Cov zaj nyeem hnub chiv 29 nruab xyoo. Xyoo A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem ib :

His Xais : Tshooj : 45 nqe : 1; 4-6

Lub ntsiab lus : Ntau zaus Tswv Ntuj vam txog cov neeg tseem tsis tau paub nws, nws kom lawv ua nws cov hauj lwm xws li kom tus vaj Kws Los tso cov His Xas Lais nyob txim nyob Npas Npis Los kom rov mus Yes Lus Xas Les.

1 HUAB TAIS hais li no txog Kws Los, uas yog nws tus
Pleev. Kuv tau nthos nkaus nws txhais tes xis los ua kom cov kuj cuab vau rau hauv pem teb, los hle cov vaj tej siv sia, los qhib cov qhov rooj ob sab nyob ntawm nws xub ntiag, kom cov rooj loog txhob kaw nti. ,

4 Yog vim kuv tus tub txib Yas Kos, yog vim His Xas Lais tus kuv xaiv, mas kuv thiaj tuav koj npe hu. Thaum koj tseem tsis tau paub kuv, mas kuv twb pub ib lub npe muaj hwj chim rau koj.

5 Kuv yog ,Huab Tais, tsis muaj lwm tus Huab Tais. Dhau kuv lawm mas tsis muaj lwm tus Tswv Ntuj ntxiv. Thaum koj tseem tsis tau paub kuv, mas kuv ua kom koj tuav ntaj tuav hmuv,

6 kom txij hnub tuaj mus txog hnub poob, paub tias dhau kuv lawm mas tsis muaj dab tsi li. Kuv yog HUAB TAIS, tsis muaj dua lwm tus HUAB TAIS.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

.

Zaj nyeem ob :

Tes Xas Los Nis : Tshooj : 1 nqe : 1 txog 5b

Lub ntsiab lus : Tsab ntawv no yog thawj tsab ntawv uas Paj Lug sau, Paj Lug ua Tswv Ntuj tsaug vim cov Tes Xas Los Nis muab siab rau txais lub Moo Zoo.

1 Paj Lug, nrog Xis Vas Nus thiab Tis Mos Tes, sau ntawv tuaj rau lub Koom Txoos nyob Tes Xas Los Nis, uas nyob hauv Leej Txiv Tswv Ntuj thiab nyob hauv Huab Tais Yes Xus Pleev. Thov kom lub txiaj ntsim thiab txoj kev thaj yeeb tuaj txog nej.

2 Thaum peb teev Ntuj, mas peb nco txog nej thiab peb ua Tswv Ntuj tsaug tsis tseg, vim nej sawv daws.

3 Peb nyob ntawm peb Txiv Tswv Ntuj xub ntiag, peb nco ntsoov tias, nej kub siab nyob hauv txoj kev ntseeg, nej rau siab ntso ua hauj lwm nyob hauv txoj kev nyiam, nej nyob ruaj nreb hauv txoj kev tso siab, vim peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev.

4 Cov kwv tij uas Tswv Ntuj nyiam, peb paub tias nej yog cov neeg Tswv Ntuj xaiv.

5 Peb lub Moo Zoo tuaj txog nej, tsis yog ib co lus qhuav xwb : peb lub Moo Zoo muaj ib co hauj lwm tuaj nrog, thiab muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab lub zog nyob hauv. Lub Moo Zoo tuaj khov kho. Nej paub tias thaum peb tuaj tsob hwb nej, peb tau coj tus yam ntxwv zoo li cas nyob nruab nrab hauv nej.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawm Moo Zoo :

Mas Tais : tshooj : 22 nqe : 15 txog 21

Lub ntsiab lus : Cov neeg ntseeg txog Yes Xus lawv ib txhij zwm rau Tswv Ntuj, thiab zwm rau cov nom tswv kav teb chaws. Tab sis cov nom tswv kav tej sab nraud xwb. Hos Tswv Ntuj kav peb nruab siab.

15 Ces cov Fas Lis Xais mus sab laj saib lawv yuav lem Yes Xus li cas kom nws hais lus yuam kev.

16 Lawv thiaj xa lawv cov thwj tim nrog cov tuaj Hes Los tog mus hais rau Yes Xus tias : “Xib Hwb, peb paub tias koj yog ib tug neeg hais qhov tseeb, thiab koj qhia Tswv Ntuj txoj kev raws nraim li qhov tseeb, koj tsis tsa leej twg cai, tsis ntsia saib yog tus loj los tus yau.

17 Koj sim qhia peb saib, raws li koj xav, Txoj Cai puas kheev them se rau Xes Ntxas los tsis kheev ?”

18 Tab sis Yes Xus twb paub lawv lub siab nkhaus, ces nws hais tias : “Neeg zoo sab nraud, vim li cas nej sim kuv ?

19 Muab nej lub nyiaj them se rau kuv saib.” Lawv cev ib lub txiaj nyiag los.

20 Ces Yes Xus hais rau lawv tias : “Tus duab hauv no yog leej twg tus ? Thiab cov npe ntawv hauv no yog leej twg li ?” Lawv teb tias :

21 “Yog Xes Ntxas li.” Ces Yes Xus hais rau lawv tias : “Yam twg yog Xes Ntxas tug, mas nej muab rov rau Xes Ntxas. Yam twg yog Tswv Ntuj tug, mas nej muab rov rau Tswv Ntuj.”

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj