Hnub chiv 27 Décembre 2020 Année B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Hauv Paus : Tshooj 15 nqe : 1 txog 6; Tshooj : 21 nqe : 1 txog 3

1 Thaum tej xwm no dhau tas lawm, HUAB TAIS yees tawm los hais
lus rau Has Nplas hnov li no : « Koj txhob ntshai mog, Has Nplas! Kuv
yog daim leem phiaj thaiv koj. koj yuav txais koob haum loj kawg. »

2 Has Nplas teb tias : « HUAB TAIS Tswv Ntuj, koj yuav muab dab tsi pub rau kuv ? Kuv twb yuav dua, kuv tsis muaj tub muaj kiv… »

3 Has Nplas hais ntxiv tias : « Koj tsis pub kom kuv muaj ib tsob noob
li ces ib tug qhev uas yug hauv kuv tsev yuav los txais kuv lub cuab tam. »

4 HUAB TAIS lo lus tseem nrov tuaj rau Has Nplas tias : « Tus ntawd yuav tsis yog tus los txais koj lub cuab tam, tus yuav txais koj lub cuab tam yog koj ib tug tub uas yog tseem koj roj ntsha tiag. »

5 HUAB TAIS coj Has Nplas mus nraum zoov thiab hais rau nws tias : « Koj tsa muag ntsia saum ntuj thiab suav cov hnub qub saib koj suav puas txheeb. » Ces nws hais tias : « Koj cov xeeb ntxwv yuav coob npaum li ntawd. »

6 Has Nplas ntseeg HUAB TAIS, ces HUAB TAIS muab Has Nplas lub siab
ntseeg suav ua kev ncaj rau Has Nplas.

1 HUAB TAIS pub rau Xas Las raws li nws tau hais thiab ua rau
Xas Las raws li nws tau cog lus.

2 Ces Xas Las xeeb tub, nws yug ib tug tub rau Has Nplas Has thaum nws laus lawm, yug rau lub caij uas Tswv Ntuj tau teem cia.

3 Has Nplas Has tis npe rau nws tus tub uas Xas Las yug hu ua His Xas Has.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Hes Nplaws : Tshooj : 11 Nqe : 8; 11 txog 12; 17 txog 19

8 Yog vim Has Nplas Has ntseeg, mas nws thiaj mloog Ntuj hu nws kom sawv kev mus ib lub teb chaws uas nws yuav txais los ua nws lub cuab tam. Ces nws sawv kev, nws tsis paub tias nws yuav mus txog qhov twg.

11 Yog vim Xas Las ntseeg, mas tab nws txawm laus heev lawm, nws muaj peev xwm xeeb tub. Xas Las ntseeg tias tus tau cog lus rau nws, yuav tsis fav xeeb.

12 Vim li ntawd, tus neeg uas twb yuav txog nws lub caij tuag tseem yug tau ib co xeeb ntxwv coob npaum li cov hnub qub nyob saum ntuj thiab cov suab zeb nyob ntawm ntug hiav txwv uas suav tsis txheeb.

17 Yog vim Has Nplas Has ntseeg, mas thaum Tswv Ntuj sim nws, nws cia li
muab Is Xas Has txi rau Ntuj, txawm tias Is Xas Has yog nws tib leeg tub twm zeej.

18 Is Xa Has twb yog tus yuav txais tej yam uas Tswv Ntuj cog lus tias yuav pub. Tswv Ntuj twb hais txog Is Xas Has tias : ‘koj yuav muaj ib co xeeb ntxwv tawm ntawm Is Xas Has.’

19 Has Nplas Has xav tias Tswv Ntuj tsa tau cov neeg tuag kom ciaj rov los. Ces Has Nplas Has rov qab tau nws tus tub. Zaj hais txog Is Xas Has no yog ib zag paj lug.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawm Moo Zoo :

Lus Kas : Tshooj : 2 nqe : 22 txog 40

Lub ntsiab lus : Mab Liab thiab Yos Xes coj tus me nyuam Yes Xus mus hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj. Lawv ntsib Xis Mes Oos thiab As Nas.

22 Thaum txog lub caij yuav ua kab ke ntxuav ob niam tub raws li Mais Xes Txoj Cai, Mab Liab thiab Yos Xes nkawd coj Yes Xus mus pem Yes Lus Xas Les, kom tau cev tus me nyuam rau Huab Tais.

23 Vim Huab Tais Txoj Cai sau tias : « Txhua tus me nyuam tub xub yug, yuavmuab qee rau Huab Tais. »

24 Nkawd tseem yuav cev ib co txim rau Ntuj raws li Huab Tais Txoj Cai uas sau cia tias : muab ib nkawg nquab lwb rwg, los ob tug thav nquab dawb.

25 Thaum ntawd nyob Yes Lus Xas Les, muaj ib tug txiv neej hu ua Xis Mes Oos. Tus neeg ntawd yog neeg ncaj thiab nyiam teev Ntuj. Nws tos tus yuav tuaj nplij His Xas Lais. Leej Ntuj Plig Ntshiab nyob roos nws.

26 Leej Ntuj Plig Ntshiab tshoj nws ces nws paub tias yog nws tsis tau pom Huab Tais tus Pleev, mas nws yuav tsis tuag.

27 Leej Ntuj Plig coj nws tuaj nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj. Thaum Mab Liab thiab Yos Xes nkawd coj tus me nyuam mos Yes Xus tuaj ua cov kab ke raws Txoj Cai,

28 Xis Mes Oos txais tus me nyuam los rau hauv nws ob txhais npab, nws cav lus zoo txog Tswv Ntuj tias :

29 Txiv Tswv, nyem no koj tso koj tus tub txib mus kaj lug, raws li koj lo lus,

30 vim kuv qhov muag tau pom koj txoj kev cawm neeg, 31 uas koj npaj nyob ntawm ib tsoom haiv neeg xub ntiag,

32 yog qhov pom kev tawm tuaj kaj cov pej kum haiv neeg, yog koj tsoom pej xeem His Xas Lais lub koob meej.

33 Yes Xus niam thiab txiv qhuas cov lus nkawd hnov hais txog tus me nyuam.

34 Xis Mes Oos foom hmoov zoo rau lawv, nws hais rau Mab Liab, Yes Xus
niam tias : « Koj ntsia ! Tus me nyuam no yuav ua chaw rau ntau leej His Xas Lais ntog thiab ntau leej rov sawv. Nws yog ib lub cim ua kom sawv daws sib cav.

35 Hos ntawm koj, mas ib rab ntaj yuav hno koj tus plig, kom xwv tej lus uas coob leej xav tuaj nruab siab tawm los rau sawv daws paub.

36 Tseem muaj ib tug yaj saub poj niam, hu ua As Nas, yog Fas Nus Ees tus
ntxhais, xeem As Ntxes. Nws lub hnub nyoog laus kawg. Dhau lub caij nws
nyob ua nkauj xwb lawm, mas nws nrog nws tus txiv nyob xya xyoo,

37 ces nws ua poj ntsuam laus li ntawd txog yim caum plaub xyoos. Nws tsis nrug ntawm lub Tuam Tsev Teev Ntuj li. Nws yoo mov thiab hais cov zaj teev Ntuj los hawm Tswv Ntuj thawm hnub thawm hmo.

38 Tib lub sij hawm ntawd, As Nas kuj tuaj nyob ntawd thiab, nws cav lus zoo txog Tswv Ntuj, nws hais txog tus me nyuam rau txhia leej txhia tus uas tos txog txoj kev txhiv Yes Lus Xas Les.

39 Thaum lawv ua txhua yam raws li Huab Tais Txoj Cai tas lawm, lawv rov
mus Nkas Lis Lais, hauv lawv lub nroog Nas Xas Les.

40 Hos ntawm tus me nyuam, nws hlob, nws muaj zog zuj zus, kev thoob tsib puv nws siab ntsws. Tswv Ntuj lub txiaj ntsim nyob saum nws.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj