Cov zaj nyeem hnub chiv 25 nruab xyoo. Xyoo A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem ib :

His Xais : Tshooj : 55 nqe : 1; 6 txog 9

Lub ntsiab lus : Peb ua txhaum ntau, tab sis Tswv Ntuj siab dav kawg. Peb tso siab tias Tswv Ntuj xav coj peb mus taug tej txoj kev zoo tas nrho.

6 Nej nrhiav HUAB TAIS mog ! Nyem no yog lub caij zoo ntsib nws. Nws nyob ze lawm, nej hu txog nws mog !

7 Tus siab phem, nws yuav tso nws txoj kev phem tseg. Tus siab nkhaus tso nws lub tswv yim lim hiam tseg. Nws yuav tig los cuag HUAB TAIS. HUAB TAIS yuav khuv leej nws. Nws cia li los cuag Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj lub siab zam dav.

8 Nej zaj tswv yim tsis zoo li kuv zaj. Nej txoj kev tsis zoo li kuv txoj kev. Yog HUAB TAIS lus ceeb toom.

9 Lub ntuj nyob siab dua lub ntiaj teb, kuv txoj kev nyob siab dua nej txoj kev npaum li ntawd. Thiab kuv zaj tswv yim nyob siab dua nej zaj tswv yim.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Zaj nyeem ob :

Fis Lis Pos : Tshooj : 1 nqe : nqe: 20 txog 24; 27a

Lub ntsiab lus : Peb txiav tsis tau tias peb yuav nyob ntev los tsis ntev nyob ntiaj teb no. Tab sis peb txiav tau tias lub caij peb nyob ntiaj teb no mas peb muab siab rau ua cov hauj lwm Tswv Ntuj npaj rau peb ua.

20 Kuv tso siab tas zog tias, yuav muaj li ntawd tiag : tsis muaj dab tsi yuav ua tau kom kuv poob ntsej muag. Kuv yuav muaj lub siab ruaj mus li. Tab yog kuv ciaj los tuag, mas Leej Pleev yuav muaj hwj chim nyob hauv kuv lub cev.

21 Kuv saib Leej Pleev yog kuv txoj sia. Kuv saib txoj kev tuag yog ib yam paj tshab.

22 Tsis kav, yog kuv lub cev ua neej nyob ntxiv, nws tseem yuav ua ib yam hauj lwm txi txiv ; mas kuv tsis paub tias, kuv yuav xaiv txoj kev ua neej nyob ntxiv, los txoj kev tuag.

23 Kuv hnov ob lub siab ua xyem xyav muab kuv dua ua ob sab : ib lub siab xav mus nrog Leej Pleev nyob, qhov ntawd yog qhov kuv nyiam dua.

24 Tiam sis, yog kuv lub cev ua neej nyob ntxiv, mas yuav zoo dua rau nej.

27 Nej yuav coj ib lub neej kom tsim nyog Leej Pleev lub Moo Zoo, txawm tias kuv tuaj txog hauv nej, los kuv tseem nyob deb nej kuj xij, kuv yuav pom thiab yuav hnov tias nej koom ib lub tswv yim, koom siab koom ntsws tawm tsam pab txoj kev ntseeg txog lub Moo Zoo.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Ntawm Moo Zoo :

Mas Tais : tshooj : 20 nqe : 1 txog 16

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj yuav pub lub Moo Zoo los pub lub txiaj ntsim rau leej twg kuj tau. Tsis muaj leej twg yuav muaj cai yws yws vim nws txais tsawg hos luag tej txais ntau.

1 Vim tias Ntuj lub Ceeb Tsheej piv tau rau ib tug tswv teb uas thaum kaj ntug, nws tawm mus nrhiav tub zog tuaj ua nws daim teb txiv cawv.

2 Nws nrog cov tub zog hais haum ib hnub ib lub txiaj nyiag, ces nws xa lawv mus tom daim teb txiv cawv.

3 Ze cuaj teev, nws tawm mus ncig, nws pom ib co neeg nyob dag tom tshav puam.

4 Nws hais rau lawv tias : “Nej mus ua num tom kuv daim teb txiv cawv, kuv yuav muab nqi kom haum nej.”

5 Ces lawv mus.Kwv yees tav su, nws rov tawm mus ncig, thaum hnub qaij peb teev nws rov mus ua li qub.

6 Thaum hnub qaij ze li tsib teev, nws rov tawm mus ncig dua, nws tseem pom ib co nyob dag, nws hais rau lawv tias : “Vim li cas nej nyob dag tas hnub ntawm no, tsis ua num dab tsi li ?”

7 Lawv hais rau nws tias : “Vim tsis muaj neeg ntiav peb.” Tus tswv hais tias : “Nej mus ua num tom kuv daim teb txiv cawv thiab mas.”

8 Thaum tsaus ntuj, tus tswv teb hais rau tus tswj nyiaj txiag tias : “Koj hu cov tub zog los, koj muab nyias tus nqe zog rau nyias. Koj xub hu cov tuaj tom qab zuj zus los xaus rau cov xub tuaj.”

9 Cov tub zog uas tuaj thaum tsib teev hnub qaij los txog, lawv ib leeg tau ib lub txiaj nyiag.

10 Cov xub tuaj los txog, lawv xav tias lawv yuav tau txais nqi zog ntau dua, tab sis lawv ib leej kuj tau ib lub txiaj nyiag thiab.

11 Thaum lawv txais lawv tus nqi, lawv yws rau tus tswv teb tias :

12 “Cov tuaj tom qab ua num ib teev xwb, koj muab rau lawv ib yam li muab rau peb, hos peb, mas peb kwv nra thiab tiv tshav ib hnub.”

13 Ces tus tswv teb hais rau cov xub tuaj ib tug tias : “ Npawg, kuv tsis tau ua tsis ncaj rau koj : wb tsis tau hais haum tias ib hnub ib lub txiaj nyiag no lod ?

14 Txais koj tus nqi zog, koj cia li mus. Kuv xav muab rau tus tuaj tom qab no, ib yam li muab rau koj :

15 kuv tsis muaj cai rho kuv tej nyiaj txiag raws kuv siab lod ? Los yog koj khib vim kuv siab zoo ? »

16 Cov tuaj tom qab yuav tau ua ntej, hos cov ua ntej yuav tuaj tom qab zoo li no.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj