Hnub chiv 2 ntawm lub caij Hla

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Hauj Lwm : Tshooj :4 Nqe : 32 – 35

Lub ntsiab lus ; Thawj pab neeg kub siab coj cov kev cai tshiab.

32 Tas ib tsoom ntseeg coob coob sawv daws muaj ib lub siab, ib lub tswv yim xwb. Tej yam uas yog nws li, tsis kav
tsis muaj leej twg yuav hais tias yog nws tug xwb. Nyias muab nyias tug los ua sawv daws tug.

33 Cov Hauv Paus Xa Lus muaj hwj huam loj, lawv ua tim khawv txog Huab Tais Yes Xus sawv rov los. Tsoom sid pom lawv zoo kawg.

34 Nyob hauv lawv, tsis muaj ib tug yuav tshaib nqhis dab tsi : vim tias cov uas muaj liaj muaj teb, muaj vaj tse, muab
muag tas huv si,

35 lawv nqa tus nqi uas muag tau tuaj tso ntawm cov Hauv Paus Xa Lus ko taw. Lawv mam muab faib rau sawv daws kom nyias tau txaus nyias siv.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj Nyeem 2 :

Zam : Tshooj : 5 Nqe : 1 – 6

Lub ntsiab lus : Tus ntseeg txog Yes Xus, nws yeej lub ntiaj teb.

1 Leej twg ntseeg tias Yes Xus yog Leej Pleev, mas tus ntawd yug ntawm Tswv Ntuj los. Leej twg nyiam
tus xeeb Leej Tub, mas nws kuj nyiam tus yug ntawm Tswv Ntuj los thiab.

2 Peb paub tias peb nyiam Tswv Ntuj cov me nyuam, vim peb nyiam Tswv Ntuj, thiab peb coj nws cov lus qhia.

3 Kev nyiam Tswv Ntuj yog kev coj nws cov lus qhia, vim Tswv Ntuj cov lus qhia tsis hnyav. 4 Vim yam twg yug
ntawm Tswv Ntuj los, mas yam ntawd yeej lub qab ntuj neeg. Lub zog yeej lub qab ntuj neeg yog peb txoj kev ntseeg.

5 Tus yeej lub qab ntuj neeg yog tus ntseeg tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub.

6 Tus tuaj nyob hauv dej thiab nyob hauv ntshav, yog Yes Xus. Nws tsis tuaj nyob hauv dej xwb, nws tuaj nyob hauv dej
thiab nyob hauv ntshav, yog Leej Ntuj Plig ua tim khawv zeem li ntawd, vim Leej Ntuj Plig yog qhov tseeb.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Zam : Tshooj : 20 Nqe : 19 – 31

Lub ntsiab lus : Yes Xus tawm los rau cov thwj tim pom thaum Tos Mas tsis nyob

19 Tib hnub ntawd thaum tsaus ntuj, uas yog thawj hnub pib lub lis piam, cov qhov rooj hauv qhov chaw cov thwj tim
nyob kaw tas, vim lawv ntshai cov Yus Das. Yes Xus los sawv hauv nruab nrab, nws hais rau lawv tias : « Nej nyob kaj lug. »

20 Thaum Yes Xus hais lo lus ntawd tas, nws muab nws ob txhais tes thiab nws phab tav rau lawv saib. Cov thwj tim
pom Huab Tais, lawv zoo siab kawg.

21 Yes Xus rov hais rau lawv tias : « Nej nyob kaj lug ! Kuv xa nej mus xws li Leej Txiv xa kuv tuaj. »

22 Yes Xus hais li tas, nws tshuab pa rau lawv, nws hais rau lawv tias : « Nej txais Leej Ntuj Plig Ntshiab.

23 Nej daws txhaum rau leej twg, mas nws cov txhaum yuav daws. Nej tsis daws leej twg cov txhaum, mas nws cov txhaum yuav nyob. »

24 Tos Mas yog ib tug hauv pab Kaum Ob, nws tseem hu ua Dis Dws Mos thiab. Thaum Yes Xus tawm los, mas nws tsis
nrog cov thwj tim nyob.

25 Lwm cov thwj tim hais rau nws tias : « Peb pom Huab Tais lawm ! » Ces Tos Mas hais rau lawv tias : « Yog kuv tsis pom lub qhov txhab ntsia hlau nyob hauv nws ob txhais tes, yog kuv tsis muab kuv tus ntiv tes ntxig lub qhov ntsia hlau, thiab yog kuv tsis muab kuv txhais tes rau ntawm nws phab tav, mas kuv tsis ntseeg. »

26 Yim hnub tom qab, cov thwj tim rov nyob hauv tsev dua. Tos Mas kuj nrog lawv nyob thiab. Cov qhov rooj puav leej
kaw tas. Yes Xus tawm los sawv hauv nruab nrab, nws hais rau lawv tias : « Nej nyob kaj lug ! »

27 Ces Yes Xus hais rau Tos Mas tias : « Cev koj ntiv tes rau ntawm no, koj ntsia kuv ob txhais tes. Cev koj txhais tes los,
muab rau hauv kuv phab tav. Koj txhob ua neeg tsis ntseeg ntxiv, koj ntseeg mog. »

28 Tos Mas teb rau Yes Xus tias : « Kuv tus Huab Tais, Kuv tus Tswv Ntuj. »

29 Yes Xus hais rau Tos Mas tias : « Vim koj pom kuv, mas koj thiaj ntseeg. Cov uas tsis tau pom tab sis lawv ntseeg,
mas lawv txoj hmoov zoo. »

30 Yes Xus tseem tau ua lwm cov cim ntau nyob ntawm cov thwj tim xub ntiag, uas tsis tau muab sau rau hauv phau
ntawv no.

31 Tau muab cov cim no sau tseg kom nej ntseeg tias Yes Xus yog Leej Pleev, Tswv Ntuj Leej Tub. Nej
ntseeg ces nej yuav muaj txoj sia nyob hauv nws lub npe.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj