Cov zaj nyeem hnub chiv 31 nruab xyoo. Xyoo A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem ib :

Qhib yav tom ntej ; tshooj 7 nqe : 2-4; 4-9

Tswv Ntuj txuag ns cov tub txib

2 Kuv pom dua ib tug Tshiab tawm sab Toob Fab tuaj ; nws nqa tus Tswv Ntuj muaj txoj sia lub thwj. Nws hu ib suab nrov nrov rau plaub tug Tshiab uas tau txais txoj hauj lwm tso xwv txheej rau lub ntiaj teb tias :

3 “Nej txhob rawm tso xwv txheej mus rau lub ntiaj teb, lub hiav txwv, thiab tej me ntoo. Tos peb ntaus cim rau saum Tswv Ntuj cov tub txib hauv pliaj tso.”

4 Ces kuv hnov lawv ntaus cim rau npaum no leej : ib puas plaub caug plaub txhiab leej nyob hauv tas nrho cov xeem His Xas Lais.

5 Xeem Yus Das muaj kaum ob txhiab leej raug ntaus cim, xeem Lus Npees kaum ob txhiab, xeem Nkas kaum ob txhiab,

6 xeem As Ntxes kaum ob txhiab, Qhib Yav Tom Ntej, xeem Nes Tas Lis kaum ob txhiab, xeem Mas Nas Xes kaum ob txhiab,

7 xeem Xis Mes Oos kaum ob txhiab, xeem Les Vis kaum ob txhiab, xeem Is Xas Kas kaum ob txhiab,

8 xeem Ntxas Npus Loos kaum ob txhiab, xeem Yos Xes kaum ob txhiab,
thiab xeem Npes Yas Mis kaum ob txhiab raug ntaus cim rau. Dhau tej ntawd tas lawm, ces kuv pom ib pab neeg coob coob suav tsis txheeb ;
muaj tas txhua teb chaws, txhua haiv neeg, txhua xeem lus. Lawv sawv ntsug ze ntawm lub theej kiab, nyob ntawm Leej Yaj xub ntiag. Lawv hnav tsho dawb ntev, thiab tuav tej rev nplooj ntawm tes.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem ob :

Zaj tsab ntawv : tshooj 3 nqe : 1txog 3

Nej yog Tswv Ntuj cov me nyuam, Tswv Ntuj cov me nyuam yuav ua neeg siab ntshiab.

1 Nej ntsia saib, Leej Txiv txoj kev nyiam peb loj tas npaum no : yam li
peb hu ua Tswv Ntuj cov me nyuam, peb yog Tswv Ntuj cov me nyuam tiag ! Lub ntiaj teb neeg tsis paub peb, vim ntiaj teb neeg tsis paub Leej Txiv.

2 Cov zoo nyiam, nyem no, peb yog Tswv Ntuj cov me nyuam. Qhov uas yav
tom ntej peb yuav plhis mus zoo li cas, tseem tsis tau tawm los rau qhov muag pom xyeem. Peb paub tias, thaum Leej Pleev yuav tawm los rau qhov muag pom xyeem, mas peb yuav zoo li Nws, vim nws zoo li cas, mas peb yuav pom Nws zoo li ntawd. 3 Tus twg tso siab rau Leej Pleev, mas Leej Pleev yuav ua kom nws huv tuaj, vim Leej Pleev yog tus huv.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawm Moo Zoo :

Mas Tais : tshooj : 5 nqe : 1 txog 12

1 Yes Xus pom neeg coob coob tuaj, nws nce mus saum lub roob.
Nws zaum. Cov thwj tim txav los ze Yes Xus.

2 Ces Yes Xus tsa ncauj qhia lawv hais tias :
3 « Cov tau txoj hmoov zoo, yog cov pluag hauv nruab siab, vim Ntuj lub Ceeb Tsheej yog lawv li.

4 Cov tau txoj hmoov zoo, yog cov siab zoo, vim lawv yuav txais lub ntiaj teb los ua lawv tug.

5 Cov tau txoj hmoov zoo, yog cov quaj ntsuag, vim Ntuj yuav nplij lawv.

6 Cov tau txoj hmoov zoo, yog cov tshaib thiab nqhis txoj kev ncaj, vim Ntuj yuav daws lawv qhov nqhis.

7 Cov tau txoj hmoov zoo, yog cov hlub luag tej, vim Ntuj yuav hlub lawv.

8 Cov tau txoj hmoov zoo, yog cov siab huv, vim lawv yuav pom Tswv Ntuj.

9 Cov tau txoj hmoov zoo, yog cov tsim kev thaj yeeb, vim Ntuj yuav hu lawv ua Tswv Ntuj cov me nyuam.

10 Cov tau txoj hmoov zoo, yog cov raug luag hiam vim txoj kev ncaj, Ntuj lub Ceeb Tsheej yog lawv tug.

11 Thaum luag thuam nej, hiam nej, thiab liam ntau yam phem rau nej vim kuv, mas nej txoj hmoov zoo.

12 Nej zoo siab thiab nej hom khaj mog, vim nej yuav tau txais koob haum loj nyob saum ntuj. Cov yaj saub ua nej ntej, kuj raug luag hiam zoo li ntawd thiab.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj