Décès de Soeur Marie-Jo PALABE

Phauj Marie-Jo PALABE tso peb tseg lawm (publication/sau hnub 14 juillet 2022)

La communauté des Soeurs des Filles de Jésus de Kermaria nous a annoncé la triste nouvelle du décès de Soeur Marie-Jo PALABE survenu ce mercredi 13 juillet 2022 à 5h00 du matin à PONTIVY. Soeur Marie-Jo a accompagné de nombreuses familles Hmong de la région rennaise ; elle est connue pour sa gentillesse et son dévouement et très appréciée des familles. La communauté Hmong en particulier les familles de la région rennaise s’associe dans la prière à la peine des Soeurs de Kermaria. Ses obsèques se tiendront le vendredi 15 juillet 2022 à 14h30 à la chapelle des Soeurs des Filles de Jésus de Kermaria 56500 PLUMELIN. Merci de bien vouloir porter le masque lors de la cérémonie.

Cov Phauj nyob Kermaria hais qhia rau peb tsoom ntseeg paub hais tias Phauj Marie-Jo PALABE tau tas sim neej thaum 5h00 sawv ntxov hnub 13 lub 7 hli ntuj 2022. Phauj Marie-Jo PALABE tau pab cov tsoom hmoob nyob Rennes, nws yog ib tug phauj muaj lub siab zoo thiab nquag pab neeg. Thov peb tsoom ntseeg sawv daws thov ntuj rau Phauj Marie-Jo. Cov phauj yuav ua nws lub ntees hnub 15 lub 7 hli 2022 thaum 14h30 nyob hauv lawv lub tsev teev ntuj Kermaria 56500 PLUMELIN. Yog nej leej twg mus koom los tau, tiam si yuav tsum npaj phuam los ntawv npog ncauj vim tseem muaj tus kab mob Covid.

Quelques photos souvenirs lors d’une visite à Soeur Marie-Jo le 10 juillet 2016.

Txhiaj-Vam Thoj