Hnub chiv 22 ntawm lub caij nruab xyoo. Xyoo B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Phau 5: Tshooj : 4 Nqe : 1- 2 ; 6 -8

Lub ntsiab lus : Yog tsoom neeg ntseeg mloog Tswv Ntuj cpv mis qjoa ùas mawv yuav yog ib co neeg thoob tsib dua cov.

1 « Cov His Xas Lais, zaum no nej mloog txoj cai lij choj, thiab tej kab lis kev cai uas kuv qhia nej hnub no, kom nej coj raws nraim txoj cai ntawd. Ces nej yuav muaj txoj sia, thiab nej yuav tau mus nyob hauv lub teb chaws uas nej cov
yawg koob tus HUAB TAIS Tswv Ntuj muab rau nej nyob, kom nej tau txais los ua nej tug.

2 Nej yuav tsis txhob ntxiv ib lo lus rau qhov kuv qhia nej ua, tsis txhob tso ib lo lus pov tseg. Nej yuav khaws nej tus HUAB TAIS Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia raws nraim li kuv ceeb toom rau nej.

6 Nej yuav mloog, yuav coj raws nraim cov lus qhia ntawd, nej thiaj yuav ua,neeg thoob tsib, ua neeg ntse nyob
ntawm cov pej kum neeg xub ntiag. Thaum lawv hnov hais txog txoj cai no,lawv yuav tsa suab hlo hais tias : Tsuas
muaj ib haiv neeg xwb thiaj thoob tsib thiab ntse, yog haiv neeg loj ntawd ! »

7 Haiv neeg twg thiaj muaj ib tug Huab Tais nyob ze lawv li peb tus HUAB TAIS Tswv Ntuj nyob ze peb niaj zaus peb hu
txog nws ?

8 Haiv neeg twg thiaj muaj ib txog cai lij choj thiab ib co kab lis kev cai ncaj npaum li Txoj Cai uas kuv muab
cev rau nej hnub no ? »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Yas Kos : Tshooj : 1 Nqe : 17- 18; 21b – 22; 27

Lub ntsiab lus: Tswv Ntuj cpv lus uas peb txais nyob hauv peb cov Txoos Teev Ntuj, peb yuav khaws tseg thiab nco ntsoov mus li nyob hauv peb tej hauj lawm.

17 cov txiaj ntsim zoo thiab cov paj tshab tsis muaj chaw xyeej, yog tuaj saum ntuj tuaj tas huv si, yog Leej
Txiv, uas nws ua kom txhua yam pom kev, tso nqes los tas huv tib si. Nyob hauv nws, tsis muaj ib yam txawj hloov,
los txawj puas.

18 Leej Txiv pom zoo hais ib lo lus tseeb yug peb, kom peb ua thawj cov txiv txi hauv txhua yam uas nws tsim los. Nej
qhib ib lub siab zoo txais Tswv Ntuj Lo Lus uas nws muab cog rau hauv nej. Lo Lus ntawd yuav cawm nej tus plig.

22 Nej coj Lo Lus mus ua neej. Nej txhob cia li mloog Lo Lus xwb, nej txhob rov dag nej. 23 Tus neeg uas mloog Lo
Lus tab sis tsis ua raws, mas nws zoo li ib tug neeg ntsia lub ntsej muag uas Ntuj tsim rau nws, hauv ib daim tsom iav,

24 nws ntsia ib muag, nws cia li mus, tsis nco qab tias nws lub ntsej muag zoo li cas.

25 Tiam sis tus muab siab rau kawm ib txog cai kom nto ntsis, mas txoj cai pub kev ywj pheej rau nws, ces nws nyob
nraim hauv txoj cai ntawd, nws tsis ua ib tug neeg mloog tas nrho xwb, twb hnov qab lawm : nws yog ib tug neeg tuav txoj cai, mas nws tau nyob kaj siab, vim nws ua raws txoj cai.

26 Yog muaj ib tug xav tias nws hwm Ntuj, tiam sis nws tsis cheem nws lub ncauj, mas nws rov dag rau nws xwb :
nws txoj kev hwm Ntuj tsis tsim ib qho dab tsi zoo.

27 Txoj kev hwm Ntuj huv tsis lo ib yam qias, uas nyob ze ntawm peb Txiv Tswv Ntuj yog txoj no : yog mus xyuas cov me nyuam ntsuag thiab cov poj ntsuam uas raug kev tu siab, yog txuag yus lub siab kom txhob tsuas ib teev qias, yog nyob deb lub qab ntuj neeg.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Mas Kos : Tshooj : 7 Nqe : 1 – 8; 14 – 15; 21 – 23

Lub ntsiab lus : Thaum peb teev dab, peb yuav tsum caiv ub caiv no kom txhob muaj txhaum? Nyem no, peb ntseeg txog Yes Xus nws tsuas xav kom peb coj lub siab ntshiab.

1 Cov Fas Lis Xais thiab tus puav Kws Ntawv Ntshiab tuaj Yes Lus Xas Les tuaj, lawv sib sau ntsauv Yes Xus.

2 Lawv pom tus puav thwj tim xuas tes tsis huv noj mov, yam li lawv tsis xub ntxuav tes,

3 vim tias cov Fas Lis Xais, thiab tas cov Yus Das huv tib si, mas lawv tsis noj mov yog lawv tsis xub
ntxuav tes zoo zoo tso.

4 Thaum lawv mus kav kiab kav khw rov los, yog lawv tsis tau xub pov dej rau tso, mas lawv tsis noj mov. Tseem muaj ntau yam uas cov Yus Das ua raws li tej laus qhia kom ua : ntxuav khob, ntxuav hub, thiab ntxuav tais tooj dag.

5 Vim li ntawd, cov Fas Lis Xais thiab cov kws Ntawv Ntshiab thiaj nug Yes Xus tias : « Ua cas koj cov thwj tim tsis ua raws li tej laus kev cai ib txwm qhia kom ua, lawv cia li xuas tes tsis huv noj mov ? »

6 Yes Xus hais rau lawv tias : « Neeg zoo sab nraud, His Xais hais raug nej kawg, Ntawv thiaj sau tseg tias : Haiv neeg no tsuas hwm kuv saum di ncauj, lawv lub siab nyob deb kuv.

7 Lawv lam teev kuv dag, lawv muab neeg tej kab ke los nthuav xws li yog Ntuj lus qhia !

8 « Nej tso Tswv Ntuj lo lus qhia tseg, nej muab nej khi rau neeg tej kev cai. »

14 Yes Xus rov hu tsoom sid los ntawm nws, ces nws hais rau lawv tias : « Tas nej sawv daws, nej mloog kuv kom
nej to taub mog !

15 Tsis muaj dab tsi nyob sab nraum neeg lub cev, uas nkag rau hauv neeg, yuav ua kom neeg tsis huv.
Yam ua kom neeg tsis huv yog yam tawm hauv neeg los.

21 Vim tej yam phem uas txhawv hauv neeg nruab siab los yog : kev ua dev ua npua, ua tub sab, tua neeg,

22 deev luag txij nkawm, cuaj khaum, lim hiam, ua cuav, ntxias luag ua plees ua yi, khib, xyav luag moo, muab hlob, ywj fab ywj fwj.

23 Txhua hom kev phem no tawm sab hauv los, mas thiaj ua kom neeg tsis huv. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj