Yes Xus, uas yog lub chaw cia siab ntawm Tswv Ntuj thiab txoj kev cia siab ntawm neeg kev sis ntsib.

Yes Xus, uas yog lub chaw cia siab ntawm Tswv Ntuj thiab txoj kev cia siab ntawm neeg kev sis ntsib.

 

Tsoom nkauj muam thiab kwv tij, hnub puav no yog hmoov Yes Xus yug los, yog lub sij hawm uas kuv xav txog tias thaum ntawd, cia muab hais li no, txoj kev cia siab los txoos rau lub ntiaj teb nrog Tswv Ntuj tus tub kev los thawj ua neeg. Txoj kev Yes Xus yug, hais tau rau peb tias yog txoj kev cia siab tiag, uas pom thiab nkag siab tau, vim los ntawm Tswv Ntuj tsim.

Kev cia siab ntawm tus neeg ntseeg txog qhia tau tias, yeej tseeb tiag uas raws txoj kev nrog Yes Xus mus rau Tswv Ntuj uas nws tos peb. Raws li, nws los khaws ib lub neej yooj yooj yim, lub nkuaj nyug ua tau rau txoj kev cia siab nkag rau cov neeg muaj meej lub siab ib leeg zuj zus : Yes Xus uas yog lub chaw cia siab ntawm Tswv Ntuj, thiab txoj kev cia siab ntawm neeg kev sis ntsib. Mab Liab, Leej Niam chaw cia siab, uas muaj kev zoo siab rau tus me nyuam thiab pom nyob hauv nws, muaj Tswv Ntuj txoj kev hlub tuaj cawm nws haiv neeg thiab thoob plaws rau lub qab ntuj neeg. Yos Xes uas ntseeg txog tus Tshiab lo lus, thiab tis npe hu rau tus me nyuam no ua « Yes Xus », ib lub npe uas yog kev cia siab rau txhua leej tib neeg. Ntawm lub nkuaj nyug, cov neeg zov yaj uas yog neeg siab zoo thiab txom nyem : lawv pom tus me nyuam no, ua ib qho kev xav ntawm Tswv Ntuj lo lus cog tseg, thiab lawv cia siab tias nws lo lus hais yeej yuav tiav xwb. Lawv zoo siab hlo thaum lawv rov nco dheev txog tus me nyuam, uas cov Tshiab tau ua ib lub cim qhia txog lub xo no. Vim kev cia siab ntawm neeg ntseeg qhia tawm ntawm lawv kev cav txog Tswv Ntuj txoj hauj lwm tsim muaj los, uas tau tshaj tawm yam tshwj xeeb qhia rau nws haiv neeg txawj sib hlub, muaj kev ncaj ncees thiab nyob thaj yeeb lug. Ua ke nrog txoj kev zoo siab ntawm lub nkuaj nyug, sawv daws cia li los tos txais, Yes Xus, tus yub kev cia siab uas Tswv Ntuj tso los rau tej kwj voom hauv peb ntiag tug zaj dab neeg thiab kev koom cuab. Vim lo lus tias « yog » rau Yes Xus uas tau yug los yog tus yub kev cia siab.

 

Lub Koom Cuab Aumônerie thov Tswv Ntuj pab tso koob hmoov nrog ib lo lus zoo rau sawv daws, kom txhua leej tau txais Tswv Ntuj tus yub kev cia siab, tam li tus yub qoob loj hlob yug peb txoj sia. Kom tus yub kev cia siab txhawb peb lub dag zog, zoo siab thiab tuaj zog ua neej nrog lub Xyoo Tshiab 2019 tuaj no.

Ntsuab-Rwg Thoj