Yes Xus lub cim ntxuav

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

His Xais : Tshooj : 55nqe : 1 txog 11

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj pub ib hom txhiam xws rau cov neeg pluag. Tswv Ntuj nrog His Xas Lais cog Lub.

1 Nej sawv daws uas nej nqhis dej, nej tuaj cuag lub qhov dej. Nej cov uas tsis muaj nyiaj txiag, nej tuaj mas ! Nej muas nplej los ua ncuav mov !
Nej noj, tsis tas yuav them nyiaj. Nej muas cawv txiv ntoo muas mis nyuj, tsis tas yuav them dab tsi.

2 Ua cas nej yuav siv nyiaj los muas tej yam tsis yog mov noj ? Ua cas nej siv
cov nyiaj nqe zog los muas tej yam tsis ua kom nej tsau plab ? Nej mloog kuv mas ! Ces nej yuav tau noj tej yam qab, nej yuav tau tej yam txhiam xws qab xis nej lub ncauj. 3a Nej tig ntsej los mloog kuv mog ! Nej mloog kuv, ces nej tus plig yuav muaj txoj sia nyob.

3b Kuv yuav nrog nej cog ib lo lus nyob mus ib txhiab ib txhis, raws li cov txiaj ntsim kuv hais ruaj tias kuv yuav muab rau Das Vis.

4 Yam li kuv tau tsa Das Vis los ua ib tug tim khawv rau cov haiv neeg, ua ib
tug ntaus thawj qhia cov haiv neeg.

5 Yog zoo li no, Yes Lus Xas Les, koj yuav hu ib lub kuj cuab uas koj tseem tsis tau paub, ces lub kuj cuab ntawd yuav khiav tuaj cuag koj, yog vim HUAB TAIS koj tus Tswv Ntuj, yog vim His Xas Lais tus Ntshiab, nws ua kom koj nto koob meej.

6 Nej nrhiav HUAB TAIS mog ! Nyem no yog lub caij zoo ntsib nws. Nws nyob ze lawm, nej hu txog nws mog !

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Zam tsab ntawv 1 : Tshooj : 5 Nqe : 1 txog 9

Lub ntsiab lus : Tus ntseeg txog Yes Xus, nws yeej lub ntiaj teb.

1 Leej twg ntseeg tias Yes Xus yog Leej Pleev, mas tus ntawd yug
ntawm Tswv Ntuj los. Leej twg nyiam tus xeeb Leej Tub, mas nws kuj nyiam tus yug ntawm Tswv Ntuj los thiab.

2 Peb paub tias peb nyiam Tswv Ntuj cov me nyuam, vim peb nyiam Tswv
Ntuj, thiab peb coj nws cov lus qhia.

3 Kev nyiam Tswv Ntuj yog kev coj nws cov lus qhia, vim Tswv Ntuj cov lus
qhia tsis hnyav. 4 Vim yam twg yug ntawm Tswv Ntuj los, mas yam ntawd
yeej lub qab ntuj neeg. Lub zog yeej lub qab ntuj neeg yog peb txoj kev ntseeg.

5 Tus yeej lub qab ntuj neeg yog tus ntseeg tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej
Tub.

6 Tus tuaj nyob hauv dej thiab nyob hauv ntshav, yog Yes Xus. Nws tsis tuaj nyob hauv dej xwb, nws tuaj nyob hauv dej thiab nyob hauv ntshav, yog Leej Ntuj Plig ua tim khawv zeem li ntawd, vim Leej Ntuj Plig yog qhov tseeb.

7 Vim muaj peb tug no ua tim khawv zeem :

8 muaj Leej Ntuj Plig, dej thiab ntshav. Peb tug no puav leej hais tib los lus zeem tseeb.

9 Peb twb txais neeg cov lus zeem tseeb. Hos Tswv Ntuj lo lus zeem tseeb loj dua neeg lo lus zeem tseeb.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawm Moo Zoo :

Mas Kos : Tshooj : 1 Nqe : 7 txog 11

Lub ntsiab lus : Zam Ntxuav Plig qhuab qhia. Yes Xus txais kab ke ntxuav.

1 Cov lus chiv lub Moo Zoo hais txog Yes Xus Pleev, Tswv Ntuj Leej
Tub.

2 Muaj raws li cov lus nyob hauv yaj saub His Xais phau ntawv, nws hais tias : Kuv xa kuv tus tub tshaj xo mus ua koj ntej. Nws yuav npaj koj txoj kev.

3 Tus qw hauv teb chaws quav poj lub suab hais tias : Nej npaj txoj kev rau
Huab Tais, nej kho nws cov hauv kev kom ncaj.

4 Zam, tus ua kab ke Ntxuav, tawm tuaj nyob teb chaws quav poj, nws tshaj ib co kab ke ntxuav pab hloov siab kom Ntuj zam txhaum.

5 Tas cov neeg hauv teb chaws Yus Das thiab tas cov nyob Yes Lus Xas Les tuaj cuag nws. Lawv lees txhaum, ces Zam ntxuav lawv nyob hauv
tus dej Yos Las Das.

6 Zam hnav plaub ntxhuav, nws sia ib daim tawv tsiaj ncig nws lub duav. Nws noj kooj thiab zib mu qus.

7 Zam tshaj tias : « Tus lawv kuv qab tuaj, nws muaj zog dua kuv; kuv tsis tsim nyog khoov daws nws txoj hlua khau. 8 Ntawm kuv, kuv muab dej los ntxuav nej, hos nws mas nws yuav ntxuav nej nyob hauv Leej Ntuj
Plig Ntshiab.

9 Lub zim txwv ntawd, Yes Xus tuaj
ntawm Nas Xas Les xeev Nkas Lis Lais mus txais kab ke ntxuav ntawm Zam,
nyob hauv tus dej Yos Las Das.

10 Thaum Yes Xus tawm hauv dej los, ib ziag ntawd, Zam pom lub ntuj dua rhe, ces Leej Ntuj Plig nqes xws li ib tug nquab los rau saum Yes Xus,

11 thiab muaj ib lub suab nrov saum ntuj tuaj hais
tias : « Koj yog kuv leej Tub uas kuv nyiam kawg, koj yog kuv qhov chaw zoo siab. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj