Teev ntuj hnub chiv 14 lub 6 hli 2020

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia .

Lub koob hmoov – Xyoo A

Zaj nyeem ib :

Nyeem phau ntawv kev cai : Tshooj  8, nqe 2-3.14b-16a

2 Koj nco ntsoov txog txoj kev uas HUAB TAIS koj tus Tswv Ntuj kom koj taug tau plaub caug xyoo nyob hauv teb chaws suab puam. Vim nws xav cob qhia koj kom ua neeg me, nws xav sim koj thiab xav paub koj lub siab kom thoob ; nws xav paub saib koj puas coj nraim nws cov lus qhia los tsis coj.

3 Nws tau cia koj poob ntsej muag, tau cia koj tshaib plab, nws tau muab mov Mas Nas rau koj noj, ib co mov uas koj thiab koj cov yawg koob tsis tau pom dua li. Nws ua li ntawd qhia kom koj paub tias neeg tsis kawg yuav noj mov los yug nws txoj sia xwb, neeg tseem yuav tsum txais tas puas tsav yam uas tawm ntawm HUAB TAIS lub ncauj los yug nws txoj sia thiab.

14 mas koj ceev faj kom tej ntawd tsis txhob ua rau koj lub siab muab hlob tuaj mog ! Tsam koj hnov qab HUAB TAIS koj tus Tswv Ntuj uas tau coj koj tawm Hais Nkws Tos teb, tawm hauv lub tsev ua qhev los.

15 Nws yog tus tau coj koj hla lub teb chaws suab puam loj dav thiab muaj chaw ntshai ntau kawg, lub teb chaws uas nab muaj taug, thiab laum kiv tshooj khiav ua ntshua niab, lub teb chaws tuag dej vim yeej tsis muaj dej qhov twg li. Yog Huab Tais ua kom dej txhawv hauv ib phab tsua zeb xob hnia rau koj haus.

16 Yog nws muab cov mov Mas Nas, uas nej cov yawg koob tsis tau pom dua rau koj noj nyob hauv teb chaws suab puam.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Zaj nyeem ob :

Kos lis nthos tsab 1 : Tshooj 10 nqe : 16-17

16 Lub ntim foom hmoov, uas peb cav txog, tsis ua kom peb koom siab nyob hauv Leej Pleev cov ntshav lod ? Cov mov uas peb muab ntais, tsis ua kom peb koom siab nyob hauv Leej Pleev lub cev lod ?

17 Muaj tib lub ncuav mov xwb, peb sawv daws koom ua ib lub cev xwb. Peb sawv daws koom ua ib lub cev, vim peb sawv daws txais tib lub ncuav mov.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Ntawm Moo Zoo :

Zam ntawv moo zoo : Tshooj 6; nqe : 51 txog 58

Ntsiab lus : « Kuv cov nqaij yog zaub mov tiag tiag, thiab kuv cov ntshav yog dej haus tiag »

51 Kuv yog cov mov muaj txoj sia nqes saum ntuj los. Leej twg noj cov mov no, nws yuav ciaj nyob mus li. Cov mov uas kuv yuav muab pub rau lub qab ntuj neeg noj kom lawv muaj txoj sia, yog kuv lub cev nqaij. »

52 Ces cov Yus Das sib cav zom zaws tias : « Tus neeg ntawd yuav ua li cas muab tau nws cev nqaij los rau peb noj ? »

53 Yes Xus thiaj hais rau lawv tias : « Kuv hais qhov tseeb tiag rau nej : Yog nej tsis noj Neeg Leej Tub lub cev nqaij thiab tsis haus nws cov ntshav, mas nej yuav tsis muaj txoj sia nyob hauv nej.

54 Hos tus noj kuv lub cev nqaij thiab haus kuv cov ntshav, nws muaj txoj sia nyob mus li. Hnub kawg, kuv yuav tsa nws sawv rov qab los.

55 Vim kuv lub cev nqaij yog ib co tseem txhiam xws noj, thiab kuv cov ntshav yog ib yam zoo haus.

56 Tus noj kuv cev nqaij thiab haus kuv cov ntshav, nws nyob hauv kuv thiab kuv nyob hauv nws.

57 Leej Txiv uas nws muaj txoj sia, nws xa kuv tuaj, ces kuv muaj txoj sia vim Leej Txiv. Li ntawd, tus noj kuv, nws kuj yuav muaj txoj sia, vim kuv.

58 Cov mov nqes saum ntuj los yog zoo li ntawd. Cov mov no tsis zoo li cov uas cov yawg koob tau noj, tab sis lawv tuag tas lawm. Hos tus noj cov mov no, mas nws yuav ciaj nyob mus li. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj