Cov zaj nyeem hnub chiv 27 nruab xyoo. Xyoo A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem ib :

His Xais : Tshooj : 5 nqe : 1 txog 7

Lub ntsiab lus : Tus Yaj Saub His Xais hais zaj txhais piav txog Tswv Ntuj lub vaj txiv cawv.

1 Kuv yuav hu nkauj rau tus kuv nyiam. Yog kuv tus phooj ywg zaj nkauj hais txog nws lub vaj txiv cawv. Tus kuv nyiam muaj ib lub vaj txiv cawv nyob saum ib plag toj av zoo.

2 Nws ncaws, nws dawj pob zeb pov tseg, nws xaiv ib co ceg zoo los cog. Nyob nruab nrab, nws txhim ib lub sam thiaj. Nws khawb ib lub qhov xwv cawv. Nws vam tias nws yuav tau sau ib co txiv
zoo nkauj. Tab sis lub vaj txi ib co txiv caws maum.

3 Nyem no, cov pej xeem nyob Yes Lus Xas Les, cov neeg nyob Yus Das teb, kuv thov nej txiav txim saib puas yog kuv txhaum, los yog kuv lub vaj txhaum ?

4 Tshuav dab tsi uas kuv tsis tau ua rau nws ? Kuv vam tias nws yuav txi tej ntwg txiv zoo nkauj, vim li cas nws txi ib co txiv caws maum ?

5 Vim li ntawd, kuv qhia nej paub tias kuv yuav ua dab tsi rau kuv lub vaj txiv cawv. Kuv yuav rhuav cov ntoo xov vaj, ces tsiaj yuav ntxo nws, kuv yuav rhuav nws cov laj kab, kom neeg tsuj nws.

6 Kuv yuav ua kom kuv lub vaj puas tsuaj. Yuav tsis muaj neeg tav ntsis, tsis muaj neeg dob nroj, ces pos thiab nroj yuav laum, kuv yuav ua kom huab txhob tso nag los ywg lub vaj.

7 Tus HUAB TAIS kav tsoom tub rog lub vaj txiv cawv, yog His Xas Lais lub cuab, yog Yus Das lub yig, lawv yog cov ceg txiv cawv nws hlub. Nws vam tias lawv yuav ua ncaj, tab sis nws tsuas pom lawv ua ntshav ntws. Nws vam tias lawv yuav mloog Txoj Cai, tab sis nws tsuas hnov neeg ntshai lub suab quaj qw.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Zaj nyeem ob :

Fis Lis Pos : Tshooj : 4 nqe : 6 txog 9

Lub ntsiab lus : Cov neeg ntseeg txog Yes Xus lawv niaj hnub yuav xav tswv yim thiab txiav siab ua tej yam muaj tsim, tej yam ncaj.

6 Nej tsis txhob txhawj dab tsi. Thaum nej thov Ntuj,
thiab nej teev Ntuj, mas nej kuj yuav ua Ntuj tsaug. Thiab tej yam nej xav tau, nej yuav hais rau Tswv Ntuj paub.

7 Tswv Ntuj txoj kev thaj yeeb zoo tshaj qhov yus xav tau : nws txoj kev thaj yeeb yuav txuag nej lub siab thiab nej lub tswv yim kom nyob hauv Yes Xus Pleev.

8 Kwv tij sawv daws, tej yam muaj tsim, tej yam ncaj, tej yam huv, tej yam zoo nyiam, tej yam tsim nyog hwm, tas txhia yam zoo uas neeg ua thiab neeg cav txog, mas nej yuav ntshaw tas zog.

9 Txhua yam nej tau kawm ntawm kuv, thiab nej tau txais, los nej hnov ntawm kuv, thiab nej pom nyob hauv kuv, mas nej yuav xyaum coj tas huv tib si. Ces tus Tswv Ntuj pub kev thaj yeeb yuav nrog nej nyob.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Ntawm Moo Zoo :

Mas Tais : tshooj : 21 nqe : 33 txog 43

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj muab nws lub Ceeb Tsheej rau ib co neeg saib. Nws xaiv ib co neeg uas lawv yuav tu kom zoo.

33 “Nej mloog dua ib zag paj lug li no. Muaj ib tug tswv teb, nws cog tau ib thaj txiv cawv. Nws xov laj kab ncig nws thaj teb. Nws txaug ib lub zeb zom txiv cawv, thiab tseem txhim tau ib lub lawj siab siab cia. Nws ntiav ib co neeg zov, ces nws tawm rooj mus kev deb.

34 Thaum yuav txog caij de txiv, nws xa nws cov tub txib mus nqa txiv cawv ntawm cov zov teb.

35 Cov neeg zov teb ntes cov tub txib, muab ib tug ntaus, muab ib tug tua, muab pob zeb los txawb lwm tus kom tuag.

36 Tus tswv rov xa ib co tub txib coob dua thawj cov mus, cov zov teb kuj ua ib yam li lawv ua rau thawj cov.

37 Qhov kawg, nws xa nws tus tub mus cuag lawv, nws xav tias : “Lawv yuav hwm kuv tus tub.”

38 Tab sis cov zov teb pom dheev tus tub, lawv sib tham tias : “Tus ntawd yog tus yuav txais cuab tam. Tsuag tsuag ! Peb muab nws tua. Lub cuab tam thiaj yuav yog peb tug.”

39 Ces lawv ntes ntho tus tub, coj nws mus pov rau tom ntug teb thiab muab nws tua.

40 Thaum tus tswv teb txiv cawv tuaj txog, nws yuav ua dab tsi rau cov zov teb ?”

41 Lawv teb rau Yes Xus tias : “Nws yuav ua kom cov zov teb siab phem ntawd tuag txom nyem ntsuav, ces nws yuav ntiav lwm cov neeg zov nws daim teb. Thaum txog caij txiv cawv siav, cov ntawd yuav xa cov txiv rau tus tswv.”

42 Yes Xus hais rau lawv tias : “Nej puas tau nyeem ib zaug li txog cov lus hauv Ntawv tias : Lub pob zeb uas cov tub txhim tsev muab pov tseg, yog lub pob zeb txheem lub ncov ruv tsev. Qhov ntawd yog tuaj ntawm Huab Tais tuaj. Yog ib yam zoo nkauj zoo saib rau ntawm peb qhov muag.

43 Vim li ntawd, kuv hais rau nej : Ntuj yuav thau lub Ceeb Tsheej ntawm nej los cev rau ib haiv neeg uas yuav muab siab rau tu kom txi txiv.”

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj