Thov Ntuj Hnub chiv ob ntawm lub Caij Hlas

Lub koom txoos kev ntseeg nyob xeev Evry muab daim phiaj qhia thov ntuj hauv tsev, peb tsuas muab pem qhov tseem ceeb rau sawv daws xwb.

Npaj lub rooj teev ntuj :

  • Sawv daws los sawv ncig lub rooj noj mov,muab ib daim ntaub los puas lub rooj, muab ib re paj tso rau sauv, thiab muab tus Ntoo Cuam tso rau thiab.
  • Yog nej muaj ib tug Tswm Ciab loj no, nej muab tso rau sauv thiab nej muab taws.
  • Npaj phau ntawv Ntshiab los phau ntawv cov zaj nyeem hauv cov txoos Teev Ntuj Hnub Chiv tso rau saum rooj thiab.

G : Ua ntej peb yuav teev ntuj peb yuav xub ua lub cim Ntoo Cuam

Hu txog Leej Txiv thiab Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig lub Npe

UA LI.

G : Yes Xus cov thwj tim los sib sau nyob ua ke, lawv muab cov qhov rooj thiab qhov rai kaw tag tib si, vim lawv ntshai tsam cov Los mas tuaj ntes lawv, thiab lawv ntshai tsam cov Los mas muab lawv tua li Yes Xus.

Cov poj niam twb qhia rau lawv tias Yes Xus sawv rov los lawm tiam sis cov thwj tim tsis ntseeg, rau peb los kuj tsis yooj yim thiab rau qhov hais tias Tswv Ntuj niaj hnub nyob nrog peb thaum peb muaj kev nyuaj siab ntxov plawv.

G : Yog Hnub chiv, hnub ua Yes Xus sawv rov los thiab nws tawm los rau cov thwj tim pom nws.

Thov Ntuj qhib lus txoos :

G : Tswv Ntuj muaj txoj sia, koj yog tus muaj txoj sia rau peb, peb tau txais txoj kev tuag tiam sis koj txoj kev hlub neeg loj dua txoj kev tuag, koj thiaj li ua kom peb muaj txoj sia nyob mus li nrog koj Leej Tub Yes Xus, Leej Tswv Yim Ntshiab nyob nrog peb, koj Leej Tub Yes Xus Pleev tuaj nyob nruab nrab hauv peb, nws muab nws txoj kev kaj siab lub rau peb. Peb yuav ntseeg txog koj Leej Tub thiab yuav vam tias muab ib hnub peb yuav tau nrog koj Leej Tub thiab Leej Tswv Yim Ntshiab nrog koj nyob mus ib txhim.

UA LI.

Zaj nyeem ib :

Hauj Lwm : Tshooj 2; nqe 42 txog 47.

Lub Ntsiab lus : Cov ntseeg txog Yes Xus lawv txawj muab lawv tej cuab yeej cuab tam los sib faib. Yus paub Yes Xus sawv rov los lub siab npaum li cas, yus thiaj zoo siab nrog luag faib npaum li cas.

42 Lawv nquag tuaj mloog cov Hauv Paus Xa Lus qhia lawv. Sawv daws koom siab ua ib pab kwv tij, ua kab ke lov ncuav mov thiab teev ntuj ua ke.

43 Tas tsoom sid hwm, vim cov Hauv Paus Xa Lus ua ntau hom dej num zoo kawg thiab ua ib co cim ntau.

44 Cov ntseeg muab lawv lub cuab tam los tso ua ke.

45 Lawv muab lawv tej cuab yeej cuab tam muag, lawv muab tus nqi los faib rau sawv daws raws li nyias tej chaw siv.

46 Lawv niaj hnub koom ua ib lub siab, lawv nquag mus tom lub Tuam Tsev Teev Ntuj. Lawv ua kab ke ntais ncuav mov nyob hauv lawv cov tsev, sawv daws noj luag ntxhwb ntxhi, nyob muaj siab kaj lug.

47 Lawv cav lus zoo txog Tswv Ntuj. Tsoom pej xeem pom lawv zoo. Huab Tais niaj hnub coj cov neeg uas Ntuj cawm tau lawv los ntxiv rau lub txoos.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

G : Yes Xus hais rau Tos Mas tias : vim koj pom kuv, koj thiaj li ntseeg, lawv txoj moo zoo cov neeg ntseeg txog kuv tiam si lawv tsis pom kuv.

ZAj nyeem ob :

Cov lus nyob hauv Pob Zeb thawj tsab ntawv : Tshooj 1; nqe 3 txog 9

Lub Ntsiab lus : Peb yug los tshiab, vim peb npuab Yes Xus sawv rov los. Tab sis, tas peb sid, peb pom peb hnov ntau yam sim peb siab. Yog peb yeej tej ntawd mas peb ntseeg ruaj nreb.

3 Peb cav lus zoo txog Tswv Ntuj, uas yog peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev Leej Txiv. Leej Txiv lub siab khuv leej neeg kawg, nws thiaj ua kom peb rov yug los tshiab, thiab muaj chaw tso siab nyob hauv Yes Xus Pleev txoj kev sawv ntawm cov tub tuag rov los.

4 Tswv Ntuj xav pub lub cuab tam uas tsis txawj lwj, tsis tsuas, thiab tsis txawj nphob rau peb. Tswv Ntuj tshwj zias lub cuab tam ntawd rau peb nyob saum Ntuj.

5 Yog vim nej ntseeg, mas Tswv Ntuj lub hwj huam thiaj txuag nej, kom nej tau txais txoj kev cawm neeg, uas yuav tawm tuaj hnub kawg.

6 Vim tej ntawd, mas tab nej txawm raug txom nyem, nej muaj kev tu siab, los nej raug sim siab ib ntus ntxiv, los nej tseem zoo siab luag ntxhwb ntxhi.

7 Ntuj sim nej txoj kev ntseeg zoo li luag sim tej kub txawj puas nyob hauv hluav taws. Nej txoj kev ntseeg muaj nqi dua kub, hnub Yes Xus Pleev yuav los, mas Ntuj yuav cav lus zoo txog nej, Ntuj yuav pub koob meej rau nej, thiab yuav muab hwj chim rau nej.

8 Nej tseem tsis tau pom Yes Xus Pleev, tsis kav nej twb nyiam nws. Nej tsis tau pom nws, tab sis nej ntseeg, mas nej yuav tau ib txog kev zoo siab uas piav tsis tau, ua li mas nej hom khaj mog, nej twb muaj koob meej,

9 vim nej txais kev ntseeg tus nqi, uas yog txoj kev cawm nej tus plig.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Ntawm Moo Zoo :

Zam ntawv Moo Zoo : Tshooj 20; nqe 19 txog 31

Lub Ntsiab lus : Cov neeg ntseeg tias Yes Xus sawv rov los mas Yes Xus pub lawv nyob kaj lug.

19 Tib hnub ntawd thaum tsaus ntuj, uas yog thawj hnub pib lub lis piam, cov qhov rooj hauv qhov chaw cov thwj tim nyob kaw tas, vim lawv ntshai cov Yus Das. Yes Xus los sawv hauv nruab nrab, nws hais rau lawv tias : « Nej nyob kaj lug. »

20 Thaum Yes Xus hais lo lus ntawd tas, nws muab nws ob txhais tes thiab nws phab tav rau lawv saib. Cov thwj tim pom Huab Tais, lawv zoo siab kawg.

21 Yes Xus rov hais rau lawv tias : « Nej nyob kaj lug ! Kuv xa nej mus xws li Leej Txiv xa kuv tuaj. »

22 Yes Xus hais li tas, nws tshuab pa rau lawv, nws hais rau lawv tias : « Nej txais Leej Ntuj Plig Ntshiab.

23 Nej daws txhaum rau leej twg, mas nws cov txhaum yuav daws. Nej tsis daws leej twg cov txhaum, mas nws cov txhaum yuav nyob. »

24 Tos Mas yog ib tug hauv pab Kaum Ob, nws tseem hu ua Dis Dws Mos thiab. Thaum Yes Xus tawm los, mas nws tsis nrog cov thwj tim nyob.

25 Lwm cov thwj tim hais rau nws tias : « Peb pom Huab Tais lawm ! » Ces Tos Mas hais rau lawv tias : « Yog kuv tsis pom lub qhov txhab ntsia hlau nyob hauv nws ob txhais tes, yog kuv tsis muab kuv tus ntiv tes ntxig lub qhov ntsia hlau, thiab yog kuv tsis muab kuv txhais tes rau ntawm nws phab tav, mas kuv tsis ntseeg. »

26 Yim hnub tom qab, cov thwj tim rov nyob hauv tsev dua. Tos Mas kuj nrog lawv nyob thiab. Cov qhov rooj puav leej kaw tas. Yes Xus tawm los sawv hauv nruab nrab, nws hais rau lawv tias : « Nej nyob kaj lug ! »

27 Ces Yes Xus hais rau Tos Mas tias : « Cev koj ntiv tes rau ntawm no, koj ntsia kuv ob txhais tes. Cev koj txhais tes los, muab rau hauv kuv phab tav. Koj txhob ua neeg tsis ntseeg ntxiv, koj ntseeg mog. »

28 Tos Mas teb rau Yes Xus tias : « Kuv tus Huab Tais, Kuv tus Tswv Ntuj. »

29 Yes Xus hais rau Tos Mas tias : « Vim koj pom kuv, mas koj thiaj ntseeg. Cov uas tsis tau pom tab sis lawv ntseeg, mas lawv txoj hmoov zoo. »

30 Yes Xus tseem tau ua lwm cov cim ntau nyob ntawm cov thwj tim xub ntiag, uas tsis tau muab sau rau hauv phau ntawv no.

31 Tau muab cov cim no sau tseg kom nej ntseeg tias Yes Xus yog Leej Pleev, Tswv Ntuj Leej Tub. Nej ntseeg ces nej yuav muaj txoj sia nyob hauv nws lub npe.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Txiv plig Jean GUELLERIN nthuav cov zaj nyeem hauv lub txoos thov ntuj no rau peb.

Thaum lub caij hla, thaum lawv muab Yes Xus tua saum ntoo cuam, cov thwj tim lawv ntshai tsam cov los mas ntes lawv thiab muab lawv tua zoo li Yes Xus yog li ntawv thaum lawv sib sau ua ib pab ib pawg lawv thiaj li muab cov qhov rooj thiab qhov rai kaw tag tib si.

Lub sij hawm thaum koj ua xyem xyav thiab koj poob siab :

Qhov tseeb tiag, thaum cov poj niam mus saib Yes Xus tom ntxa, lawv pom tias YesXus sawv rov los lawm,cov poj niam thiaj li los qhia rau cov thwj tim tiam Yes Xus twb sawv rov los lawm.Cov thwj tim tsis ntseeg cov poj niam vim tias lawv twb pom Yes Xus tuag saum Ntoo Cuam.

Cov thwj tim kuj muab ob peb qho chaw nyuaj siab, vim tias lawv ntseeg tsis tau tias Yes Xus sawv rov los, lawv muaj txoj kev ntshai lawv thiaj li nyob hauv tsev tsaus ntuj nti, lawv muaj kev poob siab vim lawv xav tias Yes Xus yuav los muab cov los mas ntiaj tawm ntawm lub teb chaws His Xas Lais.

Ntawm txoj kev Ntseeg :

Thaum Yes Xus los sawv hauv nruab nram ntawm nws cov thwj tim, Yes Xus sawv rov los lawm, nws hais rau lawv tias : « Nej nyob kaj lub ! « . Hais li ntawv tas, nws muab nws ob txhais tes thiab nws hauv siab rau lawv xyuas.

Thaum Yes Xus tawm rau cov thwj tim pom Tos Mas tsis nrog lawv nyob, nws tsis pom nws tsis ntseeg tias Yes Xus saw rov los lawm. Tos Mas thiaj hais rau lawv tias yuav kom kuv ntseeg nej mas kuv yuav tsum pom Yes Xus thiab kuv yuav tsum tau kov nws cov qhov txhab mas kuv thiaj li ntseeg. Tos qab thaum Yes Xus rov tawm rau cov thwj tim pom, Yes Xus thiaj kom Tos Mas kov nws cov qhov txhab, Tos Mas thiaj li hais tias :  » Kuv tus Huab Tais, kuv tus Tswv Ntuj ».

Tos Mas qhia tau rau peb tias thaum nws pom Yes Xus nws thiaj li hais nws txoj kev zoo siab thiab cia siab rau Tswv Ntuj. Thaum peb mus txais Yes Xus lub cev, peb yuav tsum hais hauv peb nruab siab tias : « Kuv tus Huab Tais, kuv tus Tswv Ntuj «  kuv zoo siab txais koj Leej Tub Yes Xus Pleev hauv kuv lub neej.

Tswv Ntuj tej hauj lwm :

Cov lus no tsis txaus, Yes Xus yuav tsum muab Leej Tswv Yim Ntshiab rau lawv xws li cov lus nws tau cog tseg. Kom Leej Tswv Yim Ntshiab pub nws lub zog rau peb kom peb yeej txhua yam tswm sim hauv peb lub neej thiab txhua yam ua rau peb tsis muaj kev hauv xeeb nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag.

Peb cov los ua neeg ntseeg, xyoo 2020 no, peb kuj tau ib tug kab mob ua kom peb nyob hauv peb tsev, tsis txhob tawm mus qhov twg, peb yuav tsum xav tias peb kuj tau txais Leej Tswv Yim Ntshiab thaum peb txais lub cim ntxuav thiab lub cim txab zog.

Rau peb txhua leej, txhua tus, Yes Xus tau hais rau peb tias :  » Nej nyob kaj lug « . Tam sis no, cov cua dab, cua dub nrog rau kev ntshai txog ntawm tus kab mob corona virus tswm sim rau lub ntiaj teb, peb thiaj li tau nyob hauv nyias vaj nyias tsev, tsis paub saib thaum twg cov thaj maum yuav nrhiav tau cov tshuaj los cawm peb. Peb yuav tsum nco txog Pob Zeb cov lus nyob hauv nws tsab ntawv hais tias : « Nej zoo siab hauv kev xyiv fab, txawm tias nej yuav taug kev txom nyem, kev kub ntxhov los tej no yuav qhia qhov tseeb ntawm nej txoj kev ntseeg rau nej. »

 » Nej nyob kaj lug  » ! Nyob ntawm lub sij hawm ua peb raug kev nyuaj siab, peb tsis pom los peb twb ntseeg xws li thawj pab ntseeg, peb yuav tsum rau siab thov peb Txiv Tswv Ntuj nrog rau cov muaj mob muaj nkeeg vim peb vam tias peb Txiv Tswv Ntuj nyob nrom nraim peb ntawm peb ib sab.

Cov ntseeg zaj thov ntuj :

G : Tswv Ntuj tso nws Leej Tswv Yim Ntshiab nqe los rau saum peb, peb thiaj li yuav thov txog nws zoo li Yes Xus qhia rau peb.

Peb txiv nyob saum ntuj,

Koj muaj koob meej nto moo lug mus li.

Koj hwj huam los txog.

Peb xav mloog koj lus nyob ntiaj teb no,

Zoo li nyob saum ntuj.

Hnub no, koj muab mov txaus pub peb noj,

Koj zam rau peb, zoo li peb zam rau luag

Thaum dab phem tuaj ntxias peb siab

Koj txhob tso peb tseg

Ua kom peb dim ntawm tus phem

Ua Li.

Muaj ib tug hais zaj thov ntuj no :

Huab Tais, peb thov koj npo peb tas txhia yam phem. Koj pub peb nyob thaj yeeb tas peb sid. Koj ua siab zoo nres peb. Peb thiaj yuav dim ntawm txoj kev txhaum, yuav nyob nyab xeeb, tsis raug kev ntxhov, vim peb tso siab tos txog hnub tus cawm peb, Yes Xus Pleev rov tuaj.

Ntsuab-Rwg Thoj