Niam Mab Liab nce mus saum ntuj

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Qhib Yav tom Ntej : Tshooj : 11 Nqe :19a; Tshooj : 12 Nqe : 1 – 6a; 10ab

Lub ntsiab lus : Ob tug tim khhawv

19 Ces Tswv Ntuj lub Tuam Tsev nyob saum ntuj qhib los. Lub Xab Cog Lus hauv Kem Ntshiab tawm los. Muaj xob
laim, muaj ib co suab nrov, xob quaj nroo ntws, lub ntiaj teb qeeg ib zag, thiab lawg poob hlob hlob.

1 Muaj ib lub cim loj tas nrho tshwm nyob saum ntuj : yog ib tug Poj Niam hnav lub hnub. Lub hli nyob hauv nws qab xib taws. Kaum ob lub hnub qub vij nws taub hau.

2 Tus Poj Niam ntawd xeeb tub lawm. Nws ntsaj mob, vim nws tab tom daws cev.

3 Tseem muaj dua ib lub cim tshwm tuaj nyob saum ntuj : ib tug niag Zaj loj kawg, liab ploog cuag hluav taws. Nws muaj xya lub taub hau thiab kaum tus kub. Txhua lub taub hau ntoo ib lub kauj kub.

4 Nws tus ko tw cheb cov hnub qub saum ntuj tas lawm ib feem peb. Nws muab pov los rau hauv ntiaj teb. Tus Zaj sawv ntsug ntawm tus poj niam uas tab tom daws cev xub ntiag, npaj nqos tus me nyuam uas tus poj niam yuav yug.

5 Tus Poj Niam yug tau tus me nyuam, yog ib tug me tub : yog tus yuav tuav ib rab cwj hlau coj tas txhua haiv neeg. Luag nqa tus me nyuam mus rau Tswv Ntuj, nyob ze ntawm Tswv Ntuj lub theej kiab.

6 Hos tus Poj Niam khiav mus nyob hauv teb chaws suab puam : nws mus nyob hauv qhov chaw uas Tswv Ntuj
npaj rau nws, thiaj yuav muaj tus yug mov rau nws ib txhiab ob puas rau caum hnub.

10 Ces kuv hnov ib lub suab nrov saum ntuj tuaj tias : “Zaum no, kev yeej, kev muaj hwj huam, peb tus Tswv Ntuj txoj kev ua Vaj, thiab nws Leej Pleev lub hwj huam los txog lawm. Vim tus niag uas liam rau peb cov kwv tij nruab hnub hmo ntuj, nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag, nws poob rau puag hauv lawm

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Kos Lis Nthos : Tshooj : 15 Nqe : 20 – 27a

Lub ntsiab lus : muaj kev sawv rov los

20 Tab sis tsis yog zoo li ntawd. Leej Pleev sawv hauv cov tuag rov los lawm tiag. Nyob hauv ib tsoom neeg uas mus
tsaug zog lawm, mas Leej Pleev yog thawj tug uas tau sawv rov los.

21 Tim ib tug neeg, mas txoj kev tuag thiaj li txeem los. Tab sis ib tug neeg rov coj tau txoj kev sawv rov los rau cov
tuag.

22 Sawv daws tuag nyob hauv As Das. Kos Lis Nthos Tsab Ib, Zaj, Tab sis sawv daws yuav ciaj rov los nyob
hauv Leej Pleev.

23 Nyias muaj nyias lub sij hawm sawv rov los : tus xub sawv, yog Leej Pleev, nws yog tus ntaus thawj. Thaum txog Leej Pleev lub Hnub Nyoog tawm rov los, mas Leej Pleev cov neeg yuav sawv rov los.

24 Thaum ntawd yuav yog lub zim txwv kawg : Leej Pleev yuav rhuav cov vaj, cov tswj lub ntiaj teb, thiab cov muaj hwj
huam, ces nws yuav muab lub hwj chim ua vaj cob rov rau Leej Txiv Tswv Ntuj.

25 Leej Pleev yuav ua vaj mus txog lub caij Leej Txiv tso tsoom yeeb ncuab tas tib si rau hauv nws qab xib taws.

26 Tus yeeb ncuab kawg, uas nws yuav rhuav, yog txoj kev tuag.

27 Vim nws tau tas puas tsav yam nyob hauv nws qab xib taws lawm.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 1 Nqe : 39 – 56

Lub ntsiab lus : Mab Liab mus xyuas Es Lis Xas Npes.

39 Tau ob peb hnub, ces Mab Liab sawv ev mus, nws rau siab ntso mus pem toj siab, rau ib lub nroog nyob xeev Yus Das.

40 Nws chaws mus hauv Ntxas Kas Lias tsev, nws foom lus nyob kaj lug rau Es Lis Xas Npes.

41 Thaum Es Lis Xas Npes hnov Mab Liab foom kev kaj lug, mas nws tus me nyuam dhia hauv nws plab, thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab los nyob puv hauv Es Lis Xas Npes.

42 Ces Es Lis Xas Npes tsa suab hlo hais nrov nrov tias : « Koj tau koob tau hmoov tshaj ib tsoom poj niam huv tib si, thiab lub txiv txi hauv koj lub cev tau koob tau hmoov.

43 Ua cas Ntuj thiaj pub kom kuv tus Huab Tais leej niam tuaj xyuas kuv ?

44 Koj saib, thaum kuv hnov dheev koj lub suab foom kev kaj lug nrov txog kuv pob ntseg, tus me nyuam hauv kuv plab dhia zoo siab.

45 Tus tau ntseeg tias cov lus Huab Tais hais rau nws yuav tsheej xeeb, mas nws txoj hmoov zoo ! »

46 Ces Mab Liab hais tias : « Kuv tus plig cav txog Huab Tais lub hwj chim,

47 kuv lub tswv yim hom khaj nyob hauv Tswv Ntuj, tus Cawm kuv,

48 vim nws dauv muag ntsia nws tus ntxhais txib hauv txheej qis. Vim li ntawd, txij no mus, txhua tiam neeg yuav
hais tias kuv txoj hmoov zoo,

49 vim tus Muaj Hwj Huam ua tej yam loj rau kuv, nws lub npe Ntshiab.

50 Nws lub siab hlub roos cov neeg hwm nws tiam dhau tiam.

51 Nws sab npab nthuav nws lub zog rau sawv daws pom. Cov neeg uas lub siab muab hlob, Huab Tais ua kom
lawv tawg.

52 Huab Tais nchuav cov muaj hwj huam poob ntawm lawv lub theej kiab. Nws tsa cov neeg hauv txheej qis kom
siab.

53 Nws pub tej yam zoo rau cov neeg tshaib noj seem noj so, hos nws ntiab cov neeg muaj rov qab mus tes qhuav.

54 Huab Tais pab nws tus tub txib His Xas Lais, vim nws nco ntsoov tias nws lub siab hlub neeg,

55 nws ua raws li nws tau tshaj rau peb cov yawg koob, nws ua zoo tas nrho rau Has Nplas Has thiab Has Nplas Has cov xeeb ntxwv mus ib txhiab ib txhis. »

56 Mab Liab nrog Es Lis Xas Npes nyob peb lub hlis tej, ces nws rov mus tsev.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj