Lub caij tos Huab Tais

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem ib :

His Xais : tshooj 40 nqe 1-5; 9-11

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj rov tuaj xyuas nws hais neeg mus li. Nws tuaj saib cov ntseeg txog nws xws li ib tug tswv saib nws cov yaj.

1 Nej tus Tswv Ntuj hais tias : « Nej nplij kuv haiv neeg, nej nplij lawv mas !

2 Nej hais lus rau hauv Yes Lus Xas Les nruab siab. Nej hais nrov
nrov rau nws tias nws lub caij ua qhev dhau lawm. Nws them txim txhaum tas lawm. Cov xwm uas nws txais ntawm HUAB TAIS txhais tes los them nws cov txhaum twb tshaj nws cov txhaum ob npaug lawm. »

3 Muaj ib lub suab qw tias : « Nej npaj ib txog kev hauv teb chaws suab puam rau Tswv Ntuj taug. Nej ncaws ib txog kev ncaj hauv cov teb chaws quav poj rau peb tus Tswv Ntuj.

4 Nej txhub cov hav tob kom siab, kom cov roob thiab cov hauv toj cia li qis, kom cov tiaj muaj pov toj, hloov ua hav tiaj tus yees, kom cov toj ntxhab hloov ua tshav puam.

5 HUAB TAIS lub hwj chim yuav tawm los. Txhua tus muaj lub cev
nqaij puav leej yuav pom lub hwj chim, vim HUAB TAIS lub ncauj tau hais lus.

9 Koj yog tus fi tsab xov zoo no mus rau Xis Yoos. Koj nce mus saum ib lub roob siab, koj tsa suab qw nrov nrov mas ! Koj yog tus fi tsab xov zoo mus rau Yes Lus Xas Les, koj txhob ntshai cuab suab. Koj hais rau cov nroog Yus Das tias : « Ntsia ntawm no saib, yog nej tus Tswv
Ntuj. »

10 Saib HUAB TAIS Tswv Ntuj nyob ntawm no. Nws tuaj txog, nws muaj hwj huam ! Nws txhais npab ua tswv kav sawv daws. Nej ntsia tus nqi zog nrog nws. Cov nyiaj nws them nyob ntawm nws xub ntiag.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem ob :

Pob Zeb : tshooj 3 nqe 8-14

Lub ntsiab lus : Huab Tais ua siab ntev tos kom peb tig los yuav lub siab tshiab, tab sis peb txhob ncua ntev vim peb paub tias yog thaum twg Huab Tais tuaj tos peb.

8 Cov zoo nyiam, nej tsis txhob ua zoo ib yam li nej tsis to taub tias, nyob ntawm Huab Tais xub ntiag, ib hnub yog zoo li ib txhiab xyoo, ib txhiab xyoo yog zoo ib yam li ib hnub.

9 Huab Tais tsis ncua lo lus nws cog xws li qee leej uas lawv thuam tias Huab Tais ua yam twg mas nws ua qeeb qeeb. Tab sis, yog vim Huab Tais ua siab ntev rau nej, nws tsis xav kom ib tug ploj li, nws tsuas xav kom sawv daws nyob mus txog hnub uas lawv tig los hloov lub siab tshiab.

10 Huab Tais lub Hnub Nyoog yuav los txog xws li ib tug tub sab. Hnub ntawd, ib lub suab xuav nrov nrov, yuav ua txheej ntuj yaj tas nrho, txhua tsav txhua yam yuav kub hnyiab thiab yuav yaj tas, lub ntiaj teb thiab tas ib puas tsav yam dej num hauv ntiaj teb yuav kub hnyiab thiab
yaj tas.

11 Yog vim txhua yam yuav yaj tas li ntawd, mas nej yuav tsum coj tus yam ntxwv ntshiab, thiab yuav teev Ntuj tsis tseg.

12 Vim nej tos Tswv Ntuj lub Hnub Nyoog, mas nej xav kom Tswv
Ntuj lub Hnub Nyoog los txog sai dua. Hnub ntawd cov txheej ntuj yuav kub hnyiab thiab yuav plam tas, hluav taws yuav kub txhua tsav txhua yam yaj tas huv tib si.

13 Peb tos txog ib lub ntuj tshiab thiab ib lub ntiaj teb tshiab, raws li Tswv Ntuj tau cog lus tias : txoj kev ncaj yuav nyob txawm hauv lub ntuj tshiab thiab lub ntiaj teb tshiab ntawd.

14 Cov zoo nyiam, lub caij nej tos no, nej yuav rau siab ua kom Tswv Ntuj pom tias nej tsis tsuas ib tee qias, thiab tsis muaj ib qho xyeej, ces thaum Huab Tais los txog, nws yuav pom nej nyob hauv txoj kev kaj siab lug.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawm Moo Zoo :

Mas Kos : tshooj : 1 nqe : 1 txog 8

Lub ntsiab lus : ¨Mas Kos ntuas peb kom peb tig los yuav lub siab tshiab tos Yes Xus yuav tuaj. Yog peb coj tus yam ntxwv them txim txhaum mas peb lub siab yuav kaj.

1 Cov lus chiv lub Moo Zoo hais txog Yes Xus Pleev, Tswv Ntuj Leej
Tub.

2 Muaj raws li cov lus nyob hauv yaj saub His Xais phau ntawv, nws hais tias : Kuv xa kuv tus tub tshaj xo mus ua koj ntej. Nws yuav npaj koj txoj kev.

3 Tus qw hauv teb chaws quav poj lub suab hais tias : Nej npaj txoj kev rau Huab Tais, nej kho nws cov hauv kev kom ncaj.

4 Zam, tus ua kab ke Ntxuav, tawm tuaj nyob teb chaws quav poj, nws tshaj ib co kab ke ntxuav pab hloov siab kom Ntuj zam txhaum.

5 Tas cov neeg hauv teb chaws Yus Das thiab tas cov nyob Yes Lus Xas Les tuaj cuag nws. Lawv lees txhaum, ces Zam ntxuav lawv nyob hauv
tus dej Yos Las Das.

6 Zam hnav plaub ntxhuav, nws sia ib daim tawv tsiaj ncig nws lub duav. Nws noj kooj thiab zib mu qus.

7 Zam tshaj tias : « Tus lawv kuv qab tuaj, nws muaj zog dua kuv; kuv tsis tsim nyog khoov daws nws txoj hlua khau.

8 Ntawm kuv, kuv muab dej los ntxuav nej, hos nws mas nws yuav ntxuav nej nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj