Hnub chiv 3 ntawm lub caij Hla

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem :

Hauj Lwm : Tshooj : 3 Nqe : 13 – 15 ; 17 – 19

Lub ntsiab lus : Pob Zeb qhia tsoom sid nyob hauv lub qab ruv tsev Xas Los Moos.

13 Yog Has Nplas Has, His Xas Has, thiab Yas Kos tus Tswv Ntuj, thiab peb cov yawg koob tus Tswv Ntuj
muab koob meej rau nws tus tub txib Yes Xus, uas nej muab nws ntes. Thaum Pis Las Tos xav tso nws mus, mas nej tsis
kam lees nws.

14 Nej tsis lees tus siab Ntshiab thiab siab Ncaj. Nej thov kom luag zam rau ib tug tua neeg. 15 Hos nej muab tus Tswv pub txoj sia tua. Tiam sis Tswv Ntuj tsa nws sawv hauv cov tub tuag rov los lawm. Peb ua tim khawv pom.

17 Kwv tij sawv daws, kuv paub hais tias thaum nej ua li ntawd, nej yeej tsis paub dab tsi. Nej cov nom los kuj tsis paub
thiab.

18 Li ntawd, Tswv Ntuj ua raws li nws tau xuas cov Yaj Saub lub ncauj xub hais ntxov los tias nws Leej Pleev yuav
raug luag tsim.

19 Ua li mas nyem no, nej yuav thov txhaum thiab nej yuav tig los hloov ib lub siab tshiab kom Ntuj so nej cov txhaum.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj Nyeem 2 :

zam Tsab ntawv 1 : Tshooj : 2 Nqe : 1 – 5 a

Lub ntsiab lus : Yuav taug txoj kev pom kev, thiab tso kev txhaum pov tseg. Yuav mloog cov lus qhia, yuav sib niam sib hlub.

1 Kuv cov me nyuam, kuv sau tej yam ntawd tuaj rau nej, kom nej tsis txhob ua txhaum. Txawm tias yog muaj ib tug tau ua txhaum lawm, los peb muaj ib tug cev lus rau peb nyob ze Leej Txiv, tus ntawd yog Yes Xus Pleev, tus siab ncaj.

2 Yes Xus tuag vim nws muab nws los ua nqi txhiv peb ntawm peb cov txhaum. Tsis yog txhiv peb xwb, nws txhiv tas lub qab ntuj neeg ntawm lawv cov txhaum huv tib si.

3 Qhov ua kom peb pom tias peb paub Leej Txiv, yog qhov no : yog peb coj nws cov lus qhia. 4 Tus hais tias : “Kuv paub Leej Txiv,” tab sis nws tsis coj Leej Txiv cov lus qhia, mas nws yog ib tug neeg dag, qhov tseeb tsis nyob
hauv nws.

5 Hos tus coj Leej Txiv lo lus, mas txoj kev nyiam Tswv Ntuj hlob tiav nyob hauv nws. Yog peb ua li ntawd, mas peb paub tias peb nyob hauv Leej Txiv.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshoob : 24 Nqe : 35 – 48

Lub ntsiab lus : Yes Xus tawm los rau cov Hauv Paus Xa Lus pom. Yes Xus cov lus kawg.

35 Ces nkawd piav qhov uas tshwm tuaj nyob tom kev, thiab piav tias Huab Tais ua dab tsi, nkawd thiaj zeem tau nws
thaum nws ntais lub ncuav mov.

36 Thaum lawv tseem sib tham txog tej lus ntawd, Yes Xus sawv ntsug hauv nruab nrab lawv, nws hais rau lawv tias :
« Nej nyob kaj lug. »

37 Cov thwj tim ceeb nkaus, lawv ntshai kawg, lawv xav tias lawv pom ib tug dab.

38 Ces Yes Xus hais rau lawv tias : « Vim li cas nej poob siab ? Vim li cas tej zaj ua xyem xyav li ntawd sawv los nyob
hauv nej lub siab ?

39 Nej ntsia kuv ob txhais tes thiab ob txhais taw : yog kuv tiag ! Nej xuas kuv saib ! Nej ntsia mas :
dab tsis muaj nqaij tsis muaj pob txha, xws li nej pom kuv muaj. »

40 Yes Xus hais li ntawd tas, nws muab nws ob txhais tes ob txhais taw rau lawv saib.

41 Lawv zoo siab dhau, lawv tseem tsis tau xav ntseeg. Lawv yoob tas. Yes Xus hais rau lawv tias :
« Nyob ntawm no, nej muaj dab tsi noj ? »

42 Lawv muab ib ya ntses txhiab rau Yes Xus.

43 Yes Xus tuav, nws noj yav ntses ntawd nyob ntawm lawv xub ntiag.

44 Yes Xus hais rau lawv tias : « Thaum kuv tseem nrog nej nyob, kuv hais cov lus no rau nej : Tas ib puas tsav
yam uas Mais Xes Txoj Cai, cov Yaj Saub, thiab cov Nkauj Paj Nruag sau txog kuv, yuav tsum tshwm sim kom tiav. »

45 Ces Yes Xus qhib lawv lub tswv yim kom lawv to taub Ntawv.

46 Nws hais rau lawv tias : « Ntawv sau hais tias Leej Pleev yuav raug luag tsim txom. Hnub peb, nws yuav
sawv hauv cov tuag rov los.

47 Thiab Ntawv tseem hais tias yuav tsum tshaj txoj kev tig los hloov siab ntxub kev txhaum kom Ntuj zam txhaum rau ib tsoom haiv neeg nyob hauv Leej Pleev lub Npe. Yuav xub tshaj nyob Yes Lus Xas Les.

48 Nej yuav ua tim khawv txog tej ntawd.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj