Hnub chiv nruab xyoo, xyoo B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Yos Nas : Tshooj : 3 Nqe : 1-5; 10

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj zam rau cov neeg ua hauj lwm them txim txhaum.

1 HUAB TAIS lub suab nrov tuaj rau Yos Nas yog zaum ob tias :

2 « Yos Nas, koj yuav mus kom txog lub tuam tsheej Nis Nis Vas. Tej lus uas koj yuav hais rau lawv mas kuv mam qhia rau koj hais. »

3 Yos Nas mloog HUAB TAIS lus. Yos Nas sawv kev tsees mus lawm Nis Nis
Vas. Lub tsheej Nis Nis Vas yog ib lub tsheej loj thiab zoo saib. Yuav mus peb
hnub thiaj hla dhau lub tsheej.

4 Yos Nas mus txog, nws mus ib hnub kev nws thiaj tuaj txog hauv plawv tsheej. Nws hais rau sawv daws tias : « Tshuav plaub caug hnub, mas lub tsheej Nis Nis Vas yuav raug rhuav tas. »

5 Tam sim ntawd, cov neeg nyob Nis Nis Vas ntseeg Tswv Ntuj. Ces lawv
ceeb toom rau tsoom sid tias : « Tsis hais tus laus los tus hluas, tus hlob
los tus yau, sawv daws yuav yoo mov thiab hnav ntaub tsaj them txim. »

10 Tswv Ntuj pom cov neeg nyob Nis Nis Vas muab siab rau tso txoj kev txhaum tseg tig los yuav lub siab tshiab, ces Tswv Ntuj hloov siab, nws tsis nplua lub tsheej Nis Nis Vas.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Kos Lis Nthos : Tshooj : 7 Nqe : 29-31

Lub ntsiab lus : Lub ntiaj teb no yuav dua. Peb yuav nyob tsis ntev nyob ntiaj teb no. Peb txhob cia peb lub siab daig rau dab tsi nyob ntiaj teb no.

29 Kwv tij sawv daws, kuv hais rau nej tias, tsis tshuav zim txwv ntev
lawm. Li ntawd cov muaj poj niam yuav coj lub neej xws li lawv tsis muaj poj niam.

30 Cov neeg quaj yuav ua xws li lawv tsis muaj chaw quaj. Cov nyob
hauv txoj kev lom zem, yuav ua xws li lawv tsis lom zem. Cov muas tau cuab yeej, yuav ua zoo li lawv tsis muaj dab tsi ua lawv tug.

31 Cov uas siv tej twj nyob ntiaj teb no, lawv yuav ua zoo li lawv tsis
siv. Vim ntiaj teb lub ntsej muag yuav dua.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawm Moo Zoo :

Mas Kos : Tshooj : 1 Nqe : 14-20

Lub ntsiab lus : Thaum Yes Xus hu nws cov thwj tim,lawv mloog Yes Xus tam sim ntawd. Lawv ua piv txwv rau peb, vim Yes Xus hu peb thiab.

14 Thaum luag ntes Zam lawm, ces Yes Xus mus Nkas Lis Lais teb. Nws tshaj
lub Moo Zoo qhia txog Tswv Ntuj, nws hais tias :

15 « Txog lub caij teem lawm, Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej los txog ze lawm : nej hloov siab, nej ntseeg txog lub Moo Zoo mog. »

16 Yes Xus taug ntug dej ntuj Nkas Lis Lais, nws pom Xis Moos, thiab Xis Moos tus kwv As Nres. Nkawd tab tom pov vas rau hauv dej ntuj, vim nkawd yog tub puav ntses.

17 Yes Xus hais rau nkawd tias : Neb raws kuv mus, kuv yuav muab neb
hloov ua tub puav neeg. »

18 Nkawd tso plhuav cov vas puav ntses tseg tam sis ntawd, nkawd raws Yes Xus mus.

19 Yes Xus mus ntxiv me ntsis tom ntej, nws pom Yas Kos, uas yog Ntxes Npes Dais tus tub, thiab Yas Kos tus kwv Zam. Nkawd kuj nyob hauv nkoj thiab, nkawd tseem tab tom ntxiv cov vas ntses.

20 Yes Xus hu nkawd. Ces nkawd tso plhuav nkawd txiv Ntxes Npes Dais tam sis ntawv thiab cov tub zog rau hauv nkoj, nkawd raws Yes Xus mus.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.


Ntsuab-Rwg Thoj