Hnub chiv 28 lub 06 hlis 2020

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

 » Tud uas tuaj so hauv peb, yog ib tug neeg dawb huv ntawm Tswv Ntuj »

Zaj nyeem ib :

Nyeem ntawm phau ntawv thib ob uas kav cov vaj ntxwv : Tshooj 4; nqe : 8-11; 14-16a

Lub ntsiab lus ; vim tus poj niam nyob Xws Nes ua zoo rau tus Yaj Saub Es Lis Xais, mas Tswv Ntuj pub tub ki rau nws

8 Muaj ib hnub, Es Lis Xais mus so
nyob Xws Nes. Muaj ib tug poj niam
nyob txawm ntawd tuaj hu Es Lis Xais
mus noj mov. Txij hnub ntawd los,
thaum twg Es Lis Xais hla lub zos ntawd
mas nws mus so noj mov hauv tus poj
niam ntawd lub tsev.

9 Tus poj niam hais rau nws tus txiv
tias :
« Koj ntsia saib, tam li kuv xav mas tus
niaj zaus tuaj so hauv wb tsev, nws yeej
yog Tswv Ntuj ib tug neeg siab ntshiab
xwb.

10 Cia wb ua ib kem tsev me me
nyob saum ru tsev rau nws tau so. Wb
muab ib lub txaj, ib lub rooj ua hauj lwm,
ib lub rooj zaum thiab ib lub teeb rau
hauv kem tsev ntawd. Thaum twg nws
tuaj ces cia nws so nyob hauv kem tsev
ntawd. »

11 Muaj ib hnub, Es Lis Xais rov tuaj so
ntawd, nws thiaj mus pw nyob saum kem
tsev siab.

14 Es Lis Xais pom tus poj niam ua zoo
rau nws, nws tso nws tus tub txib mus
nug tus poj niam Xws Nes tias :
« Kuv yuav pab dab tsi rau koj ? »
Tus tub txib Zes Has Xis coj tus poj niam
lo lus teb los hais tias :
« Nws tsis muaj tub ki, thiab nws tus txiv
twb laus lawm. »

15 Es Lis Xais hais tias :
« Koj mus hu nws los saib ! »
Tus tub txib mus hu tus poj niam los sawv
ntawm qhov rooj.
Es Lis Xais hais rau nws tias :
« Lwm xyoo rov txog lub caij no mas koj
yuav tau ib tug tub los puag. »
Tus poj niam teb tias :
« Tswv Ntuj tus neeg, koj txhob tso dag
rau koj tus ntxhais txib mas ! »

16 Xyoo ntawd tus poj niam xeeb tub,
rov txog lub caij uas Es Lis Xais hais mas
nws yug tau ib tug tub.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Zaj nyeem ob :

Los Mas : tshooj 6; nqe : 3-4;8-11

Lub ntsiab lus : Peb txais lub cim ntxuav nyob hauv Yes Xus mas peb nrog Yes Xus muaj txoj sia. Yog peb npuab Yes Xus mas peb lub siab nyiam kev txhaum tuag lawm.

3 Peb cov uas tau txais lub Cim
Ntxuav nyob hauv Yes Xus Pleev, mas
yog peb txais lub Cim Ntxuav nyob hauv
Yes Xus txoj kev tuag. 4 Thaum peb
txais lub Cim Ntxuav peb nrog Yes Xus
tuag, peb nrog nws mus hauv nws lub
ntxa.

8 Tab sis, yog peb nrog Leej Pleev tuag
mas peb ntseeg tias peb yuav nrog nws
muaj txoj sia. 9 Peb paub tias Leej Pleev
sawv hauv qhov tuag los lawm, nws yuav
tsis rov tuag dua, txoj kev tuag tsis muaj
cuab kav tuaj raug nws ib zaug ntxiv.
10 Nws tuag ib zaug kom txoj kev
txhaum tuag. Nyem no, nws ciaj rov los
nws npuab Tswv Ntuj mus li.
11 Nej, mas nej kuj zoo li ntawd thiab :
nej yuav saib tias nej tus neeg txhaum
tuag lawm, tshuav nej tus neeg tshiab
npuab Tswv Ntuj uas muaj txoj sia nyob
hauv Huab Tais Yes Xus Pleev mus li.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Ntawm Moo Zoo :

Mas Tais : tshooj 10; nqe : 37 txog 42

Lub ntsiab lus : Tus nyiam Yes Xus tiag, nws tsa Yes Xus ua tas puas tsav yam ntej.Nws nyiam Yes Xus dua luag tej, nws nyiam Yes Xus dua nws txoj sia.

37 « Tus nyiam nws niam nws txiv dua
kuv, nws tsis tsim nyog nrog kuv. Tus
nyiam nws tej tub tej ntxhais dua kuv, mas
nws tsis tsim nyog nrog kuv.
38 Tus tsis kwv nws tus ntoo cuam thiab
tsis raws kuv qab, mas nws tsis tsim nyog
nrog kuv. 39 Tus nrhiav nws txoj sia,
nws ua nws txoj sia ploj, hos tus ua nws
txoj sia ploj vim kuv, mas nws nrhiav tau
nws txoj sia lawm.

40 « Tus txais nej, mas yog nws kuj txais
kuv. Tus txais kuv, mas yog nws txais
Tus xa kuv tuaj. 41 Tus txais ib tug yaj
saub, vim tus ntawd yog yaj saub, nws
yuav txais koob haum phim tus yaj saub.
Tus txais ib tug neeg ncaj, vim tus ntawd
yog neeg ncaj, mas nws yuav txais koob
haum phim tus neeg ncaj.
42 « Kuv hais tseeb rau nej, leej twg pub
dej rau ib tug neeg me me no haus, vim
tus no yog ib tug thwj tim, tab yog ib khob
dej txiag xwb, tsis kav, nws yuav tau txais
koob haum. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj