Nruab xyoo        HNUB CHIV 14        XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

LUB NTSIAB LUS : Tus neeg ntseeg txog Ntuj, tab yog cov neeg nrog nws nyob txais nws lo lus los tsis txais, mas nws yuav tsum ua Tswv Ntuj tim khawv tshaj Tswv Ntuj cov lus.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV ES XES KIAS:

2 – Lub Tswv yim tuaj nyob hauv kuv, ces kuv tau hnov ib tug hais rau kuv tias :

3 – “Neeg leej tub, kuv xa koj mus cuag cov His Xas Lais, uas lawv ntxeev siab thiab ua rog tiv kuv.

Lawv sawv los ntaus kuv txog tav no, xws li lawv phaj txiv phaj yawg.

4 – Phaj tub lawv muaj lub taub hau tawv, muaj lub siab txhav.

Kuv xa koj mus cuag lawv. Koj hais rau lawv tias Tswv Ntuj hais li.

5 – Lawv yog ib pab neeg ntxeev siab.Tab yog lawv mloog los tsis mloog mas lawv yuav tsum paub tias

ib tug Yaj Saub sawv los nyob hauv nruab nrab lawv.”

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Txais: Peb tsa muag ntsia Huab Tais, thov nws khuv leej peb.

1 – Kuv tsa muag ntsia txog koj uas yog tus zaum lub theej kiab nyob txheej ntuj saud,

zoo puav tam li cov tub txib ntsia lawv tus tswv txhais tes.

2 – Peb ntsia ntsoov txog hnub uas peb tus Huab Tais Tswv Ntuj yuav pab peb,

zoo puav tam li tus ntxhais txib ntsia nws tus niam tsev txhais tes.

3 -Huab Tais, thov koj hlub, thov koj khuv leej peb mas! Vim luag thuam peb, dhuav peb siab tas nrho.

Peb tus plig ntim tsis taus cov neeg muab hlob tej lus thuam.

LUB NTSIAB LUS : Tus saus chob Paj Lug cov nqaij, peb tsis paub tias yog dab tsi. Peb tsuas paub tias Paj Lug, tus Hauv Paus Xa Lus kub siab tshaj, nws yog ib tug neeg xws luag thiab.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB KOS LIS NTHOS :

7 – Ntuj qhib tej yam zoo tas nrho los qhia kuv, tiam sis Ntuj tsis xav kom kuv muab hlob, 

ces Ntuj tso ib tug saus los chob kuv cov nqaij. Ntuj tso Xas Tas ib tug dab tuaj ntaus kuv tej tawg ncuav, kom kuv tsis txhob muab hlob. 

8 – Kuv thov Huab Tais peb zaug, kom Xas Tas tus dab ntawd txav mus deb kuv. 

Tiam sis Huab Tais teb rau kuv tias :

9 – ‘Kuv lub txiaj ntsim txaus pab koj lawm, vim lub hwj huam muaj zog nyob hauv tus tsis muaj zog.’ 

Yog vim qhov ntawd, mas kuv thiaj khav txog kuv txoj kev tsis muaj zog, kom Leej Pleev lub hwj huam los nyob hauv kuv.  

10 – Yog tim qhov ntawd mas kuv thiaj zoo siab txais kuv txoj kev raug luag thuam,

kev txhawj xeeb, kev raug luag hiam, thiab tej kev ntshai, vim Leej Pleev. 

Vim tias, yog thaum kuv tsis muaj zog, mas kuv thiaj muaj zog. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

LUB NTSIAB LUS : Tab peb txawm niaj hnub hnov Yes Xus cov lus mas peb yuav muab siab rau qhuas txog Yes Xus cov lus uas yog lus nyiaj lus kub.

COV LUS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO:

1 – Yes Xus tawm hauv qhov chaw ntawd mus, nws rov mus lub zos nws nyob hlob,

cov thwj tim kuj nrog nws mus thiab. 

2 – Hnub Xas Npas Tos, Yes Xus qhia hauv tsev txoos. 

Muaj neeg coob tuaj mloog, lawv hnov nws cov lus, lawv qhuas, lawv hais tias :

« Nws tau tej ntawd qhov twg los ? Lub siab thoob tsib thiab cov hwj huam yees ntxwv loj uas nws ob txhais tes ua, yog leej twg pub rau nws? 

3 – Tus ntawd tsis yog tus kws ntoo, Mab Liab tus tub lod ? 

Nws tsis yog Yas Kos, Yos Xes, Yus Das thiab Xis Moos lawv kwv tij lod ? 

Hos nws cov muam, tsis yog cov nrog peb nyob ua ke lod ? » Yes Xus ua lawv poob siab. 

4 – Ces Yes Xus hais rau lawv tias :

« Ib tug Yaj Saub, tsuas yog nyob hauv lub zos nws hlob,

hauv nws cov txheeb ze thiab nws tsev neeg, mas luag thiaj saib nws tsis muaj nqis. » 

5 – Vim li ntawd, Yes Xus ua tsis tau ib yam hwj huam yees ntxwv nyob ntawd li,

nws tsuas tsa tes rau tus puav tuag ceg los tuag tes kom zoo. 

6 – Nws xav tsis thoob txog qhov lawv tsis ntseeg.

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG