Author Archive by Ntsuab-Rwg Thoj

Pentecôte

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Cov zaj thov ntuj hmo vas xaum tsaus ntuj

Zaj nyeem 1 :

Hauv paus : Tshooj : 11 Nqe : 1 – 9

Lub ntsiab lus : Tus pej thuam Npas Npes

1 Thaum ntawd, tas ntiaj teb sawv daws hais ib xeem lus xwb thiab siv ib cov lus xwb.

2 Thaum lawv tsiv sab toob fab los mus, lawv los txog ib lub tiaj nyob hauv teb chaws Sis Nes
As, ces lawv los nyob ntawd.

3 Lawv sib hu tias : « Tuaj peb puab thwv cib, peb muab ci hauv hluav taws ! » Ces lawv siv cov thwv cib ntawd los ua
pob zeb txhim tsev thiab siv roj hmab dub los leem.

4 Lawv hais tias : « Tuaj peb txhim ib lub nroog rau peb thiab ib tug pej thuam kom lub ntsis siab siab mus txog saum ntuj, ces peb lub npe yuav nrov thiab peb thiaj li tsis sib tawg mus nyob thoob ntiaj teb. »

5 HUAB TAIS nqes los xyuas lub nroog thiab tus pej thuam uas neeg tau tsa sawv.

6 Ces HUAB TAIS hais tias : « Ntsia saib, lawv yog ib haiv neeg thiab hais ib xeem lus xwb, ces lawv muaj peev xwm kawg, qhov no tsuas yog qhov lawv nyuam qhuav pib ua xwb, txij no mus yog lawv xav ua dab tsi thaum twg
ces yuav tsis muaj ib yam uas lawv yuav ua tsis tau lawm.

7 Mus, peb sim nqes mus xyuas saib. Peb yuav ua kom lawv hais lus tsis sib to taub, ces lawv yuav tsis sib haum ntxiv lawm. »

8 HUAB TAIS ua kom lawv sib tawg mus nyob thoob ntiaj teb ces lawv tso tseg tsis txhim lub nroog ntxiv.

9 Vim li ntawd thiaj hu ua pej thuam Npas Npes, vim yog nyob ntawd, HUAB TAIS ua kom ntiaj teb neeg hais lus tsis sib to taub thiab yog nyob ntawd, HUAB TAIS ua kom neeg tawg mus nyob thoob ntiaj teb.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Los nyeem zaj no :

Kev tsiv : Tshooj : 19 Nqe : 3 – 8a. 16 – 20b

Lub ntsiab lus : Huab Tais qhia tias nws yuav nrog lawv cog lus. Tswv Ntuj nqes los saum lub roob.

3 Ces Mais Xes nce mus ntsib Tswv Ntuj saum lub roob. HUAB TAIS hu saum roob tuaj rau Mais Xes tias : « Koj yuav hais li no rau Yas Kos tsev neeg, koj yuav tshaj rau cov His Xas Lais tias :

4 Nej tau pom ntawm nej qhov muag tias kuv tau ua li cas rau cov Hais Nkws Tos, thiab kuv tau coj nej tawm
xws li yog ya saum dav ob phab tis, kuv tau coj nej los cuag kuv.

5 Txij no mus, yog nej mloog kuv lus thiab nej khaws nraim kuv lo lus kuv cog rau nej, mas kuv yuav saib nej yog kuv tug nyob hauv tas txhua haiv neeg, vim lub ntiaj teb yog kuv li tas huv si.

6 Kuv yuav saib nej yog ib haiv neeg ua leej choj thiab yog ib haiv neeg qee rau Ntuj. Cov lus no yog cov uas koj yuav hais rau cov His Xas Lais. »

7 Mais Xes thiaj hu cov txwj laus saib tsoom pej xeem tuaj, nws qhia lawv tas puas tsav yam uas HUAB TAIS tau hais
rau nws.

8 Ces tas tsoom pej xeem sawv daws pom zoo ua ib lub suab teb tias : « Tas puas tsav yam HUAB TAIS tau hais,
mas peb yuav ua tib si. »

16 Neeg kis kaj ntug, thaum sawv ntxov, xob quaj nroo ntws thiab xob laim saum roob tuaj, muaj ib tauv huab tsaus nti
ntsauv lub roob. Sawv daws hnov ib lub suab hom nrov muaj zog kawg, hos nyob hauv lub yeej, tsoom pej xeem sawv daws ntshai tshee na.

17 Mais Xes hais kom sawv daws tawm hauv yeej mus, yuav mus ntsib Tswv Ntuj, ces sawv daws mus nyob nram taw roob.

18 Lub roob Xis Nais ncho pa lug, vim HUAB TAIS txia ua hluav taws nqes los nyob saud. Pa taws ncho lug cuag li tawm hauv ib lub qhov txos loj los, hos tas lub roob co qeeg nkaws ua zog koog.

19 Hnov lub suab hom nrov loj zuj zus tuaj, Mais Xes hais lus rau Tswv Ntuj, Tswv Ntuj teb hauv lub suab xob nroo tuaj.

20 HUAB TAIS nqes los nyob saum lub roob Xis Nais, saum lub ncov roob. HUAB TAIS hu Mais Xes kom mus cuag nws, ces Mais Xes nce mus saum lub ncov roob.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Los nyeem zaj no :

Es Xes Kias : Tshooj ; 37 Nqe : 1 – 14

Lub ntsiab lus : Cov pob txha neeg hauv lub vos hav.

1 HUAB TAIS txhais tes roos kuv thiab nws lub tswv yim coj kuv mus tsaws rau hauv ib lub vos hav muaj pob txha ntsawm nkaus.

2 HUAB TAIS kom kuv mus mus los los hauv nruab nrab cov pob txha. Cov pob txha ntau kawg puv ntia saum tej
npoo av hauv lub vos hav. Yog ib co pob txha qhuav qhuav xwb.

3 HUAB TAIS hais rau kuv tias : « Neeg leej tub, cov pob txha ntawd puas yuav muaj txoj sia tau ? » Kuv teb tias :
« HUAB TAIS Tswv Ntuj, koj thiaj paub. »

4 Nws hais rau kuv tias : « Koj ua yaj saub tshaj lus rau cov pob txha. Koj hais rau lawv tias : Pob txha qhuav, nej mloog HUAB TAIS lo lus ! »

5 HUAB TAIS Tswv Ntuj hais rau cov pob txha li no : « Kuv yuav tshuab pa mus hauv nej ces nej yuav muaj sia.

6 Kuv yuav muab leeg los lo rau nej, kuv yuav ua kom nej tej nqaij hlav, kuv yuav muab tawv mos los plooj nej, kuv yuav ua kom nej ua pa tau, ces nej yuav muaj sia. Nej thiaj yuav paub tias kuv yog HUAB TAIS. »

7 Kuv tau ua yaj saub tshaj raws li Tswv Ntuj qhia kuv. Ces thaum kuv tab tom ua yaj saub tshaj lus, mas kuv txawm hnov nrov nroo ntws tuaj. Lub vos hav tshee tshee, cov pob txha ua zog thiab txav los sib dhos.

8 Kuv ntsia pom : lawv muaj leeg, nqaij xeeb tuaj vov tas, tawv hlav tuaj qhwv. Tab sis tsis muaj pa nyob hauv lawv.

9 Tswv Ntuj hais rau kuv tias : « Neeg leej tub, koj ua yaj saub tshaj lus rau txoj pa mas ! Koj ua yaj saub mas ! Koj hais li no rau txoj pa : ‘HUAB TAIS Tswv Ntuj hais lo lus no : Txoj pa, koj tshuab tuaj ntawm plaub ceg kaum ntuj tuaj ! Koj tshuab rau saum cov tub tuag no kom lawv muaj txoj sia. »

10 Kuv ua yaj saub tshaj raws li Tswv Ntuj qhia. Ces txoj pa thiaj tuaj rau hauv cov tub tuag. Lawv rov muaj sia tuaj
thiab lawv sawv ntseg ntswb ntsees, zoo li ib npoj tub rog coob tas nrho.

11 Tswv Ntuj hais rau kuv tias : « Neeg leej tub, cov pob txha no yog tas nrho His Xas Lais tsev neeg. Lawv niaj
hnub hais tias : ‘Peb cov pob txha qhuav tas ! Peb txoj kev tso siab puas tas ! Peb yuav tuag tu noob !’

12 Vim li ntawd, koj thiaj yuav ua yaj saub tshaj rau lawv. Koj hais rau lawv tias : HUAB TAIS Tswv Ntuj hais li no : Nej ntsia saib ! Kuv haiv neeg, kuv yuav qhib nej cov rooj ntxas. Kuv yuav coj nej rov mus rau His Xas Lais thaj av.

13 Kuv haiv neeg, thaum kuv yuav qhib nej cov rooj ntxas thiab kuv tsa nej sawv hauv qhov ntxa los, mas nej yuav paub tias kuv yog HUAB TAIS. 14 Kuv yuav tso kuv txoj pa mus hauv nej ces nej yuav rov muaj txoj sia. Kuv yuav tsa nej nyob txawm hauv nej thaj av. Nej yuav paub tias kuv yog HUAB TAIS, kuv hais yam twg mas kuv ua yam twg. Yog HUAB TAIS hais lo lus ntawd. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Los nyeem zaj no :

Yos Es : Tshooj : 3 Nqe : 1 – 5

Lub ntsiab lus : Huab Tais lub tswv yim yuav nqes los.

1 Dua lub caij ntawd lawm kuv yuav tso kuv lub tswv yim nqes los rau saum sawv daws. Nej cov tub cov
ntxhais yuav ua yaj saub. Nej cov laus yuav ua npau suav. Cov hluas yuav yees pom xyeem tej yam txawv.

2 Tab yog cov qhev, tsis hais cov poj niam los cov txiv neej, mas hnub ntawd kuv yuav tso kuv lub tswv yim
nqes los rau saum lawv.

3 Kuv yuav ua tej lub cim nyob saum ntuj thiab nyob ntiaj teb no. Yuav muaj ntshav, muaj hluav taws thiab pa taws los
ua tej lub cim.

4 Lub hnub yuav tsaus nti tuaj. Lub hli yuav txia ua ntshav. Yuav xub muaj tej xwm ntawd ces HUAB TAIS lub hnub nyoog muaj hwj xyeej thiaj yuav tshwm sim tuaj.

5 Tas ib tsoom neeg hu txog HUAB TAIS lub npe lawv yuav ntsib kev cawm. Vim HUAB TAIS hais tias : Nyob saum
lub roob Xis Yoos yuav muaj ib pab neeg dim, nyob Yes Lus Xas Les yuav muaj ib pab neeg ciaj, yog cov uas HUAB TAIS
yuav hu lawv.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Los Mas : Tshooj : 8 Nqe : 22 – 27

Lub ntsiab lus : Peb yuav txais Tswv Ntuj lub hwj chim.

22 Peb paub tias, los txog tav no, tas puas tsav yam ntuj tsim los ntsaj xws li ib tug poj niam daws cev.

23 Tsis yog tas puas tsav yam ntsaj xwb ; tab txawm peb twb tau txais Leej Ntuj Plig cov txiaj ntsim los ua peb tug, tsis kav peb tseem ntsaj nyob hauv nruab siab thiab, vim peb tos lub caij txhiv peb lub cev.

24 Txoj kev cawm peb yog qhov uas peb tos ntsoov txog. Thaum yus tau yam uas yus tos lawm, mas yus tsis tos ntxiv ; yam uas yus tau lawd, mas yus yuav ua li cas tos ntxiv ?

25 Tab sis thaum peb tos yam peb tsis pom, mas peb ua siab ntev tos.

26 Leej Ntuj Plig tuaj nres peb cov neeg tsis muaj zog. Peb tsis paub thov dab tsi kom peb txoj kev teev Ntuj ntxim Tswv Ntuj siab. Tab sis Leej Ntuj Plig sawv peb chaw thov Ntuj rau peb : nws hais cov lus uas neeg piav tsis tau.

27 Tus Tswv Ntuj uas tsom hauv neeg nruab siab, nws paub tias Leej Ntuj Plig xav kom tau dab tsi : vim li no, Leej Ntuj Plig sawv cov ntshiab chaw thov Ntuj raws nraim li Tswv Ntuj lub siab xav.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Zam : Tshooj : 7 Nqe : 37 – 39

Lub ntsiab lus : Yes Xus yuav pub cov dej muaj txoj sia.

37 Hnub xaus lub ntees nqaum paj nqaum nruas, yog ib hnub loj. Yes Xus sawv ntsug nyob ntawd, nws hais nrov
nrov tias : « Leej twg nqhis, mas kom nws tuaj cuag kuv.

38 Leej twg ntseeg txog kuv, mas kom nws haus. Yuav tshwm sim raws li Ntawv hais tias : ib co niam dej muaj txoj
sia yuav txhawv ntawm nws lub hauv siab los. »

39 Yog Yes Xus hais txog Leej Ntuj Plig uas cov ntseeg txog nws yuav tau txais. Vim Leej Ntuj Plig tseem tsis tau los, rau
qhov tias Yes Xus tseem tsis tau txais koob meej.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Zaj nyeem 1 :

Hauj Lwm : Tshooj : 2 Nqe : 1 – 11

Lub ntsiab lus : Leej Ntuj Plig nqes los.

1 Thaum txog lub Hnub Nyoog Tsib Caug, tas cov thwj tim huv tib si tuaj sib txoos ua ke.

2 Ib sij huam, txawm muaj ib lub suab nrov saum ntuj tuaj xws li ib nthwv cua hlob hlob ntsawj, lub suab ntawd nrov thoob plaws lub tsev uas lawv nyob.

3 Ces lawv pom tej ntshua nplaim zoo li nplaim taws, ncau ua tej tus nplaim me ya tuaj tsaws saum cov thwj tim txhua tus.

4 Lawv sawv daws tau txais Leej Ntuj Plig Ntshiab puv hauv lawv, ces lawv pib hais ntau xeem lus raws li Leej Ntuj Plig pub kom lawv hais tau.

5 Thaum ntawd, muaj ib co Yus Das kub siab ntseeg tuaj ntawm tas cov teb chaws hauv lub qab ntuj khwb tuaj nyob Yes Lus Xas Les.

6 Thaum lawv hnov lub suab nrov, tas ib tsoom neeg tuaj ntsauv vij vog. Sawv daws ua siab poob nthav
vim tias thaum cov thwj tim hais lus, mas lawv nyias hnov hais nyias xeem lus.

7 Lawv ceeb tas nrho, xav tsis thoob, ces lawv hais tias : « Tas cov neeg uas hais lus ntawd, lawv tsis yog ib co Nkas Lis Lais lod ?

8 Ua li cas peb thiaj nyias hnov lawv hais nyias xeem lus ?

9 Peb yog ib co neeg Pas Tos, Mes Dias, Es Las Mias, peb nyob Mes Xos Pos Tas Mias tuaj, Yus Das, Kas
Pas Dos, Poos Tus, As Xias,

10 Fis Zias,Pas Fis Lias, nyob Hais Nkws Tos thiab Lis Npias teb chaws uas ze Xis Les Nas, peb yog neeg Los Mas tuaj nyob ntawm no.

11 Peb yog ib co Yus Das thiab ib co teev dab txais kev ntseeg, ib co Khes Tas, As Las Npias, peb puav leej hnov lawv
hais peb xeem lus cav txog Tswv Ntuj lub hwj chim. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Los Mas : Tshooj : 8 Nqe : 8 – 17

Lub ntsiab lus : Hais txog txoj sia tuaj ntawm Leej Ntuj Plig tuaj. Peb ua Tswv Ntuj cov me nyuam vim Leej Ntuj Plig.

8 cov neeg mloog lub cev, lawv ua xis Tswv Ntuj siab tsis tau.

9 Ntawm nej, mas nej tsis zwm rau lub cev, nej zwm rau lub tswv yim, vim Tswv Ntuj Leej Tswv Yim nyob txawm hauv
nej. Tus twg tsis muaj Leej Pleev lub tswv yim nyob hauv nws mas nws tsis yog Leej Pleev tug.

10 Yog Leej Pleev nyob hauv nej, tab yog lub cev tuag vim kev txhaum, mas lub tswv yim muaj txoj sia vim kev ncaj.

11 Yog tus tau tsa Yes Xus tuag sawv rov los, nws lub tswv yim nyob txawm hauv nej, mas nws yuav pub txoj sia rau nej lub cev tuag, vim Leej Ntuj Plig nyob txawm hauv nej.

12 Kuv cov kwv tij, yog li ntawd mas peb tshuav luag nuj nqis, tab sis peb tsis tshuav lub cev nuj nqis. Tsis tas peb yuav
ua neej mloog lub cev.

13 Yog nej ua neej mloog lub cev mas nej yuav tuag. Tab sis yog nej cia Leej Ntuj Plig muab lub cev cov hauj lwm tua pov tseg, mas nej yuav muaj txoj sia.

14 Txhua leej txhua tus uas Tswv Ntuj Leej Tswv Yim coj, mas lawv yog Tswv Ntuj cov me nyuam tas huv tib si.

15 Nej tsis tau txais ib lub tswv yim ua qhev ; nej tsis txhob rov qab poob rau hauv txoj kev ntshai. Nej tau txais ib lub
tswv yim ua tub ki tshiab, mas nej hu Tswv Ntuj tias : ‘As Npas ! Txiv !’

16 Leej Ntuj Plig nrog peb lub tswv yim zeem tseeb tias peb yog Tswv Ntuj cov me nyuam tiag.

17 Vim peb yog Ntuj cov me nyuam, mas peb yog cov txais lub cuab tam : peb yog cov txais Tswv Ntuj
lub cuab tam ; peb nrog Leej Pleev txais ib lub cuab tam, vim peb nrog nws raug txom nyem, peb yuav tau nrog nws muaj hwj chim.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Zam : Tshooj : 14 Nqe : 15 – 16. 23b – 26

Lub ntsiab lus : Yes Xus yuav xa Leej Nplij Neeeg los. Yes Xus yuav nrog cov neeg ntseeg nyob.

15 « Yog nej nyiam kuv, mas nej yuav coj rawv kuv cov lus qhia. 16 Kuv yuav thov Leej Txiv, ces nws yuav xa dua ib
leeg Nplij neeg los nrog nej nyob mus li.

23 Yes Xus teb rau Yus Das tias : « Yog leej twg nyiam kuv, nws yuav coj rawv kuv lo lus, ces kuv Txiv yuav nyiam nws. Kuv Txiv wb yuav los nyob ze nws, wb yuav ua tsev nyob hauv nws.

24 Tus tsis nyiam kuv, nws tsis khaws kuv cov lus. Lo lus uas nej hnov, tsis yog kuv lo lus, yog Leej Txiv uas xa kuv tuaj lo lus.

25 Thaum kuv tseem nyob ze nej, kuv hais tej no rau nej. 26 Tab sis Leej Nplij Neeg, uas yog Leej Ntuj Plig Ntshiab,
mas Leej Txiv yuav xa nws tuaj vim kuv lub npe, nws yuav qhia tas ib puas tsav yam rau nej, thiab nws yuav pab nej rov
nco txog tas txhua yam uas kuv tau hais rau nej.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Hnub chiv 7 ntawm lub caij hla

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Hauj lwm : Tshooj : 7 Nqe : 55 – 60

Lub ntsiab lus : Lawv xuas pob zeb tua Tes Fas Nos.

55 Leej Ntuj Plig Ntshiab nyob puv hauv Tes Fas Nos lub siab. Tes Fas Nos tsa muag ntsia ntsoov rau saum ntuj. Nws
pom Tswv Ntuj lub hwj chim thiab pom Yes Xus sawv nyob ntawm Tswv Ntuj sab xis.

56 Ces nws hais tias : « Kuv pom lub ntuj qhib lug, thiab pom Neeg Leej Tub sawv ntsug ntawm Tswv Ntuj sab xis. »

57 Thaum ntawd, cov Yus Das nthe nrov nrov. Lawv pos pob ntseg. Sawv daws ua ib tsaug khiav mus nthos nkaus Tes
Fas Nos.

58 Lawv thawb Tes Fas Nos mus rau sab nroog nraud, ces lawv txawb pob zeb tua nws. Cov tim khawv tso lawv tej khaub ncaws rau ntawm ib tug tub hluas ko taw. Tus hluas ntawd hu ua Xauv.

59 Thaum lawv tab tom txawb pob zeb tua Tes Fas Nos mas Tes Fas Nos hu txog Ntuj. Nws hais tias : « Huab Tais Yes Xus, thov koj txais kuv tus plig. »

60 Ces nws txhos caug, nws hais ib lo nrov nrov tias : « Huab Tais, koj txhob muab qhov txhaum ntawd rau lawv ris. »
Tes Fas Nos hais li ntawd tas, ces nws txoj sia tu.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Qhib yav tom ntej : Tshooj : 22 Nqe : 12 – 14. 16 – 17. 20

Lub ntsiab lus : Tus tshiab cov lus ua pov thawj. Yes Xus xaus cov lus qhia txog yav tom ntej.

12 Saib, kuv lub caij rov los, twb nyob ze lawm. Kuv nqa tus nqe zog los pauj rau nyias raws li nyias txoj hauj lwm.

13 Kuv yog As Fas thiab Os Mes Nkas, tus Thawj thiab tus Kawg, yog lub hauv paus thiab lub ntsis.

14 Cov tau txoj hmoov zoo, yog cov uas lawv ntxhua lawv tej tsho ntev kom tau tsob ntoo pub txoj sia. Lawv yuav tau
chaws ntawm cov qhov rooj mus rau hauv lub tsheej.

16 “Kuv yog Yes Xus, kuv xa kuv tus Tshiab tuaj ua pov thawj qhia tej no rau cov Koom Txoos. Kuv yog tus Ntsuag Ntoo hlav hauv Das Vis caj ces, yog lub Hnub Qub Kaj Ntug ci ntsa iab.”

17 Leej Ntuj Plig Ntshiab thiab tus Nkauj Nyab hu tias : “Koj los mog ! » Kom tus twg hnov, nws kuj hu tias : ‘Koj los mog !’ Tus twg nqhis, kom nws kav tsij txav los mog ! Leej twg xav tau, kom nws yeej meem los nqa cov dej muaj txoj sia mus siv dawb !

20 Tus ua pov thawj hais txog tej yam no, nws hais tias : “Muaj tseeb tiag. Ib me ntsis, kuv yuav los.” Ua li. Huab Tais Yes Xus, koj los mas !

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

ZAm : Tshooj : 17 Nqe : 20 – 26

Lub ntsiab lus : Yes Xus yog Leej Choj thov Leej Txiv rau lub qab ntuj neeg.

20 « Kuv tsis thov koj rau cov no xwb, kuv tseem thov koj rau cov uas yuav ntseeg txog kuv vim lawv lo lus,

21 kom lawv sawv daws koom ua ib leeg. Ib yam li koj, Leej Txiv, koj nyob hauv kuv, kuv nyob hauv koj, kom lawv nyob hauv wb. Lub qab ntuj neeg thiaj ntseeg tias yog koj xa kuv tuaj.

22 Lub koob meej uas koj muab rau kuv, mas kuv muab rau lawv lawm, kom xwv lawv ua ib leeg xws li wb ua ib leeg.

23 Kuv nyob hauv lawv, koj nyob hauv kuv, lawv thiaj li ua tsheej ib leeg tiag, lub qab ntuj neeg thiaj paub tias yog koj xa kuv tuaj, thiab paub tias koj nyiam lawv ib yam li koj nyiam kuv.

24 Txiv, cov uas koj muab rau kuv, kuv nyob qhov twg, mas kuv xav kom lawv tau nrog kuv nyob qhov ntawd thiab, kom lawv pom kuv lub koob meej uas koj muab rau kuv, vim koj tau nyiam kuv, txij thaum tsis tau tsim lub sim ceeb.

25 Txiv siab ncaj, lub qab ntuj neeg tsis paub koj, tab sis kuv paub koj, thiab cov no kuj paub tias yog koj xa kuv tuaj.

26 Kuv twb ua kom lawv paub koj lub npe lawm. Kuv tseem yuav ua kom lawv paub ntxiv, kom txoj kev nyiam uas koj
muab los nyiam kuv, nyob hauv lawv,thiab kom kuv nyob hauv lawv. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Hnub chiv 6 ntawm lub caij hla

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Hauj Lwm : Tshooj : 15 Nqe : 1 – 2. 22 – 29

Lub ntsiab lus : Paj Lug nrog cov Yus Das ntseeg xog Yes Xus muaj lus sib cav nyob As Nthias Kias. Thawj lub Rooj Ncauj Lus nyob Yes Lus Xas Les.

1 Thaum ntawd, muaj ib co neeg tuaj Yus Das teb tuaj, lawv qhia cov kwv tij tias : « Yog nej tsis ua lub cim txiav raws li txoj cai tuaj ntawm Mais Xes tuaj, mas nej yuav txais kev cawm tsis tau. »

2 Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd nrog lawv sib cav muaj ceem hauj sim txog qhov ntawd, lawv hais tsis sib haum,
ces sawv daws thiaj txiav tias yuav tso Paj Lug thiab Npas Nas Npes thiab lawv ob peb leeg mus pem Yes Lus Xas Les, mus cuag cov Hauv Paus Xa Lus thiab cov txwj laus, nrog lawv sab laj txog cov lus ntawd.

22 Ces cov Hauv Paus Xa Lus thiab cov txwj laus nrog lub Koom Txoos hais sib haum. Lawv txiav tias yuav xaiv lawv ob
peb leeg thiab xa lawv nrog Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd mus As Nthias Kias. Lawv xaiv Yus Das uas hu ua Npas
Xas Npas thiab Xis Las nkawd. Nkawd yog ob tug nto moo zoo nyob hauv cov kwv tij.

23 Cov Hauv Paus Xa Lus muab tsab ntawv no rau lawv nqa mus : « Cov Hauv Paus Xa Lus thiab cov txwj laus, uas yog nej cov kwv tij, xa lus foom kev kaj lug tuaj rau cov kwv tij uas yog pej kum neeg txais kev ntseeg, nyob As Nthias Kias, nyob Xis Lias teb, thiab nyob Xis Lis Xias teb.

24 Peb tau hnov tias muaj ib co neeg tuaj ntawm peb teb chaws tuaj. Lawv tuaj hais ib co lus ua kom nej ntxhov siab thiab ua kom nej lub tswv yim tws kev. Tab sis, tsis yog peb xa lawv tuaj.

25 Peb thiaj ua ke txiav tias cia peb xaiv ob tug sawv peb chaw nrog ob tug kwv tij Npas Nas Npes thiab Paj Lug nkawd, tuaj cuag nej.

26 Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd yog ob tug neeg zoo siab siv nkawd txoj sia los tsob hwb peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev lub Npe.

27 Ua li mas peb tso Yus Das thiab Xis Las nkawd tuaj, kom nkawd hais cov lus uas peb xa tuaj rau nej.

28 Leej Ntuj Plig Ntshiab thiab peb, tau txiav tias yuav tsis yuam tej lub nra ceeb laj ris rau nej. Nej tsuas yuav coj ob peb yam no xwb :

29 Nej yuav caiv cov nqaij txi dab, caiv ntshav, caiv cov nqaij pos tuag, caiv kev ua dev ua npua. Tej no mas nej yuav caiv, thiaj li zoo. Nej nyob kaj lug. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Qhib yav tom ntej : Tshooj : 21 Nqe : 10 – 14. 22 – 23

Lub ntsiab lus : Lub Tsheej Yes Lus Xas Les tshiab.

10 Ces nws nqa hlo kuv lub tswv yim mus saum ib lub roob loj roob siab, nws muab lub tsheej Ntshiab Yes Lus Xas Les
uas nqes saum ntuj, pem Tswv Ntuj los rau kuv saib. Lub tsheej muaj Tswv Ntuj lub hwj chim.

11 Lub tsheej ci ntsa iab xws li ib lub pob zeb muaj nqi kawg, xws li ib lub pob zeb dawb ci nra paug.

12 Muaj ib lub ntsa zeb loj thiab siab xov lub tsheej. Lub ntsa zeb muaj kaum ob lub qhov rooj, muaj kaum ob tug Tshiab zov qhov rooj. Muaj ib co npe sau rau ntawm qhov rooj : yog cov tub hauv kaum ob lub xeem His Xas Lais cov npe.

13 Sab Toob Fab muaj peb lub qhov rooj, Pej Fab muaj peb lub qhov rooj, Naj Fab muaj peb lub qhov rooj, Xib Fab muaj peb lub qhov rooj.

14 Lub ntsa zeb xov lub tsheej txawb rau saum kaum ob txheej taw ntsa. Muaj kaum ob lub npe sau rau saum cov taw
ntsa. Yog Leej Yaj kaum ob leeg Hauv Paus Xa Lus cov npe.

22 Kuv tsis pom muaj tsev teev Ntuj hauv lub tsheej li, vim tus Huab Tais Tswv Ntuj Muaj Hwj Huam tas nrho, thiab Leej Yaj nkawd yog lub tsheej qhov chaw teev hawm.

23 Lub tsheej tsis tas yuav tos lub hnub thiab lub hli qhov pom kev, vim Tswv Ntuj lub hwj chim ci kaj lub tsheej, thiab
Leej Yaj yog lub teeb pom kev rau lub tsheej.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

ZAm : Tshooj : 14 Nqe : 23 – 29

Lub ntsiab lus : Yes Xus yuav nrog cov neeg ntseeg nyob. Yes Xus qhia cov thwj tim kom ua siab loj.

23 Yes Xus teb rau Yus Das tias : « Yog leej twg nyiam kuv, nws yuav coj rawv kuv lo lus, ces kuv Txiv yuav nyiam nws. Kuv Txiv wb yuav los nyob ze nws, wb yuav ua tsev nyob hauv nws.

24 Tus tsis nyiam kuv, nws tsis khaws kuv cov lus. Lo lus uas nej hnov, tsis yog kuv lo lus, yog Leej Txiv uas xa kuv tuaj lo lus.

25 Thaum kuv tseem nyob ze nej, kuv hais tej no rau nej. 26 Tab sis Leej Nplij Neeg, uas yog Leej Ntuj Plig Ntshiab, mas Leej Txiv yuav xa nws tuaj vim kuv lub npe, nws yuav qhia tas ib puas tsav yam rau nej, thiab nws yuav pab nej rov nco txog tas txhua yam uas kuv tau hais rau nej.

27 Kuv tso txoj kev thaj yeeb rau nej, yog kuv txoj kev thaj yeeb, kuv muab pub rau nej. Kuv tsis pub txoj kev thaj yeeb
xws li lub qab ntuj neeg pub. Nej tsis txhob ntxhov siab, tsis txhob ntshai.

28 Nej tau hnov kuv hais rau nej tias : Kuv mus, tab sis kuv yuav rov los cuag nej. Yog nej nyiam kuv, nej yuav zoo
siab cia kuv mus cuag Leej Txiv, vim Leej Txiv loj dua kuv. 29 Kuv xub hais tej ntawd rau nej nyem no, cheem tseem
tsis tau tshwm sim tuaj, mas thaum tej ntawd tshwm sim tuaj, nej thiaj yuav ntseeg.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Hnub chiv 5 ntawm lub caij hla

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Hauj Lwm : Tshooj : 14 Nqe : 21b – 27

Lub ntsiab lus : Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd rov los As Nthias Kias.

21 Thaum nkawd tshaj Ntuj lus tas nyob hauv lub tsheej Des Npes, thiab nkawd qhia tau ib pab thwj tim coob lawm, mas nkawd rov mus Lis Ros, rau Is Kos Nias thiab rau As Nthias Kias.

22 Nkawd pab kom cov thwj tim ua siab ruaj tawv qhawv nyob hauv txoj kev ntseeg. Nkawd qhia tias : « Peb yuav tsum raug ntau yam kev txom nyem, peb thiaj yuav tau mus hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. »

23 Nkawd tsa ib co txwj laus nyob hauv txhua lub koom txoos. Thaum nkawd nrog sawv daws hais cov zaj teev ntuj
thiab yoo mov tas, mas nkawd muab lawv cob rau tus Huab Tais uas lawv ntseeg txog.

24 Ces nkawd hla Pis Xis Dias teb mus txog Pas Fis Lias teb.

25 Thaum nkawd tshaj ntuj lus nyob Pes Zes tas lawm, mas nkawd thiaj li mus nram As Tas Lias.

26 Nkawd caij nkoj nyob As Tas Lias mus rau As Nthias Kias uas yog lub tsheej nkawd sawv kev mus tshaj Ntuj
lus. Tswv Ntuj lub txiaj ntsim tau pab nkawd ua hauj lwm tiav lawm.

27 Thaum nkawd los txog As Nthias Kias, mas nkawd hu lub Koom Txoos tas huv si kom tuaj, nkawd piav txog tej yam
Tswv Ntuj tau pab nkawd ua rau sawv daws mloog : nkawd piav tias Tswv Ntuj tau qhib cov neeg teev dab lub siab kom
lawv ntseeg

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Qhib yav tom ntej : Tshooj : 21 Nqe : 1 – 5a

Lub ntsiab lus : Lub ntiaj teb tshiab thiab lub nroog Yes Lus Xas Les tshiab.

1 Ces kuv pom ib lub ntuj tshiab thiab ib lub ntiaj teb tshiab. Vim tias thawj lub ntuj thiab thawj lub ntiaj teb
ploj tas lawm. Hiav txwv kuj tsis nyob ntxiv lawm.

2 Ces kuv pom lub nroog Ntshiab, uas yog Yes Lus Xas Les tshiab nqes saum ntuj, pem Tswv Ntuj los. Nws ua zam
sees xws li tus nkauj nyab ntim zam tos nraug vauv.

3 Kuv hnov ib lub suab tuaj ntawm lub theej kiab tuaj tias : “Saib ! Tswv Ntuj lub tsev los nrog neeg nyob : Tswv Ntuj yuav nrog lawv nyob ! Lawv yuav yog nws haiv neeg. Tswv Ntuj yuav nrog lawv nyob.

4 Nws yuav so txhua lub kua muag ntws ntawm lawv qhov muag. Yuav tsis muaj kev tuag ntxiv. Yuav tsis muaj kev quaj
kev nyiav, kev ntsaj, kev mob ntxiv. Vim tas txhua yam muaj sia uas tau xub tshwm sim los, puav leej ploj tas huv tib
si lawm.”

5 Ces tus zaum saum lub theej kiab hais tias : “Nej saib ! Kuv tsim dua txhua tsav txhua yam tshiab.”

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

ZAm : Tshooj : 13 Nqe : 31 – 33a. 34 – 35

Lub ntsiab lus : Yes Xus qhia tias nws yuav mus. Lo lus qhia tshiab.

31 Thaum Yus Das tawm mus lawm, Yes Xus hais tias : « Nyem no Neeg Leej Tub twb txais koob meej lawm, thiab Tswv Ntuj kuj muaj koob meej nyob hauv nws.

32 Yog Tswv Ntuj muaj koob meej nyob hauv Neeg Leej Tub, mas Tswv Ntuj kuj yuav ua kom Neeg Leej Tub muaj koob meej nyob hauv nws thiab. Tshuav tsis ntev, Tswv Ntuj yuav muab koob meej rau Neeg Leeg Tub.

33 Cov me nyuam me, kuv yuav nrog nej nyob me ntsis ntxiv xwb. Nej yuav nrhiav kuv. Nyem no, kuv hais rau nej ib yam li kuv tau hais rau cov Yus Das tias qhov chaw kuv mus, mas nej tuaj tsis tau

34 « Kuv muab ib lo lus qhia tshiab rau nej : yam li nej yuav sib nyiam sib hlub. Nej yuav rov sib nyiam sib hlub ib yam li
kuv tau nyiam nej.

35 Qhov yuav ua kom sawv daws paub tias nej yog kuv cov thwj tim, yog qhov no : nej sib nyiam sib hlub. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Hnub chiv 4 ntawm lub caij hla

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Hauj Lwm : Tshooj : 13 Nqe : 14, 43 – 52

Lub ntsiab lus : Paj Lug tshaj lo lus nyob Pis Xis Dias. Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd qhia cov neeg teev dab.

14 Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd hla dhau Pes Zes, mus txog As Nthias Kias Pis Xis Dias. Txog hnub ,
nkawd mus hauv lub Tsev Txoos, nkawd zaum.

43 Thaum sawv daws tawm tas mas muaj coob leej Yus Das thiab ib co pej kum neeg hwm Ntuj raws Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd. Nkawd nrog lawv tham, thiab qhia kom lawv npuab ruaj nreb Tswv Ntuj lub txiaj ntsim.

44 Lwm Hnub Xya, yuav luag tas lub tsheej tuaj sib sau mloog Tswv Ntuj Lo Lus.

45 Cov Yus Das pom neeg tuaj coob coob, mas lawv khib. Ces thaum Paj Lug hais lus mas lawv teb tej lo lus thuam Ntuj.

46 Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd ua siab loj hais tias : « Peb yuav tsum xub tshaj Tswv Ntuj lo lus rau nej tso, vim kev cai mus li ntawd. Tab sis yog vim nej xyeeb Tswv Ntuj lo lus, thiab nej saib nej tsis tsim nyog txais txoj sia nyob mus li. Vim qhov ntawd mas peb thiaj tig mus qhia cov neeg teev pej kum dab.

47 Huab Tais twb qhia peb tias : « Kuv tsa koj ua qhov pom kev kaj txhua haiv neeg, kom koj xa txoj kev cawm neeg mus txog tim npoo ntiaj teb. »

48 Cov neeg teev pej kum dab hnov cov lus no mas sawv daws zoo siab. Lawv cav txog Huab Tais lo lus.
Cov uas lawv txoj hmoo yog txais txoj sia nyob mus li mas lawv tig los ntseeg.

49 Ces Huab Tais lo lus ri mus puv tas ib cheeb tsam ntawd.

50 Tab sis cov Yus Das mus cob cov poj nom uas hwm Tswv Ntuj, thiab cov ua hau nyob hauv lub tsheej. Cov Yus Das pib hiam Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd. Lawv ntiab nkawd kom tawm hauv lawv teb chaws mus.

51 Nkawd thiaj nchos cov plua av lo nkawd ko taw rau lawv, ces nkawd mus rau Is Kos Nias.

52 Hos cov thwj tim, mas lawv zoo siab, thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab nyob puv hauv lawv.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Qhib yav tom ntej : Tshooj : 7 Nqe : 9 . 14b – 17

Lub ntsiab lus : Tas ib tsoom haiv neeg yog Ntuj cov xaiv.

9 Dhau tej ntawd tas lawm, ces kuv pom ib pab neeg coob coob suav tsis txheeb ; muaj tas txhua teb chaws, txhua haiv
neeg, txhua xeem lus. Lawv sawv ntsug ze ntawm lub theej kiab, nyob ntawm Leej Yaj xub ntiag. Lawv hnav tsho
dawb ntev, thiab tuav tej rev nplooj ntawm tes.

14 Kuv teb tias : “Huab Tais, yog koj thiaj paub.” Nws rov hais tias : “Lawv yog cov uas hla dhau txoj kev raug luag hiam hnyav los. Lawv tau ntxhua lawv cov tsho ntev, thiab muab raus Leej Yaj cov ntshav kom dawb.

15 Vim li ntawd, lawv thiaj nyob ze Tswv Ntuj lub theej kiab, lawv hawm nws nruab hnub hmo ntuj, nyob hauv nws lub
tuam tsev. Tus zaum saum lub theej kiab yuav nthuav nws lub tsev tsam phooj rau lawv.

16 Lawv yuav tsis tshaib tsis nqhis ib zaug ntxiv. Lub hnub yuav tsis ntaiv lawv. Pa sov yuav tsis kub lawv ntxiv.

17 Leej Yaj, uas nyob nruab nrab lub theej kiab, yuav ua Tswv zov lawv, nws yuav coj lawv mus txog cov qhov dej
muaj txoj sia. Tswv Ntuj yuav so cov kua muag ntws ntawm lawv qhov muag.”

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

ZAm : Tshooj : 10 Nqe : 27 – 30

Lub ntsiab lus : Yes Xus qhia tias nws yog Tswv Ntuj Leej Tub.

27 Kuv cov yaj mloog kuv lub suab, kuv paub lawv, lawv raws nraim kuv.

28 Kuv pub txoj sia nyob mus li rau lawv, lawv yuav tsis tuag ib zaug li. Tsis muaj leej twg yuav chua tau lawv ntawm kuv txhais tes.

29 Kuv Txiv yog tus loj tshaj txhua tsav txhua yam, nws muab cov yaj no rau kuv, mas yeej tsis muaj leej twg yuav chua tau dab tsi ntawm kuv Txiv txhais tes li.

30 Leej Txiv thiab kuv, wb yog ib tug xwb. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Hnub chiv 3 ntawm lub caij hla

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Hauj Lwm : Tshooj : 5 Nqe :27b – 37. 40b – 41

Lub ntsiab lus : Cov Hauv Paus xa lus nyob ntawm rooj txwj laus Xas Nes Nrees. Nkas Mas Lias pab cov Hauv Paus Xa Lus.

27 Lawv coj los txog, lawv kom cov Hauv Paus Xa Lus mus sawv ntawm cov txwj laus Xas Nes Nrees xub ntiag. Tus Thawj leej choj nug cov Hauv Paus Xa Lus tias :

28 « Peb twb txwv nej, tsis kheev nej siv lub npe ntawd los qhia. Tab sis nej tseem qhia nej zaj ntawd mus thoob Yes Lus
Xas Les. Nej puas xav kom tus neeg ntawd cov ntshav rov qab poob los rau saum peb ? »

29 Ces Pob Zeb nrog cov Hauv Paus Xa Lus teb tias : « Yuav tsum mloog Tswv Ntuj lus zoo dua mloog neeg lus.

30 Tus Yes Xus uas nej muab nws dai saum ib tug ncej kom tuag, mas peb cov yawg koob tus Huab Tais tsa nws sawv rov los lawm.

31 Nws yog tus uas Tswv Ntuj txhais tes xis tsa nws siab kom nws ua tus Thawj thiab tus Cawm Seej. Yog vim nws, mas Tswv Ntuj thiaj pub txoj kev thov txhaum thiab kev zam txhaum rau His Xas Lais.

32 Peb yog cov tim khawv pom tej yam ntawd. Leej Ntuj Plig Ntshiab uas Tswv Ntuj pub rau cov neeg mloog nws lus kuj ua tim khawv txog tej yam ntawd thiab. »

33 Lawv hnov li ntawd mas lawv npau taws kawg, lawv npaj yuav muab cov Hauv Paus Xa Lus tua.

34 Ces ib tug Fas Lis Xais hu ua Nkas Mas Lias sawv hauv cov txwj laus Xas Nes Nrees. Nws yog ib tug kws Txoj Cai
uas tas tsoom pej xeem hwm. Nws hais kom coj cov Hauv Paus Xa Lus tawm mus ib pliag.

35 Ces nws hais rau cov txwj laus Xas Nes Nrees tias : « Cov His Xas Lais, nej yuav xyuam xim rau tej yam nej ua rau cov neeg ntawd.

36 Tau tsis ntev muaj ib tug hu ua Thaws Das. Nws hais tias nws yog ib tug loj. Nws sau tau kwv yees plaub puas leej
neeg. Tab sis nws raug luag tua tuag, ces nws cov neeg tawg tas, tsis tshuav ib tug li.

37 Tom qab no, lub zim txwv txheeb tsoom mej hwm, mas Yus Das tus uas nyob Nkas Lis Lais kuj sawv. Nws coj tau coob leej raws nws qab. Nws kuj tuag thiab, ces cov neeg uas raws nws tawg tas.

40 Lawv hu cov Hauv Paus Xa Lus kom rov los hauv tsev. Lawv kom luag muab cov Hauv Paus Xa Lus nplawm tas, lawv txwv tsis pub tuav txog Yes Xus lub npe los qhia. Ces lawv tso cov Hauv Paus Xa Lus mus.

41 Cov Hauv Paus Xa Lus tawm ntawm lub rooj txwj laus Xas Nes Nrees, lawv zoo siab vim Ntuj saib lawv tsim nyog raug luag hiam vim Lub Npe.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Qhib yav tom ntej : Tshooj : 5 Nqe : 11 – 14

Lub ntsiab lus : Riam ntawv uas xya lub thwh kaw.

11 Kuv tseem pom li no ntxiv : kuv hnov ib pab Tshiab coob tas nrho lub suab. Lawv muaj nto txhiab nto vam leej,
nyob ncig lub theej kiab, ncig cov Muaj Txoj Sia thiab cov Laus, lawv hu nkauj nrov nrov tias :

12 “Leej Yaj uas luag nkaug nws caj dab, nws tsim nyog txais lub hwj huam, kev nplua nuj, kev thoob tsib, lub zog, lub hwj chim, lub koob meej thiab lo lus cav.”

13 Ces kuv hnov tas txhua tsav puas yam nyob saum ntuj, nyob ntiaj teb, nyob nruab yeeb, nyob hauv hiav txwv : kuv
hnov tas nrho lub sim ceeb qw tias : “Lo lus cav, lub hwj chim, lub koob meej thiab lub hwj huam, yog tus zaum saum
lub theej kiab tug, thiab yog Leej Yaj tug, mus tas ib txhiab ib txhis !”

14 Plaub Leeg Muaj Txoj Sia teb tias : “Ua li !” Cov Laus txhos caug pe.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

ZAm : Tshooj : 21 Nqe : 1 – 19

Lub ntsiab lus : Yes Xus yees tawm los xyuas cov thwj tim nyob Nkas Lis Lais. Yes Xus txiv Pob Zeb kom coj cov ntseeg.

1 Dua li ntawd, Yes Xus rov tawm los rau cov thwj tim pom nyob ntawm ntug dej ntuj Tis Npes Lias. Thaum Yes Xus tawm los mas muaj zoo li no.

2 Cov nyob ua ke ntawd yog Xis Moos Pob Zeb, Tos Mas uas hu ua Dis Dws Mos, Nas Tas Nais uas nyob Kas Nas hauv xeev Nkas Lis Lais, Ntxes Npes Dais ob tug tub, thiab ob tug thwj tim ntxiv. 3 Xis Moos Pob Zeb hais rau lawv tias : « Kuv yuav mus puav ntses. » Lawv hais rau nws tias : « Peb nrog koj mus thiab. » Lawv tawm mus nce rau hauv lub nkoj. Hmo ntawd lawv puav tsis tau dab tsi li.

4 Thaum kaj ntug lawm, Yes Xus nyob tim ntug dej. Tab sis cov thwj tim tsis paub tias yog Yes Xus.

5 Yes Xus thiaj hais rau lawv tias : « Cov me nyuam, nej puas muaj dab tsi noj ? » Lawv teb rau Yes Xus tias : « Tsis muaj. »

6 Nws hais rau lawv tias : « Nej pov vas rau ntawm lub nkoj sab xis, nej yuav tau ntses. » Lawv thiaj pov vas mus, ces lawv rub tsis tau lub vas rov los, vim mag tau ntses ntau kawg.

7 Tus thwj tim uas Yes Xus nyiam thiaj hais rau Pob Zeb tias : « Yog Huab Tais ! » Xis Moos Pob Zeb hnov dheev tias yog
Huab Tais, nws muab ib daim khaub ncaws khi ntawm duav, vim nws liab qab, ces nws dhia mus hauv dej.

8 Lwm cov thwj tim mam li caij nkoj thiab cab lub vas puav ntses los. Lawv nyob tsis deb ntawm ntug nqhuab lawm, kwv yees deb li ob puas tshim.

9 Thaum lawv nqes los txog saum av, lawv pom ib cub tawg thee nyob ntawd, hos muaj ib co ntses tso rau saud, thiab ib co ncuav mov.

10 Yes Xus hais rau lawv tias : « Nej nqa cov ntses me uas nej nyuam qhuav puav tau los. »

11 Xis Moos Pob Zeb nce mus hauv nkoj, nws rub lub vas mag ntses loj puv nkaus los rau saum av : tau ib puas tsib
caug peb tus ntses ! Txawm tias puav tau ntses ntau npaum ntawd, tsis kav lub vas tsis ntuag.

12 Yes Xus hais rau lawv tias : « Nej los noj tshais. » Tsis muaj ib tug thwj tim muaj cuab kav nug Yes Xus tias : « Koj yog leej twg ? » Vim lawv yeej paub tseeb tias yog Huab Tais.

13 Yes Xus txav los muab cov ncuav mov cev rau lawv, nws kuj muab cov ntses cev rau lawv thiab.

14 Txij thaum Yes Xus sawv hauv cov tuag rov los, mas nws tawm los rau cov thwj tim pom, zaum no yog zaum peb.

15 Thaum lawv noj tshais tas, Yes Xus hais rau Xis Moos Pob Zeb tias : « Xis Moos, Zam tus tub, koj puas nyiam kuv dua lawv cov ntawd ? » Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, koj paub tias kuv nyiam koj tiag. » Yes Xus hais rau Pob Zeb tias : « Koj coj kuv cov me nyuam yaj mus noj zaub mog. »

16 Yes Xus rov hais zaum ob tias : « Xis Moos, Zam tus tub, koj puas nyiam kuv ? » Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, koj paub tias kuv nyiam koj tiag. « Yes Xus hais rau nws tias : « Koj zov kuv cov yaj mog. »

17 Yes Xus tseem rov hais dua zaum peb rau Pob Zeb tias : « Xis Moos, Zam tus tub, koj puas nyiam kuv tiag ?” Pob Zeb tu siab rau qhov Yes Xus hais rau nws zaum peb tias : « Koj puas nyiam kuv tiag ? » Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, koj paub tas ib puas tsav yam, koj paub tias kuv nyiam koj tiag. « Yes Xus hais rau Pob Zeb tias : « Koj coj kuv cov yaj mus noj zaub mog.

18 Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau koj : Thaum koj tseem hluas zog, koj muab koj txoj siv, koj sia koj, koj xav mus qhov twg los koj mus koj. Tiam sis thaum koj laus, koj yuav tsa tes cia ib tug muab siv rau koj sia, cia luag coj koj mus
hauv qhov chaw uas koj tsis xav mus. »

19 Yes Xus hais qhov ntawd qhia tias Pob Zeb yuav tuag zoo li cas kom Tswv Ntuj nto koob meej. Yes Xus hais li tas,
nws hais rau Pob Zeb tias : « Koj raws kuv mus. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Los nyeem zaj no :

Ntawv moo zoo :

Zam : Tshooj : 21 Nqe : 1 – 14

Lub ntsiab lus : Yes Xus yees tawm los xyuas cov thwj tim nyob Nkas Lis Lais.

1 Dua li ntawd, Yes Xus rov tawm los rau cov thwj tim pom nyob ntawm ntug dej ntuj Tis Npes Lias. Thaum Yes Xus tawm los mas muaj zoo li no.

2 Cov nyob ua ke ntawd yog Xis Moos Pob Zeb, Tos Mas uas hu ua Dis Dws Mos, Nas Tas Nais uas nyob Kas Nas hauv xeev Nkas Lis Lais, Ntxes Npes Dais ob tug tub, thiab ob tug thwj tim ntxiv.

3 Xis Moos Pob Zeb hais rau lawv tias : « Kuv yuav mus puav ntses. » Lawv hais rau nws tias : « Peb nrog koj mus thiab. »
Lawv tawm mus nce rau hauv lub nkoj. Hmo ntawd lawv puav tsis tau dab tsi li.

4 Thaum kaj ntug lawm, Yes Xus nyob tim ntug dej. Tab sis cov thwj tim tsis paub tias yog Yes Xus.

5 Yes Xus thiaj hais rau lawv tias : « Cov me nyuam, nej puas muaj dab tsi noj ? » Lawv teb rau Yes Xus tias : « Tsis muaj. »

6 Nws hais rau lawv tias : « Nej pov vas rau ntawm lub nkoj sab xis, nej yuav tau ntses. » Lawv thiaj pov vas mus, ces lawv rub tsis tau lub vas rov los, vim mag tau ntses ntau kawg.

7 Tus thwj tim uas Yes Xus nyiam thiaj hais rau Pob Zeb tias : « Yog Huab Tais ! » Xis Moos Pob Zeb hnov dheev tias yog
Huab Tais, nws muab ib daim khaub ncaws khi ntawm duav, vim nws liab qab, ces nws dhia mus hauv dej.

8 Lwm cov thwj tim mam li caij nkoj thiab cab lub vas puav ntses los. Lawv nyob tsis deb ntawm ntug nqhuab lawm, kwv yees deb li ob puas tshim.

9 Thaum lawv nqes los txog saum av, lawv pom ib cub tawg thee nyob ntawd, hos muaj ib co ntses tso rau saud, thiab ib co ncuav mov.

10 Yes Xus hais rau lawv tias : « Nej nqa cov ntses me uas nej nyuam qhuav puav tau los. »

11 Xis Moos Pob Zeb nce mus hauv nkoj, nws rub lub vas mag ntses loj puv nkaus los rau saum av : tau ib puas tsib
caug peb tus ntses ! Txawm tias puav tau ntses ntau npaum ntawd, tsis kav lub vas tsis ntuag.

12 Yes Xus hais rau lawv tias : « Nej los noj tshais. » Tsis muaj ib tug thwj tim muaj cuab kav nug Yes Xus tias : « Koj yog leej twg ? » Vim lawv yeej paub tseeb tias yog Huab Tais.

13 Yes Xus txav los muab cov ncuav mov cev rau lawv, nws kuj muab cov ntses cev rau lawv thiab.

14 Txij thaum Yes Xus sawv hauv cov tuag rov los, mas nws tawm los rau cov thwj tim pom, zaum no yog zaum peb.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Hnub chiv 2 ntawm lub caij hla

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Hauj lwm : Tshooj : 5 Nqe : 12 – 16

Lub ntsiab lus : Cov Hauv Paus Xa Lus ua hwj huam yees ntxwv.

12 Ntuj siv cov Hauv Paus Xa Lus ob txhais tes los ua ntau lub cim thiab ntau yam hwj huam yees ntxwv nyob hauv
tsoom pej xeem. Cov ntseeg koom siab koom ntsws tuaj nyob hauv lub qab ruv tsev Xas Los Moos.

13 Tsis muaj leej twg muaj cuab kav tuaj nrog lawv ua ke. Tab sis tsoom pej xeem cav lus zoo txog lawv.

14 Cov ntseeg los ntxiv coob zuj zus rau Huab Tais, tej pab txiv neej thiab poj niam coob kawg…

15 Ces lawv coj cov neeg mob tuaj tso ntawm kev, lawv tso cov mob pw saum tej lub txaj thiab tej daim lev, kom thaum Pob Zeb hla los mus, nws tus duab ntxoov tus puav neeg mob.

16 Tsoom neeg coob coob ntawd tuaj ntawm cov zos tsis deb ntawm Yes Lus Xas Les tuaj. Lawv coj cov neeg mob thiab cov neeg raug dab tsis huv tuaj. Sawv daws puav leej zoo tas huv si.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Qhib yav tom ntej : Tshooj : 1 Nqe : 9 – 11a. 12 – 13 . 17 – 19

Lub ntsiab lus : Cov tsab ntawv rau xya lub Koom Txoos.

9 Kuv yog Zam, nej tus kwv, uas nrog nej raug kev iab kev khwv, nrog nej ua siab ntev siab tawv, nyob hauv Yes Xus
thiab nyob hauv lub ceeb tsheej. Thaum ntawd kuv nyob hauv lub pov txwv Pas Mos, vim Tswv Ntuj Lo Lus,
thiab vim txoj kev ua tim khawv txog Yes Xus.

10 Hnub ntawd yog Huab Tais hnub, kuv lub tswv yim feeb rau nruab yeeb. Ces kuv hnov ib lub suab nrov, xws li lub hom tom kuv nraub qaum tuaj tias :

11 “Koj sau tej yam koj pom rau hauv ib phau ntawv, xa mus rau xya lub Koom Txoos uas nyob Es Fes Xos, Xaws Mus
Nas, Pes Nkas Mos, Thias Tis Las, Xas Des, Fis Las Des Fias thiab Laus Dis Kias Yas .

12 Kuv tig mus ntsia lub suab hais lus tuaj rau kuv ntawd. Kuv tig mus, ua ciav kuv pom xya tus ncej kub txawb teeb.

13 Cov ncej ntawd nyob ncig ib tug zoo li Tib Neeg ib Leeg Tub. Nws hnav ib lub tsho ntev, sia ib txog siv kub ntawm

17 Kuv pom nws, kuv vau hlo rau ntawm nws ko taw, xws li kuv tuag lawm. Tab sis nws muab nws txhais tes xis los chwv
kuv, thiab nws hais tias: “Txhob ntshai ! Yog kuv ! Kuv yog tus Thawj, tus Kawg, tus Muaj Txoj Sia.

18 Kuv tau tuag lawm ; tab sis nyem no, kuv muaj txoj sia mus li txheej dhau txheej. Kuv tuav tus yawm sij hauv txoj
kev tuag thiab hauv tub tuag teb.

19 Koj yuav sau tej yam koj pom, yam li tej uas tab tom tshwm sim nyem no, thiab tej uas yuav tshwm sim tuaj yav pem suab.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

ZAm : Tshooj : 20 Nqe : 19 – 31

Lub ntsiab lus : Yes Xus tawm los rau cov thwj tim pom thaum Tos Mas tsis nyob. Yes Xus yees tawm los rau cov thwj tim pom thaum Tos Mas nyob. Cov lus xaus lub Moo Zoo.

19 Tib hnub ntawd thaum tsaus ntuj, uas yog thawj hnub pib lub lis piam, cov qhov rooj hauv qhov chaw cov thwj tim
nyob kaw tas, vim lawv ntshai cov Yus Das. Yes Xus los sawv hauv nruab nrab, nws hais rau lawv tias : « Nej nyob kaj lug. »

20 Thaum Yes Xus hais lo lus ntawd tas, nws muab nws ob txhais tes thiab nws phab tav rau lawv saib. Cov thwj tim pom Huab Tais, lawv zoo siab kawg.

21 Yes Xus rov hais rau lawv tias : « Nej nyob kaj lug ! Kuv xa nej mus xws li Leej Txiv xa kuv tuaj. »

22 Yes Xus hais li tas, nws tshuab pa rau lawv, nws hais rau lawv tias : « Nej txais Leej Ntuj Plig Ntshiab.

23 Nej daws txhaum rau leej twg, mas nws cov txhaum yuav daws. Nej tsis daws leej twg cov txhaum, mas nws cov
txhaum yuav nyob. »

24 Tos Mas yog ib tug hauv pab Kaum Ob, nws tseem hu ua Dis Dws Mos thiab. Thaum Yes Xus tawm los, mas nws tsis
nrog cov thwj tim nyob.

25 Lwm cov thwj tim hais rau nws tias : « Peb pom Huab Tais lawm ! » Ces Tos Mas hais rau lawv tias : « Yog kuv tsis pom lub qhov txhab ntsia hlau nyob hauv nws ob txhais tes, yog kuv tsis muab kuv tus ntiv tes ntxig lub qhov ntsia hlau, thiab yog kuv tsis muab kuv txhais tes rau ntawm nws phab tav, mas kuv tsis ntseeg. »

26 Yim hnub tom qab, cov thwj tim rov nyob hauv tsev dua. Tos Mas kuj nrog lawv nyob thiab. Cov qhov rooj puav leej
kaw tas. Yes Xus tawm los sawv hauv nruab nrab, nws hais rau lawv tias : « Nej nyob kaj lug ! »

27 Ces Yes Xus hais rau Tos Mas tias : « Cev koj ntiv tes rau ntawm no, koj ntsia kuv ob txhais tes. Cev koj txhais tes los,
muab rau hauv kuv phab tav. Koj txhob ua neeg tsis ntseeg ntxiv, koj ntseeg mog. »

28 Tos Mas teb rau Yes Xus tias : « Kuv tus Huab Tais, Kuv tus Tswv Ntuj. »

29 Yes Xus hais rau Tos Mas tias : « Vim koj pom kuv, mas koj thiaj ntseeg. Cov uas tsis tau pom tab sis lawv ntseeg,
mas lawv txoj hmoov zoo. »

30 Yes Xus tseem tau ua lwm cov cim ntau nyob ntawm cov thwj tim xub ntiag, uas tsis tau muab sau rau hauv phau
ntawv no.

31 Tau muab cov cim no sau tseg kom nej ntseeg tias Yes Xus yog Leej Pleev, Tswv Ntuj Leej Tub. Nej ntseeg ces nej yuav muaj txoj sia nyob hauv nws lub npe

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Hnub Vas Xuv Ntshiab

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

His Xaus ; Tshooj : 52 Nqe : 13 ; 53,,12

Lub ntsiab lus : Lus paj huam cav txog Tswv Ntuj tus tub txib.

13 Nej ntsia kuv tus tub txib Saib ! Nws yuav vam meej. Nws yuav nce mus, nws yuav sawv siab. Sawv daws yuav cav lus
zoo txog nws.

12 Yog vim li ntawd, kuv thiaj yuav pub kom muaj ib feem ua nws tug nyob hauv cov loj, nws yuav nrog cov muaj hwj
xyeej txais cov yeeb ncuab lub cuab tam ib feem. Vim nws tau ris coob leej cov txhaum, thiab nws pab thov kev zam rau cov neeg txhaum.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Hes Nplaws : Tshooj : 4 – 5 Nqe : 14 – 16; 7 – 9

Lub ntsiab lus : Peb yuav npuab Leej Pleev uas yog tus tuam Leej Choj.Leej Pleev yog tus tuam Leej Choj khuv leej neeg.

14 Vim peb muaj Tswv Ntuj Leej Tub Yes Xus ua Tuam Leej Choj thiab ua Vaj, nws hla dhau yim txheej cuaj txheej ntuj,
mas peb yuav nyob ruaj nreb hauv txoj kev lees ntseeg.

15 Peb tus Tuam Leej Choj tsis yog ib tug Leej Choj tsis txawj hlub peb cov neeg zog me, rau qhov nws tau raug txoj
kev sim siab txhij txhua ib yam li peb. Tsuas tshuav txoj kev txhaum xwb, nws thiaj tsis raug.

16 Peb kav tsij rhais ruam mus lawm tom ntej. Peb tso siab lug mus kom txog lub theej kiab muaj txiaj ntsim, kom peb tau txais kev khuv leej, kev zam, thiab kev pab ntawm lub theej kiab.

7 Leej Pleev, thaum nws ua neej nyob hauv nws lub cev nqaij, nws tau tsa suab quaj thov tus muaj peev xwm cawm tau
nws ntawm txoj kev tuag. Leej Txiv mloog Leej Pleev lus thov, vim Leej Pleev yog tus hwm Leej Txiv zoo.

8 Txawm tias Leej Pleev twb yog tus Tub cag, tsis kav nws tuaj yeem raug txom nyem. Nws tau kawm tias kev
mloog lus yog dab tsi.

9 Nyem no, Leej Pleev yog tus zoo txhij zoo txhua. Leej Pleev los ua lub hauv paus uas cawm cov neeg mloog nws lus
mus li.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Zam : Tshooj : 18 Nqe : 1 – 19, 42

Lub ntsiab lus : Lawv nte Yes Xus hauv lub hav Kes Nroos sab tim ub. Lawv cpj Yes Xus mus rau Kais Fais.

1 Yes Xus hais li ntawd tas, ces nws nrog nws cov thwj tim mus rau tus kwj deg Kes Nroos sab tim ub. Muaj ib lub vaj nyob ntawd. Yes Xus thiab cov thwj tim mus hauv lub vaj.

2 Yus Das, tus uas muab Yes Xus rau luag, kuj paub qhov chaw ntawd thiab, vim Yes Xus thiab cov thwj tim sib sau
ntau zaus nyob ntawd. 3 Yus Das coj pab peeb zeej thiab ib co zov keeb tuaj. Yog cov thawj leej choj thiab cov Fas Lis
Xais sau cov zov keeb ntawd. Lawv taws teeb, taws tsau thiab nqa ntaj nqa riam tuaj.

4 Yes Xus paub ib puas tsav yam uas yuav tshwm sim tuaj raug nws, ces nws tawm los hais rau lawv tias :
« Nej nrhiav leej twg ? »

5 Lawv teb rau nws tias : « tus Yes Xus Nas Xas Les. » Yes Xus hais rau lawv tias : « Yog kuv. » Yus Das, tus muab Yes Xus rau luag nrog lawv sawv ua ke. 6 Thaum Yes Xus hais rau lawv tias : « Yog kuv », mas lawv thaub qab thiab lawv ntog pem teb.

7 Yes Xus rov nug lawv dua tias : « Nej nrhiav leej twg ? » Lawv hais tias : « Yes Xus Nas Xas Les. »

8 Yes Xus teb tias : « Kuv twb hais rau nej tias yog kuv. Yog nej nrhiav kuv, mas nej cia cov no mus. »

9 Qhov no tshwm sim raws li lo lus uas nws xub hais tseg tias : « Cov uas koj muab rau kuv, mas kuv tsis
ua ib tug ploj li. »

10 Xis Moos Pob Zeb muaj ib rab ntaj. Nws rho hlo nws rab ntaj tib ntag rau tus thawj leej choj tus qhev, txiav raug nws
sab pob ntseg xis lub qia ntsej tu nrho. Tus qhev no hu ua Mas Kws.

11 Yes Xus hais rau Pob Zeb tias : « Koj ntxig ntaj rau hauv hnab. Lub ntim uas Leej Txiv muab rau kuv, kuv yuav tsis haus lod ? »

12 Pab peeb zeej nrog tus lwm txheeb, thiab cov zov keeb Yus Das ntes Yes Xus. Lawv muab Yes Xus khi.

13 Lawv xub coj nws mus tim As Nas tsev. As Nas yog Kais Fas yawm txiv. Xyoo ntawd yog Kais Fas ua tuam leej choj.

14 Kais Fas yog tus tau tawm tswv yim rau cov Yus Das hais tias : « Cia ib tug neeg this tsoom pej xeem tuag mas zoo
dua. »

15 Xis Moos Pob Zeb thiab lwm tus thwj tim raws Yes Xus qab. Tus thwj tim ntawd yog tus tuam leej choj ib tug swm
neeg, ces nws tau nrog Yes Xus chaws mus hauv tus tuam leej choj lub tshav loog.

16 Hos Pob Zeb nyob sab nraud, nws sawv ze ntawm qhov rooj. Lwm tus thwj tim uas swm tus tuam leej choj tawm
los, nws hais lus rau tus ntxhais txib zov qhov rooj, ces nws kom Pob Zeb chaws mus hauv.

17 Tus ntxhais txib zov qhov rooj hais rau Pob Zeb tias : « Koj tsis yog tus neeg ntawd ib tug thwj tim lod ? »
Pob Zeb hais tias : « Kuv tsis yog. »

18 Cov tub qhev thiab cov zov keeb rauv ib cub taws thee, vim lub caij ntawd no no. Lawv nyob ntawd nte taws. Pob Zeb kuj nrog lawv nyob ntawd nte taws thiab.

19 Tus tuam leej choj nug Yes Xus txog nws cov thwj tim thiab nws cov lus qhia.

42 Vim tias hnub ntawd yog cov Yus Das Hnub Npaj, thiab lub ntxa ntawd nyob ze, ces lawv muab Yes Xus zwm rau hauv lub ntxa ntawd.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

va

Ua cov kab ke qaum Nplooj

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Uantej yuav nkag los hauv lub tsev teev ntuj

Lus Kas : Tshooj : 19 Nqe : 28 – 40

Lub ntsiab lus : Lawv txais Yes Xus nyob Yes Lus Xas Les xws li Leej Pleev.

28 Thaum Yes Xus hais cov lus ntawd tas, nws mus pem Yes Lus Xas Les. Nws mus kev ua ntej.

29 Thaum nws tuaj yuav txog Npes Fas Zes thiab Npes Tas Nias, ze lub roob uas hu ua Roob Txiv Ntoo Roj, nws xa ob tug thwj tim mus, nws hais tias :

30 « Neb mus hauv lub zos uas nyob tom hauv ntej tod. Thaum neb chaws mus hauv zos, neb yuav pom ib tug me nyuam luj uas luag muab khi cia, tsis tau muaj neeg caij ib zaug li. Neb daws hlua, neb cab los.

31 Yog muaj neeg nug neb tias : Vim li cas neb daws tus me nyuam luj hlua ?’ Neb yuav hais li no : ‘Yog vim
Huab Tais yuav siv. »

32 Ob tub thwj tim mus, nkawd pom raws nraim li Yes Xus tau hais rau nkawd.

33 Thaum nkawd tab tom daws tus me nyuam luj txoj hlua, cov tswv luj hais rau nkawd tias : « Neb daws tus me
nyuam luj ua dab tsi ? »

34 Nkawd hais tias : « Yog vim Huab Tais yuav siv. »

35 Ces nkawd cab los rau Yes Xus. Nkawd muab nkawd cov tsho ntev pov mus pua me nyuam luj nraub qaum,
nkawd kom Yes Xus caij.

36 Thaum Yes Xus caij tus me nyuam luj mus, mas tsoom neeg muab lawv cov tsho ntev pua txoj kev.

37 Thaum Yes Xus yuav nqes phab toj saum Roob Txiv Ntoo Roj, ces ib tsoom thwj tim coob coob, zoo siab,
lawv pib cav txog Tswv Ntuj nrov nrov rau tej hwj huam yees ntxwv uas lawv tau pom tas huv tib si.

38 Lawv hais tias : Tus Vaj uas Huab Tais xa tuaj nto koob meej. Nyob saum ntuj muaj kev thaj yeeb.
Nyob saum cov txheej ntuj siab, yog lub koob meej. »

39 Nyob hauv cov neeg ntawd, muaj ib co Fas Lis Xais hais rau Yes Xus tias : « Xib Hwb, koj qhuab ntuas koj cov thwj
tim mas ! »

40 Yes Xus teb rau lawv tias : « Kuv hais rau nej : Yog lawv cov no tswm seeb, mas cov pob zeb yuav qw. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Zaj nyeem 1 :

His Xais : Tshooj : 50 Nqe : 4 – 7

Lub ntsiab lus : Lus paj huam cav txog Tswv Ntuj tus tub txib.

4 HUAB TAIS Tswv Ntuj tau muab cov thwj tim tus nplaig rau kuv. Nws qhia kuv kom kuv txawj hais
ib lo lus nplij tus qaug zog. Niaj tag kis nws tsa kuv pob ntseg kom kuv tsim dheev, kom kuv mloog xws li cov thwj
tim mloog.

5 HUAB TAIS Tswv Ntuj qhib kuv pob ntseg, mas kuv tsis npau taws, kuv tsis yig, kuv tsis thaub qab.

6 Lawv ntaus kuv, mas kuv tig kuv nraub qaum rau lawv ntaus. Lawv xav rho kuv cov hwj txwv, mas kuv tig kuv sab plhu
rau lawv. Lawv xav ib tawg ncuav rau kuv thiab xav nto qaub ncaug rau kuv ntsej muag, los kuv tsis fee plhu rau lawv.

7 Tab sis HUAB TAIS Tswv Ntuj tsom kwm kuv, vim qhov ntawd mas kuv tsis poob ntsej muag. Ces kuv ua kuv ntsej
muag tawv li pob zeb. Kuv paub tias kuv yuav tsis raug kev txaj muag.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Fis Lis Pos : Tshooj : 2 Nqe : 6 – 11

Lub ntsiab lus : Yuav sib haum xeeb, thiab yuav nyiam ua tus me.

6 Yes Xus Pleev yog Tswv Ntuj, tiam sis nws tsis cia nws lub hwj chim Tswv Ntuj rau luag hawm : nws muab nws lub hwj chim hle.

7 Nws yeem ua ib tug qhev, nws yug los ua neeg xws li ib tsoom neeg. Luag pom nws tus yam ntxwv yog yam ntxwv tib neeg.

8 Nws txo nws qis : nws tuaj yeem mloog Ntuj lus mus txog qhov tuag, thiab tseem xaiv txoj kev tuag saum ntoo cuam.

9 Vim li ntawd, mas Tswv Ntuj thiaj tsa Yes Xus ua ib tug loj nyob siab siab. Tswv Ntuj muab lub npe uas nyob siab dua lwm cov npe rau nws.

10 Li ntawd, tus twg hnov tuav txog Yes Xus lub npe, tsis hais nyob saum cov txheej ntuj, los nyob ntiaj teb no, los nyob nruab yeeb, mas tus ntawd cia li txhos caug hawm.

11 Txhua xeem lus yuav tsum cav tias Yes Xus Pleev yog Huab Tais : Leej Txiv Tswv Ntuj thiaj muaj koob meej nto moo lug.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas ; Tshooj : 22 Nqe : 14 – 23, 56

Lub ntsiab lus : Noj rooj qav hla. Lub cim cav txiaj ntsim.

14 Thaum txog caij lawm, Yes Xus mus zaum ntawm rooj mov, cov Hauv Paus Xa Lus kuj nrog nws zaum thiab.

15 Yes Xus hais rau lawv tias : « Kuv xav nrog nej noj pluas Hla no kawg, kuv mam li mus txais kev tsim txom.

16 Kuv hais rau nej : txij no mus kuv yuav tsis tau noj rooj qav Hla mus txog thaum lub Ntees Hla tiav tas nyob hauv
Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. »

17 Yes Xus tuav ib lub ntim, nws ua Ntuj tsaug tas, nws hais tias : « Nej txais qhov no, nej sib faib haus.

18 Kuv hais rau nej, txij no mus kuv yuav tsis haus kua txiv cawv mus txog thaum Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej los
txog. » Lub cim cav txiaj ntsim.

19 Yes Xus tuav lub ncuav mov, nws ua Ntuj tsaug, nws muab ntais, nws cev rau lawv, nws hais tias : « Qhov no yog kuv lub cev, uas kuv muab pub rau nej. Nej ua qho no kom nej nco txog kuv. »

20 Noj hmo tas, Yes Xus kuj tuav lub ntim ib yam li ntawd thiab, nws hais tias : « Lub ntim no yog kev Cog Lus Tshiab
hauv kuv cov ntshav, yog cov ntshav nchuav los cawm nej. »

21 Saib, tus uas muab kuv muag nrog kuv nyob ua ke, nws txhais tes nyob saum lub rooj mov no.

22 Txawm tias Neeg Leej Tub taug nws txoj kev raws li Ntawv sau tseg, tsis kav, tus neeg uas muab nws muag tau txoj hmoov phem ! »

23 Ces lawv pib sib nug saib yog leej twg yuav ua li ntawd .

56 Ib tug ntxhais txib pom Pob Zeb zaum ze lub cub tawg, nws ntsia ntsoov Pob Zeb, ces nws hais tias : « Tus neeg ntawd nrog Yes Xus thiab. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Los Nyeem zaj luv no :

Lus Kas : Tshooj : 23 Nqe : 1 – 49

Lub ntsiab lus : Yes Xus nyob ntawm Pis Las Tos xub ntiag. Yes Xus nyob ntawm Hes Los xub ntiag. Yes Xus rov los ntawm Pis Las Tos xub ntiag. Yes Xus mus pem roob Nkos Nkos Tas. Lawv Tsa Yes Xus nyob saum ntoo cuam. Yes Xus nyob saum ntoo cuam, lawv thuam nws. Yes Xus txoj sia tu.

1 Tas cov neeg tuaj sib txoos ntawd ib txhij sawv tsees, lawv coj Yes Xus mus rau Pis Las Tos.

2 Lawv pib liam rau Yes Xus tias : « Peb pom tus neeg ntawd cob peb haiv neeg kom ua phem. Nws txwv tsis pub
them se rau Xes Ntxas, thiab nws hais tias nws yog tus Vaj Pleev. »

3 Pis Las Tos nug Yes Xus tias : « Koj puas yog cov Yus Das tus vaj ? » Yes Xus teb tias : « Yog koj hais li ntawd. »

4 Ces Pis Las Tos hais rau cov Thawj Leej Choj thiab rau tsoom sid tias : « Kuv tsis pom ib lub txim nyob hauv tus
neeg no. »

5 Tsis kav, lawv hais tsis tseg tias : « Nws haub tsoom pej xeem kom ntxeev siab. Nws pib qhia hauv Nkas Lis Lais
mus thoob xeev Yus Das, tuaj txog ntawm no. »

6 Thaum Pis Las Tos hnov hais li ntawd, nws nug saib Yes Xus puas yog neeg Nkas Lis Lais.

7 Thaum Pis Las Tos paub tias Yes Xus zwm rau Hes Los, ces nws xa Yes Xus mus rau Hes Los. Vim lub caij ntawd Hes Los kuj tuaj nyob Yes Lus Xas Les thiab.

8 Thaum Hes Los pom Yes Xus, nws zoo siab heev. Tau ntev los lawm, Hes Los ntshaw pom Yes Xus vim tej yam nws
hnov luag hais txog Yes Xus, thiab nws vam tias Yes Xus yuav ua tej zaj hwj huam.

9 Ces Hes Los nug Yes Xus txog ntau yam, tab sis Yes Xus tsis teb dab tsi rau Hes Los.

10 Cov Thawj Leej Choj thiab cov Kws Ntawv Ntshiab kuj sawv ntsug nyob ntawd thiab, lawv liam heevkawg rau Yes Xus.

11 Hes Los nrog nws cov zov keeb thuam thiab ua ntau yam tub qaug Yes Xus. Lawv muab ib lub tsho zoo nkauj rau Yes Xus hnav, ces lawv xa nws rov mus rau Pis Las Tos.

12 Txij hnub ntawd los, Hes Los thiab Pis Las Tos nkawd ua phooj ywg, hos yav thaud mas nkawd sib ntxub.

13 Pis Las Tos hu cov Thawj Leej Choj, cov nom, thiab cov pej xeem tuaj,

14 nws hais rau lawv tias : « Nej coj tus neeg no tuaj rau kuv, xws li ib tug haub pej xeem kom ntxeev siab. Nyem no, kuv nug nws nyob ntawm nej xub ntiag, kuv tsis pom nws muaj txim xws li nej liam.

15 Hes Los kuj tsis pom nws muaj txim, Hes Los thiaj xa nws rov los rau peb. Nws tsis tau ua ib yam tsim nyog tuag.

16 Kuv yuav muab nws nplawm, ces kuv yuav tso nws mus. »

[17…]

18 Tab sis tas sawv daws qw ntsuag qees tias : « Tus neeg ntawd yuav tsum tuag ! Koj tso Npas Las Npas rau peb. »

19 Npas Las Npas raug kaw hauv tsev loj faj, vim nws sawv ua rog ntxeev siab nyob hauv lub nroog thiab nws tua neeg.

20 Pis Las Tos xav tso Yes Xus mus, ces nws rov qab hais lus rau lawv.

21 Tab sis lawv nthe nthe hais tias : « Muab nws dai saum ntoo cuam ! Muab nws dai saum ntoo cuam ! »

22 Pis Las Tos rov hais lus zaum peb rau lawv tias : « Tus neeg no tau ua dab tsi phem ? Kuv tsis pom dab tsi txaus muab nws tua. Kuv yuav muab nws nplawm, ces kuv yuav tso nws mus. »

23 Tab sis lawv qw nrov, taij tsis tseg kom muab Yes Xus dai saum ntoo cuam. Lawv qw nrov nrov muaj ceem zuj zus.

24 Ces Pis Las Tos txiav txim raws li lawv taij.

25 Pis Las Tos tso tus uas raug kaw hauv tsev loj faj vim nws ntxeev siab thiab tua neeg ; nws tso tus uas lawv taij. Hos nws muab Yes Xus rau lawv ua ywj lawv siab.

26 Thaum lawv coj Yes Xus mus, lawv nthos ib tug txiv neej hu ua Xis Moos tuaj Xis Les Nas tuaj. Nws mus ua teb rov
los. Lawv muab tus ntoo cuam rau nws, kom nws kwv lawv Yes Xus qab.

27 Ib pab pej xeem coob coob raws Yes Xus mus. Muaj ib co poj niam ntaus lawv hauv siab thiab quaj hlub Yes Xus.

28 Yes Xus tig mus ntsia cov poj niam, nws hais tias : « Cov ntxhais nyob Yes Lus Xas Les, nej txhob quaj hlub kuv, nej quaj hlub nej thiab hlub nej cov me nyuam mog !

29 Vim yuav muaj tej hnub uas luag hais tias : Cov tau txoj hmoov zoo, yog cov poj niam tab seeb, yog lub plab uas tsis
yug tub ki, thiab ob lub mis uas tsis muaj me nyuam noj !

30 Thaum ntawd, lawv yuav hais rau cov roob tias : Nej vau los tsuam peb mas ! Thiab hais rau cov pov roob tias : Nej nphau los vov peb mas !

31 Vim tias, yog luag ua li no rau tus ntoo nyoos, luag yuav ua li cas rau tus ntoo qhuav ? »

32 Lawv kuj coj ob tug neeg tau ua phem nrog Yes Xus mus, lawv yuav muab nkawd tua thiab.

33 Thaum lawv mus txog qhov chaw hu ua Khauj Khaum Taub Hau, lawv muab Yes Xus dai rau saum ntoo cuam. Lawv
kuj muab ob tug neeg tau ua phem dai saum ntoo cuam thiab, ib tug nyob sab xis, ib tug nyob sab laug.

34 Yes Xus hais tias : « Txiv, koj zam rau lawv, vim lawv tsis paub lawv ua dab tsi ? » Ces lawv muab Yes Xus cov ris tsho sib faib, lawv twv saib leej twg tau daim twg.

35 Tsoom pej xeem sawv ntsug ntawd ntsia. Cov thawj coj hnyos Yes Xus, lawv hais tias : « Nws cawm tau luag tej. Yog tias nws yog Tswv Ntuj Leej Pleev thiab tus Xaiv tiag, kom nws rov cawm nws mas ! »

36 Cov tub rog kuj thuam Yes Xus. Lawv txav los, lawv cev ib co dej qaub rau Yes Xus.

37 Lawv hais tias : « Saib koj yog cov Yus Das tus vaj no, koj cia li cawm koj mas ! »

38 Tseem muaj ib co npe ntawv sau nyob siab me ntsis saum Yes Xus taub hau, hais tias : « Tus no yog cov Yus Das tus Vaj. »

39 Ob tug neeg phem dai saum ntoo cuam, muaj ib tug tsawm Yes Xus tias : « Koj tsis yog Leej Pleev lod ? Koj rov
cawm koj, thiab cawm wb mas. »

40 Tab sis lwm tus qhib ncauj hais lus, nws cem tias : « Koj tseem tsis ntshai Tswv Ntuj lod ? Koj twb raug tib lub txim zoo li nws thiab !

41 Wb mas, wb lub txim yog txoj kev ncaj, vim wb tau ua tej yam tsim nyog raug txim. Hos nws tsis tau ua dab
tsi phem li. »

42 Ces nws hais tias : « Yes Xus, thaum koj mus txog hauv koj lub Ceeb Tsheej, thov koj nco txog kuv. »

43 Ces Yes Xus hais rau nws tias : « Kuv hais tseeb rau koj : Hnub no, koj yuav nrog kuv nyob hauv lub Nras Lom Zem. »

44 Kwv yees txij tav su, ces lub hnub ploj ntais lawm. Tas lub ntiaj teb tsaus ntuj nti mus txog peb teev hnub qaij. 45
Daim ntaub hauv Kem Ntshiab ntuag rhe hauv nruab nrab.

46 Yes Xus hu ib suab nrov nrov hais tias : « Txiv, kuv tso kuv txoj sia rau hauv koj txhais tes. » Yes Xus hais li ntawd tas, nws txoj sia tu nrho.

47 Tus xab txheeb pom qhov uas nyuam qhuav tshwm sim ntawd, nws cav txog Tswv Ntuj lub hwj chim, nws hais tias :
« Tus no yog ib tug neeg siab ncaj tiag ! »

48 Tas cov pab neeg uas tuaj sib sau ua ke ntsia tej xwm no, pom qhov uas nyuam qhuav tshwm sim tas los, mas lawv rov mus tsev, lawv ntaus lawv hauv siab.

49 Tas Yes Xus cov swm neeg huv tib si, thiab ib co poj niam uas raws Yes Xus hauv xeev Nkas Lis Lais tuaj, lawv sawv
ntsug deb ntsia tej xwm ntawd.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Tshaj moo qaij qaug nyob xeev 18

Tshaj tawm rau peb ib tsoom ntseeg sawv daws paub tias Vwj Paj Nyiag tau tas sim neej lawm.

Tsev xyom cuab yuav npaj nws lub pag lub xau rau lub week-end 09 / 04 /22 rau 11 /04 / 2022 tuaj no.

Tsev xyom cuab yuav npaj nws lub pag lub xau nyob rau lub chav tsev :

Domaine de la Dijonnière

D 923 18 700 Clémont ( à mi – chemin entre Aubigny / Nère et Clémont)

Samedi 09 / 04 / 2022 :

  • 14 h 00 ; Tos Txais tus qauv.
  • 20 h 00 : Kab ke xa plig.

Dimanche 10 / 04 / 2022 :

  • 10 h 00 : Teev Ntuj.
  • 15 h 00 : Xyom cuab thiab Phooj ywg hawm Paj Nyiag.
  • 20 h 00 : Xyom cuab thiab Phooj ywg nco txog Paj Nyiag.

Lundi 11 / 04 / 2022 :

  • 10 h 30 : Teev ntuj tom tsev teev ntuj. Eglise Saint Martin 1 Rue de l’église 18 700 Aubigny / Nère.
  • 11 h 15 : Toj Ntxas. Cimetière d’Aubigny/Nère 1 Chemin du Moulin des Filles 18 700 Aubigny/Nère.

Chaw nug :

  • Rhais : 06-64-85-16-35
  • Laky : 06-63-87-20-19
  • Vam Lis Vwj : 06-87-61-33-98

Peb ib tsoom ntseeg pab thov ntuj rau tsev xyom cuab Thiab rau Vwj Paj Nyiag tus ntsuj plig