Hnub chiv 15 nyob hauv nruab xyoo. Xyoo B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

As Mos : Tshooj : 7 Nqe : 12 – 15

Lub ntsiab lus : Cov neeg cev Tswv Ntuj cov lus rau tsoom sid mloog lawv txhob ntshai tsoom sid. Lawv yuav muaj lub siab loj, vim tus xa lawv yog Tswv Ntuj.

12 Ces tus Leej Choj As Mas Xias hais rau tus Yaj Saub As Mos tias : « Niag pom Ntuj, koj tawm ntawm lub teb
chaws no mus mas ! Koj khiav mus nyob Yus Das teb. Koj mus nrhiav noj nrhiav haus nyob ntawd, koj mus ua Yaj Saub
nyob ntawd.

13 Koj tsis txhob ua Yaj Saub nyob Npes Thes ntxiv. Vim yog tus vaj chaw teev Ntuj, yog lub teb chaws tsev teev Ntuj. »

14 As Mos teb rau As Mas Xias tias : « Thaud, kuv tsis yog Yaj Saub thwj tim. Kuv ib txwm yog neeg zov yaj, kuv cog
ntoo.

15 Thaum kuv tseem nrog kuv tej pab tsiaj nyob, HUAB TAIS hu kuv. Nws tau hais rau kuv tias : Koj sawv mus
ua Yaj Saub qhia kuv haiv His Xas Lais.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Es Fes Xos : Tshooj : 1 Nqe : 3 – 14

Lub ntsiab lus : Txij thaum Tswv Ntuj tsim lub qab ntuj neeg nws npaj kom sawv daws los zwm rau Yes Xus.

3 Kuv cav lus zoo txog Tswv Ntuj, peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev Leej Txiv, vim nws foom hmoov zoo rau peb, thiab
pub txiaj ntsim yug peb tus ntsuj plig, nws tau pub txhij pub txhua, nyob saum cov txheej ntuj, hauv Leej Pleev.

4 Thaum tseem tsis tau tsim lub ntuj lub teb, Tswv Ntuj twb xaiv peb nyob hauv Leej Pleev, kom peb ntshiab huv, tsis lo
txhaum rau ntawm nws xub ntiag, thiab kom peb tau los nyob hauv txoj kev nyiam.

5 Nws ib txwm xaiv peb ua nws cov tub ki tshiab, nyob hauv Yes Xus Pleev. Nws lub tswv yim pom zoo ua li ntawd,

6 kom peb cav txog nws lub hwj chim thiab nws lub txiaj ntsim, vim nws pub,txiaj ntsim dawb rau peb nyob hauv tus
Zoo Nyiam.

7 Nyob hauv Tus Zoo Nyiam, peb tau txais kev txhiv peb ntawm nws cov rojntsha.

8 Peb tau kev daws peb cov txhaum ntawm lub txiaj ntsim nplua nuj uas Leej Txiv pub dawb rau peb. Leej
Txiv lub tswv yim thoob tsib thiab ntse

9 qhia yam zais puag hauv nws lub siab xav rau peb paub, thiab qhia nws tus nru lus xav ua zoo uas nws ib txwm npaj rau peb paub.

10 Thaum txog lub caij teem, nws ua kom zaj nru lus zoo no tsheej xeeb : nws yuav coj txhua tsav txhua yam thiab coj
txhua leej txhua tus nyob saum ntuj thiab nyob ntiaj teb rov los zwm rau Leej Pleev.

11 Ntuj xaiv peb thiab qee peb nyob hauv Leej Pleev, raws li Tswv Ntuj tus txheej txheem uas nws ib txwm tsa los coj
txhua tsav txhua yam kom haum nws lub siab xav.

12 Ntuj qee peb los ua pab neeg xub tso siab rau Leej Pleev, thiab xub cav txog Tswv Ntuj lub koob meej.

13 Nyob hauv Leej Pleev, nej hnov Lo Lus tseeb, uas yog lub Moo Zoo cawm nej, ces nej ntseeg lub Moo Zoo. Leej Ntuj Plig Ntshiab uas Ntuj cog lus pub, thiaj muab ib lub thwj ntaus cim rau nej.

14 Leej Ntuj Plig Ntshiab yog thawj feem hauv lub cuab tam uas peb yuav txais. Nws npaj txoj kev txhiv txhua haiv neeg uas Tswv Ntuj muas los ua nws tug thiab los cav txog Tswv Ntuj lub koob meej

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Mas Kos : Tshooj : 6 Nqe : 7 – 13

Lub ntsiab lus : Cov neeg xav tshaj Ntuj Lus. Lawv mus xyuas sawv daws, lawv tsis txhob npaj ntau yam. Lawv tsuas npaj cev Tswv Ntuj lo Lus.

7 Nws hu Pab Kaum Ob los cuag nws, ces nws xa lawv ua tej pab ob leeg mus. Nws pub hwj huam ntiab dab tsis huv rau lawv.

8 Yes Xus qhia lawv kom txhob nqa dab tsi taug kev li, tsuas nqa tib rab pas nrig xwb. Txhob ntim mov, txhob nqa hnab ruas, txhob ntim xim nyiaj rau hauv duav siv.

9 Nws hais tias : « Nej rau khau khiab xwb, txhob hnav ob lub tsho. »

10 Yes Xus tseem hais rau lawv tias : « Nej chaws mus hauv lub tsev twg, nej yuav nyob hauv lub tsev ntawd mus txog
hnub nej rov qab.

11 Yog qhov chaw twg tsis txais nej, thiab luag tsis mloog nej, nej tso qhov chaw ntawd tseg, nej nchos cov plua av lo nej qab xib taws pov tseg, cia ua tim khawv txiav txim rau lawv. »

12 Cov thwj tim tawm mus, lawv tshaj kom tsoom sid tig los hloov siab tshiab.

13 Lawv ntiab ntau tus dab phem, thiab lawv muab roj pleev ntau leej tuag tes tuag taw, thiab kho ntau tus neeg mob
zoo.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj