Hnub chiv 5 nyob hauv nruab xyoo

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Yob : Tshooj : 7 Nqe : 1-4; 7-8

Lub ntsiab lus : Tas txhia leej yuav nyob ntiaj teb no tsis ntev thiab yuav ntsib xwv txheej ntau zaus. Peb muaj chaw tso siab, vim peb nco tias Tswv Ntuj ntsia ntsoov peb mus li.

1 « Ib tug neeg ua hauj lwm nyob ntiaj teb no, nws tsis zoo li ib tug tub txib xwb lod ? Nws lub neej tsis zoo li ib tug neeg ntiav zog xwb lod ?

2 Kuv zoo li ib tug qhev ntshaw mus so nyob hauv qhov ntxoov ntxoo. Kuv zoo li ib tug tub zog tos nws tus nqi zog.

3 Kuv tos ntev hli, kuv tsis tau raws li kuv tos. Kuv nyob ntau hmo hauv kev
txom nyem.

4 Yog kuv pw saum kuv daim lev, kuv hais tias thaum twg thiaj yuav kaj ntug ? Kuv nyuam qhuav sawv, kuv hais tias : ceeb laj tos txog tsaus ntuj. Kuv lub tswv yim ntxhov, xav ub xav no mus txog thaum lub hnub poob qho.

7 HUAB TAIS, thov koj nco tias kuv lub neej tsuas ntev li nqus ib pas cua xwb. Thov koj nco tias kuv yuav tsis tau rov pom txoj kev noj qab nyob zoo.

8 Txij no mus, neeg qhov muag yuav pom tsis tau kuv ntxiv, kuv yuav ploj mus. Tsuas tshuav koj lub qhov muag thiaj yuav ntsia ntsoov kuv xwb. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Kos Lis Nthos : Tshooj : 9 Nqe : 16-19; 22-23

Lub ntsiab lus : Ib tug neeg ntseeg tshaj lub Moo Zoo yuav nco tias :

1 – Yog Tswv Ntuj tshoj nws lub siab kom tshaj lub Moo Zoo.

2 – Nws pub lub Moo Zoo dawb rau luag.

3 – Nws ua sawv daws tus tub txib.

16 Tsis yog vim kuv xav nto koob meej, kuv thiaj tshaj lub Moo Zoo.
Tshaj lub Moo Zoo yog tes dej num kuv yuav tsum ua. Yog kuv tsis tshaj lub
Moo Zoo, mas kuv txoj hmoov phem.

17 Yog kuv ua tus xaiv txoj hauj lwm tshaj lub Moo Zoo, mas kuv yuav muaj
cai txais koob haum ; tab sis tsis yog kuv xaiv, yog txoj hauj lwm uas Ntuj muab rau kuv ua.

18 Li ntawd mas kuv yuav txais koob haum dab tsi ? Kuv cov koob haum yog pub lub Moo Zoo dawb rau luag txais, kuv tsis noj tej yam uas lub Moo Zoo pub rau kuv noj.

19 Kuv yog ib tug neeg twj lij, tsis zwm rau leej twg, tab sis kuv txhob txwm xaiv txoj kev ua sawv daws qhev, vim kuv xav yaum neeg coob coob.

22 Thaum kuv nrog cov neeg tsis muaj zog, kuv ua neeg tsis muaj zog, kom rub tau cov tsis muaj zog. Kuv npuab txhua leej txhua tus, vim kuv xav cawm kom tau ib txhia.

23 Kuv ua txhua yam rau lub Moo Zoo, kom kuv tau txais ib feem
nyob hauv lub Moo Zoo cov txiaj ntsim.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawm Moo Zoo :

Mas Kos : Tshooj : 1 Nqe : 29-39

Lub ntsiab lus : Yes Xus tshaj lub Moo Zoo tias Tswv Ntuj xav cawm neeg. Yes Xus ua sawv daws tus tub txib. Nws tsis saib nws txoj kev khwv.

29 Tam sim ntawd, Yes Xus tawm hauv tsev txoos, nws nrog Yas Kos thiab Zam nkawd mus hauv Xis Moos thiab As Nres nkawd tsev.

30 Xis Moos niam tais mob kub cev, nws pw saum txaj. Tam sim ntawd, lawv tham txog tus niam tais rau Yes Xus paub.

31 Yes Xus txav los tuav niam tais txhais tes, tsa nws sawv. Tus mob kub cev cia li thim hlo. Ces nws tsob hwb lawv.

32 Yav tsaus ntuj, thaum lub hnub poob qho lawm, sawv daws coj tas nrho cov neeg mob thiab cov raug dab huv si tuaj rau Yes Xus.

33 Tas lub nroog sau nthwv tuaj nyob ua ke ntawm nws qhov rooj.

34 Yes Xus kho neeg coob coob, cov uas nyias raug nyias hom mob, thiab nws tseem ntiab ntau tus dab tawm. Nws tsis pub dab hais lus li, vim cov dab paub nws.

35 Thaum sawv ntxov, thaum tseem tsaus ntuj nti, Yes Xus sawv, nws tawm mus rau ib qho chaw tsis muaj neeg, ces nws teev Ntuj nyob ntawd.

36 Xis Moos thiab nws cov npawg raws Yes Xus qab.

37 Thaum lawv nrhiav tau Yes Xus, lawv hais rau nws tias : « Sawv daws nrhiav koj. »

38 Yes Xus hais rau lawv tias : « Peb mus lwm qhov chaw, hauv cov zej
zog nyob tsis deb ntawm no, kom kuv tau kev tshaj lus nyob ntawd thiab, yog vim li ntawd, kuv thiaj tawm tuaj ».

39 Ces Yes Xus mus thoob lub xeev Nkas Lis Lais, nws tshaj lus nyob hauv
cov tsev txoos, thiab nws ntiab dab phem.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj