Cov zaj nyeem nyob hauv hnub Lundi

Zaj nyeem 1 : Hauj lwm ( tshooj 2, nqe 14, 22b-33).

Pob Zeb nrog Pab Kaum Ib leeg sawv ntsug, nws hais cov lus no nrov nrov tias : « Cov Yus Das, thiab tas nej cov uas nyob hauv Yes Lus Xas Les, nej yuav tsum paub qhov no, nej tig ntsej los mloog kuv cov lus mog.

Yog Tswv Ntuj pub kom nws ua tau li ntawd. Tus neeg ntawd, luag muab nws muag rau nej, raws nraim li Tswv Ntuj tau teem tseg nyob hauv nws txoj kev paub yav tom ntej.

Nej kom cov neeg tsis hwm txoj cai xuas lawv txhais tes mus tua nws, thiab muab nws ntsia saum ntoo cuam. Tswv Ntuj tsa nws sawv rov los, thiab npo nws ntawm txoj kev mob hauv qhov tuag. Vim tias kev tuag tsis muaj hwj huam tuav tau nws cia.

Das Vis twb hais txog nws tias : Kuv pom Huab Tais nyob ntawm kuv xub ntiag tsis tseg. Huab Tais nyob ntawm kuv sab xis, kom kuv txhob qaij txhob qaug.

Yog vim li ntawd kuv lub plawv thiaj xyiv fab hlo, kuv tus nplaig hom khaj. Kuv cev nqaij muaj sia nyob hauv txoj kev tso siab.. Vim koj yuav tsis tso kuv tus plig pov tseg rau hauv ntuj txias teb tsaus, koj yuav tsis cia koj tus Ntshiab lub cev lwj.

Koj ua kom kuv paub cov kev mus hauv txoj sia. Koj cia kuv pom koj lub ntsej muag kom kuv xyiv fab. Kwv tij sawv daws, kuv thov hais meej rau nej txog tus yawg koob Das Vis tias : nws tuag thiab nws mus zwm av lawm. Nws lub ntxa tseem nyob rau peb pom txog niaj hnub no.

Tiam sis Das Vis yog ib tug yaj saub, mas nws paub tias Tswv Ntuj twb cog lus rau nws yuav cia nws ib tug xeeb ntxwv uas yog nws cov roj ntsha zaum nws lub theej kiab.

Das Vis twb xub pom tias Leej Pleev yuav sawv rov los, ces nws thiaj qhia tias : Ntuj yuav tsis tso nws pov tseg rau hauv tub tuag teb, thiab nws lub cev nqaij yuav tsis lwj.

Tus Yes Xus ntawd, Tswv Ntuj tsa nws sawv rov los lawm. Peb ua taus tim khawv.

Nyem no Tswv Ntuj sab xis tsa Yes Xus nyob siab. Nws tau txais Leej Ntuj Plig Ntshiab ntawm Leej Txiv, vim Leej Txiv yeej tau cog lus li ntawd. Yes Xus thiaj tso Leej Ntuj Plig los rau sawv daws : yog qhov uas nej pom thiab nej hnov.

Mas Tais ntawv moo zoo (tshooj 28, nqe 8-15)

Ob tug poj niam tso plhuav lub ntxa tseg. Nkawd ntshai thiab zoo siab tas nrho. Nkawd khiav mus xa lub moo ntawd rau cov thwj tim.

Yes Xus tuaj tos ob tug poj niam kev, nws hais tias : « Neb nyob kaj lug ». Ces nkawd txav los ze Yes Xus, nkawd puag Yes Xus ko taw, nkawd pe nws.

Yes Xus hais rau nkawd tias : « Neb txhob ntshai mog, neb mus qhia kuv cov kwv tij kom lawv mus lawm Nkas Lis Lais teb, lawv yuav pom kuv nyob ntawd. »

Lub sij hawm ob tug poj niam tab tom rov mus, cov zov keeb ob peb leeg kuj rov mus hauv nroog. Lawv mus qhia tej xwm uas lawv tau pom rau cov thawj leej choj.

Cov thawj leej choj nrog cov txwj laus sib sau tuav xam. Lawv muab nyiaj ntau rau cov zov keeb,

lawv hais tias : « Nej hais li no : ‘Hmo ntuj, thaum peb tsaug zog, Yes Xus cov thwj tim tuaj nyiag nws lub cev.’

Yog tias tej lus no nrov txog tus nom tswj teb chaws pob ntseg, peb yuav npliag kom nej tsis txhob raug dab tsi nyuaj. »

Cov zov keeb khaws cov nyiaj, lawv ua raws li cov hlob qhia lawv. Cov lus no thiaj ri mus hauv cov Yus Das txog niaj hnub no.

Ntsuab-Rwg Thoj