Hnub chiv 2 ntawm lub caij 40 xyoo b

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Hauv Paus : Tshooj : 22 Nqe : 1; 2; 9 – 13; 15 – 18

Lub ntsiab lus : Has Nplas Has txi Ntuj.

1 Thaum tej xwm no dhau tas lawm, Tswv Ntuj sim Has Nplas Has siab. Nws hu tias : « Has Nplas Has ! Has Nplas Has ! »
Has Nplas Has teb tias : « Kuv nyob ntawm no ! »

2 Tswv Ntuj hais tias : « Coj koj leej tub twm zeej His Xas Has
uas koj hlub kawg, koj coj nws mus kom txog lub teb chaws Mos Lis Yas. Nyob ntawd koj yuav muab nws txi rau kuv saum ib lub roob uas kuv yuav qhia rau koj. »

9 Thaum nkawd tuaj txog thaj chaw uas Tswv Ntuj tau qhia nws, Has Nplas Has tsa ib lub thaj rau ntawd thiab nws muab cov taws mus teeb rau saud. Nws muab nws tus tub His Xas Has pav, ces nws muab tso rau saum cov taws saum lub thaj txi Ntuj.

10 Has Nplas Has tsa tes mus nthos rab riam yuav coj los tua nws tus
tub.

11 Tiam sis HUAB TAIS tus Tshiab hu saum ntuj tuaj rau nws tias :
« Has Nplas Has ! Has Nplas Has ! » Has Nplas Has teb tias : « Kuv nyob ntawm no ! »

12 Tus Tshiab hais tias : « Txhob tsa koj txhais tes rau saum tus me
nyuad ! Txhob ua dab tsi phem rau nws ! Zaum no kuv paub hais tias koj hwm Tswv Ntuj tiag, vim koj tsis yig, koj tseem muab koj leej tub twm zeej los txi rau kuv. »

13 Has Nplas Has tsa muag ntsia pom ib tug laug tshis uas ob tug kub daig hauv ib koog pos. Ces nws mus muab tus laug tshis los hlawv txi Ntuj hloov nws tus tub chaw.

15 HUAB TAIS tus Tshiab rov hu zaum ob saum ntuj tuaj rau Has Nplas Has,

16 nws hais tias : « HUAB TAIS hais tias : Kuv tuav txog kuv lub npe cog lus rau koj tias : vim koj tau ua li ntawd, koj tsis yig, koj tuaj yeem muab koj leej tub twm zeem los txi rau kuv,

17 mas kuv yuav foom hmoov zoo ntau rau koj, kuv yuav ua kom koj tsoom
xeeb zeej xeeb ntxwv coob npaum cov hnub qub saum ntuj thiab ntau npaum cov xuab zeb uas nyob ntawm ntug hiav txwv. Koj tsoom xeeb zeej xeeb ntxwv yuav ua tswv kav lawv cov yeeb ncuab tej qhov rooj loog.

18 Tas txhua haiv neeg nyob ntiaj teb yuav tuav txog koj tsoom xeeb
ntxwv lub npe los sib foom hmoov zoo, vim koj tau mloog kuv lus. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Los Mas : Tshooj : 8 Nqe : 31 – 34

Lub ntsiab lus : Cav txog Tswv Ntuj txoj kev nyiam

31 Peb yuav hais dab tsi ntxiv ? Yog Tswv Ntuj tuaj peb tog, mas leej twg
yuav tiv peb ?

32 Tswv Ntuj twb tsis txuag nws Leej Tub ; nws cia nws Leej
Tub raug kev ploj, kom nws pab tau peb txhua leej : yog tias peb nrog Leej Tub, ua cas Tswv Ntuj thiaj yuav tsis pub nws cov txiaj ntsim rau peb ?

33 Leej twg yuav muaj cuab kav muab txim rau cov neeg uas Tswv Ntuj xaiv ? Tswv Ntuj yog tus saib tias lawv ncaj tuaj.

34 Leej twg yuav muab txim ? Puas yog Yes Xus Pleev uas nws tuag, nws sawv rov los, nws nyob ntawm Tswv Ntuj sab xis thov Tswv Ntuj rau peb tsis tseg ?

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawm Moo Zoo :

Mas Kos : Tshooj : 9 Nqe : 2 – 10

Lub ntsiab lus : Yes Xus lub hwj chim tawm los.

2 Tau rau hnub tom qab, Yes Xus coj Pob Zeb, Yas Kos, thiab Zam lawv rau ib qho, nws coj lawv mus saum ib lub roob siab. Nws ib ce hloov tas rau ntawm lawv xub ntiag.

3 Nws cov ris tsho ci dawb paug, yog yam dawb ci uas nyob ntiaj teb
no tsis muaj tshuaj yuav ua tau kom dawb li ntawd.

4 Es Lias thiab Mais Xes nkawd tawm los rau lawv pom, nkawd
nrog Yes Xus tham.

5 Ces Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : « Xib Hwb, peb nyob ntawm no mas
hmoov zoo kawg. Cia peb ua peb lub tsev tsam phooj : ib lub rau koj, ib lub rau Mais Xes, ib lub rau Es Lias. »

6 Pob Zeb tsis paub hais dab tsi, vim lawv ntshai kawg.

7 Ces ib twv huab los ntxoov roos lawv, thiab ib lub suab nrov
hauv twv huab tuaj tias : « Tus no yog kuv Leej Tub uas kuv nyiam ; nej mloog nws mog. »

8 Ib sij huam, lawv ntsia ib ncig tsis pom leej twg li, tsuas pom Yes Xus tib leeg nrog lawv nyob xwb.

9 Thaum lawv tab tom nqes pem roob los, Yes Xus txwv lawv kom txhob piav txog qhov lawv pom ntawd rau leej twg li,,yuav tsum tos kom Neeg Leej Tub sawv hauv cov tuag rov los tso.

10 Peb leeg thwj tim khaws lo lus txwv ntawd tseg, tab sis lawv sib nug tias « sawv hauv cov tuag rov los » yog dab tsi.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj