Hnub chiv 30e ntawm lub caij nruab xyoo. xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Npes Xis Las : Tshooj : 35 Nqe : 12- 14; 16 – 18

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj txiav txim ncaj, nws nyiam pab cov neeg me.

12 Huab Tais yog ib tug txiav txim tsis kws leej twg cai.

13 Nws tsis kws leej twg cai los muab txim rau tus pluag. Thaum tus raug luag hiam thov Huab Tais mas Huab Tais mloog nws.

14 Huab Tais tsis thuam tus me nyuam ntsuag lo lus thov, nws tsis thuam tus poj ntsuam
nws cov lus ntsaj.

16 Leej twg tsob hwb Huab Tais thiab ua raws li Huab Tais nyiam, mas Huab Tais mloog tus ntawd. Tus ntawd lub suab nrov mus txog txheej huab saud.

17 Tus neeg txheej qis cov lus thov hla mus dhau txheej huab saud. Tus neeg txheej qis zaj thov Ntuj tseem mus tsis tau txog Huab Tais, mas tus neeg txheej qis lub siab nyob tsis tus.

18 Yog tus Nyob Siab Tshaj tseem tsis tau tuaj xyuas tus neeg txheej qis, mas tus neeg txheej qis thov tsis tseg. Nws thov mus txog lub caij tus Nyob Siab Tshaj txiav txim thiab ua ncaj rau cov neeg siab ncaj.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Tis Mos Tes : Tshooj : 4 Nqe : 6 – 8. 16 – 18

Lub ntsiab lus : Txog lub caij Paj Lug yuav tso ntiaj teb tseg. Cov lus ntuas kawg.

6 Ntawm kuv, mas txog lub caij hliv kuv roj ntsha los txi Ntuj lawm. Txog lub caij kuv yuav mus.

7 Tas kuv sid, kuv tau ua ib ntsug zoo rog. Kuv khiav mus txog chaw lawm. Kuv tau ceev txoj kev ntseeg.

8 Nyem no, Huab Tais twb npaj tau lub kaus mom yeej phim cov neeg ncaj rau kuv lawm. Lub zim txwv kawg, tus Huab Tais txiav txim ncaj yuav muab lub kaus mom ntawd rau kuv. Tsis yog yuav muab rau kuv ib leeg xwb : nws yuav muab rau tas tsoom neeg nyiam nws, thiab rau tas tsoom neeg tos lub Hnub Nyoog nws yuav tawm los rau pom xyeem.

16 Thaum cov nom hu kuv tuaj hauv lub tsev txiav txim thawj zaug, mas tsis muaj leej twg nres kuv li. Sawv daws tso kuv pov tseg. Kuv thov kom Ntuj txhob pauj txim rau lawv.

17 Huab Tais tau nrog nraim kuv. Nws tso nws lub zog rau hauv kuv, kom kuv tshaj lub Moo, kom lub Moo nrov mus txog cov neeg teev pej kum dab pob ntseg. Ntuj npo kuv dim ntawm tsov ntxhuav lub ncauj.

18 Huab Tais yuav npo kuv dim ntawm txhua hom kev nkhaus. Huab Tais yuav cawm kuv. Nws yuav txuag kuv rau nws lub Ceeb Tsheej nyob saum Ntuj. Huab Tais nto koob meej mus ib txhiab ib txhis. Ua li.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 18 Nqe : 9 – 14

Lub ntsiab lus : Tus Fas Lis Xais thiab tus sau se.

9 Yes Xus tseem hais zaj paj lug no ntxiv, nws hais rau ib txhia neeg uas lawv khav tias lawv yog neeg ncaj, ces lawv thuam luag tej.

10 « Muaj ob tug neeg nce mus teev Ntuj pem lub Tuam Tsev Teev Ntuj. Ib tug yog Fas Lis Xais, ib tug yog neeg sau se.

11 Tus Fas Lis Xais sawv ntsug, nws teev Ntuj li no nyob hauv siab : ‘Aub, Tswv Ntuj, kuv ua koj tsaug, vim kuv tsis zoo li zeej tsoom sawv daws. Lawv mas lawv ua tub sab, ua tsis ncaj, deev luag txij luag nkawm, thiab tseem ua zoo li tus sau se ntawd.

12 Ib lis piam, kuv yoo mov ob zaug. Kuv pub ib feem kaum ntawm tas txhia yam uas kuv khwv tau.’

13 Tus sau se nyob deb, tsis muaj cuab kav tsa muag ntsia saum ntuj. Nws ntaus nws hauv siab, nws hais tias : ‘Aub ! Tswv Ntuj, thov koj khuv leej kuv, vim kuv yog neeg txhaum !’

14 Kuv hais rau nej : tus sau se nqes rov mus tsev, nws ntshiab huv lawm, hos tus Fas Lis Xais tsis tau ntshiab huv. Vim tias leej twg tsa nws siab, Ntuj yuav txo nws qis, hos leej twg txo nws qis, Ntuj yuav
tsa nws siab. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Ntsuab-Rwg Thoj