Tswv Ntuj hu Has Nplas

Zaj nyeem ib

Hauv Paus, Zaj 1 – 12 : 1 – 4

1 – HUAB TAIS hais rau Has Nplas tias :
« Tso koj lub teb chaws tseg, tso koj tsev neeg, koj tej txheeb ze thiab koj txiv lub
vaj tse tseg, koj mus nyob lub teb chaws uas kuv yuav qhia rau koj.
2 – Kuv yuav tsa koj ua ib haiv neeg loj, kuv yuav foom hmoov zoo rau koj, thiab
kuv yuav ua kom koj lub npe nto moo loj. Koj yuav nqa txoj hmoov zoo rau txhua
leej txhua tus.

3 – Kuv yuav foom hmoov zoo rau cov neeg uas foom hmoov zoo rau koj, kuv yuav foom hmoov phem rau cov uas foom phem rau koj.

Tas txhua haiv neeg nyob ntiaj teb yuav muab koj lub npe los sib foom hmoov zoo.”
4 – Has Nplas sawv kev mus raws li HUAB TAIS kom nws mus. Los kuj
nrog nws mus thiab. Thaum Has Nplas tsiv hauv Has Laas teb mus, nws muaj
xya caum tsib xyoos.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag

HUAB TAIS, thov kom koj lub siab hlub roos peb, vim koj yog peb qhov chaw vam khom !

(Ps 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22)

4 – Vim nruab hnub hmo ntuj, koj txhais tes tsuam hnyav saum kuv,
kuv roj ntsha qhuav xws li tej quav nplej raug tshav kub lub caij ntuj sov.
5 – Kuv qhia kuv qhov txhaum rau koj, Kuv tsis zais kuv qhov yuam kev.
Kuv hais tias : « Kuv yuav lees kuv cov txhaum ntawm HUAB TAIS ».
Ces koj tshem lub nra txhaum ntawm kuv.

18 – HUAB TAIS zov cov neeg hwm nws, nws zov cov tso siab rau nws lub siab hlub.
19 – Nws npo lawv dim ntawm kev tuag, nws txuag lawv txoj sia thaum teb chaws tshaib plab.
20 – Ntawm peb, peb tos ntsoov HUAB TAIS: nws yog tus pab peb, nws yog peb daim leem phiaj !
22 – HUAB TAIS, thov kom koj lub siab hlub roos peb, vim koj yog peb qhov chaw vam khom !

Zaj nyeem ob

Nws hu peb vim nws pom zoo hu, thiab vim nws xav pub txiaj ntsim

(2 Tm 1, 8b-10)

Txhob txaj muag zeem kuv uas yog Yes Xus tus neeg nyob txim. Koj yuav zoo siab nrog kuv
raug txom nyem vim lub Moo Zoo. Koj muaj Tswv Ntuj lub zog nres koj.
9 – Tswv Ntuj yog tus cawm peb. Nws lo lus ntshiab hu peb, tsis yog vim peb cov
dej num. Nws hu peb vim nws pom zoo hu, thiab vim nws xav pub txiaj ntsim.
Tswv Ntuj twb pub nws cov txiaj ntsim rau peb txij puag hnub txheej tshoj thaum
ub nyob hauv Yes Xus Pleev.

10 Nyiam no, lub txiaj ntsim ntawd tawm tuaj rau pom xyeem nyob hauv Yes Xus Pleev,
tus cawm peb. Yes Xus rhuav kev tuag, thiab nws lub Moo Zoo ua kom txoj sia
tsis txawj tuag ci tuaj.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo

Yes Xus lub hwj chim tawm los

Ces muaj ib tw huab ci dawb paug los ntxoov npog nkaus lawv,

Ces ib lub suab hais hauv twv huab tuaj tias :
« Tus no, yog kuv leej tub uas kuv nyiam, nws yog kuv qhov chaw zoo siab, nej
mloog nws mog ! »

1 – Tau rau hnub tom qab, Yes Xus coj Pob Zeb, Yas Kos thiab nws tus kwv Zam
mus rau ib qho, ces lawv nce mus saum ib lub roob siab.

2 – Yes Xus ib ce hloov tas nyob ntawm lawv xub ntiag : nws lub
ntsej muag ci ntsa iab zoo li lub hnub, nws cov ris tsho ci dawb paug li qhov pom kev.

3 – Ces Mais Xes thiab Es Lias nkawd tawm los rau lawv pom. Nkawd nrog Yes Xus tham.
4 – Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, peb nyob ntawm no mas zoo tas
nrho. Yog koj kheev no, kuv yuav ua peb lub tsev tsam phooj, ib lub rau koj, ib lub
rau Mais Xes, ib lub rau Es Lias. »
5 – Pob Zeb tseem tab tom hais li ntawd, ces muaj ib tw huab ci dawb paug los
ntxoov npog nkaus lawv, ces ib lub suab hais hauv twv huab tuaj tias :
« Tus no, yog kuv leej tub uas kuv nyiam, nws yog kuv qhov chaw zoo siab, nej
mloog nws mog ! »
6 – Cov thwj tim hnov lub suab ntawd, lawv khoov ntsej muag ti av, lawv ntshai kawg.

7 – Tab sis Yes Xus txav los plhws lawv, thiab nws hais rau lawv tias :
« Nej sawv, nej txhob ntshai. »
8 – Ces lawv tsa muag ntsia, tsis pom leej twg li, kawg tshuav Yes Xus tib leeg xwb.
9 – Thaum lawv nqes saum roob los, Yes Xus txwv lawv tias :
« Nej txhob qhia qhov nej tau pom no rau leej twg li, nej tos kom Neeg Leej Tub
sawv hauv cov tuag rov los tso. »

  Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Cécile YANG