Hnub chiv 05 lub 07 hlis 2020

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Nov yog koj tus Vaj Ntxwv uas los rau koj, nws txom nyem (Za 9, 9-10)

Zaj nyeem ib :

Ntxas Kas Lias : tshooj 9; nqe :9-10

Lub ntsiab lus ; Yes Xus yog tus tuaj ua kom lub ntiaj teb nyob hauv kev thaj yeeb. Cov neeg ntseeg kuj yuav tshaj txog kev thaj yeeb ntawd nyob ntiaj teb no.

9 Leej ntxhais Xis Yoos, Koj kav tsij dhia hom khaj mog ! Leej ntxhais Yes Lus Xas Les, koj kav tsij qw suab zoo siab mas ! Ntsia saib : koj tus vaj tuaj cuag koj. Nws siab ncaj, nws yeej luag. Nws nyiam ua neeg me, nws caij ib tug luj, nws caij ib tug me nyuam luj uas yog tus maum luj xya.

10 Nws yuav xyeeb Es Fais cov tsheb rog pov tseg, nws yuav xyeeb Yes Lus Xas Les cov nees ntaus rog pov tseg. Nws yuav xyeeb cov hneev ntaus rog pov tseg. Nws ceeb toom tias txhua lub kuj cuab yuav nyob thaj yeeb. Nws lub tuam teb yuav ri txij ib lub hiav txwv mus dhau lwm lub hiav txwv, txij tus niam dej mus txog npoo ntiaj teb kawg.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Zaj nyeem ob :

Los mas : tshooj 8; nqe 9-11-13

Lub ntsiab lus : Peb niaj hnub tiv peb lub siab tsis zoo : peb kav tsij ua siab loj mloog Leej Tswv Yim Ntshiab mus txog hnub kawg.

Cov lus Paj Lug sau rau cov ntseeg nyob Los Mas

9 Ntawm nej, mas nej tsis zwm rau lub
cev, nej zwm rau lub tswv yim, vim Tswv
Ntuj Leej Tswv Yim nyob txawm hauv
nej. Tus twg tsis muaj Leej Pleev lub
tswv yim nyob hauv nws mas nws tsis
yog Leej Pleev tug.

9 Ntawm nej, mas nej tsis zwm rau lub
cev, nej zwm rau lub tswv yim, vim Tswv
Ntuj Leej Tswv Yim nyob txawm hauv
nej. Tus twg tsis muaj Leej Pleev lub
tswv yim nyob hauv nws mas nws tsis
yog Leej Pleev tug.

11 Yog tus tau tsa Yes
Xus tuag sawv rov los, nws lub tswv yim
nyob txawm hauv nej, mas nws yuav pub
txoj sia rau nej lub cev tuag, vim Leej
Ntuj Plig nyob txawm hauv nej.

12 Kuv cov kwv tij, yog li ntawd mas
peb tshuav luag nuj nqis, tab sis peb tsis
tshuav lub cev nuj nqis. Tsis tas peb yuav
ua neej mloog lub cev.

13 Yog nej ua
neej mloog lub cev mas nej yuav tuag.
Tab sis yog nej cia Leej Ntuj Plig muab
lub cev cov hauj lwm tua pov tseg, mas
nej yuav muaj txoj sia.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Ntawm Moo Zoo :

Mas Tais : tshooj 11; nqe : 25 txog 30

Lub ntsiab lus : Yes Xus hu cov neeg me, cov neeg tsis paub txuj, los ua nws cov thwj tim. Nws qhia Leej Txiv cov txuj rau lawv paub. Nws pub Leej Txiv lub zog rau lawv txais.

Cov lus nyob hauv Mas Tais ntawv moo zoo

25 Lub caij ntawd, Yes Xus hais tias :
« Txiv, kuv cav lus zoo txog koj, Huab
Tais kav lub ntuj lub teb, vim koj zais tej
yam ntawd rau cov neeg thoob tsib thiab
cov neeg ntse, koj ho qhib rau cov me
nyuam yaus.

26 Muaj tseeb tiag, Txiv,
koj lub siab nyiam li ntawd.

27 Kuv Txiv
muab tas ib puas tsav yam rau kuv. Tsis
muaj leej twg paub Leej Tub, tsuas kawg
Leej Txiv thiaj paub. Kuj tsis muaj leej
twg paub Leej Txiv, tsuas kawg Leej Tub
thiaj paub, thiab tus uas Leej Tub pom
zoo qhia rau kom paub.

28 « Tas nej sawv daws uas nej khwv,
thiab ris nra hnyav, nej tuaj cuag kuv
mog ! Kuv yuav cia nej so los siav.

29 Nej txais kuv tus quab. Nej kawm
ntawm kuv mog, vim kuv siab zoo, kuv
tsis muab hlob, nej tus plig yuav nrhiav
tau chaw so los siav.

30 Vim kuv tus
quab kwv yooj yim, thiab kuv lub nra sib.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj