Thov Ntuj hauv tsev hnub Jeudi ntshiab

Txhais qhov tseem ceeb rau cov hmoob kom lawv ua li cas thov Ntuj hauv tsev

P.1

  • Lub caij npaj :

Yuav tau npaj ib qho chaw los teev Ntuj. Hnub jeudi Ntshiab no peb los sib sau ncig lub rooj npaj ua thaj txi ntuj. Pua lub rooj nrog ib daim ntaub tshiab, nrog rau ib cov tswm ciab, ib re paj nrog rau phau ntawv Ntshiab los phau ntawv Moo Zoo muab nthuav  tso rau saum rooj. Yog nyob hauv nej tsev neeg, muaj cov txawj hu thiab ntaus nkauj, yeej meem txib lawv, kom lawv npaj ib los ob zaj nkauj.

Cov lus qhia nyob hauv daim ntawv no, sau ua xim liab. Cov zaj hais thiab nyeem rau sawv daws sau ua xim xiav.

  • Lub caij thov Ntuj :

Yog nej muaj ob peb leeg, nej tau nrhiav ib tug los coj zaj thov Ntuj, xws li tus txiv tsev, tus niam tsev los ib tug laus (tus coj ntawd yuav tau los hais cov kab << G >>)

P.2

  • Peb koom siab nrog peb tus tswv qhia thiab cov ntseeg nyob peb lub xeev ntuj Evry ua thaj txi ntuj hmo Jeudi Ntshiab no.

Peb sawv daws ua lub cim Ntoo Cuam :

Hu txog Leej Txiv thiab Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig lub npe. Ua Li

  • G : Zaj thov Ntuj :

Peb txiv, hmo no peb nco txog koj Leej Tub Yes Xus thaum nws nrog nws cov thwj tim noj pluas mov ua zaum kawg, thiab nws muab nws lub cev los pub rau lub koom txoos Kev Ntseeg. Peb mus sib sau tsis tau ua ib pab ib pawg, nrog cov neeg ntseeg los ua thaj txi Ntuj, yog li peb thiaj li los sib sau nyob hauv peb tej vaj, tej  tsev kom peb hnov koj cov lus.

Qhib peb lub siab tos txais koj cov lus, qhib peb cov qhov muag  kom peb pom tej yam koj ua rau peb ua ntej koj yuav ncaim peb mus.

Yog vim peb, koj thiaj ua tej yam ntawd, kom peb muaj lub neej mus li, kom peb npaj peb lub neej mus tag ib txhiab ib txhim.

P.3

  • Zaj nyeem 1 : KEV TSIV 12 : 1-8,  11-14.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV KEV TSIV

1       HUAB TAIS hais rau Mais Xes thiab As Loos nyob Hais Nkws Tos teb tias : 

2       « Lub hlis no nej yuav muab suav ua thawj lub hlis,

nej yuav muab ua thawj lub hlis qhib lub xyoo. 

3       Neb hais rau ib tsoom pej xeem His Xas Lais tias: 

Lub hlis no xiab kaum, mas txhua yim neeg,

nyias yuav tsum npaj nyias ib tug tsiaj me. 

4       Yog yim  neeg  twg tsawg dhau noj tsis tas ib tug tsiaj me,

mas nej yuav  mus nrog lwm yim neeg uas nyob ze nej dua cov koom noj ib tug tsiaj. 

Nej yuav xaiv ib tug tsiaj kom txaus sawv daws noj tsis seem. 

5       Nej yuav xaiv ib tug tsiaj zoo, tsis muaj chaw xyeej,

yuav yog ib tug thav txiv yaj los thav txiv tshis, hnub nyoog ib xyoos.  

6       Nej yuav ceev rau ib qho tos txog hnub xiab kaum plaub, lub hlis no.

Hmo tim kaum plaub,  tas tsoom His Xas Lais,

nyias yuav tua nyias tus tsiaj thaum tsaus ntuj zuag. 

7       Nej yuav cug cov ntshav coj mus pleev ob tug ncej puab rooj thiab pleev

daim txiag tav saum lub qhov rooj nkag hauv lub tsev uas nej noj tus tsiaj ntawd. 

8       Hmo ntawd, nej yuav noj nqaij txhiab hauv hluav taws,

nej yuav noj ntxuag ib co ncuav mov tsis xyaw poov xab,

thiab ib cov zaub iab.

11      Thaum noj mov nej yuav ua zoo li no : 

Nej sia siv khov kho, nej rau khau, thiab tuav nej rab pas nrig ntawm tes. 

Nej yuav sawv ntsug noj, noj nrawm nroos, vim yog HUAB TAIS hmo hla. 

12     Hmo ntawd, kuv yuav hla mus thoob Hais Nkws Tos teb.  

Kuv yuav ntaus neeg cov tub hlob, thiab tsiaj cov me nyuam hlob, kom ntog tas huv tib si. 

Thiab kuv yuav muab txim rau cov dab Hais Nkws Tos,

vim kuv yog HUAB TAIS. 

13     Cov ntshav yuav yog ib lub cim txuag nej hauv cov tsev uas nej nyob. 

Kuv pom lub cim ntawd, kuv yuav hla plaws mus, 

nej yuav tsis raug qhov xwv txheej loj ntawd, vim kuv yog tus ua rau Hais Nkws Tos teb. 

14     Yav tom ntej, nej yuav cim ntsoov hnub ntawd cia,

nej yuav nqaum paj nqaum nruas cav txog HUAB TAIS.  

Nej yuav muab hnub ntawd los ua ib txog cai nqaum

paj nqaum nruas mus txheej dhau txheej rau nej coj.

YOG TSWV NTUJ LO LUS.        Nws lub txiaj ntsim.

  • NTAWV MOO ZOO.  ZAM (Tshooj 13: nqi :1-15.)

LUB NTSIAB LUS :  Yes Xus ntxuav cov thwj tim kaw taw.

COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAW MOO ZOO.

1       Thaum yuav txog lub Ntees Hla,

Yes Xus paub tias txog nws lub caij hla lub ntiaj teb no rov mus cuag Leej Txiv. 

Nws nyiam nws cov thwj tim uas nyob hauv lub qab ntuj no,

mas nws nyiam lawv mus txog thaum kawg. 

2       Thaum lawv tab tom noj ib pluag hmo,

ces dab phem twb nkag mus tshoj Yus Das Kas Lis Yaus,

Xis Moos tus tub lub siab kom muab Yes Xus muag. 

3       Yes Xus paub tias Leej Txiv tso tas ib puas tsav yam

rau hauv nws txhais tes,

nws paub tias nws tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj,

nws yuav rov mus cuag Tswv Ntuj. 

4       Ces nws sawv ntawm lub rooj mov mus, nws hle tsho,

nws muab ib daig ntaub khi rau  ntawm nws duav. 

5       Nws hliv dej rau hauv ib lub phiab, ces nws ntxuav cov thwj tim ko taw. 

Nws muab daim ntaub khi ntawm duav los so lawv ko taw.

6       Yes Xus los txog ntawm Xis Moos Pob Zeb.      

Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : 

 » Huab Tais, koj yuav ntxuav kuv ko taw lod ? » 

7       Yes Xus teb rau Pob Zeb tias :

« Qhov uas kuv ua, mas tam sis no koj tsis to taub,

tiam sis yav tom ntej koj yuav to taub. » 

8       Pob Zeb hais rau Yes Xus tias :

« Koj txhob ntxuav kuv ko taw, kuv tsis kam ib zaug li. » 

Yes Xus teb rau Pob Zeb tias :

« Yog kuv tsis ntxuav koj, mas koj yuav tsis tau nrog kuv ua ke. » 

9       Xis Moos Pob Zeb hais rau Yes Xus tias :

« Huab Tais, yog li mas tsis yog ntxuav taw xwb,

koj ntxuav kuv tes thiab kuv taub hau huv si. » 

10     Yes Xus hais rau Pob Zeb tias :

« Tus uas nws da dej lawm mas tsis tas yuav ntxuav ntxiv,

vim nws ib ce huv tas tib si lawm. 

Nej kuj huv lawm thiab, tab sis huv tsis tas txhua leej. » 

11      Yes Xus yeej paub tus twg yog tus yuav muab nws muag. 

Vim li ntawd nws thiaj hais tias :  « Nej huv tsis tas txhua leej. »

12     Thaum Yes Xus ntxuav lawv ko taw tas,

nws rov hnav nws lub tsho txheej nraud, 

nws rov los zaum ntawm rooj mov,

nws mam li hais rau lawv tias :

« Nej  puas  to  taub  qhov  uas  kuv ua rau nej ? 

13     Nej hu kuv ua : Xib Hwb thiab Huab Tais. 

Nej hu raug lawm, vim kuv yeej yog tiag. 

14     Txawm tias kuv yog nej tus Xib Hwb thiab nej tus Huab Tais, tsis kav, 

kuv ntxuav nej ko taw, mas nej ib tug yuav tsum rov ntxuav

ib tug ko taw thiab. 

15     Kuv muab ib tug piv txwv rau nej:

kom nej tau ua raws li kuv tau ua rau nej.

HUAB TAIS PLEEV. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

P.4

Tos ib me ntsis ces ib ob tug hais cov zaj thov Ntuj.

P.5

  • G :Tswv Ntuj tso nws Leej Tswv Yim nqes los rau saum peb. Peb thiaj li hais zaj Peb Txiv nyob saum Ntuj zoo li Yes Xus qhia rau peb.

Peb txiv nyob saum ntuj,

Koj muaj koob meej nto moo lug mus li.

Koj hwj huam los txog.

Peb xav mloog koj lus nyob ntiaj teb no,

Zoo li nyob saum ntuj.

Hnub no, koj muab mov txaus pub peb noj,

Koj zam rau peb, zoo li peb zam rau luag

Thaum dab phem tuaj ntxias peb siab

Koj txhob tso peb tseg

Ua kom peb dim ntawm tus phem

Ua Li.

  • Muaj ib tug hais zaj thov ntuj no :

Huab Tais, peb thov koj npo peb tas txhia yam phem. Koj pub peb nyob thaj yeeb tas peb sid. Koj ua siab zoo nres peb. Peb thiaj yuav dim ntawm txoj kev txhaum, yuav nyob nyab xeeb, tsis raug kev ntxhov, vim peb tso siab tos txog hnub tus cawm peb, Yes Xus Pleev rov tuaj.

  • G : Hmo Jeudi Ntshiab no, peb kuj xav txais Yes Xus lub cev thiab yog li peb thiaj li yuav hais zaj Thov Ntuj no :

Huab Tais Yes Xus, kuv ntseeg tias koj nyob hauv cov mov mog thiab hauv cov cawv no.

Kuv nyiam koj, koj yog tus Tswv Ntuj nyob hauv kuv lub neej.

Kuv xav txais koj lub cev thiab

cov ntshav nyob hauv kuv lub neej.

Tam sim no kuv txais tsis tau koj lub cev thiab cov ntshav.

Tswv Ntuj thov koj los nrog kuv nyob

Kuv tos txais koj txoj kev hlub, txoj sia uas koj muab pub rau kuv lub neej.

Thov kom niaj hnub kuv paub thiab txawj hlub sawv daws, xws li Yes Xus tau qhia rau kuv, kom kuv nyob nrog nraim nws cov lus qhuab qhia, kom Yes Xus nrog nraim kuv mus tag ib sim

P.6

Tus txiv tsev, los tus niam tsev foom hmoov zoo rau cov txhia laj txhia xwm nyob saum rooj uas peb yuav noj :

Hmo ntshiab no, Peb txiv Tswv Ntuj peb thov koj, Yes Xus uas koj muab koj lub cev thiab cov  ntshav los cawm neeg, peb thov koj foom hmoov zoo rau cov txhia laj txhia xwm

ua peb yuav noj, kom nws ua kom peb nyob ua ib pab, ib pawg, kom peb nyob nraim hauv Tswv Ntuj txoj kev nyiam.

Ua li.

Peb ua tus cim Ntoo Cuam

Tas li ntawv peb sawv daws noj mov.

Ntsuab-Rwg Thoj