Hnub chiv 19 lub 07 hlis 2020

HNub chiv 16 nruab xyoo – xyoo A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem ib :

Thoob Tsib : tshooj 12 nqe : 13;16 txog 19

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj rab peev xwm loj kawg. Tab sis nws siab zoo, nws tsis yuam neeg. Nws nyiam zam rau sawv daws, nyiam pab sawv daws tig los yuav lub siab tshiab.

13 Tswv Ntuj, dhau ntawm koj lawm tsis
muaj lwm tus yuav saib xyuas tau txhua
leej xws li koj. Tsis muaj lwm tus uas koj
yuav tsum lees ntawm nws xub ntiag tias
koj txiav txim tsis ncaj.

16 Yog vim koj muaj hwj huam koj thiaj
muaj lub siab ncaj. Yog vim koj lub hwj
chim tswj tas puas tsav yam thiab txuag
tau tas puas tsav yam.

17 Yog muaj tej tus neeg tsis ntseeg tias
koj lub hwj huam loj tas nrho, mas koj
muab koj lub zog rau lawv pom. Yog
muaj neeg muaj cuab kav hla koj, mas koj
qhau lawv.

18 Tab sis, Tswv Ntuj koj txawj cheem
koj lub zog, koj tsis txiav txim hnyav rau
peb. Koj tswj peb, tab sis koj maj mam
ua. Tsuav yog koj xav ua yam twg, mas
koj lub hwj huam nyob ntawd, koj ua tau
tam sim ntawd.

19 Yog vim koj maj
mam ua li ntawd, mas koj thiaj li tau qhia
koj haiv neeg tias tus siab ncaj yuav ua tib
neeg tus phooj ywg. Koj ua kom koj cov
tub ki tau kev tso siab tias thaum lawv ua
txhaum tas lawm, mas koj pub kom lawv
txawj tig los yuav lub siab tshiab.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Zaj nyeem ob :

Los Mas : tshooj : 8 nqe : 26txog 27

Lub ntsiab lus : Thaum peb ntsia lub ntiaj teb neeg peb tsis tos taub tias Tswv Ntuj coj lub ntiaj teb neeg zoo li cas mus rau qhov twg. Tab sis peb tso siab tias Leej Tswv Yim Ntshiab pab peb thov tej yam haum Tswv Ntuj siab.

26 Leej Ntuj Plig tuaj nres peb cov neeg
tsis muaj zog. Peb tsis paub thov dab tsi
kom peb txoj kev teev Ntuj ntxim Tswv
Ntuj siab. Tab sis Leej Ntuj Plig sawv
peb chaw thov Ntuj rau peb : nws hais
cov lus uas neeg piav tsis tau.

27 Tus Tswv Ntuj uas tsom hauv neeg nruab
siab, nws paub tias Leej Ntuj Plig xav
kom tau dab tsi : vim li no, Leej Ntuj Plig
sawv cov ntshiab chaw thov Ntuj raws
nraim li Tswv Ntuj lub siab xav.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Ntawm Moo Zoo :

Mas Tais : tshooj : 13 nqe : 24 txog 43

Lub ntsiab lus : Niaj hnub peb pom tej yam zoo thiab tej yam phem sib xyaws nyob hauv peb thiab nyob ib ncig ntawm peb : peb yuav tso siab tias qhov kawg mas Tswv Ntuj lo lus yuav yeej.

24 Yes Xus tseem hais dua ib zag paj lug tias :
« Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li ib tug neeg
tseb ib co noob zoo rau hauv nws daim
teb.

25 Thaum sawv daws tsaug zog tas,
nws tus yeeb ncuab tuaj tseb ib co noob
nroj rau hauv cov nplej tas ces nws rov
qab mus.

26 Txij thaum nplej hlob txog
nplej txhawv, nroj kuj tawm tuaj thiab.

27 Cov tub txib tuaj hais rau tus tswv
qoob tias :
« Huab Tais, koj tau tseb ib co noob qoob
zoo rau hauv koj daim teb los tsis sub ?
Vim li cas thiaj muaj nroj ? »

28 Tus tswv qoob teb rau lawv tias : « Yog ib tug yeeb
ncuab ua qhov ntawd. »
Cov tub txib hais rau tus tswv tias :
« Koj puas xav kom peb mus sau cov nroj
pov tseg ? »
Tus tswv teb tias :

29 « Kuv tsis xav ! Tsam thaum nej sau
nroj, nej rho tau nplej nrog thiab.

30 Nej cia nroj nrog nplej hlob ua ke mus txog
lub caij sau nplej. Thaum txog caij sau
qoob, kuv mam hais rau cov sau nplej
tias : Nej xub sau nroj pav ua tej teg cia
hlawv, hos nej sau cov nplej rau hauv kuv
lub txhab. »

31 Yes Xus tseem hais ib zag paj lug li
no :
« Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li ib lub noob
zaub roj uas ib tug neeg nqa mus tseb
hauv nws daim teb.

32 Lub noob ntawd
me tshaj txhua hom noob, tab sis thaum
nws hlob, nws siab dua lwm cov zaub huv
tib si. Nws loj luaj li ib tsob ntoo. Ces tej
noog ya saum ntuj los nkaum hauv nws
cov ceg. »

33 Yes Xus tseem hais ib zag paj lug tias
: « Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li ib co poov
xab uas ib tug poj niam muab tso rau
hauv peb kawg hmoov nplej mus txog
thaum uas tas cov hmoov ntawd su tuaj.
.
34 Yes Xus qhia ib puas tsav yam ntawd
rau zeej tsoom, mas nws ua paj lug hais.
Tsis muaj ib yam uas nws tsis ua paj lug
hais.

35 Li ntawd, mas muaj raws li tus
yaj saub cov lus tias :
Kuv yuav qhib ncauj hais ib co paj lug.
Tej yam zais txij thaum ntuj tsim teb raug
los, kuv yuav muab tshaj tawm.

36 Yes Xus tso tsoom sid tseg, nws rov
los tsev. Cov thwj tim txav los hais rau
nws tias : « Koj txhais zaj paj lug hais txog nroj tuaj
hauv daim teb rau peb saib. »

37 Yes Xus teb rau lawv tias :
« Tus tseb cov noob zoo, yog Neeg Leej
Tub.

38 Daim teb, yog lub qab ntuj neeg.
Cov noob zoo, yog cov tub hauv lub Ceeb
Tsheej. Cov nroj, yog tus Phem cov tub.

39 Tus yeeb ncuab uas tseb cov noob
nroj, yog Dab Phem. Lub caij sau nplej,
yog lub zim txwv kawg. Cov tub sau
nplej, yog cov Tshiab.

40 Lawv yuav sau cov nroj los hlawv. Lub zim txwv kawg,
yuav zoo ib yam li ntawd :

41 Neeg Leej Tub yuav xa nws cov Tshiab, lawv yuav
thau tej kev ntxias ua txhaum thiab cov
neeg ua phem tas huv si tawm hauv nws
lub Ceeb Tsheej.

42 Cov Tshiab yuav muab lawv pov rau hauv lub qhov
hluav taws. Nyob hauv, sawv daws yuav
quaj tom hniav nkawv.

43 Ces cov neeg siab ncaj yuav ci ntsa iab zoo li lub hnub
nyob hauv lawv Txiv lub Ceeb Tsheej.
Leej twg muaj pob ntseg, cia nws mloog.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj