Nouvelles de la chapelle du Bienheureux THOJ Xyooj Paul à Ban Nayarm (publié le 04/12/2021)

De très bonnes nouvelles nous arrivent du Laos : la construction progresse bien. Selon le Père John Vimanephet Indavong, l’inauguration et la bénédiction de la chapelle sont prévues pour le 11 janvier 2022, le cardinal Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun ayant donné son accord pour la date. Tout le nécessaire sera fait pour que la chapelle soit terminée pour cette date. En attendant, avec nos frères du Laos, prions ensemble pour que la pandémie de Covid 19 ne vienne pas entraver la fin des travaux et la bénédiction prévue au mois de janvier. L’Aumônerie des Hmong de France remercie celles et ceux qui ont déjà contribué au projet et rappelle qu’il est toujours possible de participer en adressant un mail à l’adresse aumonerie.hmong.france@gmail.com. Ci-dessous les dernières photos de la chapelle.

Xov xwm tshaj tawm txog lub Tsev teev ntuj tim khawv THOJ Xyooj Paj Lug tsa nyob Tiaj ntxhw tuag (sau hnub 04/12/2022)

Txiv Plig John Vimanephet Indavong xa xov tuaj qhia hais tias Txiv Tswv Qhia Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun thiab tsoom ntseeg nyob Tiaj ntxhw tuag lawv yuav npaj foom hmoov rau lub tsev teev ntuj hnub 11 lub 1 hli ntuj xyoo 2022 tuaj no. Lawv vam hais tias txawm tseem muaj tus kab mob Kov vim 19 los, cov hauj lwm yuav tiav rau hnub 11/01/2022 ntawv. Peb sawv daws nrog lawv thov ntuj kom Tswv Ntuj pub raws li lawv txoj kev vam thiab. Lub koom cuab tsev Aumônerie des Hmong de France ua tsaug rau nej txhua leej txhua tus tau pab yav tas los lawm thiab tshaj tawm hais tias yog leej twg xav pab ntxiv no los, sau ntawv rau aumonerie.hmong.france@gmail.com. Lawv qab hauv no yog cov duab tshiab.

Txhiaj-Vam Thoj