Hwm lub com yug xyoo B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Kev tsiv : Tshooj : 24 Nqe : 3 – 8

Lub ntsiab lus : Mais Xes muab ntshav tsiaj los cog lus.

3 Mais Xes rov los hais HUAB TAIS cov lus thiab cov kev cai qhia rau tsoom pej xeem, tas sawv daws pom zoo koom ib
lub suab teb tias : « Cov lus uas HUAB TAIS tau hais mas peb yuav coj tas huv tib si. »

4 Mais Xes muab HUAB TAIS cov lus sau rau hauv ib phau ntawv cia, ces tag kis, nws sawv ntxov, nws txhim ib lub thaj txi Ntuj rau ntawm taw roob thiab kaum ob tug ncej zeb rau kaum ob lub xeem His Xas Lais.

5 Ces nws xa ib co tub hluas His Xas Lais mus txi Ntuj, lawv coj tej tus thav nyuj mus hlawv txi rau HUAB TAIS.

6 Mais Xes cug cov tsiaj ntawd cov ntshav, nws muab ib nrab rau hauv phiab, nws muab ib nrab hliv ywg lub thaj txi Ntuj.

7 Ces nws muab phau ntawv cog lus los nyeem rau tsoom pej xeem mloog, lawv qw tias : « Txhua yam HUAB TAIS tau hais, peb yuav coj thiab peb yuav mloog. »

8 Mais Xes txawm muab cov ntshav los nchos rau saum tsoom pej xeem sawv daws, nws hais tias : « Cov ntshav no yog ntshav cog lus, HUAB TAIS tau nrog nej cog lus raws li cov lus sau hauv phau ntawv. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Hes Nplaws : Tshooj : 9 Nqe : 11 – 15

Lub ntsiab lus : Leej Pleev txoj kev txi Ntuj.

11 Tab sis Leej Pleev tuaj lawm, nws yog tus Tuam Leej Choj kav lub cuab tam tom ntej. Nws hla ib lub tsev tsam phooj
loj dua, thiab zoo dua, uas tsis yog neeg txhais tes ua, tsis yog lub sim ceeb no ib lub tsev.

12 Leej Pleev mus hauv lub tsev Ntshiab, nws tsis nqa ntshav tshis los ntshav heev nyuj, nws hliv kiag nws cov ntshav, ces nws txhiv tau peb mus li.

13 Yog ntshav tshis, thiab ntshav heev nyuj, los ib co tshauv maum nyuj uas luag muab tsuag rau saum cov neeg tsis huv, ua tau kom cov tsis huv ntshiab tuaj, thiab lub cev nqaij rov huv tuaj tiag,

14 mas Leej Pleev cov ntshav haj yam ua tau kom peb lub siab huv tuaj thiab kom peb dim tau ntawm peb cov hauj lwm txhaum los teev tus Tswv Ntuj muaj txoj sia, vim Leej Pleev uas nrog Leej Ntuj Plig nyob mus li, Leej Pleev uas tsis muaj ib qho xyeej, nws rov muab nws txi rau Tswv Ntuj

15 Yog vim li ntawd mas Leej Pleev thiaj sawv peb chaw rov cog lus dua. Nws txoj kev tuag txhiv peb ntawm cov txhaum peb tau ua thaum kev cog qub lus kav. Cov neeg uas Ntuj hu, mas lawv yuav txais lub cuab tam uas Ntuj cog lus tias yuav pub.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Mas Kos : Tshooj : 14 Nqe : 12 – 16; 22 – 26

Lub ntsiab lus : Thaum Yes Xus yuav tuag nws xub qhia cov thwj tim ua lub Cim Yug.

12 Thaum txog thawj hnub noj cov mov tsis muaj poov xab, lawv tua tus Yaj Hla, cov thwj tim hais rau Yes Xus tias :
« Koj xav kom peb mus npaj pluas Hla rau koj noj nyob qhov twg ?

13 Ces Yes Xus xa nws ob tug thwj tim, nws hais rau nkawd tias : « Neb mus hauv nroog, yuav muaj ib tug
neeg kwv ib hub dej tuaj ntsib neb. Neb raws nws mus.

14 Nws chaws mus hauv lub tsev twg, mas neb yuav hais rau tus tswv tsev ntawd tias : “Xib Hwb hais tias kem tsev uas kuv yuav nrog kuv cov thwj tim noj pluas Hla nyob qhov twg ?”

15 Ces nws yuav qhia ib kem tsev dav rau neb nyob theem saud, muaj rooj tog, thiab tu txhij tas. Neb npaj txhua yam
kom tiav rau peb. »

16 Ob tug thwj tim mus. Thaum nkawd mus txog hauv nroog, nkawd pom txhua yam raws li Yes Xus tau hais rau nkawd, ces nkawd npaj pluas Hla.

22 Thaum lawv tab tom noj mov, Yes Xus tuav lub ncuav mov, nws hais zaj foom hmoov zoo rau, nws muab ntais,
thiab muab faib rau nws cov thwj tim, nws hais tias : « Nej txais, qhov no yog kuv lub cev. »

23 Yes Xus tuav ib lub ntim, nws ua Ntuj tsaug, nws muab cev rau cov thwj tim, ces sawv daws haus hauv lub ntim ntawd.

24 Yes Xus hais rau lawv tias : « Qhov no yog kuv cov ntshav, yog cov ntshav cog lus, cov ntshav no yuav ntws
mus cawm coob leej.

25 Kuv hais tseeb rau nej : txij no mus, kuv yuav tsis haus cov kua txiv cawv no ntxiv, mus txog
hnub kuv rov haus cov cawv tshiab nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. »

26 Yes Xus lawv hu cov nkauj paj nruag tas, ces lawv tawm mus pem roob Txiv Ntoo Roj.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj