Nruab xyoo        HNUB CHIV 13        XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

LUB NTSIAB LUS : Ntau zaus, neeg raug txoj kev phem, tab sis Tswv Ntuj tau tsim -neeg zoo. Yog vim neeg cov txhaum mas neeg thiaj raug txoj hmoov phem.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV THOOB TSIB.

13 – Tswv Ntuj tsis tau tsim txoj kev tuag. Nws tsis xav pom cov muaj txoj sia ploj.  

14 – Tswv Ntuj tsim txhua yam kom -muaj txoj sia nyob. Txhua yam Ntuj tsim los nyob ntiaj teb no xav noj qab nyob zoo. Tsis muaj tshuaj lom neeg nyob hauv txhua yam. Ib txwm txoj kev tuag tsis ua vaj kav lub ntiaj teb no. 

15 – Vim kev ncaj ncees muaj txoj sia nyob mus li.

23 – Muaj tseeb ! Tswv Ntuj tsim neeg tsis txawj tuag tsis txawj lwj. 

Tswv Ntuj tsim neeg muaj lub meej yim raws li Tswv Ntuj lub meej yim. 

24 – Vim dab phem khib mas txoj kev tuag thiaj txeem los nyob hauv lub sim ceeb. 

Cov neeg uas yog dab phem tug, mas muaj ib hnub lawv yuav paub.

1 – Cov neeg ncaj tus plig nyob hauv Tswv Ntuj txhais tes. 

Tsis muaj ib yam xwv txheej dab tsi yuav -raug tau lawv.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Txais: Huab Tais, kuv yuav cav txog koj vim koj tau cawm kuv.

1 – Huab Tais, kuv yuav cav txog koj vim koj tau rub kuv tawm hauv lub qhov ntuj los.

Koj tsis cia kuv ua yeeb ncuab qhov chaw zoo siab. Huab Tais, koj rub kuv tus plig tawm hauv ntuj txias teb tsaus los. Koj tsis pub kuv mus hauv lub qhov ntxa.

2 – Cov ntseeg Huab Tais, nej hu nkauj cav txog nws. Nej nqaum paj nqaum nruas cav txog nws lub npe ntshiab. Nws npau taws, tsuas npau ib pliag. Nws hlub neeg, nws hlub tas ib sid.

Hmo ntuj, kuv kua muag poob tsis tu, tab sis kaj ntug txoog, kuv rov zoo siab.

3 – Huab Tais, koj mloog mas! Thov koj hlub, thov koj pab kuv.

Koj muab kuv txoj kev quaj nyiav los hloov ua kev lom zem.

Huab Tais, kuv tus Tswv Ntuj, kuv yuav ua koj tsaug mus li.

LUB NTSIAB LUS : Cov neeg coj lub Koom Txoos tsis nyiam thov nyiaj ntawm tsoom ntseeg. Tab sis Yes Xus twb muab nws txoj sia los pab sawv daws : phim cov -ntseeg yuav sau lawv cov nyiaj ib qho los pab rau luag tej.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB KOS LIS NTHOS.

7 – Nej ua yam twg, los nej yeej txawj ua zoo heev : tsis hais kev ntseeg, los kev hais lus, los kev kawm txuj, los kev xyiv fab pab sawv daws, los txoj kev nyiam uas nej txais ntawm peb los, mas nej yeej ua zoo tas huv tib si lawm. Ua li mas, nej kuj yuav tsum ua zoo tshaj nyob hauv txoj kev pub paj tshab thiab. 

8 – Kuv tsis yuam nej. -Kuv tsuas xav tias, vim luag tej xyiv fab pab, mas kuv xav sim saib,

nej lub siab puas txawj nyiam tiag. 

9 – Nej paub tias peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev lub siab dav :

Nws yog tus nplua nuj, tab sis nws ua kom nws pluag, kom xwv nws lub neej pluag ua nej nplua nuj tuaj.

12 – Thaum yus pub, mas yus -zoo siab pub, thiab yuav pub raws li yus muaj :

tus sau paj tshab thiaj zoo siab sau. Yog yus tsis muaj, mas cia li. 

13 – Kuv tsis hais tias, tab yog koj txom nyem, tsis kav koj tseem yuav tsum pub rau luag tej. 

Qhov uas peb yuav tsum ua yog kom sawv daws tau sib npaug. 

14 – Nyem no, nej muab nej qhov seem los pab lawv txoj kev txom nyem kom lwm hnub,

lawv ho muab lawv qhov seem tuaj pab nej. 

15 – Li ntawd sawv daws thiaj yuav tau sib npaug raws li Ntawv hais tias :

‘Tus khaws tau ntau, nws tsis tau tshaj luag ; tus khaws tau tsawg, nws kuj tsis tshaib.’

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus ua hwj huam yees ntxwv, tsis yog nws xav kom luag tej qhua nws. Yog vim nws xav pab cov neeg txom nyem.

COV LUS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO.

21 – Thaum Yes Xus caij nkoj rov los txog sab ntug dej tim no, ib pab neeg coob tuaj sib sau ntsauv nws.

Thaum ntawd, Yes Xus tseem nyob ntawm ntug dej ntuj.   

22 – Muaj ib tug hauv cov tswj tsev txoos hu ua Yais Los tuaj txog. 

Thaum nws pom dheev Yes Xus, nws txhos caug ntua ntawm Yes Xus ko taw. 

23 – Nws thov Yes Xus tias :

« Kuv tus me ntxhais txoj sia yuav tu, thov koj tuaj tsa tes cawm nws kom nws ciaj. » 

24 – Yes Xus nrog Yais Los mus. -Ib pab neeg coob raws Yes Xus mus thiab,

lawv sawv daws txiv Yes Xus.

25 – Muaj ib tug poj niam tsob ntshav tau kaum ob xyoos los lawm. 

26 – Ntau tus kws tshuaj tau ua kom nws txoj kev txom nyem kawg. 

Nws siv tas nws lub cuab tam los kho tsis tau nws zoo. Nws mob heev zuj zus ntxiv. 

27 – Nws hnov luag hais txog Yes Xus, ces nws nrog tsoom sid sib txiv tom Yes Xus nraub qaum.

Nws kov Yes Xus lub tsho. 

28 – Vim nws xav hauv siab tias :

« Tsuav yog kuv tau kov nws lub tsho xwb, mas kuv yeej yuav dim. »       

29 – Ces tam sis ntawd, nws qhov tsob ntshav tu nrho, nws hnov nws lub cev zoo hlo ntawm tus mob. 

30 – Tam sim ntawd, Yes Xus kuj hnov ib lub zog tawm hauv nws mus ;

ces Yes Xus tig los nug pab neeg ntawd tias : « Leej twg kov kuv lub tsho ? »

31 – Cov thwj tim hais rau nws tias :

« Koj ntsia saib, tas tsoom sid txiv koj txhua sab tuaj, koj tseem hais tias :

« Leej twg kov kuv ? »  

32 – Yes Xus ntsia ib ncig kom pom tus neeg uas tau kov nws. 

33 – Ces tus poj niam ntshai, nws tshee tshee, vim nws paub qhov uas nyuam qhuav tshwm sim hauv nws. Nws los txhos caug ntawm Yes Xus taw thiab qhia qhov tseeb rau Yes Xus. 

34 – Yes Xus hais rau tus poj niam tias :

“Phauj, koj lub siab ntseeg cawm koj lawm. 

Koj rov mus kaj siab lug, koj tus mob zoo lawm. »

35 – Thaum Yes Xus tseem tab tom hais lus, ib co neeg tuaj ntawm tus tswj tsev txoos lub tsev tuaj hais tias :

“Koj tus ntxhais twb tuag lawm, koj tseem yuav txob Xib Hwb ua dab tsi ?”  

36 – Tab sis Yes Xus twb hnov lo lus lawv nyuam qhuav hais, nws hais rau tus tswj tsev txoos tias :

« Koj txhob ntshai, tsuav koj ntseeg xwb. » 

37 – Yes Xus tsis kheev leej twg nrog nws mus li. 

Nws tsuas cia Pob Zeb, Yas Kos thiab Yas Kos tus kwv Zam nrog nws mus xwb.

38 – Lawv tuaj txog tus tswj tsev txoos lub tsev,

Yes Xus pom sawv daws ua ntxhov hnyo : ib txhia quaj, ib txhia qw nrov nrov. 

39 – Yes Xus los hauv tsev, nws hais tias :

« Ua cas sawv daws ua ntxhov hnyo thiab quaj zom zaws ? Tus me ntxhais tsis tuag, nws tsaug zog xwb. » 

40 – Ces lawv luag Yes Xus. -Tab sis Yes Xus ntiab sawv daws tawm mus nraum zoov,

nws tsuas kheev tus me nyuam niam thiab txiv, thiab cov nrog nws tuaj, nyob xwb. 

Nws chaws mus hauv kem uas tus me nyuam nyob. 

41 – Yes Xus tuav tus me nyuam txhais tes, nws hais rau tus me nyuad tias :

« Tas lis tas kus, » txhais tias :

« Me ntxhais, kuv hais koj, koj sawv ! » 

42 – Tus me ntxhais sawv tsees tam sis ntawd, nws mus kev, vim nws twb muaj kaum ob xyoos lawm. 

Tam sim ntawd, sawv daws ntshai kawg. 

43 – Yes Xus txwv lawv heev kom txhob qhia leej twg paub. Ces nws kom lawv muab mov rau tus me ntxhais noj. 

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG