Cov zaj nyeem hnub chiv 34 nruab xyoo. Xyoo A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem ib :

Es Xes Kias : tshooj 34 nqe 11,12; 15-17

Lub ntsiab lus : Yes Xus yog tus Vaj hlub tsoom ntseeg xws li tus tswv zov yaj hlub nws pab yaj.

11 HUAB TAIS Tswv Ntuj hais li no : Zaum no, tus yuav tsob hwb kuv pab yaj yog kuv. Kuv yuav mus tshuaj xyuas.

12 Kuv yuav mus tshuaj xyuas kuv pab yaj zoo li ib tug tswv zov yaj, thaum nws rov nrhiav tau nws cov yaj uas tawg ua lwj ua liam, thaum uas ntuj tsaus pos huab nti.

15 HUAB TAIS Tswv Ntuj hais li no: Yog kuv yuav coj kuv cov yaj mus nog zaub, thiab ua kom lawv tau so.

16 Kuv yuav nrhiav tus poob zoo, kuv yuav coj tus ncaim npoj rov los poo npoj, kuv yuav qhwv tus raug qhov txhab, kuv yuav kho tus muaj mob kom zoo. Tus yaj rog thiab noj qab nyob zoo kuv yuav saib
xyuas nws. Kuv yuav coj cov yaj mus nog zaub raws txoj kev ncaj.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem ob :

Kos Lis Nthos : Tshooj : 15 nqe : 20-26; 28

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj tso tas puas tsav yam kom zwm rau Yes Xus. Thiab Yes Xus coj tas txhia leej txhia tus kom tuaj zwm rau Tswv Ntuj.

20 Tab sis tsis yog zoo li ntawd. Leej Pleev sawv hauv cov tuag rov los lawm tiag. Nyob hauv ib tsoom neeg uas mus tsaug zog lawm, mas Leej Pleev yog thawj tug uas tau sawv rov los.

21 Tim ib tug neeg, mas txoj kev tuag thiaj li txeem los. Tab sis ib tug neeg rov coj tau txoj kev sawv rov los rau cov tuag.

22 Sawv daws tuag nyob hauv As Das. Tab sis sawv daws yuav ciaj rov los nyob hauv Leej Pleev.

23 Nyias muaj nyias lub sij hawm sawv rov los : tus xub sawv,
yog Leej Pleev, nws yog tus ntaus thawj. Thaum txog Leej Pleev lub Hnub Nyoog tawm rov los, mas Leej Pleev cov neeg yuav sawv rov los.

24 Thaum ntawd yuav yog lub zim txwv kawg : Leej Pleev yuav rhuav cov vaj, cov tswj lub ntiaj teb, thiab cov muaj hwj huam, ces nws yuav muab lub hwj chim ua vaj cob rov rau Leej Txiv Tswv Ntuj.

25 Leej Pleev yuav ua vaj mus txog lub caij Leej Txiv tso tsoom yeeb ncuab tas tib si rau hauv nws qab xib taws.

26 Tus yeeb ncuab kawg, uas nws yuav rhuav, yog txoj kev tuag.

28 Thaum Leej Tub tau tas puas tsav yam nyob hauv nws qab xib taws lawm, mas nws kuj yuav zwm rau tus uas tau muab tas txhua tsav txhua yam los zwm rau nws, kom Tswv Ntuj nyob hauv txhua leej txhua tus.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Ntawm Moo Zoo :

Mas Tais : tshooj : 25 nqe : 31 txog 46

31 “Thaum Neeg Leej Tub yuav rov los, nws yuav muaj koob meej. Tas tsoom Tshiab yuav nrog nws los. Nws yuav zaum saum nws lub theej kiab muaj koob meej.

32 Tas ib tsoom haiv neeg yuav sib sau nyob ntawm nws xub ntiag. Nws
yuav cais tsoom neeg xws li tus zov yaj cais cov yaj ntawm cov tshis.

33 Nws yuav cia cov yaj rau ntawm nws sab xis, cia cov tshis rau ntawm nws sab laug.

34 Ces tus Vaj yuav hais rau cov nyob sab xis tias :
“Nej los mog ! Nej yog cov uas kuv Txiv pub txoj hmoov zoo rau. Nej txais lub Ceeb Tsheej uas Ntuj npaj tseg rau nej txij puag thaum pib tsim lub sim ceeb los ua nej tug.

35 Vim tias kuv tshaib plab, nej pub rau kuv noj ; kuv nqhis dej, nej pub
rau kuv haus, kuv yog ib tug pej kum neeg, nej txais kuv ;

36 kuv liab qab, nej muab rau kuv hnav ; kuv mob, nej tuaj xyuas kuv ; kuv nyob hauv tsev loj faj, nej tuaj tsham kuv.”

37 Ces cov neeg ncaj yuav teb tias : “Huab Tais, thaum twg peb tau pom koj tshaib plab ces peb tau pub rau koj noj, pom koj nqhis dej, ces peb tau muab rau koj haus, 38 pom koj yog ib tug pej kum neeg, ces peb tau txais koj, pom koj liab qab ces tau muab rau koj hnav ? 39 Pom
koj mob los nyob hauv tsev loj faj, ces peb tau tuaj xyuas koj ?”

40 Tus Vaj yuav teb rau lawv li no : “Kuv hais tseeb rau nej. Nej tau ua
npaum li cas rau cov me tshaj hauv kuv tsoom kwv, mas yog nej ua rau kuv.”

41 Ces tus vaj yuav hais rau cov nyob sab laug tias : “Nej txoj hmoov phem. Nej khiav mus deb kuv, mus nyob hauv cov hluav taws kub tsis txawj tuag, uas Ntuj npaj rau tus dab phem thiab nws cov dab. 42 Vim
thaum kuv tshaib plab nej tsis pub rau kuv noj, kuv nqhis dej nej tsis pub rau kuv haus,

43 kuv yog ib tug pej kum neeg nej tsis txais kuv, kuv liab qab nej tsis muab rau kuv hnav, kuv mob thiab kuv nyob hauv tsev loj faj nej tsis tuaj xyuas kuv.”

44 Ces cov ntawd yuav teb rau tus Vaj tias : “Huab Tais, thaum twg peb tau pom koj tshaib plab los nqhis dej, pom koj yog ib tug pej kum neeg, pom koj liab qab, pom koj mob los nyob hauv tsev loj faj, ces peb tsis tau pab koj ?”

45 Ces tus Vaj yuav teb rau lawv tias : “Kuv hais tseeb rau nej, nej tsis tau ua rau cov me tshaj hauv kuv tsoom kwv npaum li cas, mas yog nej tsis tau ua rau kuv.”

46 Ces cov no yuav mus raug txim ib txhiab ib txhis. Hos cov siab ncaj yuav mus txais txoj sia nyob mus li.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj