

20 Tas puas tsav yam Ntuj
tsim los puav leej zwm rau kev cuav : tsis
yog vim lawv txhob txwm xav zwm rau
kev cuav ; yog vim muaj ib tug coj lawv
mus zwm rau kev cuav.

21 Tas puas tsav
yam Ntuj tsim los, tso siab tias lawv kuj
yuav dim ntawm txoj kev ua qhev thiab
txoj kev ploj : lawv tso siab tias lawv
yuav tau kev twj lij mus hauv Tswv Ntuj
tsoom tub ki lub hwj chim.

22 Peb paub tias, los txog tav no, tas
puas tsav yam ntuj tsim los ntsaj xws li ib
tug poj niam daws cev.

23 Tsis yog tas
puas tsav yam ntsaj xwb ; tab txawm peb
twb tau txais Leej Ntuj Plig cov txiaj
ntsim los ua peb tug, tsis kav peb tseem
ntsaj nyob hauv nruab siab thiab, vim peb
tos lub caij txhiv peb lub cev.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Ntawm Moo Zoo :

Mas Tais : tshooj 13; nqe 1 txog 23

Lub ntsiab lus : Ntuj lo lus uas cov tub tshaj Ntuj lus cev rau tsoom sid yog zoo li cov noob nplej uas luag tseb, qee zaum nws tsis txi txiv, qee zaum nws txi txiv zoo.

1 Muaj ib hnub, Yes Xus tawm
hauv tsev mus zaum ntawm ntug
dej ntuj.

2 Tej pab neeg coob tuaj ntsauv
nws, ces nws nce mus zaum hauv ib lub
nkoj, hos tas tsoom neeg nyob ntawm ntug
dej.

3 Yes Xus ua paj lug qhia lawv txog
ntau yam. Yes Xus hais li no :
« Tus tseb nplej tawm mus tseb.

4 Thaum nws tseb, muaj ib co noob poob
ntawm ntug kev, noog ya tuaj noj tas huv
si lawm.

5 Ib co noob poob rau hauv cov
av pob zeb, nyob ntawd tsis muaj av ntau,
ces noob tuaj kaus sai, vim av tsis tob.

6 Thaum hnub tuaj, tshav ziab, cov yub
nkig, vim tsis muaj cag ces cov yub qhuav
tas.

7 Tseem muaj ib co noob poob hauv
cov pos. Pos hlob tuaj laum cov yub.

8
Hos muaj ib co noob poob rau hauv thaj
av zoo, cov noob ntawd txhawv hnab, tej
lub noob txi ib puas lub, tej lub txi rau
caum lub, tej lub txi peb caug lub.

9 Leej twg muaj pob ntseg, cia nws
mloog. »


10 Cov thwj tim txav los ze Yes Xus,
lawv hais rau nws tias :
« Vim li cas koj ua paj lug hais rau
lawv ? »

11 Yes Xus teb rau lawv tias :
« Vim Ntuj pub kom nej paub tej yam tob
hauv Ntuj lub Ceeb Tsheej, tab sis Ntuj
tsis tau pub rau cov ntawd.

12 Tus uas
twb muaj lawm, mas Ntuj yuav pub rau
nws kom nws muaj ntau tshaj. Hos
ntawm tus tsis muaj, ces Ntuj tseem yuav
thau qhov nws muaj tawm mus.

13 Vim
li ntawd, kuv thiaj ua paj lug hais rau
lawv : vim tias lawv ntsia, los lawv tsis
pom, lawv mloog, los lawv tsis hnov,
thiab tsis to taub.

14 Li ntawd, thiaj
muaj raws li cov lus uas Yaj Saub His
Xais xub hais tseg tias :
Nej pob ntseg hnov, los nej yuav tsis to
taub ; nej ntsia, tab sis nej yuav tsis pom.

15 Yog vim haiv neeg no lub siab qhwv
lawm : lawv pos pob ntseg, lawv qi qhov
muag,
lawv ntshai tsam lawv qhov muag pom,
tsam lawv pob ntseg hnov,
ces lawv lub siab to taub.
tsam lawv yuav tsum hloov siab,
thiab kuv yuav kho tau lawv zoo.

16 Hos nej, mas nej qhov muag tau txoj
hmoov zoo, vim nej qhov muag pom kev.
Nej pob ntseg tau txoj hmoov zoo, vim nej
pob ntseg hnov lus.

17 Kuv hais tseeb
rau nej, cov yaj saub thiab cov neeg siab
ncaj thaud coob leej ntshaw pom yam uas
nej pom, tab sis lawv tsis tau pom, ntshaw
hnov yam uas nej hnov, tab sis lawv tsis
tau hnov !


18 Nej mloog zaj paj lug hais txog tus
tseb nplej lub ntsiab.

19 Tus neeg uas tau hnov Lo Lus qhia
txog Ntuj lub Ceeb Tsheej, nws tsis to
taub, tus Phem tuaj txog, nws txeeb yam
uas Ntuj tseb hauv tus ntawd lub siab : tus
ntawd yog tus txais cov noob poob ntawm
ntug kev.

20 Cov noob poob rau hauv cov av pob
zeb, yog tus neeg uas thaum nws hnov
Ntuj Lo Lus, nws zoo siab txais.

21 Tab
sis nws tsis muaj cag nyob hauv nws, vim
nws yog neeg tsis ruaj : thaum muaj kev
txom nyem, los muaj kev raug luag hiam
vim Lo Lus, ces nws ntog tam sis ntawd.

22 Cov noob uas poob rau hauv cov pos,
yog tus uas hnov Lo Lus, tab sis ntiaj teb
kev txob xeeb, nyiaj txiag tej kev ntxias
laum Lo Lus, ces Lo Lus txi tsis taus txiv.

23 Cov noob uas poob rau hauv cov av
zoo, yog tus uas hnov Lo Lus, nws to
taub Lo Lus ntawd, ces nws txi txiv. Ib
tug txi ib puas lub, ib tug txi rau caum
lub, hos lwm tus txi peb caug lub.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj