Cov zaj nyeem hnub chiv 28 nruab xyoo. Xyoo A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem ib :

His Xais : Tshooj : 25 nqe : 6 txog 10a

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj xav pub kev lom zem kev kaj siab rau cov neeg tuaj cuag nws. Nws so lawv cov kua muag.

6 Nyob saum lub roob no, tsoom tub rog tus HUAB TAIS yuav ua
ib rooj nqaij ib rooj hno rau tas cov haiv neeg huv tib si, yog ib rooj qav muaj hlwb puv pob txha, ib rooj cawv ntshiab tsis muaj txo.

7 Nyob saum lub roob no, HUAB TAIS yuav yaws daim ntaub vov tsoom neeg tib si, yuav rhuav chaws ntaub qhwv tsoom kuj cuab.

8 Nws yuav rhuav kev tuag ib txhiab ib txhis. HUAB TAIS Tswv Ntuj
yuav so cov kua muag ntws saum sawv daws lub ntsej muag, nws yuav thau nws haiv neeg chaw poob tsim nyob thoob ntiaj teb, vim HUAB TAIS tau hais li ntawd.

9 Hnub ntawd sawv daws yuav hais tias : « Nej ntsia peb tus Tswv Ntuj uas peb vam tias nws yuav cawm peb, yog tus HUAB TAIS uas peb tos. Peb kav tsij dhia hom khaj, kav tsij xyiv fab lom zem !

10 Vim HUAB TAIS yuav tso nws txhais tes nyob saum lub roob no.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Zaj nyeem ob :

Fis Lis Pos : Tshooj : 4 nqe : 12-14; 19-20

Lub ntsiab lus : Peb yuav xyaum txais kev pluag ib yam li kev nyob zoo. Yog peb pab cov txom nyem mas Tswv Ntuj pauj rau peb.

12 Kuv txawj yoo mov, ib yam li kuv txawj noj kom tsau thaum
muaj txhiam xws txaus noj seem noj so. Tsis hais thaum twg, kuv tau xyaum yoog lub caij muaj noj muaj haus ib yam li yoog lub caij tshaib nqhis, kuv yoog txoj kev nplua nuj, ib yam li yoog txoj kev pluag.

13 Kuv ua tau tas puas tsav yam nyob hauv tus ua kom kuv muaj zog.

14 Tab sis, thaum kuv raug kev txom nyem, nej tau pab kuv, mas nej tau ua zoonkawg.

19 Kuv tus Tswv Ntuj pom tias, nej yuav tsum muaj dab tsi, ces nws thiaj pub tej ntawd rau nej, nws yuav pauj qhov nej tau pub rau kuv, vim nws nplua nuj, thiab nws siab dav nyob hauv Yes Xus Pleev.

20 Tus Tswv Ntuj no yog peb Leej Txiv, nws muaj koob meej nto moo mus txog txhiab niag tim puas xyoo. Ua li.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Ntawm Moo Zoo :

Mas Tais : tshooj : 22 nqe : 1 txog 14

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj hu peb tuaj nyob hauv nws lub Ceeb Tsheej ua tej yam hauj lwm lom zem thiab loj. Tab sis peb yuav tsum tso peb tej hauj lwm me tseg. Peb yuav tsum hloov tswv yim.

1 Yes Xus tsa ncauj rov ua paj lug hais rau lawv ntxiv tias :

2 “Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li ib tug vaj uas nws ua tshoob rau nws tus tub.

3 Nws xa tub txib mus nqua hu neeg tuaj noj tshoob, tab sis lawv tsis xav tuaj.

4 Nws rov xa dua ib pab tub txib mus, nws
hais li no : “Nej hais rau cov raug caw tias : Nej saib, kuv twb npaj kuv rooj qav tiav tas, kuv tej heev nyuj thiab cov tsiaj rog puav leej tua tas lawm. Txhua yam npaj txhij tas. Nej kav tsij tuaj nrog noj tshoob !”

5 Tab sis cov neeg ntawd tsis quav ntsej, lawv nyias mus nyias : ib tug mus tom teb, ib tug mus ua luam.

6 Hos lwm cov tseem nthos nkaus cov tub txib ntes, hiam lawv, muab lawv tua pov tseg.

7 Tus vaj npau taws, nws xa nws cov tub rog mus tua cov neeg txo luag siav ntawd thiab hlawv lawv lub nroog.

8 Ces nws hais rau nws cov tub txib tias : “Rooj tshoob npaj tau txhij, tab sis cov neeg kuv caw tsis tsim nyog noj.

9 Nej mus tom tej ncauj ke, nej pom tsawg leej, nej nqua hu kom tuaj noj rooj tshoob.”

10 Cov tub txib mus txhua txoj kev, lawv sau tas txhua leej txhua tus uas lawv ntsib, cov phem cov zoo tuaj huv tib si. Neeg tuaj puv nkaus lub tsev noj tshoob.

11 Tus vaj chaws los xyuas cov neeg tuaj koom lub ntees tshoob. Nyob ntawd, nws pom ib tug tsis hnav tsoos noj tshoob.

12 Tus vaj hais rau nws tias : “Npawg, koj tsis hnav tsoos noj tshoob,
ua cas koj los hauv no ?” Tus neeg ntawd nyob ntsiag to.

13 Ces tus vaj hais rau cov tub txib tias : “Nej muab nws pav tes pav taw, muab nws pov rau nraum zoov, hauv qhov tsaus ntuj : nyob ntawd, yuav quaj tom hniav nkawv.”

14 Vim tias Ntuj hu ntau leej tuaj, tab sis tsawg leej raug xaiv.”

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj