Hnub chiv 5 ntawm lub caij 40

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Yes Les Mias : Tshooj : 31 Nqe : 31 – 34

Lub ntsiab lus : Huab Tais yuav nrog nws haiv neeg rov cog lus.

31 HUAB TAIS ceeb toom lo lus no : « Lub hnub nyoog uas kuv yuav nrog His Xas Lais thiab Yus Das cog lus tshiab tuaj yuav txog.

32 Tsis yog cov lus zoo li kuv tau nrog lawv cov yawg koob cog, hnub uas kuv tau tuav lawv tes coj lawv tawm hauv Hais Nkws Tos teb los. Lawv nrauj lo lus kuv nrog lawv cog ntawd lawm. Kuv yog lawv tus tswv, tab
sis lawv nrauj kuv lo lus.

33 Tab sis kuv yuav rov nrog His Xas Lais cog lus dua. Thaum ntawd mas kuv yuav ua zoo li no : Kuv yuav muab kuv Txoj Cai cog rau hauv lawv. Kuv yuav sau kuv Txoj Cai nyob hauv lawv nruab siab. Ces kuv yuav yog lawv tus Tswv Ntuj, lawv yuav yog kuv haiv neeg.

34 Thaum ntawd, tsis tas lawv yuav sib qhia, tsis tas ib tug hais rau ib tug
tias : « Koj yuav tsum paub HUAB TAIS mas ! » Hos thaum ntawd lawv yuav paub kuv tas huv tib si, tsis hais cov yau los cov hlob. Vim kuv yuav zam rau lawv, kuv yuav tsis nco txog lawv cov txhaum ntxiv lawm.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Hes Nplaws : Tshooj : 5 Nqe : 7 – 9

Lub ntsiab lus : Leej Pleev yog tus Tuam Leej Choj khuv leej neeg.

7 Leej Pleev, thaum nws ua neej nyob hauv nws lub cev nqaij, nws tau tsa suab quaj thov tus muaj peev xwm cawm tau nws ntawm txoj kev tuag. Leej Txiv mloog Leej Pleev lus thov, vim Leej Pleev yog tus hwm Leej Txiv zoo.

8 Txawm tias Leej Pleev twb yog tus Tub cag, tsis kav nws tuaj yeem raug
txom nyem. Nws tau kawm tias kev mloog lus yog dab tsi.

9 Nyem no, Leej Pleev yog tus zoo txhij zoo txhua. Leej Pleev los ua lub hauv paus uas cawm cov neeg mloog nws lusmus li.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawm Moo Zoo :

Zam : Tshooj : 12 Nqe : 20 – 33

lub ntsiab lus : Yes Xus qhia tias nws txoj kev tuag yog nws lub koob meej.

20 Nyob hauv tsoom neeg nce tuaj teev Ntuj lub caij nqaum paj nqaum nruas, muaj ob peb tug Hes Las.

21 Cov Hes Las ntawd txav los ze Fis Lis Pos uas yog tus tuaj hauv Npes Xais Das, xeev Nkas Lis Lais tuaj, lawv thov nws tias : « Huab tais, peb xav ntsib Yes Xus. »

22 Fis Lis Pos mus hais rau As Nres. Ces As Nres thiab Fis Lis Pos nkawd mus hais rau Yes Xus.

23 Yes Xus teb rau lawv hais tias : « Txog lub sij hawm uas Neeg Leej Tub yuav txais koob meej.

24 Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej : Yog lub noob nplej uas poob rau hauv av tsis tuag, mas nws nyob nws, ua ib lub noob twm zeej.,Hos yog nws tuag, mas nws txi txiv ntau.

25 Tus twg nyiam nws txoj sia, mas nws plam nws txoj sia. Hos nyob hauv lub qab ntuj no, tus twg tsis khuv xim nws txoj sia, mas nws yuav ceev nws txoj sia kom ciaj nyob mus li.

26 Tus twg tsob hwb kuv, mas nws yuav tsum los raws kuv. Kuv nyob qhov twg, kuv tus tub txib kuj yuav nyob qhov ntawd thiab. Tus twg tsob hwb kuv, mas Leej Txiv yuav saib nws muaj tsim.

27 Nyem no kuv lub siab ntxhov tas nrho. Kuv yuav hais dab tsi ? Puas yuav hais tias : Txiv, thov koj cawm kuv ntawm lub sij hawm no ! Tab sis twb yog vim lub sij hawm no kuv thiaj li tuaj.

28 Txiv, ua kom koj lub npe nto koob meej mas. » Ces muaj ib lub suab nrov saum ntuj tuaj tias : « Kuv twb ua kom kuv lub Npe nto koob
meej lawm. Kuv tseem yuav ua kom rov nto koob meej dua. »

29 Cov neeg nyob ntawd hnov lub suab, lawv hais tias yog xob nthe. Ib txhia hais tias : Yog ib tug Tshiab hais lus rau Yes Xus.

30 Yes Xus teb rau lawv hais tias : « Lub suab nrov ntawd tsis yog tuaj pab
kuv, yog tuaj pab nej.

31 Nyem no yog lub caij txiav txim rau lub qab ntuj neeg lawm. Zaum no, tus Thawj Tswj lub qab ntuj no yuav raug ncaws pov tseg rau nraum zoov.

32 Hos kuv, thaum luag tsa kuv siab rau saum ntiaj teb, mas kuv yuav
rub tas ib tsoom neeg los cuag kuv. »

33 Yes Xus hais li ntawd qhia tias nws yuav raug txoj kev tuag zoo li cas.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.


Ntsuab-Rwg Thoj