Zov Hmo ntawm Lub Caij Hla

Qhia sawv daws tias ua li cas zov hmo Ntshiab ua ntej Yes Xus yug los.

ZOV HMO, HMO ntawm Lub Caij Hla

Qhib lus txoos teev ntuj :

G : Hmo no,peb zov hmo, peb yuav mloog Tswv Ntuj ua li cas pab neeg. << Tswv ntuj tso koj Leej Tswv Yim Ntshiab nqe los rau saum peb, kom nws qhib peb cov pob ntseg, peb tej tswv yim thiab peb lub siab los mloog cov ntaub ntawv piav txog koj Leej Tub Yes Xus Pleev.>>

Zaj nyeem 1 :

  • Hauv paus tshooj.22, nqe : 1 thiab 2 ; 9a ; 10 à 13 ; 15 à 18

Thaum tej xwm no dhau tas lawm, Tswv Ntuj  sim Has Nplas Has siab.  Nws hu tias :  « Has Nplas Has !  Has Nplas Has ! »  Has Nplas Has teb tias :  « Kuv nyob ntawm no ! »  

Tswv Ntuj hais tias : « Coj koj leej tub twm zeej His Xas Has uas koj hlub kawg, koj coj nws mus kom txog lub teb chaws Mos Lis Yas.

Has Nplas Has tsa tes mus nthos rab riam yuav coj los tua nws tus tub. 

Tiam sis HUAB TAIS tus Tshiab hu saum ntuj tuaj rau nws tias :   « Has Nplas Has !  Has Nplas Has ! »   Has Nplas Has teb tias :  « Kuv nyob ntawm no ! » 

Tus Tshiab hais tias : « Txhob tsa koj txhais tes rau saum tus me nyuad ! Txhob ua dab tsi phem rau nws ! Zaum no kuv paub hais tias koj hwm Tswv Ntuj tiag, vim koj tsis yig, koj tseem muab koj leej tub twm zeej los txi rau kuv. » 

Has Nplas Has tsa muag ntsia pom ib tug laug tshis uas ob tug kub daig hauv ib koog pos. Ces nws mus muab tus laug tshis los hlawv txi Ntuj hloov nws tus tub chaw.

HUAB TAIS tus Tshiab rov hu zaum ob saum ntuj tuaj rau Has Nplas Has,    

nws hais tias :  « HUAB TAIS hais tias :  Kuv tuav txog kuv lub npe cog lus rau koj tias : vim koj tau ua li ntawd, koj tsis yig, koj tuaj yeem muab koj leej tub twm zeem los txi rau kuv, 

mas kuv yuav foom hmoov zoo ntau rau koj, kuv yuav ua kom koj tsoom xeeb zeej xeeb ntxwv coob npaum cov hnub qub saum ntuj thiab ntau npaum cov xuab zeb uas nyob ntawm ntug hiav txwv. Koj tsoom xeeb zeej xeeb ntxwv yuav ua tswv kav lawv cov yeeb ncuab tej qhov rooj loog. 

Tas txhua haiv neeg nyob ntiaj teb yuav tuav txog koj tsoom xeeb  ntxwv lub npe los sib foom hmoov zoo, vim koj tau mloog kuv lus. »

Yog Tswv Ntuj los lus. Nws lub txiaj ntsim

Zaj nyeem 2 :

  • Kev tsiv tshooj 14, nqe 15 txog rau tshooj 15, nqe 1a

HUAB TAIS hais rau Mais Xes tias : « Vim li cas koj thiaj hu kuv cuag li  ntawd ? Koj hais rau cov His Xas Lais kom lawv rov sawv kev mus ntxiv.  

Koj yuav tsa koj rab pas thiab xyab koj txhais tes rau saum dej ntuj, koj yuav faib dej ua ob sab, kom cov His Xas Lais tau taug kev qhuav qhawv hauv qab thu dej mus. 

Kuv yuav ua kom cov Hais Nkws Tos lub siab tawv qhawv tuaj, lawv yuav caum cov His Xas Lais qab hla hauv qab thu dej mus thiab, ces kuv yuav siv Fas Las Oos thiab nws cov tub rog, nws cov tsheb rog thiab cov tsav tsheb los ua kom kuv nto koob meej. 

Thaum kuv siv Fas Las Oos thiab nws cov tsheb rog thiab cov tsav tsheb ua kom kuv nto koob meej lawd, cov Hais Nkws Tos mam  yuav paub tias kuv yog HUAB TAIS tiag. »  

Tswv Ntuj tus Tshiab uas mus ua tsoom His Xas Lais ntej, hloov chaw mus thaiv tom lawv qab : ces tus ncej huab nyob ntawm lawv hauv ntej txav chaw  mus nyob tom lawv qub qab. 

Nws mus nyob nruab nrab kem tog Hais Nkws Tos ntawm tog His Xas Lais.  Twv huab dub nciab tsaus nti ib hmos thaiv lawv, ces hmo ntawd ib hmos, ib tog txav tsis ti ib tog li. 

Mais Xes tsa tes rau saum dej ntuj, ces HUAB TAIS ua cua hlob hlob ntsawj toob fab tuaj thawb cov dej ib hmos, qab thu dej tawm qhuav qhawv los, hos dej faib ua nyob ob sab.

Cov His Xas Lais nkag hauv hiav txwv, lawv tsuj av qhuav qhawv mus, nyob ntawm lawv sab xis thiab sab laug muaj ob lub phab ntsa dej.

Cov Hais Nkws Tos caum lawv qab : Fas Las Oos cov nees, cov tsheb rog thiab cov tsav tsheb nkag mus hauv dej ntuj caum cov cov His Xas Lais.

Thaum yuav kaj ntug, HUAB TAIS nyob saum tus ncej huab hluav taws, ntsia pom cov Hais Nkws Tos. Nws ua kom cov Hais Nkws Tos tau ntshai kawg.

Nws ua kom lawv cov log tsheb daig thiab ntog qeeb qeeb. Cov Hais Nkws Tos hais   tias : « Peb khiav mus deb ntawm cov His Xas Lais vim HUAB TAIS pab lawv tawm tsam ntaus cov Hais Nkws Tos ! »  

HUAB TAIS hais rau Mais Xes tias : « Koj tsa tes rau saum dej ntuj, kom dej ntws rov los nyab cov Hais Nkws Tos thiab lawv cov tsheb rog thiab cov tsav tsheb tib si. »  

Mais Xes tsa tes rau saum dej ntuj, ces thaum pib kaj ntug, dej ntws rov los nyob qhov qub chaw.  Cov Hais Nkws Tos tig khiav rov qab, tiam sis dej nphau nphwv los npog lawv, HUAB TAIS ua kom lawv ntxeev zom zaws rau hauv dej ntuj. 

Cov dej nphau rov los nyob qhov qub, los npog cov tsheb thiab cov tsav tsheb Hais Nkws Tos uas tau nkag mus hauv qab thu dej caum cov His Xas Lais, tsis dim ib tug li. 

Hos cov His Xas Lais tau taug kev qhuav nyob hauv plawv dej ntuj, cov dej ua ob sab phab ntsa nyob ntawm lawv sab xis thiab  sab laug. 

Hnub ntawd, HUAB TAIS cawm cov His Xas Lais dim ntawm cov Hais Nkws Tos txhais tes.  Cov His Xas Lais pom cov Hais Nkws Tos tuag pawg lug ntawm ntug dej ntuj. 

Cov His Xas Lais pom HUAB TAIS lub peev xwm uas nws siv los tiv yeej cov Hais Nkws Tos. Tsoom pej xeem sawv daws hwm HUAB TAIS. Lawv tso siab rau HUAB TAIS thiab rau  nws tus tub txib Mais Xes.

Ces Mais Xes thiab tsoom tub ki His Xas Lais hu nkauj cav txog HUAB TAIS li no : « Kuv hu nkauj cav txog HUAB TAIS, vim nws yeej thiab nws muaj koob meej, nws tau muab tus nees thiab tus caij nees pov rau hauv hiav txwv.

Yog Tswv Ntuj los lus. Nws lub txiaj ntsim

Zaj nyeem 3 :

  • His Xais Chap.55, versets 1 à 11.

Nej sawv daws uas nej nqhis dej, nej tuaj cuag lub qhov dej. Nej cov uas tsis muaj nyiaj txiag, nej tuaj mas ! Nej muas nplej los ua ncuav mov ! Nej noj, tsis tas yuav them nyiaj. Nej muas cawv txiv ntoo muas mis nyuj, tsis tas yuav them dab tsi.  

Ua cas nej yuav siv nyiaj los muas tej yam tsis yog mov noj ? Ua cas nej siv cov nyiaj nqe zog los muas tej yam tsis ua kom nej tsau plab ? Nej mloog kuv mas ! Ces nej yuav tau noj tej yam qab, nej yuav tau tej yam txhiam xws qab xis nej lub ncauj. 

Nej tig ntsej los mloog kuv mog ! Nej mloog kuv, ces nej tus plig yuav muaj txoj sia nyob.

Kuv yuav nrog nej cog ib lo lus nyob mus ib txhiab ib txhis, raws li cov txiaj ntsim kuv hais ruaj tias kuv yuav muab rau Das Vis.  

Yam li kuv tau tsa Das Vis los ua ib tug tim khawv rau cov haiv neeg, ua ib tug ntaus thawj qhia cov haiv neeg.  

Yog zoo li no, Yes Lus Xas Les, koj yuav hu ib lub kuj cuab uas koj tseem tsis tau paub, ces lub kuj cuab ntawd yuav khiav tuaj cuag koj, yog vim HUAB TAIS koj tus Tswv Ntuj, yog vim His Xas Lais tus Ntshiab, nws ua kom koj nto koob meej.

Nej  nrhiav HUAB TAIS mog ! Nyem no yog lub caij zoo ntsib nws. Nws nyob ze lawm, nej hu txog nws mog !

Tus siab phem, nws yuav tso nws txoj kev phem tseg. Tus siab nkhaus tso nws lub tswv yim lim hiam tseg. Nws yuav tig los cuag HUAB TAIS. HUAB TAIS yuav khuv leej nws. Nws cia li los cuag Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj lub siab zam dav. 

Nej zaj tswv yim tsis zoo li kuv zaj. Nej txoj kev tsis zoo li kuv txoj kev. Yog HUAB TAIS lus ceeb toom.

Lub ntuj nyob siab dua lub ntiaj teb, kuv txoj kev nyob siab dua nej txoj kev npaum li ntawd. Thiab kuv zaj tswv yim nyob siab dua nej zaj tswv yim.

10 Cov nag, cov daus uas poob saum ntuj los, yog lawv tsis tau pub dej rau ntiaj teb haus, mas lawv tsis rov mus saum ntuj. Cov nag thiab cov daus ua kom cov noob lwj thiab nthaw kaus, ua kom lub ntiaj teb txi txiv rau tus tseb, pub mov rau neeg noj, ces cov nag mam rov mus lawm saum ntuj.

Cov lus tawm ntawm kuv lub ncauj los kuj zoo li ntawd thiab. Nws tsis tau ua hauj lwm, mas nws tsis rov los cuag kuv. Kuv lo lus tsis tau leg qhov kuv xav, mas nws tsis rov los cuag kuv. Kuv lo lus tsis tau ua tiav qhov kuv xa nws mus ua, mas nws tsis rov los cuag kuv. »

Yog Tswv Ntuj los lus. Nws lub txiaj ntsim

Zaj nyeem 4 :

  • Los Mas Chap.6, versets 3b à 11

Peb cov uas tau txais lub Cim Ntxuav nyob hauv Yes Xus Pleev, mas yog peb txais lub Cim Ntxuav nyob hauv Yes Xus txoj kev tuag.

Thaum peb txais lub Cim Ntxuav peb nrog Yes Xus tuag, peb nrog nws mus hauv nws lub ntxa.

Ua li mas peb yuav coj ib lub neej tshiab xws li Leej Pleev sawv hauv yeeb ceeb rov los, vim Leej Txiv lub hwj huam tau tsa nws.

Peb nrog Leej Pleev koom. Peb nrog Leej Pleev tuag, peb thiaj yuav nrog nws sawv rov los. Peb paub tseeb tias peb muab peb tus qub neeg nrog Yes Xus ntsia saum ntoo cuam, vim peb xav muab peb lub cev xib rau kev txhaum tua. Mas peb thiaj tsis ua kev txhaum cov qhev ntxiv.

Vim tias tus neeg tuag, tsis zwm rau txoj kev txhaum ntxiv.

Tab sis, yog peb nrog Leej Pleev tuag mas peb ntseeg tias peb yuav nrog nws muaj txoj sia.

Peb paub tias Leej Pleev sawv hauv qhov tuag los lawm, nws yuav tsis rov tuag dua, txoj kev tuag tsis muaj cuab kav tuaj raug nws ib zaug ntxiv.

Nws tuag ib zaug kom txoj kev txhaum tuag. Nyem no, nws ciaj rov los nws npuab Tswv Ntuj mus li.

Nej, mas nej kuj zoo li ntawd thiab : nej yuav saib tias nej tus neeg txhaum tuag lawm, tshuav nej tus neeg tshiab npuab Tswv Ntuj uas muaj txoj sia nyob hauv Huab Tais Yes Xus Pleev mus li.

Yog Tswv Ntuj los lus. Nws lub txiaj ntsim

Zaj ntawv Moo Zoo :

  • Mas Tais chap.28, versets 1 à 10

Dhau hnub Xas Npas Tos lawm, yog thawj hnub hauv lub lis piam, thaum sawv ntxov, Mab Liab Mas Ntas Las thiab lwm tus Mab Liab nkawd mus xyuas lub ntxa.

Ib sij huam, av qeeg loj kawg : Huab Tais tus Tshiab nqes saum ntuj los dov daim txiag zeb, nws zaum saud.

Nws ib ce ci li xob laim, nws cev tsoos tsho dawb li daus.

Cov zov keeb pom, lawv ceeb, lawv ntshai tshee na, zoo li lawv tuag lawm.

Tus Tshiab hais rau ob tug poj niam tias : « Neb txhob ntshai mog : kuv paub tias neb nrhiav Yes Xus, tus tuag saum ntoo cuam.

Nws tsis nyob ntawm no lawm, nws sawv rov los raws li nws tau hais. Neb los xyuas qhov chaw lawv tso nws lub cev saib mas !

Neb maj zeeg mus hais rau nws cov thwj tim tias : ‘Nws sawv hauv cov tuag los lawm, nws ua nej ntej mus Nkas Lis Lais ; nej yuav pom nws nyob ped.’  Kuv hais li no rau neb xwb. »

Ob tug poj niam tso plhuav lub ntxa tseg. Nkawd ntshai thiab zoo siab tas nrho. Nkawd khiav mus xa lub moo ntawd rau cov thwj tim.

Yes Xus tuaj tos ob tug poj niam kev, nws hais tias : « Neb nyob kaj lug ».  Ces nkawd txav los ze Yes Xus, nkawd puag Yes Xus ko taw, nkawd pe nws.

Yes Xus hais rau nkawd tias : « Neb txhob ntshai mog, neb mus qhia kuv cov kwv tij kom lawv mus lawm Nkas Lis Lais teb, lawv yuav pom kuv nyob ntawd. »

Txoj kev ntseeg :

G : Koj puas ntseeg Tswv ntuj uas yog Huab Tais Leej Txiv, tus tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb? Kuv ntseeg.

G : Koj puas ntseeg txog Yes Xus, nws Leeg Tub, peb tus Tswv Ntuj, yug los ntawm niam Leej Ntshiab Mab Liab,

tiv kev mob siab, raug faus, sawv hauv qhov tuag rov los, thiab zaum rau ntawm Leej Txiv sab xis ? Kuv ntseeg.

G : Koj puas ntseeg txog Leej Tswv Yim Ntshiab, txog lub Koom Txoos Kas Tos Liv, txog cov Leej Ntshiab, txog txoj kev zam txim ntawm kev txhaum, kev sawv rov los ntawm cev nqaij daim tawv, thiab txoj siab nyob mus ib txhiab ib txhim ? Kuv ntseeg.

Zaj Peb Txiv Nyob saum Ntuj :

Peb txiv nyob saum ntuj,

Koj muaj koob meej nto moo lug mus li.

Koj hwj huam los txog.

Peb xav mloog koj lus nyob ntiaj teb no,

Zoo li nyob saum ntuj.

Hnub no, koj muab mov txaus pub peb noj,

Koj zam rau peb, zoo li peb zam rau luag

Thaum dab phem tuaj ntxias peb siab

Koj txhob tso peb tseg

Ua kom peb dim ntawm tus phem

Ua Li.

Zaj thov ntuj xaus lub txoos :

G-: Peb ua koj tsaug Tswv Ntuj, peb Leej Txiv. Txoj kev sawv rov los ntawm koj Leej Tub Yes Xus ci ntsa iab rau peb lub neej, qhia peb txais tej yam tshiab, peb thiaj li yuav los tau cuag koj. Thov Leej Tswv Yim Ntshiab ua kom peb nyob kaj siab lug ntawm txoj kev sawv rov los thiab ua kom peb yog koj cov tim khawv.

UA LI.

Ntsuab-Rwg Thoj