HNub chiv 20 nruab xyoo – xyoo A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem ib :

His Xais : Tshooj : 56 nqe : 1; 6thiab 7

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj nyiam tas txhia hais neeg. Nws hu cov neeg tawv daj, tawv dub, tawv dawb tib si los ua nws haiv neeg.

1 HUAB TAIS hais li no :
« Nej mloog kev kawm Txoj Cai, nej coj kev haum pheej mog ! Kuv txoj
kev cawm neeg tuaj yuav txog, kuv txoj kev yeej yuav tawm tuaj rau nej pom xyeem.

6 Cov pej kum neeg tuaj cuag HUAB TAIS, kom lawv tsob hwb HUAB TAIS,
kom lawv nyiam HUAB TAIS lub npe, lawv ciaj ua HUAB TAIS cov tub txib.
Vim lawv caiv hnub Xas Npas Tos, thiab lawv nyob khov kho hauv txoj kev nrog kuv cog lus.

7 Kuv yuav coj lawv mus saum kuv lub roob Ntshiab. Kuv yuav ua kom lawv zoo siab nyob hauv kuv lub tsev teev Ntuj. Kuv yuav zoo siab txais cov thaj hlawv tsiaj thiab txi Ntuj nyob saum kuv lub thaj txi Ntuj. Vim kuv lub tsev yuav hu ua txhua haiv neeg lub tsev teev Ntuj.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Zaj nyeem ob :

Los Mas : Tshooj : 11 nqe : 13 txog 15; 29 txog 32

Lub ntsiab lus : Cov Yus Das yog haiv neeg tau xub paub Tswv Ntuj , tab sis lawv tsis txais Yes Xus. Tswv Ntuj tsis xaiv neeg : haiv neeg twg zoo siab mloog Tswv Ntuj, mas Tswv Ntuj pab haiv neeg ntawd.

13 Kuv hais rau nej cov neeg teev pej kum dab hais tias : kuv yog tus
Hauv Paus Xa Lus rau cov neeg teev pej kum dab tiag. Kuv saib kuv txoj hauj lwm muaj nqi.

14 Tab sis, kuv ua kom cov uas nrog kuv koom ib hom roj ntsha
khib, vim kuv xav cawm lawv ib txhia.

15 Yog lub sij hawm uas Ntuj tshem lawv rau ib cag, ces lub qab ntuj neeg rov sib haum xeeb, yog li, thaum Ntuj txais lawv rov los, mas lawv yuav zoo cuag li txoj kev sawv hauv cov tuag rov los.

29 Vim tias thaum Tswv Ntuj tau pub txiaj ntsim thiab hu nws haiv neeg, mas nws tsis thim nws lo lus.

30 Thaum ub, nej tsis tau mloog Tswv Ntuj lus, tsis kav, nyem no Tswv Ntuj
zam rau nej, vim cov His Xas Lais tsis mloog lus.

31 Nyem no, cov His Xas Lais tsis mloog Ntuj lus, tab sis muaj ib
hnub Tswv Ntuj yuav zam rau lawv, vim nws twb zam rau nej.

32 Tswv Ntuj cia ib tsoom neeg kaw rau hauv txoj kev tsis
mloog lus, kom nws tau kev zam rau ib tsoom.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Ntawm Moo Zoo :

Mas Tais : tshooj : 15 nqe : 21 txog 28

Lub ntsiab lus : Tus poj Kas Nas Has txais Ntuj lub txiaj ntsim vim nws ntseeg Tswv Ntuj tsis saib haiv neeg, nws tsuas saib neeg lub siab puas ntseeg. Tsis kav nws xub hu cov uas ib txwm yog nws haiv neeg.

Cov lus nyob hauv Mas Tais ntawv moo zoo

21 Yes Xus tawm ntawm qhov chaw ntawd, nws mus rau Tws Los thiab Xis
Doos teb.

22 Muaj ib tug poj niam Kas Nas Has nyob hauv teb chaws ntawd tuaj.
Nws hu nrov tias : « Huab Tais, Das Vis Leej Tub, thov koj khuv leej kuv : kuv tus ntxhais raug ib tug dab phem tsiv kawg. »

23 Yes Xus tsis teb ib los li. Cov thwj tim txav los thov tias :
« Koj ua rau nws, vim nws pheej hu nrov nrov lawv peb qab. »

24 Yes Xus teb rau lawv tias : « Ntuj xa kuv tuaj cawm cov yaj ploj hauv
His Xas Lais tsev neeg xwb. »

25 Tab sis tus poj niam twb tuaj txog ze lawm, nws txhos caug ntawm Yes Xus xub ntiag, nws thov tias : « Huab Tais, thov koj pab kuv ! »

26 Yes Xus teb rau nws tias : « Tsis phim muab me nyuam tej mov pov
rau me nyuam dev. »

27 Tus poj niam teb tias : « Huab Tais, yog li koj hais. Tab sis cov
me nyuam dev tsuas noj tej tsig mov txeej ntawm lawv tus tswv lub rooj los xwb ! »

28 Ces Yes Xus teb rau nws tias : « Niam phauj, koj lub siab ntseeg loj kawg. Kom koj tau raws li koj lub siab xav. » Ces nws tus ntxhais zoo hlo tam sis
ntawd.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj