Hnub chiv 11 nyob hauv nruab xyoo (xyoo b)

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Es Xes kias : Tshooj : 17 Nqe : 22 – 24

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj haiv neeg zoo li ib tug ceg ntoo yuav hlob mus ua ib tug ntoo loj.

22 HUAB TAIS Tswv Ntuj hais zoo li no : « Kuv yuav nrhiav tus ntoo faj khaum loj dua cov, nyob saum nws lub ntsis kuv
yuav de tus ceg siab dua cov, kuv yuav coj mus cog nyob saum ib lub ncov roob siab tshaj.

23 Kuv yuav cog tus ceg ntawd nyob saum lub roob His Xas Lais siab siab. Nws yuav ncau ceg thiab txi txiv. Nws
yuav hlob mus ua ib tug ntoo faj khaum zoo saib. Tas txhia tsav noog yuav tuaj nkaum hauv nws. Lawv yuav tuaj so hauv nws tej qab ceg qhov ntxoov.

24 Tas txhia yam ntoo tuaj nyob nruab liaj nruab teb yuav paub tias tus ua kom cov ntoo siab qis tuaj thiab ua kom cov
ntoo qis siab tuaj yog kuv, HUAB TAIS. Sawv daws yuav paub tias tus ua kom tus ntoo ntsuab qhuav tuaj thiab ua kom tus ntoo qhuav rov ntsuab tuaj yog kuv. Kuv yog HUAB TAIS, kuv hais yam twg kuv yuav ua yam twg. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Kos Los Xais : Tshooj : 2 Nqe : 5; 6 – 10

Lub ntsiab lus : Yuav coj lub neej phim kev ntseeg, txhob mloog tej zaj cuav.

5 Kuv lub cev tsis nrog nej nyob. Tab sis kuv lub tswv yim nyob hauv nruab nrab nej. Kuv zoo siab pom
tias, txhua yam tiaj tus zoo nyob hauv nej, thiab nej txoj kev ntseeg txog Leej Pleev khov ruaj nreb.

6 Nej tau txais tus Huab Tais Yes Xus Pleev ntev los lawm, nej taug nej txoj kev nyob hauv nws ntxiv mus mog.

7 Nej nrhau cag nyob hauv Huab Tais Yes Xus, nej yog lub tsev txhim rau saum nws. Vim nej pib hauv txoj kev ntseeg, raws li lawv tau qhia nej. Nej cov lus ua Ntuj tsaug yuav phwj hauv nej lub siab los.

8 Nej ceev faj kom luag txhob muab nej ntxias kaw rau hauv lawv tej kev txawj ntse thiab lawv zaj tswv yim raws li lub
ntiaj teb. Lawv txais tej ntawd ntawm neeg los xwb, lawv hais lus phim kev zwm rau lub sim ceeb, tsis yog raws li
Leej Pleev cov lus.

9 Lub hwj huam Tswv Ntuj yeej nyob txawm puv hauv Leej Pleev lub cev tib neeg. Nej los nyob hauv Leej Pleev, mas
nej kuj tau txais nws lub hwj huam Tswv Ntuj tas huv tib si thiab.

10 Nws yog lub Taub Hau kav tas tsoom Tshiab ua Vaj Txheeb thiab muaj hwj huam.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Mas Kos : Tshooj : 4 Nqe : 26 – 34

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj lo lus poob nyob hauv ntiaj teb no nws txawj txi txiv, xws li lub noob poob hauv av nws txi txiv.

26 Yes Xus hais tias : Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo xws li ib tug neeg pov ib co noob rau nruab a :

27 Nws txawm pw los nws sawv, hmo ntuj los nruab hnub, lub noob tuaj kaus thiab hlob, nws tsis paub tias lub noob hlob zoo li cas.

28 Av xwb tim txawj xeeb kom hloov : xub ua yub tas, ua plab nab, ces nplej txhawv puv hnab. 29 Thaum nplej siav,
tus neeg ntawd xuas liag hlais tam sis ntawd, vim qoob siav lawm. »

30 Yes Xus hais tias : « Peb yuav muab Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej piv rau dab tsi ? Thiab peb yuav ua paj lug qhia txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li cas ?

31 Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej yog zoo li ib lub noob zaub roj, uas thaum luag muab tseb rau hauv av, mas lub noob
ntawd me tshaj lwm cov noob nyob ntiaj teb no.

32 Tab sis thaum tseb tas lawd, lub noob hlob, nws siab dua lwm cov zaub huv si ; nws ncau ceg deb, ces tej noog ya
saum ntuj tau kev los nkaum hauv nws qhov ntxoov. »

33 Yes Xus siv ntau hom paj lug zoo li no los qhia Lo Lus rau lawv, raws li lawv mloog tau.

34 Tsis muaj ib yam uas nws tsis ua paj lug hais. Thaum tshuav cov thwj tim nrog nws nyob xwb, nws txhais
txhua yam huv tib si rau lawv.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj