Hnub Yes Xus yug los

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Teev ntuj hnub vas Xaum tsaus ntuj

Zaj nyeem 1 :

Kis Xais : Tshooj 62 nqe : 1 txog 5

Ntsiab lus : Yes Lus Xas Les yog Tswv Ntuj tus nkauj nyab tshiab.

1 Vim muaj Xis Yoos, kuv yuav tsis nyob twj ywm. Vim muaj Yes Lus Xas Les, kuv yuav tsis so, mus txog lub caij nws txoj kev yeej tawm plaws xws li ib qho kaj, nws txoj kev yeej tawm plaws xws li ib teg tsau cig cig.

2 Cov kuj cuab yuav pom koj txoj kev yeej, tas cov vaj huv si yuav pom koj lub hwj chim. Luag yuav tis npe tshiab hu koj, yog HUAB TAIS lub ncauj yuav qhia. 3 Koj yuav zoo li ib lub mom teev kub muaj hwj chim nyob hauv HUAB TAIS tes. Zoo li ib lub kaus mom ua vaj nyob hauv koj tus Tswv Ntuj xib teg.

4 Luag yuav tsis hais ntxiv txog koj tias : « Tus luag tso pov tseg. »
Luag yuav hu koj tias : « Kuv lub chaw zoo siab. » Luag hu koj thaj av tias :
« Nkauj nyab tshiab. » Vim koj yuav yog HUAB TAIS chaw zoo siab thiab koj thaj av yuav ua nkauj nyab tshiab.

5 Tus tsim koj, nws yuav qaws koj ua nws txij nkawm zoo li ib tug tub hluas
yuav ib tug ntxhais nkauj xwb. Koj yuav ua koj tus Tswv Ntuj zoo siab lom zem, xws li tus nkauj nyab ua nraug vauv lub chaw sov siab dhia daj dhia luag.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Hauj Lwm : Tshooj 13 nqe 16-17; 22-25

16 Paj Lug thiaj li sawv tsees, tsa tes, thiab nws hais tias : « Kwv tij His Xas Lais, thiab nej cov uas hwm Tswv Ntuj sawv daws, nej mloog mog !

17 Tus Tswv Ntuj saib peb haiv neeg, tus Tswv Ntuj saib His Xas Lais,
nws xaiv peb cov yawg koob thaud. Lub caij peb haiv neeg khuam nyob Hais Nkws Tos teb, Tswv Ntuj ua kom peb haiv neeg huam vam. Tiam sis nws tso nws lub zog tuaj pab lawv tawm ntawm lub teb chaws ntawd los.

22 Tswv Ntuj muab Xas Ws xyeeb pov tseg, Tswv Ntuj thiaj tsa Das Vis ua lawv tus vaj. Tswv Ntuj ua pov thawj txog Das Vis tias : « Kuv nrhiav tau Das Vis, Yes Xes tus tub. Nws yog tus neeg ntxim kuv siab, nws yuav ua raws li kuv lub siab xav tas huv si. »

23 Nyob hauv Das Vis cov xeeb ntxwv, Tswv Ntuj tsa Yes Xus ua tus cawm neeg los pab His Xas Lais.

24 Zam xub tuaj ua ntej. Nws xub npaj kev rau Yes Xus yuav tuaj. Nws tshaj rau haiv His Xas Lais kom lawv sawv daws txais kab ke ntxuav thiab lees txhaum.

25 Thaum Zam ua nws txoj hauj lwm yuav tiav, nws hais tias : « Kuv tsis yog
tus uas nej xav. Tiam sis tus lawv kuv qab, mas nyem no nws tuaj lawm. Tus
ntawd mas kuv tsis tsim nyog daws nws txoj hlua khau. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawm Moo Zoo :

Mas Tais : Tshooj 1 nqe 1 txog 24

1 Phau ntawv qhia txog Yes Xus Pleev lub keeb, uas yog Das Vis leej tub thiab yog Has Nplas Has leej tub :

2 Has Nplas Has yug Is Xas Has, Is Xas Has yug Yas Kos, Yas Kos yug Yus Das thiab nws cov kwv tij.

3 Yus Das poj niam hu ua Thas Mas yug Fas Les thiab Ntxas Las. Fas Les yug Es Xas Los, Es Xas Los yug As Las,

4 As Las yug As Mis Nas Das, As Mis Nas Das yug Nas As Xoos, Nas As Xoos yug Xas Moos,

5 Xas Moos poj niam hu ua Las Has yug Npuag Oos, Npuag Oos poj niam hu ua Luv yug Os Npes, Os Npes yug Yes Xes,

6 Yes Xes yug tus vaj Das Vis. Das Vis yuav Us Lis tus poj niam, nws
yug Xas Los Moos,

7 Xas Los Moos yug Los Npuag, Los Npuag yug As Npias, As Npias yug As Xas,

8 As Xas yug Yos Xa Fas, Yos Xas Fas yug Yos Las, Yos Las yug Os Xias,

9 Os Xias yug Yos As Thas, Yos As Thas yug As Kas, As Kas yug Es Xes Kias,

10 Es Xes Kias yug Mas Nas Xes, Mas Nas Xes yug As Moos, As Moos yug Yos Xias,

11 Yos Xias yug Yes Kos Nias thiab Yes Kos Nias cov kwv tij. Thaum
ntawd yog lub caij raug txim nyob Npas Npis Los.

12 Dhau lub caij raug txim nyob Npas Npis Los lawm, Yes Kos Nias yug Xas
Las Thias, Xas Las Thias yug Ntxos Los Npas Npes,

13 Ntxos Los Npas Npes yug As Npis Yus, As Npis Yus yug Es Lias Kis,
Es Lias Kis yug As Ntxos,

14 As Ntxos yug Xas Dos, Xas Dos yug As Khis, As Khis yug Es Lis Us,

15 Es Lis Us yug Es Les As Ntxas, Es Les As Ntxas yug Mas Thas,
Mas Thas yug Yas Kos,

16 Yas Kos yug Yos Xes uas yog Mab Liab tus txiv. Mab Liab yug Yes Xus,
uas luag hu nws ua Leej Pleev.

17 Tas cov tiam neeg huv tib si : txij Has Nplas Has los txog Das Vis,
muaj kaum plaub tiam ; txij Das Vis los txog lub caij raug txim nyob Npas Npis Los, muaj kaum plaub tiam ; txij lub caij raug txim nyob Npas Npis Los txog lub caij Leej Pleev tuaj, muaj kaum plaub tiam.

18 Yes Xus Pleev lub keeb chiv zoo li no : Mab Liab uas yog Yes Xus niam, lawv muab qhaib rau Yos Xes lawm. Thaum nkawd tseem tsis tau los nyob ua ke, Leej Ntuj Plig Ntshiab ua kom Mab Liab xeeb tub.

19 Yos Xes uas yog Mab Liab tus txiv, yog ib tug neeg ncaj, nws tsis xav kom zeej tsoom hais lus xaiv txog Mab Liab, ces nws txiav siab nrauj Mab Liab twj ywm.

20 Thaum nws txiav siab nrauj li ntawd, Huab Tais tus Tshiab tawm los ua npau suav rau nws, thiab hais rau nws tias : « Yos Xes, Das Vis leej tub, koj txhob ntshai coj Mab Liab, koj tus poj niam, los nyob hauv koj tsev. Yog Leej Ntuj Plig Ntshiab ua kom nws xeeb tub.

21 Nws yuav yug ib tug tub, koj yuav tis nws npe hu ua Yes Xus : vim nws yuav cawm nws haiv neeg ntawm lawv cov txhaum. »

22 Tas ib puas tsav yam ntawd tshwm sim raws li lo lus uas Huab Tais kom tus yaj saub xub hais tseg tias :

23 Tus ntxhais nkauj xwb yuav xeeb tub, nws yuav yug ib tug tub. Luag yuav tis nws npe hu ua Es Mas Nus Es, txhais tias : « Tswv Ntuj nrog peb nyob ».

24 Thaum Yos Xes tsim los, nws ua raws li Huab Tais tus Tshiab qhia rau nws : nws coj nws poj niam los nyob hauv nws tsev. 25 Nws tsis paub nws poj niam mus txog hnub Mab Liab yug Mab Liab tus tub. Nws tis tus tub npe hu ua Yes Xus.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Tsis lis nyeem zaj no lo kuj tau thiab

Ntawm Moo Zoo :

Mas Tais : Tshooj 1 nqe 18 txog 24

18 Yes Xus Pleev lub keeb chiv zoo li no : Mab Liab uas yog Yes Xus niam, lawv muab qhaib rau Yos Xes lawm. Thaum nkawd tseem tsis tau los nyob ua ke, Leej Ntuj Plig Ntshiab ua kom Mab Liab xeeb tub.

19 Yos Xes uas yog Mab Liab tus txiv, yog ib tug neeg ncaj, nws tsis xav kom zeej tsoom hais lus xaiv txog Mab Liab, ces nws txiav siab nrauj Mab Liab twj ywm.

20 Thaum nws txiav siab nrauj li ntawd, Huab Tais tus Tshiab tawm los ua npau suav rau nws, thiab hais rau nws tias : « Yos Xes, Das Vis leej tub, koj txhob ntshai coj Mab Liab, koj tus poj niam, los nyob hauv koj tsev. Yog Leej Ntuj Plig Ntshiab ua kom nws xeeb tub.

21 Nws yuav yug ib tug tub, koj yuav tis nws npe hu ua Yes Xus : vim nws yuav cawm nws haiv neeg ntawm lawv cov txhaum. »

22 Tas ib puas tsav yam ntawd tshwm sim raws li lo lus uas Huab Tais kom tus yaj saub xub hais tseg tias :

23 Tus ntxhais nkauj xwb yuav xeeb tub, nws yuav yug ib tug tub. Luag yuav tis nws npe hu ua Es Mas Nus Es, txhais tias : « Tswv Ntuj nrog peb nyob ».

24 Thaum Yos Xes tsim los, nws ua raws li Huab Tais tus Tshiab qhia rau nws : nws coj nws poj niam los nyob hauv nws tsev. 25 Nws tsis paub nws poj niam mus txog hnub Mab Liab yug Mab Liab tus tub. Nws tis tus tub npe hu ua Yes Xus.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Teev Ntuj hmo ntuj

Zaj nyeem 1 :

His Xais : Tshooj 9 nqe 1 txog 6

Lub ntsiab lus : Ib tug yug los ua vaj kav Tswv Ntuj haiv neeg

1 Thaum ntawd tsoom pej xeem uas lawv maub hauv qhov tsaus ntuj,
lawv pom ib qho pom kev loj. Ib qho pom kev ci tuaj rau saum cov nyob hauv lub teb chaws tsaus ntuj nti.

2 HUAB TAIS, koj tau ua kom kev hom khaj hlob mus, kom muaj chaw zoo siab ntau. Sawv daws zoo siab nyob ntawm koj xub ntiag, ib yam li cov sau qoob loo zoo siab, ib yam li co tub rog sib faib cov toob xib lawv txeeb tau lawv dhia lom zem.

3 Tus quab uas tsuam lawv, tus ntas nyob saum lawv xub pwg, tus zov
cov neeg nyob txim rab qws, koj muab tsuj, xws li thaum Mas Dias lub hnub
nyoog.

4 Cov suab khau tub rog nrov ncha tas huv si, cov tsho tshaj sab lo ntshav tas huv si, nplaim taws yuav noj, hluav taws yuav hlawv.

5 Vim ib tug me nyuam yug los rau peb, Ntuj pub ib tug tub rau peb. Lub tuam teb nyob saum nws xub pwg. Luag tis nws npe hu ua : tus qhia tswv yim zoo tas nrho, tus Tswv Ntuj siab loj, tus vaj txheeb pub kev thaj yeeb.

6 Das Vis lub theej kiab thiab lub teb chaws nws yuav kav yog ib lub tuam teb dav thiab nyob thaj yeeb tsis muaj caij kawg. Nws yuav muab Txoj Cai thiab kev ncaj los tsa thiab nres nws lub tuam teb, txij no mus txog ib txhiab ib txhis. Tus HUAB TAIS kav tsoom tub rog nws lub siab hlub muaj khib yuav ua tej ntawd.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Tis Tos : Tshooj 2 nqe 11 txog 14

Lub ntsiab lus : Vim lis cas sawv daws thiaj yuav coj tus yam ntxwv zoo

11 Sawv daws yuav coj tus yam ntxwv zoo, vim Tswv Ntuj lub txiaj ntsim yog lub qhov dej uas txhawv txoj kev cawm txhua leej txhua tus. Tswv Ntuj lub txiaj ntsim tawm los rau sawv daws pom xyeem.

12 Tswv Ntuj lub txiaj ntsim qhia peb kom tso kev tsis hwm Ntuj pov tseg, tso txoj kev ntshaw txog lub sim ceeb no tseg, kom tiam neej no, peb ua neej nyob hauv txoj kev cheem peb lub siab, hauv txoj kev ncaj, thiab kev hwm
Ntuj.

13 Vim peb tos thiab peb vam ntsoov txoj kev kaj siab lug. Peb tos kom
peb tus Tswv Ntuj loj, Yes Xus Pleev uas yog tus cawm peb lub hwj chim tawm los rau qhov muag pom xyeem.

14 Yes Xus Pleev, nws muab nws rau luag ntes, kom nws txhiv tau peb ntawm txhua txoj kev phem. Nws ntxuav ib haiv neeg kom huv los ua nws tug, thiab kub siab ua cov dej num zoo.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj 2 nqe 1 txog 14

1 Lub zwj ceeb ntawd, vaj ntxwv Xes Ntxas Aus Nkus Tus tshaj lus
ceeb toom kom tas ntiaj teb txheeb tsoom mej hwm.

2 Thaum txheeb tsoom mej hwm thawj zaug no, yog lub caij Kis Lis
Nyus ua nom tswj Xis Lias teb.

3 Txhua leej txhua tus sawv kev mus, nyias mus sau nyias npe hauv nyias lub nroog.

4 Yos Xes kuj sawv kev hauv lub nroog Nas Xas Les, xeev Nkas Lis Lais
mus pem Das Vis lub nroog hu ua Npes Les Hes, nyob hauv xeev Yus Das, vim Yos Xes yog Das Vis tsev neeg thiab Das Vis caj ces.

5 Yos Xes xav muab Mab Liab lub npe sau nrog nws lub npe, vim
Mab Liab yog tus nws qhaib thiab Mab Liab cev hnyav lawm.

6 Thaum nkawd nyob Npes Les Hes, txog lub caij Mab Liab yuav daws cev.

7 Nws yug nws tus tub, nws muab ntaub qhwv, thiab muab tso pw hauv ib lub dab nyuj, vim lub tsev txais qhua tsis muaj chaw rau nkawd so.

8 Nyob thaj tsam ntawd, muaj ib co neeg zov yaj. Lawv nyob nruab teb. Hmo ntuj, lawv nyob zov lawv pab yaj.

9 Huab Tais tus Tshiab tawm los rau lawv pom, Huab Tais lub hwj chim ci dawb paug ncig lawv, lawv ntshai kawg.

10 Tus Tshiab hais rau lawv tias : « Nej txhob ntshai, vim kuv tuaj xa ib tsab
xov zoo uas yuav ua kom nej zoo siab thiab ib tsoom neeg zoo siab.

11 Hnub no, nyob hauv Das Vis lub nroog, tus Cawm nej yug los lawm, nws yog Leej Pleev, thiab yog Huab Tais.

12 Lub cim yuav ua kom nej paub yog lub cim no : nej yuav pom ib tug me nyuam mos qhwv ntaub pw hauv ib lub dab nyuj. »

13 Ib sij huam, txawm muaj ib pab Tshiab coob coob tuaj nrog tus Tshiab xa
xov cav lus zoo txog Tswv Ntuj tias :

14 « Nyob saum cov txheej ntuj siab, Tswv Ntuj nto meej nto moo, nyob ntiaj
teb, tsoom neeg Tswv Ntuj nyiam, nyob thaj yeeb.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Teev Ntuj sawv ntxov

Zaj nyeem 1 :

His Xais : Tshooj 62 nqe 11 txog 12

Lub ntsiab lus : Yes Lus Xas Les yog Tswv Ntuj tus nkauj nyab tshiab.

11 Ntawm no yog lo lus HUAB TAIS hais kom nrov mus txog npoo ntiaj teb.
Nej hais rau Xis Yoos tus ntxhais tias : « Saib ntawm no, tus cawm koj tuaj yuav txog. Saib ntawm no, nws tuav koj nqe zog, cov nyiaj them koj tes dej num nyob ntawm nws xub ntiag. »

12 Luag yuav hu lawv tias : « Haiv neeg Ntshiab, cov neeg uas HUAB
TAIS txhiv. » Luag yuav hu koj tias : « Tus uas ntuj nrhiav, lub tsheej uas ntuj
tsis tso pov tseg. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Tis Tos : Tshooj 3 nqe 4 txog 7

4 Tab sis, hnub uas tus Tswv Ntuj cawm peb qhib nws lub siab zoo tawm los thiab nws txoj kev nyiam tsoom sid tawm los rau qhov muag pom xyeem,

5 mas nws tsis tshuaj tias peb puas tau ua cov dej num ncaj los tsis tau. Nws tsuas mloog nws lub siab khuv leej neeg. Nws cawm peb nyob hauv cov dej ntxuav neeg, kom peb rov yug los tshiab, thiab rov tshiab tuaj nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab.

6 Tswv Ntuj tso Leej Ntuj Plig los nyob puv hauv peb ntau kawg, nyob hauv Yes Xus Pleev, tus cawm peb.

7 Leej Pleev lub txiaj ntsim ua kom peb ntshiab tuaj, ces peb tso siab tau tias peb yuav txais txoj sia nyob mus li los ua peb lub cuab tam

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj 2 nqe 15 txog 20

Lub ntsiab lus : Yes Xus yug los.

15 Thaum cov Tshiab tso cov zov yaj tseg rov mus saum ntuj lawm, cov zov
yaj sib yaum tias : « Peb mus Npes Les Hes, mus xyuas yam xwm uas Huab Tais tuaj qhia peb ntawd saib. »

16 Ces lawv maj zeeg tuaj mus. Lawv pom Mab Liab thiab Yos Xes, thiab pom tus me nyuam mos pw hauv dab nyuj.

17 Thaum lawv pom li ntawd, lawv piav lo lus uas tus Tshiab tau qhia rau lawv txog tus me nyuam.

18 Tus twg hnov, tus twg kuj qhuas txog tej lus uas cov zov yaj hais rau lawv.

19 Hos Mab Liab, nws ua tib zoo khaws tej lus no huv si cia rau nruab siab.

20 Cov zov yaj rov mus tsev, lawv foom koob meej thiab cav lus zoo
txog Tswv Ntuj vim tas txhua yam lawv tau pom thiab tau hnov raws li Ntuj qhia lawv.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Teev ntuj hnub 25

Zaj nyeem 1 :

His Xais : Tshooj 52 nqe 7 txog 10

Lub ntsiab lus : Cas lus zoo txog tus tshaj tias Huab Tais rov tsa Xis Yoos.

7 Tus xa lub Moo Zoo pem hauv sab tuaj, nws ob txhais taw zoo nkauj. Nws tshaj tias kev thaj yeeb tuaj lawm ! Nws qhia sawv daws paub tias
kev noj qab nyob zoo tuaj txog lawm, nws tuaj tshaj kev cawm neeg.
Nws hais rau Xis Yoos tias : « Koj tus Tswv Ntuj ua vaj ! »

8 Koj mloog mas ! Koj cov neeg zov keeb tsa suab, lawv ua ke qw zoo siab vim lawv pom xyeem ntawm qhov muag, HUAB TAIS rov qab los nyob Xis Yoos.

9 Yes Lus Xas Les cov tsev uas tau pob tas, nej sawv daws luag ua suab ntas ntua, vim HUAB TAIS nplij nws haiv neeg, nws txhiv Yes Lus Xas Les.

10 Tus HUAB TAIS Ntshiab loj npab ntshuas nyob ntawm txhua haiv neeg xub ntiag. Npoo ntuj npoo ntiaj teb pom peb tus Tswv Ntuj txoj kev cawm neeg.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Hes Nplaws : Tshooj 1 nqe 1 txog 6

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj xa nws Leej Tub tuaj cev nws cov lus rau peb, Tswv Ntuj Leej Tub loj dua Ntuj tsoom Tshiab.

1 Puag thaum ub, Tswv Ntuj kom cov Yaj Saub siv ntau txoj kev los
cev nws cov lus rau peb cov yawg koob ntau zaus kawg.

2 Lub zim txwv no, txog lub zwj ceeb kawg lawm, Tswv Ntuj thiaj tso nws Leej Tub tuaj cev nws cov lus rau peb. Tswv Ntuj tsa Leej Tub ua tus txais lub cuab tam tas huv tib si, thiab nws nrog Leej Tub tsim lub sim ceeb.

3 Leej Tub yog Tswv Ntuj lub hwj chim ci ntsa iab, yog Tswv Ntuj tus duab. Leej Tub lo lus muaj zog, Leej Tub nres tas lub sim ceeb huv tib si. Nws ntxuav txhua txoj kev txhaum pov tseg huv tib si, ces nws zaum ntawm tus Tswv Ntuj muaj hwj huam sab xis nyob txheej ntuj saud.

4 Nws loj dua ib tsoom Tshiab, vim nws tau txais ib lub npe zoo, lub npe muaj hwj chim loj dua cov Tshiab tej npe huv tib si.

5 Nej xav saib puas muaj ib tug Tshiab uas Tswv Ntuj tau hais rau nws tias :
“Koj yog kuv Leej Tub, hnub no kuv xeeb koj.” Thiab Tswv Ntuj tseem hais rau nws tias : “Kuv yog nws Txiv, nws yog kuv Leej Tub.”

6 Thaum Tswv Ntuj xa nws Leej Tub tuaj ua tus Xub Yug los nyob hauv lub
sim ceeb no, mas nws tseem rov qab hais dua tias : “Kuv xav kom tas Tswv Ntuj tsoom Tshiab hawm nws.”

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawm Moo Zoo :

Zam : Tshooj 1 nqe 1 txog 18

Lub ntsiab lus : Leej Lo Lus lub hwj chim.

1 Thaum lub hauv paus, Leej Lo Lus yeej nyob txawm lawm. Leej Lo
Lus nyob ze Tswv Ntuj. Leej Lo Lus yog Tswv Ntuj.

2 Thaum lub hauv paus, Leej Lo Lus nyob ze Tswv Ntuj.

3 Tas ib puas tsav yam tshwm los vim nws. Yog tsis muaj nws, mas tsis muaj ib yam dab tsi tshwm tau los nyob.

4 Txoj sia xeeb txawm nyob hauv nws. Txoj sia yog neeg qhov pom kev.

5 Ces qhov pom kev ci hauv qhov tsaus ntuj, qhov tsaus ntuj thaiv tsis tau qhov pom kev.

6 Muaj ib tug neeg tuaj, yog Tswv Ntuj xa nws tuaj. Nws lub npe hu ua Zam.

7 Nws yog ib tug tim khawv tuaj ua pov thawj txog qhov pom kev, kom txhua leej txhua tus ntseeg vim nws. 8 Tus ntawd tsis yog qhov pom kev, tab sis nws yuav ua tim khawv txog qhov pom kev.

9 Qhov pom kev uas yog qhov tseeb, ci tuaj ziab txhua leej tib neeg, nws tuaj
nyob hauv lub sim ceeb.

10 Nws yeej nyob txawm hauv lub sim ceeb no. Yog nws ua kom muaj lub sim ceeb no tshwm los, tsis kav lub sim ceeb tsis paub nws.

11 Nws los nyob hauv nws tsev, tsis kav nws cov neeg tsis txais nws.

12 Tab sis, cov neeg uas txais nws thiab ntseeg txog nws lub npe, mas nws pub hwj huam rau lawv kom los ua Tswv Ntuj cov me nyuam tas huv tib si.

13 Cov ntawd, yog cov uas tsis yug ntawm ntshav los, tsis yog lub cev nqaij xav kom lawv yug los, thiab kuj tsis yog neeg lub siab xav kom lawv yug los. Lawv yog cov yug ntawm Tswv Ntuj los.

14 Ces Leej Lo Lus xeeb los ua ib lub cev neeg, nws nrog peb nyob. Peb tau ntsia ntsoov nws lub hwj chim. Yog lub hwj chim uas Leej Tub twm zeej tau ntawm Leej Txiv los. Leej Tub muaj txiaj ntsim thiab qhov tseeb nyob puv hauv nws.

15 Zam ua tim khawv txog Leej Lo Lus : Zam tshaj hais tias : « Tus no yog tus kuv hais txog tias, tus uas lawv kuv qab tuaj, mus ua kuv ntej lawm,
vim nws xub nyob dua kuv. »

16 Peb puav leej tau txais qhov txhawv nphau nphwv hauv nws los : peb txais txiaj ntsim sis laub sis lug.

17 Txoj Cai yog Mais Xes muab, hos lub txiaj ntsim thiab txoj kev tseeb yog Yes Xus Pleev coj tuaj.

18 Tsis muaj leej twg tau pom Tswv Ntuj ib zaug. Tab sis Leej Tub Twm Zeej uas yug ntawm Tswv Ntuj los, thiab nws nyob nraim hauv Leej Txiv lub xub ntiag, nws ua kom peb paub Tswv Ntuj.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj