Nruab xyoo        HNUB CHIV 12           XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj yog tus muaj hwj huam loj. Neeg yog ib tug me me tsis phim yuav nrog Tswv Ntuj sib cav.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV YOB.

1 – HUAB TAIS nyob hauv nag xob nag cua teb rau Yob tias : 

8 – « Thaum cov dej hiav txwv txhawv hauv tiv txwv nroo ntws tawm los,

yog leej twg muab cov dej hiav txwv kaw thiab xov ?  Puas yog koj ?

9 – Thaum kuv -tso ib co huab dawb los ua tsho vov lub hiav txwv, koj nyob qhov twg ? 

Thaum kuv tau ua tej twv huab dub los npog lub hiav txwv, koj ua dab tsi ? 

10 – Thaum kuv tu ciam teb rau dej kom txhob hla, thiab kuv tsa ntsa zeb ntsa tsua -xov lub hiav txwv,

koj nyob qhov twg ?  

11 – Thaum kuv tau hais rau cov hiav txwv tias : koj yuav tsis txhob mus dhau qhov no. 

Koj cov dej nphau muaj hwj chim -ntxiag, yuav tsum nyob twj ywm ntawm no,

mas thaum ntawd koj nyob qhov twg ? 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Txais: Peb ua Ntuj tsaug vim Huab Tais hlub peb. Nws txoj kev hlub yuav nyob mus li.

1 – Cov neeg caij nkoj mus hauv hiav txwv, cov mus ua qav ua num hauv dej loj,

lawv tau pom Huab Tais cov hauj lwm thiab nws cov hwj huam yees ntxwv hauv plawv hiav txwv.

2 – Huab Tais lo lus ua kom cua daj cua dub tshuab nplaim dej nphau nphwv rau saum ntuj.

cov nplaim dej poob nthav rau hauv qab thu, lawv xeev siab fo.

3 – Thaum lawv txom nyem, lawv quaj hu txog Huab Tais. Nws cawm lawv ntawm kev txhawj kev ntshai.

Nws ua kom cua daj cua dub tu nrho, cov dej nphau nphwv rov nyob tus yees.

4 – Thaum lawv pom dej thiab cua tu nrho, lawv zoo siab. Tswv Ntuj coj lawv mus txog qhov chaw uas lawv nrhiav. Lawv cav txog Huab Tais txoj kev hlub thiab cov hwj huam yees ntxwv nws tau ua.

LUB NTSIAB LUS : Yog vim Yes Xus sawv peb chaw tuag thiab nws sawv rov los, cov neeg ntseeg txog Yes Xus lawv sawv daws thiaj yog cov neeg muaj txoj sia tshiab.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB KOS LIS NTHOS.

14 – Leej Pleev txoj kev nyiam taij peb tas zog, vim peb nco ntsoov tias,

peb muaj ib tug sawv peb sawv daws chaw tuag, mas sawv daws nrog nws tuag. 

15 – Leej Pleev sawv peb sawv daws chaw tuag, kom cov neeg ciaj txhob nco txog lawv xwb,

lawv yuav tsum nco txog tus sawv lawv chaw tuag uas tau sawv rov los. 

16 – Li ntawd, nyem no, peb yuav tsis saib neeg raws li peb pom lawv lub cev sab nraud lawm. 

Tab yog peb tau pom Leej Pleev lub cev, mas nyem no, peb pom nws tsis zoo li tus qub lawm. 

17 – Nyem no, -yog leej twg los nyob hauv Leej Pleev, mas -nws yog tus uas Ntuj xeem tsim dua tshiab :

tus qub neeg dua lawm, ib tug neeg tshiab sawv los nyob. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

LUB NTSIAB LUS : Thaum peb raug xwm txheej ntau, peb tsis hnov Tswv Ntuj pab peb, peb xav tias yog nws tsaug zog. Peb xav li ntawd, vim peb tsis ntseeg zoo.

COV LUS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO.

35 – Hnub ntawd, thaum tsaus ntuj zuag, Yes Xus hais rau lawv tias :

« Peb hla mus sab ntug dej tid. » 

36 – Ces lawv tso tsoom sid tseg.  Lawv coj Yes Xus mus, nws cia li mus zoo li ntawd rau hauv nkoj. 

Muaj ib co nkoj nrog nws mus thiab.

37 – Muaj ib nthwv khaub zeeg cua loj kawg sawv tuaj. 

Dej nphau nphwv los rau hauv nkoj, ces lub nkoj twb puv dej tas lawm. 

38 – Yes Xus nyob tom tw nkoj, nws tsaug zog saum lub hauv ncoo. Lawv tsa Yes Xus, lawv hais rau nws -tias :

« Xib Hwb, peb yuav tuag, koj tsis quav ntsej lod ? » 

39 – Yes Xus tsim dheev, nws txwv cua, nws hais rau dej ntuj tias :

« Tswm seeb ! Koj nyob twj ywm ! » Ces cua tu nrho, dej ntuj  rov tus yees. 

40 – Yes Xus hais rau lawv tias

« Ua cas nej ntshai ua luaj ? -Nej tseem tsis tau ntseeg lod ? 

41 – Lawv ntshai kawg, lawv sib tham hais tias :

« Tus ntawd yog leej twg ? Txawm tias yog cua thiab dej ntuj los yeej mloog nws lus ? »

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG