Nruab xyoo HNUB CHIV 11 XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj ua kom nws haiv neeg His Xas Lais uas nyob txim nyob Npas Npis Los lawv rov los ua ib haiv neeg vam meej.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV ES XES KIAS.

22 – HUAB TAIS Tswv Ntuj hais zoo li no :  

« Kuv yuav nrhiav tus ntoo faj khaum loj dua cov, nyob saum nws lub ntsis kuv yuav de tus ceg siab dua cov, kuv yuav coj mus cog nyob saum ib lub ncov roob siab tshaj. 

23 – Kuv yuav cog tus ceg ntawd nyob saum lub roob His Xas Lais siab siab. 

Nws yuav ncau ceg thiab txi txiv. Nws yuav hlob mus ua ib tug ntoo faj khaum zoo saib. 

Tas txhia tsav noog yuav tuaj nkaum hauv nws. Lawv yuav tuaj so hauv nws tej qab ceg qhov ntxoov. 

24 – Tas txhia yam ntoo tuaj nyob nruab liaj nruab teb yuav paub tias tus ua kom

cov ntoo siab qis tuaj thiab ua kom cov ntoo qis siab tuaj yog kuv, HUAB TAIS. 

Sawv daws yuav paub tias tus ua kom tus ntoo ntsuab qhuav tuaj thiab ua kom tus ntoo

qhuav rov ntsuab tuaj yog kuv.  Kuv yog HUAB TAIS, kuv hais yam twg kuv yuav ua yam twg. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Txais: Huab Tais, tsim nyog peb yuav ua koj tsaug mus li!

1 – Tsim nyog peb yuav ua Huab Tais tsaug! Tswv Ntuj Nyob Siab, tsim nyog yuav hu nkauj cav txog koj lub npe.

Sawv ntxov tsees, tsim nyog yuav tshaj koj txoj kev hlub. Hmo ntuj, tsim nyog yuav cav txog koj lub siab pheej xeeb.

2 – Tus siab ncaj yuav hlob zoo li tsob ntoo kuj yem. Nws tshoom siab li tsob ntoo ciab nyob Lis Npas.

Lawv nrhau cag ruaj rau hauv Huab Tais tsev. Lawv hlob nyob hauv peb tus Tswv Ntuj cov tshav loog.

3 – Tab yog lawv laus lawm, lawv tseem txi txiv vim muaj dej yug lawv tus txha.

Lawv cov nplooj ntsuab mos nyoos. Lawv tshaj tias HuabTais yog tus ncaj.

Lawv hais tias, Huab Tais yog peb phab tsua, tsis muaj ib yam nkhaus nyob hauv nws.

LUB NTSIAB LUS : Lub caij peb nyob ntiaj teb no yog lub caij peb ntseeg txog Tswv Ntuj,

peb tsis pom nws, peb yuav muab siab rau npaj ib lub siab ntshiab mus cuag Tswv Ntuj.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB KOS LIS NTHOS.

6 – Vim li ntawd, peb lub siab thiaj ruaj nreb. Peb paub tias, thaum peb lub cev tseem ua neej nyob,

mas peb khuam nyob deb ntawm Huab Tais.

7 – Peb lub siab ntseeg coj peb mus kev, tsis yog peb ob lub qhov muag pom kev coj peb. 

8 – Peb lub siab thiaj ruaj nreb. Peb zoo siab tso lub cev no tseg, kom peb tau mus nyob ze Huab Tais. 

9 – Tab yog peb nyob hauv lub cev no, los peb tso lub cev no tseg, mas peb yuav nrhiav txoj kev ua xis Huab Tais siab. 

10 – Vim peb yuav tsum mus sawv ntawm Leej Pleev lub rooj txiav txim, yuav tsis muaj dab tsi thaiv peb,

ces nyias yuav pom txhua yam uas thaum nyias nyob hauv nyias lub cev, nyias tau ua zoo los tau ua phem.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj lo lus poob nyob hauv ntiaj teb no nws txawj txi txiv,

xws li lub noob poob hauv av nws txi txiv.

COV LUS HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO.

26 – Yes Xus hais tias :

Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo xws li ib tug neeg pov ib co noob rau nruab a :   

27 – Nws txawm pw los nws sawv, hmo ntuj los nruab hnub, lub noob tuaj kaus thiab hlob,

nws tsis paub tias lub noob hlob zoo li cas.

28 – Av xwb tim  txawj xeeb kom hloov : xub ua yub tas, ua plab nab, ces nplej txhawv puv hnab. 

29 – Thaum nplej siav,  tus neeg ntawd xuas liag hlais tam sis ntawd, vim  qoob siav lawm. »

30 – Yes Xus hais tias : « Peb yuav muab Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej piv rau dab tsi ? 

Thiab  peb yuav ua paj lug qhia txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li cas ?

31 – Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej yog zoo li ib lub noob zaub roj, uas thaum luag muab tseb rau hauv av,

mas lub noob ntawd me tshaj lwm cov noob nyob ntiaj teb no. 

32 – Tab sis thaum tseb tas lawd, lub noob hlob, nws siab dua lwm cov zaub huv si ; nws ncau ceg deb,

ces tej noog ya saum ntuj tau kev los nkaum hauv nws qhov ntxoov. »

33 – Yes Xus siv ntau hom paj lug zoo li no los qhia Lo Lus rau lawv, raws li lawv mloog tau. 

34 – Tsis muaj ib yam uas nws tsis ua paj lug hais. Thaum tshuav cov thwj tim nrog nws nyob xwb, nws txhais txhua yam huv tib si rau lawv.

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG