Hnub chiv 3 ntawm lub caij 40 xyoo B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Kev Tsiv : Tshooj : 20 Nqe : 1- 17

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj kaum lo lus qhia.

1 Tswv Ntuj hais cov lus no :

2 « Kuv yog HUAB TAIS, koj tus Tswv Ntuj, yog tus ua kom koj dim ntawm Hais Nkws Tos teb los, dim ntawm txoj kev ua luag qhev.

3 Koj yuav tsis txhob muaj dua lwm tus tswv ntuj.

4 Koj yuav tsis txhob puab ib tug mlom los ib tug duab zoo li tej yam nyob saum ntuj, los tej yam nyob hauv ntiaj teb no, los tej yam nyob hauv qab thu dej.

5 Koj yuav tsis txhob pe cov mlom ntawd, txhob tsob hwb lawv, vim kuv
yog HUAB TAIS thiab yog koj tus Tswv Ntuj, kuv yog ib tug Tswv Ntuj muaj
khib, cov uas ntxub kuv, mas kuv rau txim rau phaj tub thiab phaj xeeb ntxwv thiab phaj xeeb ntxwv cov xeeb ntxwv tom qab, vim phaj txiv tau ua txhaum rau kuv.

6 Hos cov nyiam kuv thiab ua raws kuv cov lus qhia, mas kuv hlub lawv thiab pub txiaj ntsha txiaj ntsim ntau rau txhiab leej vam leej mus tiam dhau tiam.

7 Koj yuav tsis txhob hu txog koj tus HUAB TAIS Tswv Ntuj lub npe mus ua tej yam tsis zoo, vim HUAB TAIS yuav tsis zam txim rau tus neeg uas tuav txog nws lub npe dog dig.

8 Koj yuav nco ntsoov caiv hnub xas npas tos, koj yuav muab saib ua
ib hnub ntshiab.

9 Koj ua hauj lwm rau hnub,

10 tab sis hnub xya yog hnub caiv xas npas tos rau koj tus HUAB TAIS Tswv Ntuj. Koj yuav tsis txhob ua ib yam hauj lwm dab tsi li. Koj thiab koj tus tub, koj tus ntxhais, koj tus tub txib, koj tus ntxhais txib, koj cov tsiaj txhu, tus
qhua uas tuaj nyob hauv koj tsev, nej sawv daws yuav tsis txhob ua hauj lwm li.

11 Vim tias HUAB TAIS tau ua hauj lwm rau hnub los tsim lub ntuj, lub ntiaj
teb, lub hiav txwv, thiab tas puas tsav yam nyob hauv, tiam sis hnub xya nws so, vim li ntawd HUAB TAIS tau foom hmoov zoo rau hnub xya, nws muab hnub xya qee ua ib hnub ntshiab.

12 Koj yuav hwm koj niam thiab koj txiv, koj thiaj yuav tau nyob ntev niaj
ntau xyoo hauv lub ntiaj teb uas koj tus HUAB TAIS Tswv Ntuj muab pub rau koj.

13 Koj yuav tsis txhob tua neeg.

14 Koj yuav tsis txhob zes luag txij luag nkawm.

15 Koj yuav tsis txhob ua tub sab tub nyiag.

16 Koj yuav tsis txhob liam rau luag tej.

17 Koj yuav tsis txhob ntshaw txeeb luag vaj luag tsev. Koj yuav tsis txhob
ntshaw txeeb luag tus poj niam, luag tus tub txib, luag tus ntxhais txib, luag tus nyuj los tus luj, los ib yam dab tsi uas yog luag tug. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Kos Lis Nthos : Tshooj : 1 Nqe : 22 – 25

Lub ntsiab lus : Ntiaj teb kev thoob tsib txawv Leej Pleev kev thoob tsib.

22 Vim tias cov Yus Das taij hwj huam yees ntxwv ; cov Hes Las nrhiav kev thoob tsib.

23 Hos peb, mas peb tshaj ib tug Pleev tuag saum ntoo cuam : cov Yus Das thuam tias yog ib zag dawm taw kom yus ua txhaum. Cov neeg teev dab thuam tias yog ib zag vwm.

24 Tab sis cov uas Ntuj hu lawv, tsis hais Yus Das los Hes Las, mas lawv
saib Yes Xus yog Leej Pleev, yog Tswv Ntuj lub hwj huam, yog Tswv Ntuj txoj
kev Thoob Tsib.

25 Vim tias txoj kev uas Tswv Ntuj saib yog kev vwm, mas tseem thoob tsib dua neeg kev thoob tsib. Txoj kev uas Tswv Ntuj saib yog kev tsis muaj zog, mas tseem muaj zog dua neeg kev muaj zog.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawm Moo Zoo :

Zam : Tshooj : 2 Nqe : 13 – 25

Lub ntsiab lus : Yes Xus mus pem paub Yes Lus Xas Les. Nws ntiab cov tub luam hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj. Yes Xus paub neeg lub siab sab hauv.

13 Yuav txog cov Yus Das lub Ntees Hla, ces Yes Xus mus pem Yes Lus Xas
Les.

14 Nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, Yes Xus pom cov tub luam muag
nyuj, muag tshis, muag nquab, thiab cov neeg pauv nyiaj zaum ntawm lawv cov rooj.

15 Nws muab ib co hlua ua ib rab nplawm, nws ntiab sawv daws huv tib si
tawm hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, nws caum cov yaj thiab cov nyuj. Nws
nchuav cov pauv nyiaj tej nyiaj, nws ntxeev lawv tej rooj.

16 Nws hais rau cov muag nquab tias : « Nej tshem tej ntawd tawm hauv no mus. Nej tsis txhob muab kuv Txiv lub Tsev los ua ib lub tsev ua luam ntxiv. »

17 Yes Xus cov thwj tim nco txog lo lus uas Ntawv sau tseg tias : Kev mob siab rau koj lub Tsev ua kuv lub siab kub lug.

18 Cov Yus Das thiaj qhib ncauj hais rau nws tias : « Koj tau ua li no, koj yuav muab lub cim dab tsi rau peb pom ?

19 Yes Xus teb rau lawv, nws hais tias : « Nej rhuav lub Tsev Ntshiab no. Peb
hnub tom qab, mas kuv rov txhim tau.”

20 Cov Yus Das thiaj hais tias : « Lawv ua hauj lwm plaub caug rau xyoo
thiaj txhim tau lub Tsev Ntshiab no. Hos koj, koj ua peb hnub, koj yuav rov txhim tau ! »

21 Tab sis Yes Xus hais txog nws lub Cev uas yog lub Tsev Ntshiab.

22 Thaum Yes Xus sawv hauv cov tuag rov los lawm, nws cov thwj tim rov nco tias nws twb tau hais li ntawd, ces lawv ntseeg txog Phau Ntawv thiab ntseeg txog lo lus uas Yes Xus tau hais

23 Thaum tab tom nqaum paj nqaum nruas ua lub Ntees Hla, Yes Xus nyob
Yes Lus Xas Les. Muaj coob leej ntseeg txog nws lub Npe, vim lawv tau pom cov cim nws ua.

24 Tab sis Yes Xus tsis tso siab rau lawv, vim nws paub lawv tas huv
si,

25 tsis tas yuav muaj leej twg qhia txog neeg rau Yes Xus. Vim nws paub
neeg lub siab sab hauv.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj