Aumônerie catholique des Hmong de France

Auteur

Vous trouverez ci-dessous ce qui a été publié par l'auteur que vous avez sélectionné

Archive de l’auteur %s Ntsuab-Rwg Thoj

Hnub chiv 12 lub 07 hlis 2020

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.COM fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

« Los nag ua rau lub ntiaj teb sawv » ( His Xais 55, 10-11)

Zaj nyeem ib :

His Xais : tshooj 55 nqe 10-11

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj lo lus ua hauj lwm nyob hauv neeg lub siab. Yog vim peb ntseeg qhov ntawd mas peb thiaj zoo siab tshaj Ntuj lus rau tsoom sid.

10 Cov nag, cov daus uas poob saum ntuj
los, yog lawv tsis tau pub dej rau ntiaj teb
haus, mas lawv tsis rov mus saum ntuj.
Cov nag thiab cov daus ua kom cov noob
lwj thiab nthaw kaus, ua kom lub ntiaj teb
txi txiv rau tus tseb, pub mov rau neeg
noj, ces cov nag mam rov mus lawm
saum ntuj.

11 Cov lus tawm ntawm kuv lub ncauj
los kuj zoo li ntawd thiab. Nws tsis tau
ua hauj lwm, mas nws tsis rov los cuag
kuv. Kuv lo lus tsis tau leg qhov kuv xav,
mas nws tsis rov los cuag kuv. Kuv lo lus
tsis tau ua tiav qhov kuv xa nws mus ua,
mas nws tsis rov los cuag kuv. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Zaj nyeem ob :

Los Mas : tshooj 8; nse 18 txog 23

Lub ntsiab lus : Peb pom lub ntiaj teb raug txom nyem thiab zwm rau kev tuag, tab sis peb tso siab tias kev txom nyem kev tuag ntawd yog txoj kev yug lub ntuj lub teb tshiab.

Cov lus Paj Lug sau tuaj rau cov ntseeg nyob Los Mas

18 Kuv pom tias txoj kev txom nyem
uas peb ris lub caij no, yuav muab los piv
tsis tau rau lub hwj chim uas yuav tawm
tuaj rau luag pom xyeem nyob hauv peb.

19 Tas puas tsav yam uas Ntuj tsim los
tos ntshis txog lub caij Tswv Ntuj cov me
nyuam yuav tawm los rau sawv daws pom xyeem.

20 Tas puas tsav yam Ntuj
tsim los puav leej zwm rau kev cuav : tsis
yog vim lawv txhob txwm xav zwm rau
kev cuav ; yog vim muaj ib tug coj lawv
mus zwm rau kev cuav.

21 Tas puas tsav
yam Ntuj tsim los, tso siab tias lawv kuj
yuav dim ntawm txoj kev ua qhev thiab
txoj kev ploj : lawv tso siab tias lawv
yuav tau kev twj lij mus hauv Tswv Ntuj
tsoom tub ki lub hwj chim.

22 Peb paub tias, los txog tav no, tas
puas tsav yam ntuj tsim los ntsaj xws li ib
tug poj niam daws cev.

23 Tsis yog tas
puas tsav yam ntsaj xwb ; tab txawm peb
twb tau txais Leej Ntuj Plig cov txiaj
ntsim los ua peb tug, tsis kav peb tseem
ntsaj nyob hauv nruab siab thiab, vim peb
tos lub caij txhiv peb lub cev.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Ntawm Moo Zoo :

Mas Tais : tshooj 13; nqe 1 txog 23

Lub ntsiab lus : Ntuj lo lus uas cov tub tshaj Ntuj lus cev rau tsoom sid yog zoo li cov noob nplej uas luag tseb, qee zaum nws tsis txi txiv, qee zaum nws txi txiv zoo.

1 Muaj ib hnub, Yes Xus tawm
hauv tsev mus zaum ntawm ntug
dej ntuj.

2 Tej pab neeg coob tuaj ntsauv
nws, ces nws nce mus zaum hauv ib lub
nkoj, hos tas tsoom neeg nyob ntawm ntug
dej.

3 Yes Xus ua paj lug qhia lawv txog
ntau yam. Yes Xus hais li no :
« Tus tseb nplej tawm mus tseb.

4 Thaum nws tseb, muaj ib co noob poob
ntawm ntug kev, noog ya tuaj noj tas huv
si lawm.

5 Ib co noob poob rau hauv cov
av pob zeb, nyob ntawd tsis muaj av ntau,
ces noob tuaj kaus sai, vim av tsis tob.

6 Thaum hnub tuaj, tshav ziab, cov yub
nkig, vim tsis muaj cag ces cov yub qhuav
tas.

7 Tseem muaj ib co noob poob hauv
cov pos. Pos hlob tuaj laum cov yub.

8
Hos muaj ib co noob poob rau hauv thaj
av zoo, cov noob ntawd txhawv hnab, tej
lub noob txi ib puas lub, tej lub txi rau
caum lub, tej lub txi peb caug lub.

9 Leej twg muaj pob ntseg, cia nws
mloog. »


10 Cov thwj tim txav los ze Yes Xus,
lawv hais rau nws tias :
« Vim li cas koj ua paj lug hais rau
lawv ? »

11 Yes Xus teb rau lawv tias :
« Vim Ntuj pub kom nej paub tej yam tob
hauv Ntuj lub Ceeb Tsheej, tab sis Ntuj
tsis tau pub rau cov ntawd.

12 Tus uas
twb muaj lawm, mas Ntuj yuav pub rau
nws kom nws muaj ntau tshaj. Hos
ntawm tus tsis muaj, ces Ntuj tseem yuav
thau qhov nws muaj tawm mus.

13 Vim
li ntawd, kuv thiaj ua paj lug hais rau
lawv : vim tias lawv ntsia, los lawv tsis
pom, lawv mloog, los lawv tsis hnov,
thiab tsis to taub.

14 Li ntawd, thiaj
muaj raws li cov lus uas Yaj Saub His
Xais xub hais tseg tias :
Nej pob ntseg hnov, los nej yuav tsis to
taub ; nej ntsia, tab sis nej yuav tsis pom.

15 Yog vim haiv neeg no lub siab qhwv
lawm : lawv pos pob ntseg, lawv qi qhov
muag,
lawv ntshai tsam lawv qhov muag pom,
tsam lawv pob ntseg hnov,
ces lawv lub siab to taub.
tsam lawv yuav tsum hloov siab,
thiab kuv yuav kho tau lawv zoo.

16 Hos nej, mas nej qhov muag tau txoj
hmoov zoo, vim nej qhov muag pom kev.
Nej pob ntseg tau txoj hmoov zoo, vim nej
pob ntseg hnov lus.

17 Kuv hais tseeb
rau nej, cov yaj saub thiab cov neeg siab
ncaj thaud coob leej ntshaw pom yam uas
nej pom, tab sis lawv tsis tau pom, ntshaw
hnov yam uas nej hnov, tab sis lawv tsis
tau hnov !


18 Nej mloog zaj paj lug hais txog tus
tseb nplej lub ntsiab.

19 Tus neeg uas tau hnov Lo Lus qhia
txog Ntuj lub Ceeb Tsheej, nws tsis to
taub, tus Phem tuaj txog, nws txeeb yam
uas Ntuj tseb hauv tus ntawd lub siab : tus
ntawd yog tus txais cov noob poob ntawm
ntug kev.

20 Cov noob poob rau hauv cov av pob
zeb, yog tus neeg uas thaum nws hnov
Ntuj Lo Lus, nws zoo siab txais.

21 Tab
sis nws tsis muaj cag nyob hauv nws, vim
nws yog neeg tsis ruaj : thaum muaj kev
txom nyem, los muaj kev raug luag hiam
vim Lo Lus, ces nws ntog tam sis ntawd.

22 Cov noob uas poob rau hauv cov pos,
yog tus uas hnov Lo Lus, tab sis ntiaj teb
kev txob xeeb, nyiaj txiag tej kev ntxias
laum Lo Lus, ces Lo Lus txi tsis taus txiv.

23 Cov noob uas poob rau hauv cov av
zoo, yog tus uas hnov Lo Lus, nws to
taub Lo Lus ntawd, ces nws txi txiv. Ib
tug txi ib puas lub, ib tug txi rau caum
lub, hos lwm tus txi peb caug lub.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Tshaj moo qaij qaug nyob xeev 45

Tshaj tawm rau peb ib tsoom ntseeg sawv daws paub tias Yaj Ntxoov -Kim yug hnub tim 10/12/1945 tau tas sim neej rau hnub tim 05/07/2020. Nws muaj li 75 xyoo.

Tsev xyom cuab yuav npaj nws lub pag lub xau rau lub week-end 11, 12 ,13 lub 07 hli 2020 tuaj no

Tsev xyom cuab yuav npaj nws lub pag lub xau nyob rau lub chav tsev : 

Aux Ecuries Domaine de la Rainville

28 200 Villampuy


Samedi 11/07/2020 :

  • 16 h 00 : Tos txais tus qauv
  • 20 h 30 : Kab ke xa plig ntu 1

Dimanche 12/07/2020 :

  • 10 h 30 : Teev ntuj
  • 14 h 30 : Kab ke xa plig ntu 2
  • 19 h 30 : Teev saw Mab Liab

Lundi 13/07/2020 :

11 h 00 : Teev ntuj tom lub tsev teev ntuj

Eglise Saint Laurent de Tournoisis

Rue de la Mairie

45 310 Tournoisis

Coj mus sam sab hauv lub cimetière de Tournoiziz nyob ntawm tsev teev ntuj ib sab.

Muaj dab tsi noog tau rau :

  • Mr Yaj Nom-Neeb : 07-83-21-92-45

Peb ib tsoom ntseeg pab thov ntuj rau tsev xyom cuab thiab rau Yaj Ntxoov-Kim tus ntsuj plig.

Hnub chiv 05 lub 07 hlis 2020

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.COM fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Nov yog koj tus Vaj Ntxwv uas los rau koj, nws txom nyem (Za 9, 9-10)

Zaj nyeem ib :

Ntxas Kas Lias : tshooj 9; nqe :9-10

Lub ntsiab lus ; Yes Xus yog tus tuaj ua kom lub ntiaj teb nyob hauv kev thaj yeeb. Cov neeg ntseeg kuj yuav tshaj txog kev thaj yeeb ntawd nyob ntiaj teb no.

9 Leej ntxhais Xis Yoos, Koj kav tsij dhia hom khaj mog ! Leej ntxhais Yes Lus Xas Les, koj kav tsij qw suab zoo siab mas ! Ntsia saib : koj tus vaj tuaj cuag koj. Nws siab ncaj, nws yeej luag. Nws nyiam ua neeg me, nws caij ib tug luj, nws caij ib tug me nyuam luj uas yog tus maum luj xya.

10 Nws yuav xyeeb Es Fais cov tsheb rog pov tseg, nws yuav xyeeb Yes Lus Xas Les cov nees ntaus rog pov tseg. Nws yuav xyeeb cov hneev ntaus rog pov tseg. Nws ceeb toom tias txhua lub kuj cuab yuav nyob thaj yeeb. Nws lub tuam teb yuav ri txij ib lub hiav txwv mus dhau lwm lub hiav txwv, txij tus niam dej mus txog npoo ntiaj teb kawg.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Zaj nyeem ob :

Los mas : tshooj 8; nqe 9-11-13

Lub ntsiab lus : Peb niaj hnub tiv peb lub siab tsis zoo : peb kav tsij ua siab loj mloog Leej Tswv Yim Ntshiab mus txog hnub kawg.

Cov lus Paj Lug sau rau cov ntseeg nyob Los Mas

9 Ntawm nej, mas nej tsis zwm rau lub
cev, nej zwm rau lub tswv yim, vim Tswv
Ntuj Leej Tswv Yim nyob txawm hauv
nej. Tus twg tsis muaj Leej Pleev lub
tswv yim nyob hauv nws mas nws tsis
yog Leej Pleev tug.

9 Ntawm nej, mas nej tsis zwm rau lub
cev, nej zwm rau lub tswv yim, vim Tswv
Ntuj Leej Tswv Yim nyob txawm hauv
nej. Tus twg tsis muaj Leej Pleev lub
tswv yim nyob hauv nws mas nws tsis
yog Leej Pleev tug.

11 Yog tus tau tsa Yes
Xus tuag sawv rov los, nws lub tswv yim
nyob txawm hauv nej, mas nws yuav pub
txoj sia rau nej lub cev tuag, vim Leej
Ntuj Plig nyob txawm hauv nej.

12 Kuv cov kwv tij, yog li ntawd mas
peb tshuav luag nuj nqis, tab sis peb tsis
tshuav lub cev nuj nqis. Tsis tas peb yuav
ua neej mloog lub cev.

13 Yog nej ua
neej mloog lub cev mas nej yuav tuag.
Tab sis yog nej cia Leej Ntuj Plig muab
lub cev cov hauj lwm tua pov tseg, mas
nej yuav muaj txoj sia.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Ntawm Moo Zoo :

Mas Tais : tshooj 11; nqe : 25 txog 30

Lub ntsiab lus : Yes Xus hu cov neeg me, cov neeg tsis paub txuj, los ua nws cov thwj tim. Nws qhia Leej Txiv cov txuj rau lawv paub. Nws pub Leej Txiv lub zog rau lawv txais.

Cov lus nyob hauv Mas Tais ntawv moo zoo

25 Lub caij ntawd, Yes Xus hais tias :
« Txiv, kuv cav lus zoo txog koj, Huab
Tais kav lub ntuj lub teb, vim koj zais tej
yam ntawd rau cov neeg thoob tsib thiab
cov neeg ntse, koj ho qhib rau cov me
nyuam yaus.

26 Muaj tseeb tiag, Txiv,
koj lub siab nyiam li ntawd.

27 Kuv Txiv
muab tas ib puas tsav yam rau kuv. Tsis
muaj leej twg paub Leej Tub, tsuas kawg
Leej Txiv thiaj paub. Kuj tsis muaj leej
twg paub Leej Txiv, tsuas kawg Leej Tub
thiaj paub, thiab tus uas Leej Tub pom
zoo qhia rau kom paub.

28 « Tas nej sawv daws uas nej khwv,
thiab ris nra hnyav, nej tuaj cuag kuv
mog ! Kuv yuav cia nej so los siav.

29 Nej txais kuv tus quab. Nej kawm
ntawm kuv mog, vim kuv siab zoo, kuv
tsis muab hlob, nej tus plig yuav nrhiav
tau chaw so los siav.

30 Vim kuv tus
quab kwv yooj yim, thiab kuv lub nra sib.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Hnub chiv 28 lub 06 hlis 2020

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

 » Tud uas tuaj so hauv peb, yog ib tug neeg dawb huv ntawm Tswv Ntuj »

Zaj nyeem ib :

Nyeem ntawm phau ntawv thib ob uas kav cov vaj ntxwv : Tshooj 4; nqe : 8-11; 14-16a

Lub ntsiab lus ; vim tus poj niam nyob Xws Nes ua zoo rau tus Yaj Saub Es Lis Xais, mas Tswv Ntuj pub tub ki rau nws

8 Muaj ib hnub, Es Lis Xais mus so
nyob Xws Nes. Muaj ib tug poj niam
nyob txawm ntawd tuaj hu Es Lis Xais
mus noj mov. Txij hnub ntawd los,
thaum twg Es Lis Xais hla lub zos ntawd
mas nws mus so noj mov hauv tus poj
niam ntawd lub tsev.

9 Tus poj niam hais rau nws tus txiv
tias :
« Koj ntsia saib, tam li kuv xav mas tus
niaj zaus tuaj so hauv wb tsev, nws yeej
yog Tswv Ntuj ib tug neeg siab ntshiab
xwb.

10 Cia wb ua ib kem tsev me me
nyob saum ru tsev rau nws tau so. Wb
muab ib lub txaj, ib lub rooj ua hauj lwm,
ib lub rooj zaum thiab ib lub teeb rau
hauv kem tsev ntawd. Thaum twg nws
tuaj ces cia nws so nyob hauv kem tsev
ntawd. »

11 Muaj ib hnub, Es Lis Xais rov tuaj so
ntawd, nws thiaj mus pw nyob saum kem
tsev siab.

14 Es Lis Xais pom tus poj niam ua zoo
rau nws, nws tso nws tus tub txib mus
nug tus poj niam Xws Nes tias :
« Kuv yuav pab dab tsi rau koj ? »
Tus tub txib Zes Has Xis coj tus poj niam
lo lus teb los hais tias :
« Nws tsis muaj tub ki, thiab nws tus txiv
twb laus lawm. »

15 Es Lis Xais hais tias :
« Koj mus hu nws los saib ! »
Tus tub txib mus hu tus poj niam los sawv
ntawm qhov rooj.
Es Lis Xais hais rau nws tias :
« Lwm xyoo rov txog lub caij no mas koj
yuav tau ib tug tub los puag. »
Tus poj niam teb tias :
« Tswv Ntuj tus neeg, koj txhob tso dag
rau koj tus ntxhais txib mas ! »

16 Xyoo ntawd tus poj niam xeeb tub,
rov txog lub caij uas Es Lis Xais hais mas
nws yug tau ib tug tub.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Zaj nyeem ob :

Los Mas : tshooj 6; nqe : 3-4;8-11

Lub ntsiab lus : Peb txais lub cim ntxuav nyob hauv Yes Xus mas peb nrog Yes Xus muaj txoj sia. Yog peb npuab Yes Xus mas peb lub siab nyiam kev txhaum tuag lawm.

3 Peb cov uas tau txais lub Cim
Ntxuav nyob hauv Yes Xus Pleev, mas
yog peb txais lub Cim Ntxuav nyob hauv
Yes Xus txoj kev tuag. 4 Thaum peb
txais lub Cim Ntxuav peb nrog Yes Xus
tuag, peb nrog nws mus hauv nws lub
ntxa.

8 Tab sis, yog peb nrog Leej Pleev tuag
mas peb ntseeg tias peb yuav nrog nws
muaj txoj sia. 9 Peb paub tias Leej Pleev
sawv hauv qhov tuag los lawm, nws yuav
tsis rov tuag dua, txoj kev tuag tsis muaj
cuab kav tuaj raug nws ib zaug ntxiv.
10 Nws tuag ib zaug kom txoj kev
txhaum tuag. Nyem no, nws ciaj rov los
nws npuab Tswv Ntuj mus li.
11 Nej, mas nej kuj zoo li ntawd thiab :
nej yuav saib tias nej tus neeg txhaum
tuag lawm, tshuav nej tus neeg tshiab
npuab Tswv Ntuj uas muaj txoj sia nyob
hauv Huab Tais Yes Xus Pleev mus li.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Ntawm Moo Zoo :

Mas Tais : tshooj 10; nqe : 37 txog 42

Lub ntsiab lus : Tus nyiam Yes Xus tiag, nws tsa Yes Xus ua tas puas tsav yam ntej.Nws nyiam Yes Xus dua luag tej, nws nyiam Yes Xus dua nws txoj sia.

37 « Tus nyiam nws niam nws txiv dua
kuv, nws tsis tsim nyog nrog kuv. Tus
nyiam nws tej tub tej ntxhais dua kuv, mas
nws tsis tsim nyog nrog kuv.
38 Tus tsis kwv nws tus ntoo cuam thiab
tsis raws kuv qab, mas nws tsis tsim nyog
nrog kuv. 39 Tus nrhiav nws txoj sia,
nws ua nws txoj sia ploj, hos tus ua nws
txoj sia ploj vim kuv, mas nws nrhiav tau
nws txoj sia lawm.

40 « Tus txais nej, mas yog nws kuj txais
kuv. Tus txais kuv, mas yog nws txais
Tus xa kuv tuaj. 41 Tus txais ib tug yaj
saub, vim tus ntawd yog yaj saub, nws
yuav txais koob haum phim tus yaj saub.
Tus txais ib tug neeg ncaj, vim tus ntawd
yog neeg ncaj, mas nws yuav txais koob
haum phim tus neeg ncaj.
42 « Kuv hais tseeb rau nej, leej twg pub
dej rau ib tug neeg me me no haus, vim
tus no yog ib tug thwj tim, tab yog ib khob
dej txiag xwb, tsis kav, nws yuav tau txais
koob haum. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Teev ntuj hnub chiv 14 lub 6 hli 2020

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia .

Lub koob hmoov – Xyoo A

Zaj nyeem ib :

Nyeem phau ntawv kev cai : Tshooj  8, nqe 2-3.14b-16a

2 Koj nco ntsoov txog txoj kev uas HUAB TAIS koj tus Tswv Ntuj kom koj taug tau plaub caug xyoo nyob hauv teb chaws suab puam. Vim nws xav cob qhia koj kom ua neeg me, nws xav sim koj thiab xav paub koj lub siab kom thoob ; nws xav paub saib koj puas coj nraim nws cov lus qhia los tsis coj.

3 Nws tau cia koj poob ntsej muag, tau cia koj tshaib plab, nws tau muab mov Mas Nas rau koj noj, ib co mov uas koj thiab koj cov yawg koob tsis tau pom dua li. Nws ua li ntawd qhia kom koj paub tias neeg tsis kawg yuav noj mov los yug nws txoj sia xwb, neeg tseem yuav tsum txais tas puas tsav yam uas tawm ntawm HUAB TAIS lub ncauj los yug nws txoj sia thiab.

14 mas koj ceev faj kom tej ntawd tsis txhob ua rau koj lub siab muab hlob tuaj mog ! Tsam koj hnov qab HUAB TAIS koj tus Tswv Ntuj uas tau coj koj tawm Hais Nkws Tos teb, tawm hauv lub tsev ua qhev los.

15 Nws yog tus tau coj koj hla lub teb chaws suab puam loj dav thiab muaj chaw ntshai ntau kawg, lub teb chaws uas nab muaj taug, thiab laum kiv tshooj khiav ua ntshua niab, lub teb chaws tuag dej vim yeej tsis muaj dej qhov twg li. Yog Huab Tais ua kom dej txhawv hauv ib phab tsua zeb xob hnia rau koj haus.

16 Yog nws muab cov mov Mas Nas, uas nej cov yawg koob tsis tau pom dua rau koj noj nyob hauv teb chaws suab puam.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Zaj nyeem ob :

Kos lis nthos tsab 1 : Tshooj 10 nqe : 16-17

16 Lub ntim foom hmoov, uas peb cav txog, tsis ua kom peb koom siab nyob hauv Leej Pleev cov ntshav lod ? Cov mov uas peb muab ntais, tsis ua kom peb koom siab nyob hauv Leej Pleev lub cev lod ?

17 Muaj tib lub ncuav mov xwb, peb sawv daws koom ua ib lub cev xwb. Peb sawv daws koom ua ib lub cev, vim peb sawv daws txais tib lub ncuav mov.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Ntawm Moo Zoo :

Zam ntawv moo zoo : Tshooj 6; nqe : 51 txog 58

Ntsiab lus : « Kuv cov nqaij yog zaub mov tiag tiag, thiab kuv cov ntshav yog dej haus tiag »

51 Kuv yog cov mov muaj txoj sia nqes saum ntuj los. Leej twg noj cov mov no, nws yuav ciaj nyob mus li. Cov mov uas kuv yuav muab pub rau lub qab ntuj neeg noj kom lawv muaj txoj sia, yog kuv lub cev nqaij. »

52 Ces cov Yus Das sib cav zom zaws tias : « Tus neeg ntawd yuav ua li cas muab tau nws cev nqaij los rau peb noj ? »

53 Yes Xus thiaj hais rau lawv tias : « Kuv hais qhov tseeb tiag rau nej : Yog nej tsis noj Neeg Leej Tub lub cev nqaij thiab tsis haus nws cov ntshav, mas nej yuav tsis muaj txoj sia nyob hauv nej.

54 Hos tus noj kuv lub cev nqaij thiab haus kuv cov ntshav, nws muaj txoj sia nyob mus li. Hnub kawg, kuv yuav tsa nws sawv rov qab los.

55 Vim kuv lub cev nqaij yog ib co tseem txhiam xws noj, thiab kuv cov ntshav yog ib yam zoo haus.

56 Tus noj kuv cev nqaij thiab haus kuv cov ntshav, nws nyob hauv kuv thiab kuv nyob hauv nws.

57 Leej Txiv uas nws muaj txoj sia, nws xa kuv tuaj, ces kuv muaj txoj sia vim Leej Txiv. Li ntawd, tus noj kuv, nws kuj yuav muaj txoj sia, vim kuv.

58 Cov mov nqes saum ntuj los yog zoo li ntawd. Cov mov no tsis zoo li cov uas cov yawg koob tau noj, tab sis lawv tuag tas lawm. Hos tus noj cov mov no, mas nws yuav ciaj nyob mus li. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Hnub chiv hnub 07 lub 6 hli ntuj 2020

3 Leeg Huab Tais

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog tswv Ntuj cov lus qhuab qhia .

Zaj nyeem ib :

Kev tsiv : Tshooj 35; nqe : 34, 4b-6.8-9

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj hais rau Mais Xes tias Tswv Ntuj yog ib tug Huab Tais hlub neeg, nws tsis yog ib tug tswv qhia txoj cai nruj nruj.

4 Mais Xes sawv ntxov mus pem lub roob Xis Nais, raws li Tswv Ntuj qhia rau nws. Nws tuas ob daig txiag zeb.

5 HUAB TAIS nyob hauv ib twv huab nqes los, HUAB TAIS los nrog Mais Xes sawv ua ke. Mais Xes hu txog HUAB TAIS lub npe.

6 HUAB TAIS hla ntawm Mais Xes xub ntiag, ces Mais Xes qw nrov nrov tias: « HUAB TAIS, HUAB TAIS, tus Tswv Ntuj uas lub siab hlub mos nyoos, thiab khuv leej neeg, tus npau taws qeeb, tus pub paj tshab ntau, tus tsis fav xeeb.

8 Thooj txhij ntawd, Mais Xes txhos caug ntua pe hauv av pe.

9 Ces nws hais tias : « Huab Tais, yog koj saib kuv tsim nyog, thov koj nrog nraim peb mus, txawm tias peb yog ib haiv neeg xwb qwb txhav, los thov koj zam peb qhov yuam kev thiab zam txhaum rau peb, koj muab peb los ua koj tug. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Zaj nyeem ob :

Kos lis nthos : tshooj : 13; nqe : 11 txog 13

Lub ntsiab lus : Peb yuav niaj hnub nyob kaj siab lug nyob hauv peb leeg Huab Tais.

11 Kwv tij sawv daws, qhov kawg no, thov kom nej tau nyob kaj siab lug. Nej yeej meem muab siab rau ua neeg zoo txhij zoo txhua. Nej sib yaum ua siab loj. Nej koom ua ib lub siab ib lub ntsws mog. Nej coj nej lub neej nyob hauv txoj kev thaj yeeb. Ces tus Tswv Ntuj pub kev nyiam thiab kev thaj yeeb yuav nrog nej nyob.

12 Nej rov sib foom lus hmov tshua, nej sib nwj nyob hauv txoj kev ntshiab. Tas tsoom ntshiab foom lus hmov tshua rau nej.

13 Huab Tais Yes Xus Pleev lub txiaj ntsim, Tswv Ntuj txoj kev nyiam, thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab txoj kev sib haum xeeb nrog nej sawv daws nyob.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Ntawm Moo Zoo :

Zam ntawv Moo Zoo : Tshooj 3; nqe 16 txog 18

Lub ntsiab lus : Peb tus Tswv Ntuj yog ib tug Tswv hlub lub ntiaj teb neeg, nws tso nws leej Tub tuaj pab lub ntiaj teb neeg.

16 Vim Tswv Ntuj nyiam lub qab ntuj neeg npaum no : nws thiaj muab nws Leej Tub twm zeej rau, kom xwv tus ntseeg txog Leej Tub txhob tuag, tab sis kom nws muaj txoj sia nyob mus li.

17 Tswv Ntuj tsis xa Leej Tub tuaj hauv lub qab ntuj kom nws muab txim rau lub qab ntuj neeg, nws xa Leej Tub tuaj cawm lub qab ntuj neeg.

18 Tus ntseeg txog Leej Tub, nws tsis raug txiav txim. Tus tsis ntseeg, nws twb raug txiav txim lawm, vim nws tsis ntseeg txog Tswv Ntuj Leej Tub twm zeej lub npe.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Thov Ntuj Hnub chiv yim ntawm lub Caij Hlas

Lub koom txoos kev ntseeg nyob xeev Evry muab daim phiaj qhia thov ntuj hauv tsev, peb tsuas muab pem qhov tseem ceeb rau sawv daws xwb.

Ua ntej peb yuav teev ntuj peb yuav xub ua lub cim Ntoo Cuam.

Hu txog Leej Txiv thiab Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig lub Npe

UA LI.

Zaj nyeem ib :

Hauj Lwm : Tshooj 2; nqe 1 txog 11

.Lub Ntsiab lus : Leej Tswv Yim Ntshiab yog zoo li cas : nws ua kom neeg lub siab muaj zog li cua hlob. Kuj yog zoo li hluav taws : nws ua kom neeg pom kev thiab kub siab.

1 Thaum txog lub Hnub Nyoog Tsib Caug, tas cov thwj tim huv tib si tuaj sib txoos ua ke.

2 Ib sij huam, txawm muaj ib lub suab nrov saum ntuj tuaj xws li ib nthwv cua hlob hlob ntsawj, lub suab ntawd nrov thoob plaws lub tsev uas lawv nyob.

3 Ces lawv pom tej ntshua nplaim zoo li nplaim taws, ncau ua tej tus nplaim me ya tuaj tsaws saum cov thwj tim txhua tus.

4 Lawv sawv daws tau txais Leej Ntuj Plig Ntshiab puv hauv lawv, ces lawv pib hais ntau xeem lus raws li Leej Ntuj Plig pub kom lawv hais tau.

5 Thaum ntawd, muaj ib co Yus Das kub siab ntseeg tuaj ntawm tas cov teb chaws hauv lub qab ntuj khwb tuaj nyob Yes Lus Xas Les.

6 Thaum lawv hnov lub suab nrov, tas ib tsoom neeg tuaj ntsauv vij vog. Sawv daws ua siab poob nthav vim tias thaum cov thwj tim hais lus, mas lawv nyias hnov hais nyias xeem lus.

7 Lawv ceeb tas nrho, xav tsis thoob, ces lawv hais tias : « Tas cov neeg uas hais lus ntawd, lawv tsis yog ib co Nkas Lis Lais lod ?

8 Ua li cas peb thiaj nyias hnov lawv hais nyias xeem lus ?

9 Peb yog ib co neeg Pas Tos, Mes Dias, Es Las Mias, peb nyob Mes Xos Pos Tas Mias tuaj, Yus Das, Kas Pas Dos, Poos Tus, As Xias,

10 Fis Zias, Pas Fis Lias, nyob Hais Nkws Tos thiab Lis Npias teb chaws uas ze Xis Les Nas, peb yog neeg Los Mas tuaj nyob ntawm no.

11 Peb yog ib co Yus Das thiab ib co teev dab txais kev ntseeg, ib co Khes Tas, As Las Npias, peb puav leej hnov lawv hais peb xeem lus cav txog Tswv Ntuj lub hwj chim. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Zaj nyeem ob :

Kos Lis Nthos tshooj : 12 nqe 3b; 7 , 12- 13

Lub ntsiab lus : Leej Tswv Yim Ntshiab pab sawv daws kom nyias txawj ua nyias txoj hauj lwm nyob hauv lub Koom Txoos.

3 Vim li ntawd, kuv thiaj li hais rau nej tias : Tswv Ntuj Leej Ntuj Plig tsis qhib ib tug qhov ncauj kom hais tias ‘Muab Yes Xus rhuav pov tseg.’ Yog ib tug neeg tsis muaj Leej Ntuj Plig qhia nws, mas nws hais tsis tau tias : ‘Yes Xus yog Huab Tais.’

7 Ntuj pub Leej Ntuj Plig rau peb kom peb pab tau tsoom sid.

12 Ib yam li neeg lub cev : neeg muaj tib lub cev xwb : tab sis muaj tes, muaj taw, muaj ntau yam : txhua yam yog lub cev, txawm tias muaj ntau ces, los yeej yog tib lub cev xwb. Nyob hauv Leej Pleev kuj zoo li ntawd.

13 Vim tias peb sawv daws tau txais lub Cim Ntxuav nyob hauv Leej Ntuj Plig tib leeg, thiab nyob hauv tib lub cev xwb. Tsis hais cov Yus Das los cov Hes Las, cov qhev los cov twj lij, peb sawv daws puav leej tau haus txaus siab ntawm Leej Ntuj Plig tib leeg.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Ntawm Moo Zoo :

Zam ntawv Moo Zoo : Tshooj 20; nqe 19 txog 23

Lub ntsiab lus : Leej Tswv Yim Ntshiab yog tus tuaj tshoj neeg lub siab kom paub tias yam twg zoo, yam twg txhaum.

19 Tib hnub ntawd thaum tsaus ntuj, uas yog thawj hnub pib lub lis piam, cov qhov rooj hauv qhov chaw cov thwj tim nyob kaw tas, vim lawv ntshai cov Yus Das. Yes Xus los sawv hauv nruab nrab, nws hais rau lawv tias : « Nej nyob kaj lug. »

20 Thaum Yes Xus hais lo lus ntawd tas, nws muab nws ob txhais tes thiab nws phab tav rau lawv saib. Cov thwj tim pom Huab Tais, lawv zoo siab kawg.

21 Yes Xus rov hais rau lawv tias : « Nej nyob kaj lug ! Kuv xa nej mus xws li Leej Txiv xa kuv tuaj. »

22 Yes Xus hais li tas, nws tshuab pa rau lawv, nws hais rau lawv tias : « Nej txais Leej Ntuj Plig Ntshiab.

23 Nej daws txhaum rau leej twg, mas nws cov txhaum yuav daws. Nej tsis daws leej twg cov txhaum, mas nws cov txhaum yuav nyob. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Tswv Ntuj tso nws Leej Tswv Yim Ntshiab nqe los rau saum peb, peb thiaj li yuav thov txog nws zoo li Yes Xus qhia rau peb.

Peb txiv nyob saum ntuj,

Koj muaj koob meej nto moo lug mus li.

Koj hwj huam los txog.

Peb xav mloog koj lus nyob ntiaj teb no,

Zoo li nyob saum ntuj.

Hnub no, koj muab mov txaus pub peb noj,

Koj zam rau peb, zoo li peb zam rau luag

Thaum dab phem tuaj ntxias peb siab

Koj txhob tso peb tseg

Ua kom peb dim ntawm tus phem

Ua Li.

Thov Ntuj Hnub chiv xya ntawm lub Caij Hlas

Lub koom txoos kev ntseeg nyob xeev Evry muab daim phiaj qhia thov ntuj hauv tsev, peb tsuas muab pem qhov tseem ceeb rau sawv daws xwb.

Ua ntej peb yuav teev ntuj peb yuav xub ua lub cim Ntoo Cuam

Hu txog Leej Txiv thiab Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig lub Npe

UA LI.

Zaj nyeem ib :

Hauj Lwm : Tshooj 1; nqe 12 txog 14

.Lub Ntsiab lus : Yes Xus rov mus nyob saum ntuj. Tab sis nws xa lub tswv yim los nyob hauv peb : yog Leej Tswv Yim Ntshiab

12 Cov thwj tim nqes pem lub roob uas hu ua « Txiv Ntoo Roj » rov mus rau Yes Lus Xas Les. Lub roob ntawd nyob ze ntawm Yes Lus Xas Les li ntu kev uas hnub Xas Npas Tos kheev mus.

13 Thaum lawv rov los txog, lawv nce mus saum chav tsev siab uas yog lawv qhov chaw nyob : muaj Pob Zeb thiab Zam, Yas Kos thiab As Nres, Fis Lis Pos thiab Tos Mas, Npas Tos Los Mas Yos thiab Mas Tais, Yas Kos uas yog As Fas Yos tus tub, thiab Xis Moos Siab Kub, Yus Das uas yog Yas Kos tus tub.

14 Tas lawv cov no sawv daws koom ib lub siab, lawv kub siab teev ntuj. Muaj ob peb tug poj niam nrog lawv thiab. Nyob hauv cov poj niam ntawd, muaj Mab Liab uas yog Yes Xus niam, thiab muaj Yes Xus cov kwv tij.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Zaj nyeem ob :

Pob Zeb : 1 tshoob 4; nqe : 13 txog 16

Lub ntsiab lus : Rov haiv txog kev raug luag hiam.

13 Nej nrog Leej Pleev raug txom nyem npaum li cas, nej yuav zoo siab npaum li ntawd thiab, ces thaum nws lub hwj chim yuav tawm los rau pom xyeem, mas nej yuav tau nyob hauv txoj kev kaj siab lug, nej yuav lom zem.

14 Yog nej raug luag tsawm, vim Leej Pleev lub npe, mas nej txoj hmoov zoo, vim Leej Ntuj Plig muaj hwj chim, uas yog Tswv Ntuj Leej Tswv Yim tuaj roos nej.

15 Nej yuav tsis txhob muaj ib tug uas nws raug tsim txom vim nws tua neeg, los nws ua tub sab, los ua phem rau luag, los nws mus kom luag.

16 Hos yog nej ib tug raug tsim txom vim nws yog ib tug Pleev, mas nws tsis txhob txaj muag : nws yuav cav txog Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj pub lub npe ‘Pleev’ rau nws.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Ntawm Moo Zoo :

Zam ntawv Moo Zoo : Tshooj 17; nqe 1b txog 11a

1 Yes Xus hais li ntawd tas, nws tsa muag ntsia saum ntuj, nws hais tias: « Txiv, txog sij hawm lawm ! Koj ua kom koj Leej Tub muaj koob meej mas. Ces koj Leej Tub yuav ua kom koj muaj koob meej,

2 vim koj muab hwj huam rau nws kav tas txhua leej txhua tus, kom nws pub txoj sia nyob mus li rau txhua leej uas koj muab rau nws.

3 Txoj sia nyob mus li yog zoo li no : kom lawv paub koj, uas yog tus tseem Tswv Ntuj, thiab paub Yes Xus Pleev uas yog tus koj xa tuaj.

4 Kuv ua kom koj muaj koob meej nyob ntiaj teb no, vim tias cov hauj lwm uas koj muab rau kuv ua, mas kuv ua tiav lawm.

5 Txiv, nyem no koj ua kom kuv muaj koob meej nyob ntawm koj xub ntiag, yog lub koob meej uas kuv muaj txawm rau ntawm koj xub ntiag thaum lub sim ceeb tsis tau xeeb los nyob.

6 « Cov neeg koj rho hauv lub qab ntuj los pub rau kuv, mas kuv ua kom lawv pom xyeem koj lub Npe. Cov neeg no yog koj tug, koj muab lawv pub rau kuv, ces lawv coj rawv koj lo lus.

7 Nyem no lawv paub tias tas txhua yam uas koj muab rau kuv yog tuaj ntawm koj tuaj.

8 Vim tias cov lus uas koj muab rau kuv, mas kuv muab pub rau lawv lawm. Lawv txais koj cov lus, ces lawv paub tseeb tias kuv tuaj ntawm koj tuaj, thiab lawv ntseeg tias yog koj xa kuv tuaj.

9 Kuv thov koj rau lawv. Kuv tsis thov koj rau lub qab ntuj neeg, kuv thov koj rau cov uas koj muab pub rau kuv, vim lawv yog koj tug.

10 Txhua yam uas yog kuv tug, kuj yog koj tug ; txhua yam uas yog koj tug, kuj yog kuv tug thiab. Kuv muaj koob meej nyob hauv lawv.

11 Kuv tsis nyob hauv lub qab ntuj no ntxiv lawm, tab sis lawv tseem nyob hauv lub qab ntuj no. Hos kuv, mas kuv los cuag koj.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Tswv Ntuj tso nws Leej Tswv Yim Ntshiab nqe los rau saum peb, peb thiaj li yuav thov txog nws zoo li Yes Xus qhia rau peb.

Peb txiv nyob saum ntuj,

Koj muaj koob meej nto moo lug mus li.

Koj hwj huam los txog.

Peb xav mloog koj lus nyob ntiaj teb no,

Zoo li nyob saum ntuj.

Hnub no, koj muab mov txaus pub peb noj,

Koj zam rau peb, zoo li peb zam rau luag

Thaum dab phem tuaj ntxias peb siab

Koj txhob tso peb tseg

Ua kom peb dim ntawm tus phem

Ua Li.

Thov Ntuj Hnub chiv rau ntawm lub Caij Hlas

Lub koom txoos kev ntseeg nyob xeev Evry muab daim phiaj qhia thov ntuj hauv tsev, peb tsuas muab pem qhov tseem ceeb rau sawv daws xwb.

Ua ntej peb yuav teev ntuj peb yuav xub ua lub cim Ntoo Cuam

Hu txog Leej Txiv thiab Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig lub Npe

UA LI.

Zaj nyeem ib :

Hauj Lwm : Tshooj 8; nqe 14 txog 17.

Lub Ntsiab lus : Ib txwm cov Koom Txoos ntseeg txog Yes Xus sib fim ntau, lawv sib pab sib qhia Yes Xus cov lus kom tas. Cov tsis xav fim luag tej, ntshai lawv txais kev ntseeg tsis tas.

14 Cov Hauv Paus Xa Lus nyob Yes Lus Xas Les, lawv hnov tias Xas Mas Lias teb txais Tswv Ntuj lo lus lawm, mas lawv xa Pob Zeb thiab Zam nkawd mus Xas Mas Lias teb.

15 Nkawd nqes mus nram cov Xas Mas Lias, ces nkawd thov Ntuj rau lawv kom Ntuj pub Leej Ntuj Plig rau lawv.

16 Vim tias Leej Ntuj Plig tseem tsis tau poob los rau saum leej twg li. Lawv tsuas kawg tau txais lub cim ntxuav nyob hauv Huab Tais Yes Xus lub npe xwb.

17 Pob Zeb thiab Zam nkawd tsa tes rau saum lawv, ces lawv thiaj tau txais Leej Ntuj Plig Ntshiab.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Ntawm Moo Zoo :

Zam ntawv Moo Zoo : Tshooj 14; nqe 15 txog 21

Lub Ntsiab lus : Yes Xus nyob ze peb mus li, thiab nws xa Leej Ntuj Plig tuaj ua tus nplij tus pov hwm peb. Li ntawd, nyob hauv txoj kev txhawj xeeb peb muaj Yes Xus thiab muaj Leej Ntuj Plig nres peb.

15 « Yog nej nyiam kuv, mas nej yuav coj rawv kuv cov lus qhia.

16 Kuv yuav thov Leej Txiv, ces nws yuav xa dua ib leeg Nplij neeg los nrog nej nyob mus li.

17 Tus ntawd yog Leej Ntuj Plig qhia qhov tseeb. Lub qab ntuj neeg txais tsis tau nws, vim qab ntuj neeg tsis pom nws thiab tsis paub nws. Hos nej, mas nej paub nws, vim nws tsa tsev nyob ze nej, thiab nws yuav los nyob hauv nej. »

18 « Kuv yuav tsis cia nej ua ntsuag. Kuv los cuag nej.

19 Tshuav me ntsis ces lub qab ntuj neeg yuav tsis pom kuv ntxiv. Tab sis nej yuav pom kuv, vim kuv muaj txoj sia nyob, nej kuj yuav muaj txoj sia nyob thiab.

20 Hnub ntawd, nej yuav paub tias kuv nyob hauv kuv Txiv, nej nyob hauv kuv, thiab kuv nyob hauv nej.

21 Tus muaj kuv cov lus qhia, thiab nws coj rawv kuv cov lus qhia, nws thiaj yog tus nyiam kuv. Tus nyiam kuv, mas kuv Txiv yuav nyiam nws, kuv kuj yuav nyiam nws thiab, kuv yuav muab kuv rau nws pom. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Thov Ntuj Hnub chiv tsib ntawm lub Caij Hlas

Lub koom txoos kev ntseeg nyob xeev Evry muab daim phiaj qhia thov ntuj hauv tsev, peb tsuas muab pem qhov tseem ceeb rau sawv daws xwb.

Npaj lub rooj teev ntuj :

  • Sawv daws los sawv ncig lub rooj noj mov,muab ib daim ntaub los puas lub rooj, muab ib re paj tso rau sauv, thiab muab tus Ntoo Cuam tso rau thiab.
  • Yog nej muaj ib tug Tswm Ciab loj no, nej muab tso rau sauv thiab nej muab taws.
  • Npaj phau ntawv Ntshiab los phau ntawv cov zaj nyeem hauv cov txoos Teev Ntuj Hnub Chiv tso rau saum rooj thiab.

Ua ntej peb yuav teev ntuj peb yuav xub ua lub cim Ntoo Cuam

Hu txog Leej Txiv thiab Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig lub Npe

UA LI.

Txhua txhua lub sib hawm, peb thov koj, vim koj yog peb txoj kev tso siab thiab koj yog peb txiv, ua peb xav paub. Thov qhia kom peb pom thiab paub txog zaj lus Moo Zoo ntawm koj Leej Tub Yes Xus Pleev qhia rau peb tias koj hlub peb npaum li cas, peb thiaj li yuav paub tias Yes Xus yog txoj kev, qhov tseeb thiab txoj sia nyob mus li.

Zaj nyeem 1 :

Hauj lwm : nqe 6 tshoob :1 txog 7

Lub ntsiab lus : Lub zos twg los lub tsheej twg muaj ib pab neeg ntseeg lawv yuav sib pab ua ob yam hauj lwm. Yam li hauj lwm tshaj Ntuj Lus, thiab hauj lwm tsob hwb tsoom txheeb ze.

1 Lub caij ntawd, cov thwj tim huam vam coob zuj zus. Ces cov Hes Las yws yws cov Hes Nplaws. Lawv hais tias niaj hnub thaum faib mov mas tsis muaj neeg nco txog cov poj ntsuam Hes Las.

2 Pab Kaum Ob hu cov thwj tim tuaj sab laj, lawv hais tias : « Tsis phim peb yuav tso Tswv Ntuj lo lus tseg, mus saib cov rooj noj mov.

3 Kwv tij, nej nrhiav nyob hauv nej, xya leej txiv neej nto moo zoo, uas yog neeg thoob tsib, thiab muaj Leej Ntuj Plig nyob puv hauv lawv. Peb yuav tsa lawv tuav txoj hauj lwm ntawd.

4 Hos peb, mas peb yuav muab siab hlo npuab txoj kev teev ntuj thiab tsob hwb Lo Lus.”

5 Cov lus no haum lub txoos siab, ces lawv xaiv Tes Fas Nos, uas nws yog ib tug neeg ntseeg ruaj, thiab muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab nyob puv hauv nws. Fis Lis Pos, Plos Kos Los, Nis Kas Nos, Tis Moos, Pas Mes Nas, thiab Nis Kos Las uas yog ib tug neeg ntseeg nyob As Nthias Kias tuaj.

6 Lawv coj cov neeg no los rau cov Hauv Paus Xa Lus. Cov Hauv Paus Xa Lus thov ntuj tas, ces lawv tsa tes rau saum xya leej ntawd.

7 Huab Tais lo lus hlob zuj zus. Cov thwj tim huam vam coob kawg nyob Yes Lus Xas Les. Muaj ib co leej choj coob kawg los mloog txoj kev ntseeg.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Zaj nyeem 2 :

1 Pob Zeb : nqe : 2 tshooj : 4 txog 9

Lub ntsiab lus : Yes Xus yog lub pob zeb txheem lub Koom Txoos, yog tus nres cov neeg ntseeg. Peb yuav ib rau Yes Xus, peb thiaj yog Tswv Ntuj haiv neeg ntshiab.

4 Nej kav tsij txav los ze Huab Tais mog, nws yog lub pob zeb muaj txoj sia, uas zeej tsoom muab pov tseg, tab sis Tswv Ntuj xaiv nws, thiab saib nws muaj nqi kawg.

5 Nej kuj zoo li ib co pob zeb muaj sia, nej yeej meem rov sib txhim ua ib lub Tuam Tsev muaj sia cia rau txoj kev ua Leej Choj ntshiab, nej yuav cev ib co txim muaj txoj sia rau Ntuj, kom xis Tswv Ntuj lub siab, nyob hauv Yes Xus Pleev.

6 Vim muaj lo lus no nyob Ntawv Ntshiab : “Nej ntsia ! kuv txawb lub pob zeb muaj nqis, uas kuv xaiv rau pem Xis Yoos, yog lub pob zeb txheem tsev : leej twg tso siab rau lub pob zeb ntawd, mas nws yuav tsis poob ntsej muag.”

7 Vim li ntawd, nej cov ntseeg yuav muaj koob meej. Hos cov tsis ntseeg, mas lub pob zeb uas yog lub txheem tsev

8 yuav ua chaw dawm lawv ko taw kom lawv ntog, vim cov txhim tsev muab lub pob zeb ntawd xyeeb pov tseg. Lawv dawm lub pob zeb, vim lawv tsis ntseeg txog Lo Lus. Lawv raug txoj hmoov ntawd.

9 Tab sis nej yog tsav neeg Ntuj xaiv, yog tsoom Leej Choj ua vaj, yog haiv neeg ntshiab, yog tsoom pej xeem Ntuj txhiv, kom nej tau tshaj lus txog tus hu nej ntawm qhov tsaus ntuj los nyob hauv nws qhov pom kev zoo saib.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Zam ntawv moo zoo

Zam : nqe :14 tshooj : 1 txog 12

Lub ntsiab lus : Cov neeg ntseeg tsis pom Tswv Ntuj, lawv ua xyem xyav. Ces lawv vam txog Yes Xus, uas yog Tswv Ntuj tuaj nrog peb nyob. Peb lub zog nyob hauv txoj kev ntseeg txog Yes Xus.

1 Nej tsis txhob ntxhov siab mog. Nej ntseeg txog Tswv Ntuj, nej ntseeg txog kuv thiab mog.

2 Nyob hauv kuv Txiv tsev, muaj ntau chav. Yog tsis muaj, mas kuv yuav tsis hais rau nej tias kuv mus npaj ib qho chaw rau nej.

3 Thaum kuv mus npaj tau ib qho chaw rau nej lawm, kuv yuav rov los coj nej mus nyob ze kuv, kom xwv kuv nyob qhov twg, nej nrog kuv nyob qhov ntawd.

4 Nej paub txoj kev mus txog qhov chaw kuv yuav mus.

5 Tos Mas hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, peb tsis paub koj yuav mus qhov twg. Peb yuav ua cas paub txoj kev ? »

6 Yes Xus hais rau Tos Mas tias : « Kuv yog Txoj Kev, yog Qhov Tseeb, thiab yog Txoj Sia. Tsis muaj leej twg mus cuag Leej Txiv tau, yog nws tsis los ntawm kuv.

7 Yog nej paub kuv, mas nej kuj paub kuv Txiv thiab. Nyem no, nej twb paub nws thiab twb pom nws lawm. »

8 Fis Lis Pos hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, koj pub peb pom Leej Txiv, mas peb thiaj txaus siab. »

9 Yes Xus hais rau Fis Lis Pos tias : « Fis Lis Pos, kuv nrog nej nyob ntev npaum no, koj tseem tsis paub kuv thiab lod ? Tus twg pom kuv, mas nws pom Leej Txiv. Ua cas koj thiaj hais tau tias : ‘Koj pub peb pom Leej Txiv’ ?

10 Koj tsis ntseeg tias kuv nyob hauv Leej Txiv, thiab Leej Txiv nyob hauv kuv lod ? Cov lus uas kuv hais rau nej, tsis yog kuv hais kuv ; yog Leej Txiv uas nyob txawm hauv kuv nws ua nws cov hauj lwm.

11 Nej ntseeg kuv mog : kuv nyob hauv Leej Txiv, thiab Leej Txiv nyob hauv kuv. Txawm li cas, los nej yuav tsum ntseeg, vim kuv cov hauj lwm.

12 « Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej : Tus ntseeg txog kuv, nws kuj yuav ua cov hauj lwm kuv ua. Nws tseem yuav ua tej yam loj dua, vim kuv mus cuag Leej Txiv.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Txiv plig Jean GUELLERIN nthuav cov zaj nyeem hauv lub txoos thov ntuj no rau peb.


Tsis meej pem, ib yam li peb thiab ?

Nrog tshooj 14 ntawm Zam, thaum Yes Xus hais ntuj cov lus rau nws cov thwj tim. Thaum lawv nce mus Yes Lus Xas Les ua hmoo hla ntawv nyuaj rau lawv. Feem coob tsis tshua ntseeg txog Yes Xus lawv tso nws tseg tiam sis cov thwj tim uas Yes Xus xaiv los raws nws tseem nyob nrog nws. Yes Xus thiaj noog lawv tias :  » Nej puas yuav tso kuv tseg thiab » ? Xis Moos Pob Zeb thiaj teb rau nws hais tias :  » Huab Tais, peb yuav mus nrog leej twg ? koj ib leeg thiaj muaj cov lus ntawm txoj sia nyob mus ib txhis ! ».

Tab sis cov thwj tim tsis meej pem lawm.YUav yog lub caij ua hmoov hla ! Yes Xus nyem, raug cov thawj coj, cov pov thawj hlob thiab cov sau ntawv muab nws tua pov tseg, peb hnub tom qab nws mam sawv rov los ( Mas Kos nqe 8 tshooj 8 txog 31). Lawv ntseeg tsis tau tias Yes Xus yuav raug tua Xis Moos Pob Zeb tsis kam ntseeg cov lus ntawv, yog vim lis ntawv cov thwj tim thiaj li rawv Yes Xus qab. Yes Xus tseem hais rau lawv tias : « Yog nej yuav rawv kuv qab, nej paub txoj kev twg nej yuav tsum taug « . Yog li ntawv, ua li cas Tos Mas thiaj li yuav nkag siab ?  »  » Huab Tais, peb tsis paub tias koj yuav mus qhov twg.  » Thaum ntawv Yes Xus thiaj teb rau nws tias : « Kuv yog txoj kev, qhov tseeb thiab yog txoj sia, tsis muaj leej twg yuav mus cuag tau Leej Txiv yog nws tsis taug kuv qab. »

Niaj hnub no, peb txoj kev ntseeg puas zoo xws li cov thwj tim txoj thaum ntawv thiab? Peb puas paub peb mus qhov twb ? Peb txoj hauv kev nyob hauv lub ntiaj teb no thaum raug kev mob yog qhov twg? Txawm zoo li cas los Yes Xus ib txwm qhia rau peb tias : Txawm muaj kab mob kev kub ntxov zoo li cas yuav tshwm sim los rau ntiaj teb no los, yog peb sib koom siab, sib koom tes mus tiv thaiv cov kab mob ces Yes Xus yuav nyob nrog nraim peb, nws yuav nyob ntawm peb ib sab, nws yog kuv coj peb :  » Kuv yog txoj kev, qhov tseeb thiab yog txoj sia. » Txawm zoo li cas los, Tswv Ntuj tsis ua rau peb, tab sis nws txhawb peb lub zog, txhua yam ua peb ua nws yuav pab peb vim nws hlub peb.

Tswv Ntuj tso nws Leej Tswv Yim Ntshiab nqe los rau saum peb, peb thiaj li yuav thov txog nws zoo li Yes Xus qhia rau peb.

Peb txiv nyob saum ntuj,

Koj muaj koob meej nto moo lug mus li.

Koj hwj huam los txog.

Peb xav mloog koj lus nyob ntiaj teb no,

Zoo li nyob saum ntuj.

Hnub no, koj muab mov txaus pub peb noj,

Koj zam rau peb, zoo li peb zam rau luag

Thaum dab phem tuaj ntxias peb siab

Koj txhob tso peb tseg

Ua kom peb dim ntawm tus phem

Ua Li.