Hnub chiv 17 lub 1hlis ntuj 2021

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Xas Muas : Tshooj : 3 Nqe : 3b – 10; 19

Lub ntsiab lus ; Tswv Ntuj hu Xas Muas

3 Tswv Ntuj lub teeb tseem tsis tau tuag. Xas Muas pw hauv HUAB
TAIS Kem Ntshiab uas Tswv Ntuj lub Xab Cog Lus nyob.

4 HUAB TAIS hu Xas Muas tias : « Xas Muas ! Xas Muas ! » Tus me nyuam teb tias : « Kuv nyob ntawm no ! »

5 Ces nws khiav mus hais rau Es Lis tias : « Koj hu kuv, kuv thiaj los. »
Es Lis hais tias : « Tub, kuv tsis tau hu koj. Koj rov mus pw. » Xas Muas rov mus pw.

6 HUAB TAIS rov hu nws dua tias : « Xas Muas ! Xas Muas ! » Ces Xas Muas mus txog ntawm Es Lis, nws hais rau Es Lis tias : « Koj hu kuv, kuv thiaj los ntawm no. » Es Lis hais tias : « Tub, kuv tsis tau hu koj. Koj rov mus
pw. »

7 Xas Muas tseem tsis tau paub HUAB TAIS. Vim tsis tau muaj leej twg qhia
HUAB TAIS lo lus rau nws.

8 HUAB TAIS rov hu Xas Muas zaum peb. Xas Muas sawv mus txog ntawm
Es Lis, nws hais tias : « Koj hu kuv, kuv thiaj los ntawm no. »

9 Ces Es Lis thiaj mam to taub tias yog HUAB TAIS hu tus me nyuam ntawd. Es Lis hais rau Xas Muas tias : « Koj mus pw. Yog muaj tus hu koj mas
koj yuav hais tias : HUAB TAIS, koj hais lus mas. Koj tus tub txib mloog koj ! »
Ces Xas Muas rov mus pw qhov chaw qub.

10 HUAB TAIS tuaj nyob ntawd. HUAB TAIS hu nws xws li thawj peb
zaug ua ntej tias : « Xas Muas ! Xas Muas ! » Xas Muas teb tias :
« Koj hais lus mas ! Koj tus tub txib mloog koj ! »

19 Xas Muas hlob. HUAB TAIS nrog nws nyob. HUAB TAIS tau hais dab tsi
rau Xas Muas lawm mas HUAB TAIS tsis ua yam ntawd poob li !

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Kos Los Xais : Tshooj : 6 Nqe : 13c-15a; 17-20

Lub ntsiab lus : Kev zes luag txij luag nkawm.

13 Lub ce v yog tshwj tseg rau Huab Tais,thiab Huab Tais kuj tshwj zias nws tseg rau lub cev.

14 Tswv Ntuj uas nws tau tsa Huab Tais sawv rov los, nws lub hwj huam kuj yuav tsa peb sawv rov los thiab.

15 Nej tsis paub tias nej lub cev yog LeejPleev cov tes taw lod ?

17 Hos tus npuab Huab Tais, nws nrog Huab Tais koom ib lub tswv yim
xwb.

18 Nej txav deb ntawm txoj kev ua dev ua npua mog. Tas puas tsav yam txhaum neeg ua, mas tsuas yog txhaum tuaj sab nraud tuaj rau hauv neeg lub cev. Hos tus ua dev ua npua, mas nws ua txhaum rau nws lub cev kiag.

19 Nej tsis paub tias nej lub cev yog Leej Ntuj Plig Ntshiab lub tsev nyob lod ? Nws nyob hauv nej ; nej txais nws ntawm Tswv Ntuj los. Tab sis nej tsis paub tias nej tsis yog nej tug.

20 Vim muaj tus tau muas nej tiag ! Li ntawd mas nej kav tsij ua kom Tswv Ntuj muaj koob meej nyob hauv nej lub cev mog !

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawm Moo Zoo :

Zam ntawv moo zoo : Tshooj : 1 Nqe : 35 txog 42

Lub ntsiab lus : Thawj pab thwj tim

35 Hnub tom qab, Zam nrog nws ob tug thwj tim rov sawv ntsug nyob ntawd dua.

36 Nws ntsia Yes Xus hla tuaj mus, nws hais tias : « Neb ntsia ! Tswv Ntuj tus Yaj. »

37 Ob tug thwj tim hnov Zam hais li ntawd, nkawd raws Yes Xus qab mus.

38 Yes Xus tig los, nws pom nkawd raws nws, ces Yes Xus hais rau nkawd tias : « Neb nrhiav dab tsi ? » Nkawd hais rau Yes Xus tias : « Las Npis, lo lus no txhais tias Xib Hwb, koj tsev nyob qhov twg ? »

39 Yes Xus hais rau nkawd tias : « Neb tuaj, neb yuav pom. » Ces nkawd mus, nkawd pom qhov chaw Yes Xus nyob. Hnub ntawd, nkawd nrog Yes Xus nyob. Thaum ntawd kwv yees plaub teev hnub qaij.

40 Ob tug thwj tim uas hnov Zam hais li ntawd thiab nkawd raws Yes Xus qab mus, ib tug yog As Nres, Xis Moos Pob Zeb tus kwv.

41 As Nres xub ntsib nws tus tij laug Xis Moos, nws hais rau Xis Moos tias :
« Wb ntsib tus Mes Xias lawm, » -lo lus no txhais tias Leej Pleev

42 As Nres coj Xis Moos mus cuag Yes Xus. Yes Xus ntsia Xis Moos, nws hais
tias : « Koj yog Xis Moos, Zam tus tub, koj lub npe yuav hu ua Kes Fas, » -lo lus no txhais tias- : Pob Zeb.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj