HNub chiv 19 nruab xyoo – xyoo A

Par Ntsuab-Rwg Thoj

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem ib :

Vaj phau 1 : tshooj : 19 nqe : 9a; 11 txog 13

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj yog tus muaj hwj huam loj. Tab sis nws txia ua tus tsis muaj zog, nws li ib co cua fiv ntxuj ntxiag, Tswv Ntuj tsis xav yuam neeg : cov mloog nws lus yog cov zoo siab mloog nws lus.

9 Thaum Es Lias mus txog ntawm Tswv Ntuj lub roob, nws chaws mus hauv lub qhov tsua. Nws pw nyob ntawd.

11 Muaj ib lub suab hais rau nws tias : « Koj tawm mus saum lub roob, koj tos HUAB TAIS. » Ces HUAB TAIS tuaj. Muaj ib nthwv cua ua HUAB TAIS ntej. Yog ib nthwv cua hlob tas nrho phua cov roob thiab ua cov pob tsuas tawg tas. Tab sis HUAB TAIS tsis nyob hauv nthwv cua.
Dua li ntawd mas ntiaj teb qeeg tas, tab sis HUAB TAIS tsis nyob hauv qhov
qeeg ntawd thiab.

12 Thaum ntiaj teb qeeg dua lawm, muaj ib co hluav taws hla ze ntawd, tab sis HUAB TAIS tsis nyob hauv cov hluav taws.
Cov hluav taws dua tas, muaj ib nthwv cua tuaj ntxuj ntxiag.

13 Thaum Es Liashnov cov cua ntawd mas tam sim ntawd
nws muab nws lub tsho tshaj sab los thaivnws ntsej muag. Ces Es Lias tawm losnyob ntawm rooj tsuas.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Zaj nyeem ob :

Los Mas : Tshooj : 9 nqe : 1 txog 5

Lub ntsiab lus : Haiv neeg uas Tswv Ntuj xaiv thawj zaug, yog cov His Xas Lais. Peb yuav tsum kawm tas txhia yam uas Tswv Ntuj pub rau cov His Xas Lais. Vim peb tus Huab Tais Yes Xus yug los nyob hauv haiv His Xas Lais.

Cov lus Paj Lug sau ntawv tuaj rau cov ntseeg nyob Los Mas.

1 Kuv hais qhov tseeb nyob hauv Leej Pleev, kuv tsis dag : kuv lub
siab qhia kuv tseeb nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab zoo li no :

2 Kuv tu siabthiab chim siab tas nrho.

3 Kuv tuajyeem cia luag tsawm kuv, los cia luag muab kuv cais ntawm Leej Pleev, tsuav yog kuv tau pab kuv tsoom kwv tij, pab haiv neeg uas muaj ib hom ntshav xws li kuv :

4 haiv neeg ntawd yog cov His Xas Lais, lawv twb yog cov yuav txais
txoj hmoov ua Tswv Ntuj tub ki, lawv yog cov yuav txais lub hwj chim, txais
cov lus Ntuj cog, txais Txoj Cai, txais txoj kev teev Ntuj, txais Ntuj cov lus ruaj,

5 vim lawv muaj cov yawg koob yawg suab, muaj Leej Pleev uas yog tus nyob siab dua txhua leej, thiab yog tus Tswv Ntuj muaj koob meej mus li : nws lub cev yug hauv lawv haiv neeg los. Ua li.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Ntawm Moo Zoo :

Mas Tais : tshooj : 14 nqe : 22 txog 33

22 Tam sis ntawd, Yes Xus txhib cov thwj tim kom nce nkoj ua nws ntej mus
lawm sab ntug dej tim ub, hos nws nyob xa tsoom sid rov qab.

23 Thaum Yes Xus xa zeej tsoom rov qab mus tas lawd,
nws nce mus saum roob, rau ib qho chaw xu kev, ces nws teev Ntuj. Thaum tsaus ntuj, tshuav nws tib leeg xwb.

24 Lub nkoj twb mus deb ntawm ntug nqhuab lawm ntau ntsua muag. Dej nphau nphwv tuaj nplawm lub nkoj, vim cua tshuab tom hauv ntej tuaj.

25 Thaum yuav kaj ntug, Yes Xus mus ko taw saum nplaim dej, nws tuaj caum cov thwj tim.

26 Lawv pom Yes Xus mus ko taw saum dej ntuj, lawv ib ce xob : lawv hais tias : »Yog poj ntxoog ». Lawv ntshai kawg, ces lawv qw qw.

27 Tam sis ntawd Yes Xus hais rau lawv tias : « Nej tso siab mas ! Yog kuv ! Txhob ntshai. »

28 Pob Zeb teb rau Yes Xus tias : « Huab Tais, yog koj tiag no, koj kheev kom kuv tsuj nplaim dej tuaj cuag koj. »

29 Yes Xus teb tias : « Tuaj mas ! » Ces Pob Zeb nqes nkoj tso ko taw tsuj
saum nplaim dej mus cuag Yes Xus.

30 Tab sis nws pom cua hlob, nws ntshai, ces nws pib tog hauv dej, nws qw tias : « Huab Tais, cawm kuv mas ! »

31 Yes Xus cev tes tam sis ntawd tuav Pob Zeb, nws hais rau Pob Zeb tias :
« Neeg ntseeg tsawg, ua cas koj ua xyem xyav ? »

32 Thaum Yes Xus nkawd nce hlo rau hauv nkoj, ces cua tu nrho.

33 Cov nyob hauv nkoj pe Yes Xus, lawv hais tias : « Koj yog Tswv Ntuj Leej Tub tiag ! »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj