Ua cov kab ke nqaum nplooj

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Ntawm Moo Zoo :

Mas Kos : Tshooj : 11 Nqe : 1 – 10

1 Thaum lawv tuaj yuav txog Yes Lus Xas Les, ntsia pom Npes Fas Zes thiab Npes Tas Nias, ze lub Roob Txiv Ntoo Roj, Yes Xus xa ob tug thwj tim mus ua ntej.

2 Nws hais rau nkawd tias : « Neb mus hauv lub zos tom neb hauv ntej. Thaum neb nyuam qhuav mus txog hauv zos, neb yuav pom ib tug me nyuam luj uas tseem tsis tau muaj neeg caij ib zaug li, khi nyob ntawd. Neb daws txoj hlua, neb cab los.

3 Yog muaj neeg hais rau neb tias : « Neb ua dab tsi li ntawd ? »
Mas neb teb tias : « Yog Huab Tais yuav siv. Ib me ntsis nws yuav xa rov qab los. »

4 Ob tug thwj tim mus, nkawd pom ib tug me nyuam luj khi nraum zoov, ze ib lub qhov rooj ntawm ntug kev. Nkawd daws tus me nyuam luj.

5 Muaj ob peb tug neeg nyob ntawd nug nkawd tias : « Neb daws tus me nyuam luj no ua dab tsi? »

6 Nkawd teb rau lawv raws li Yes Xus xub qhia, ces lawv cia nkawd daws
nkawd.

7 Nkawd coj tus me nyuam luj los rau Yes Xus. Nkawd muab nkawd cov
tsho ntev pov rau saum me nyuam luj nraub qaum, ces Yes Xus caij.

8 Muaj neeg coob muab lawv cov tsho ntev pua txoj kev, ib txhia xuas cov nplooj ntoos ntsuab uas lawv txiav tom teb los pua kev.

9 Cov neeg ua Yes Xus ntej thiab lawv Yes Xus qab sawv daws qw tias :
« Thov koj cawm peb mas ! Tus uas Huab Tais xa tuaj muaj koob meej.

10 Lub Ceeb Tsheej uas tab tom los, muaj koob meej, yog peb txiv Das Vis
lub Ceeb Tsheej. Tus nyob saum cov txheej ntuj siab, thov koj cawm peb. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Nyeem zaj no los kuj tau ib yam

Ntawm Moo Zoo :

Zam : Tshooj : 12 Nqe : 12 – 16

Lub ntsiab lus : Yes Lus Xas Les txais Yes Xus xws li Leej Pleev.

12 Hnub tom qab, pab neeg coob coob uas tuaj nqaum paj nqaum nruas hnov tias Yes Xus tuaj txog Yes Lus Xas Les.

13 Ces lawv nqa tej rev nplooj txoob tawm mus tos Yes Xus. Lawv qw tias :
« Thov koj Cawm Peb, Tus uas Huab Tais xa tuaj, nws nto koob
meej, His Xas Lais tus vaj nto koob meej ! »

14 Yes Xus nrhiav tau ib tug me nyuam luj, nws caij saud, raws li Ntawv sau tias :

15 Ntxhais Xis Yoos, koj txhob ntshai mog, ntsia saib, koj tus vaj tuaj lawm,
nws zaum saum maum luj tus me nyuam.

16 Thaum ntawd, Yes Xus cov thwj tim tsis to taub txog tej ntawd li. Tab sis
thaum Yes Xus tau txais koob meej lawm, lawv mam nco tias yeej muaj lus
sau hais li ntawd txog Yes Xus, thiab luag yeej tau ua rau nws raws li cov lus sau tseg.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Zaj nyeem 1 :

His Xais: Tshooj : 50 Nqe : 4 – 7

lub ntsiab lus : Lus paj huam cav txog Tswv Ntuj tus tub txib

4 HUAB TAIS Tswv Ntuj tau muab cov thwj tim tus nplaig rau kuv. Nws qhia kuv kom kuv txawj hais ib lo lus nplij tus qaug zog. Niaj tag kis nws tsa kuv pob ntseg kom kuv tsim dheev, kom kuv mloog xws li cov thwj tim mloog.

5 HUAB TAIS Tswv Ntuj qhib kuv pob ntseg, mas kuv tsis npau taws, kuv tsis
yig, kuv tsis thaub qab.

6 Lawv ntaus kuv, mas kuv tig kuv nraub qaum rau lawv ntaus. Lawv xav rho kuv cov hwj txwv, mas kuv tig kuv sab plhu rau lawv. Lawv xav ib tawg ncuav rau kuv thiab xav nto qaub ncaug rau kuv,ntsej muag, los kuv tsis fee plhu rau lawv.

7 Tab sis HUAB TAIS Tswv Ntuj tsom kwm kuv, vim qhov ntawd mas kuv tsis poob ntsej muag. Ces kuv ua kuv ntsej muag tawv li pob zeb. Kuv paub tias kuv yuav tsis raug kev txaj muag.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Fis Lis Pos 2 : Tshooj : 2 Nqe : 6 – 11

Lub ntsiab lus : Yuav sib haum xeeb, thiab yuav nyiam ua tus me.

6 Yes Xus Pleev yog Tswv Ntuj, tiam sis nws tsis cia nws lub hwj chim Tswv Ntuj rau luag hawm : nws muab nws lub hwj chim hle.

7 Nws yeem ua ib tug qhev, nws yug los ua neeg xws li ib tsoom neeg. Luag pom nws tus yam ntxwv yog yam ntxwv tib neeg.

8 Nws txo nws qis : nws tuaj yeem mloog Ntuj lus mus txog qhov tuag, thiab tseem xaiv txoj kev tuag saum ntoo cuam.

9 Vim li ntawd, mas Tswv Ntuj thiaj tsa Yes Xus ua ib tug loj nyob siab siab.
Tswv Ntuj muab lub npe uas nyob siab dua lwm cov npe rau nws.

10 Li ntawd, tus twg hnov tuav txog Yes Xus lub npe, tsis hais nyob saum cov txheej ntuj, los nyob ntiaj teb no, los nyob nruab yeeb, mas tus
ntawd cia li txhos caug hawm.

11 Txhua xeem lus yuav tsum cav tias Yes Xus Pleev yog Huab Tais :
Leej Txiv Tswv Ntuj thiaj muaj koob meej nto moo lug.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Mas kos : Tshooj : 14 Nqe : 1 – 15 : 47

Lub ntsiab lus : Nej mloog Yes Xus raug txom nyem npaum li cas, raws li Mas Kos ntawv Moo Zoo piav.

1 Thaum tshuav ob hnub yuav txog lub ntees Hla thiab lub hnub nyoog noj cov mov tsis xyaw poov xab, mas cov thawj leej choj thiab cov kws Ntawv Ntshiab nrhiav ib txog kev nyas ntes Yes Xus, thiab muab nws tua.

2 Lawv sib tham tias : « Tsis txhob ntes thaum tab tom nqaum paj nqaum nruas, tsam cov pej xeem ua ntxhov hnyo. »

3 Thaum Yes Xus nyob Npes Tas Nias, hauv tus Xis Moos mob ruas tsev, lub caij uas Yes Xus tab tom zaum ntawm rooj mov, muaj ib tug poj niam nqa ib hwj zeb dawb ntim cov tseem tshuaj tsw qab muaj nqi kawg. Nws muab lub hwj dam, nws hliv tshuaj tsw qab rau saum Yes Xus taub hau.

4 Muaj ib co neeg nyob ntawd tsis zoo siab, lawv rov sib hais tias : « Ua cas yuav nkim tej tshuaj li ntawd ?

5 Cov tshuaj ntawd yog muab muag mas yuav tau tshaj peb puas lub txiaj nyiag los pub rau cov pluag. » Ces lawv cem tus poj niam.

6 Tab sis Yes Xus hais tias : « Cia nws ua nws. Vim li cas nej ua ntxhov
nws siab ? Nws ua ib txog hauj lwm zoo nkauj rau kuv.

7 Vim nej yuav muaj cov pluag nrog nej nyob mus li, nej xav ua zoo
rau lawv thaum twg kuj tau. Tab sis kuv, mas nej yuav tsis muaj kuv nrog nej nyob mus li.

8 Nws ua qhov uas nws ua tau. Nws xub pleev tshuaj tsw qab rau kuv,
npaj kuv lub cev mus zwm ntxa.

9 Kuv hais tseeb rau nej, nej tshaj lub Moo Zoo kom thoob qab ntuj, nej mus txog qhov twg, sawv daws yuav rov hais txog qhov nws nyuam qhuav ua no, kom nco txog nws. »

10 Yus Das Kas Lis Yaus, yog ib tug nyob hauv Pab Kaum Ob, nws mus cuag
cov thawj leej choj, nws yuav muab Yes Xus muag rau lawv.

11 Lawv hnov Yus Das hais li ntawd, mas lawv zoo siab, ces lawv lees tias yuav muab nyiaj rau Yus Das. Ces Yus Das nrhiav saib yuav ua li cas kom tau ib lub sij hawm zoo cob Yes Xus rau lawv.

12 Thaum txog thawj hnub noj cov mov tsis muaj poov xab, lawv tua tus Yaj Hla, cov thwj tim hais rau Yes Xus tias : « Koj xav kom peb mus npaj pluas Hla rau koj noj nyob qhov twg ?

13 Ces Yes Xus xa nws ob tug thwj tim, nws hais rau nkawd tias : « Neb mus hauv nroog, yuav muaj ib tug neeg kwv ib hub dej tuaj ntsib neb. Neb
raws nws mus.

14 Nws chaws mus hauv lub tsev twg, mas neb yuav hais rau tus tswv tsev ntawd tias : “Xib Hwb hais tias kem tsev uas kuv yuav nrog kuv cov
thwj tim noj pluas Hla nyob qhov twg ?”

15 Ces nws yuav qhia ib kem tsev dav rau neb nyob theem saud, muaj rooj tog, thiab tu txhij tas. Neb npaj txhua yam kom tiav rau peb. »

47 Cov neeg nyob ntawd, muaj ib tug rho hlo nws rab ntaj, tib ntag rau tus tuam Leej Choj tus tub txib, txiav raug nws ib ya pob ntseg tu nrho.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Nyeem zaj ntawv moo zoo no kuj tau thiab

Ntawv moo zoo :

Mas Kos : Tshooj : 15 Nqe : 1 – 39

1 Thaum nyuam qhuav kaj ntug txoog, cov thawj leej choj nrog cov laus neeg, cov kws Ntawv Ntshiab thiab lub rooj txwj laus xas nes nrees tuav xam. Lawv muab Yes Xus khi, lawv coj nws mus rau Pis Las Tos.

2 Pis Las Tos nug Yes Xus tias : »Koj puas yog cov Yus Das tus vaj ? » Yes Xus teb rau Pis Las Tos tias : « Yog koj hais li ntawd. »

3 Cov thawj leej choj hais ntau zaj liam rau Yes Xus.

4 Ces Pis Las Tos rov nug Yes Xus tias : « Koj tsis teb dab tsi lod ? Saib ! lawv liam npaum no rau koj ! »

5 Tab sis Yes Xus tsis teb dab tsi ntxiv. Mas Pis Las Tos xav tsis thoob.

6 Niaj xyoo, thaum ua lub Ntees Hla, Pis Las Tos tso ib tug neeg raug txim mus, nws tso tus uas sawv daws taij.

7 Thaum ntawd, muaj ib tug nyob hauv tsev loj faj, hu ua Npas Las Npas, nws nrog ib pab ntxeev siab raug kaw, vim nws tua neeg thaum lawv sawv ntxeev siab.

8 Tsoom pej xeem nce mus taij Pis Las Tos kom nws ua rau lawv xws li nws ua kam.

9 Pis Las Tos teb rau lawv tias : « Nej puas xav kom kuv tso cov Yus Das tus vaj ? »

10 Pis Las Tos yeej paub tias yog vim cov thawj leej choj khib, lawv thiaj coj
Yes Xus tuaj kom rau nws.

11 Cov thawj leej choj haub tsoom sid kom taij Pis Las Tos tso Npas Las Npas mus.

12 Pis Las Tos rov qab hais rau tsoom pej xeem tias : « Kuv yuav ua dab tsi rau tus uas nej hu nws ua cov Yus Das tus vaj ? »

13 Tsoom sid rov qw qw dua tias : « Muab nws dai saum ntoo cuam ! »

14 Ces Pis Las Tos hais rau lawv tias : « Nws tau ua dab tsi phem ? »
Tiam sis lawv haj yam qw nrov tias : « Muab nws dai saum ntoo cuam ! »

15 Pis Las Tos xav kom tsoom pej xeem zoo siab, ces nws tso Npas Las Npas mus. Nws kom lawv nplawm Yes Xus, ces nws muab Yes Xus rau lawv coj mus dai saum ntoo cuam.

16 Cov tub rog coj Yes Xus mus rau hauv lub plawv loog , uas yog lub tshav
txiav txim. Lawv hu tas nrho pab peeb zeej tuaj.

17 Lawv muab ib daim ntaub liab dub rau Yes Xus hnav. Lawv muab
pos los sib qhaib ua ib lub kauj, lawv muab tso saum Yes Xus taub hau.

18 Ces lawv hawm nws tias : « Nyob kaj lug, cov Yus Das tus vaj ! »

19 Lawv xuas ib rab pas tauj ntaus nws taub hau, lawv nto aub ncaug rau nws, lawv kim caug hawm nws.

20 Thaum lawv thuam Yes Xus tas, lawv hle daim ntaub liab dub, lawv rov muab nws cov ris tsho rau nws hnav. Ces lawv coj Yes Xus tawm mus sab nraud kom tau muab nws dai saum ntoo cuam.

21 Lawv yuam ib tug neeg dua kev kwv Yes Xus tus ntoo cuam. Tus ntawd yog,Xis Moos nyob Xis Les Nas, nws mus ua teb rov los txog ntawd. Xis Moos nyob Xis Les Nas yog As Les Xas Nros thiab Luj Fus nkawd txiv.

22 Ces lawv coj Yes Xus mus txog ib qho chaw hu ua Nkos Nkos Tas, txhais tias chaw Khauj Khaum Taub Hau.

23 Lawv muab ib co cawv tov me ntsis txab txiv yoov rau Yes Xus haus, tab sis nws tsis haus.

24 Ces lawv muab nws tsa saum ntoo cuam. Lawv muab Yes Xus cov ris tsho los sib faib, lawv twv saib leej twg yuav tau daim twg.

25 Thaum lawv tsa Yes Xus rau saum ntoo cuam, mas tav li cuaj teev sawv
ntxov.

26 Lawv sau ib co npe ntawv piav txog Yes Xus lub txim li no : ‘Cov Yus
Das tus vaj.’

27 Lawv kuj muab ob tug tub sab dai nrog Yes Xus rau saum ntoo cuam thiab, ib tug nyob sab xis, ib tug nyob sab laug. [28…]

29 Cov neeg dua kev co taub hau tsawm Yes Xus tias : « Haj ! Koj yog tus yuav rhuav lub Tsev Ntshiab thiab peb hnub, rov txhim tau li qub.

30 Koj rov cawm koj mas ! Koj nqes saum ntoo cuam los saib ! »

31 Cov thawj leej choj nrog cov kws Ntawv Ntshiab ua ke hnyos tias :
« Nws cawm tau luag tej, nws rov cawm tsis tau nws !

32 Leej Pleev, Vaj His Xas Lais ! Kom nws nqes saum ntoo cuam los
rau peb pom, peb thiaj ntseeg ! » Tab yog ob tug tub sab uas dai saum ntoo
cuam zoo li Yes Xus, kuj thuam Yes Xus.

33 Thaum tav su, tas lub ntiaj teb tsaus ntuj nti mus txog peb teev.

34 Thaum peb teev Yes Xus qw ib suab nrov nrov tias : « Es los is, Es los is, las mas xas npas thas nis, » txhais tias : Kuv tus Tswv Ntuj, kuv tus Tswv Ntuj, ua cas koj tso kuv pov tseg? 35 Muaj tus puav nyob ze ntawd hnov, lawv hais tias : « Saib, nws hu Es Lias ».

36 Muaj ib tug neeg khiav ceev mus muab ib daim ntaub tub dej qaub, nws
muab chob rau ib tog ntsis pas tauj, nws cev rau Yes Xus haus, nws hais tias : « Tos saib ! Peb puas pom Es Lias tuaj txo nws nqes los. »

37 Ces Yes Xus qw ib suab nrov, nws txoj sia tu.

38 Thaum ntawd, daim ntaub hauv Kem Ntshiab ntuag rhe saud rau
hauv, ua ob sab.

39 Tus xab txheeb sawv ntsug ntawm Yes Xus xub ntiag pom Yes
Xus txoj sia tu li ntawd, nws hais tias : « Tus no yog Tswv Ntuj Leej Tub tiag ! »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj