Hnub chiv 24 ntawm lub caij nruab xyoo. Xyoo B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

His Xais : Tshooj : 50 Nqe : 5 – 9a

Lub ntsiab lus : Tus Yaj Saub cav txog Tswv Ntuj tus tub txib uas yog Yes Xus. Peb kuj yuav xyaum ua Tswv Ntuj cov tub txib tshiab.

5 HUAB TAIS Tswv Ntuj qhib kuv pob ntseg, mas kuv tsis npau taws, kuv tsis yig, kuv tsis thaub qab.

6 Lawv ntaus kuv, mas kuv tig kuv nraub qaum rau lawv ntaus. Lawv xav rho kuv cov hwj txwv, mas kuv tig kuv sab plhu
rau lawv. Lawv xav ib tawg ncuav rau kuv thiab xav nto qaub ncaug rau kuv ntsej muag, los kuv tsis fee plhu rau lawv.

7 Tab sis HUAB TAIS Tswv Ntuj tsom kwm kuv, vim qhov ntawd mas kuv tsis poob ntsej muag. Ces kuv ua kuv ntsej muag tawv li pob zeb. Kuv paub tias kuv yuav tsis raug kev txaj muag.

8 Tus pom tias kuv siab ncaj, nws nyob ze kuv, leej twg yuav txiav txim tau tias kuv muaj txhaum ? Kom peb ua ke tuaj
ntawm lub rooj txiav txim mas ! Leej twg yog tus tau mus kom kuv rau cov nom txiav txim ? Kom nws kaj tsij txav los
cuag kuv saib !

9 Ntsia saib ! HUAB TAIS Tswv Ntuj tsom kwm kuv ! Leej twg yuav txiav txim rau kuv tau ? Muaj tseeb ! Sawv daws yuav txawj ntshaus xws li ib ce tsoos uas kab yaim. Lawv lub cev yuav liam txwv tas. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Yas Kos : Tshooj : 2 Nqe : 14 – 18

Lub ntsiab lus : Tus ntseeg txog Tswv Ntuj tiag nws ua cov hauj lwm nyiam luag tej, vim Tswv Ntuj qhia kom sib nyiam sib hlub.

14 Kuv cov kwv tij, thaum ib tug tsis ua cov hauj lwm, yog nws hais tias : “Kuv lub siab ntseeg”, mas nws txoj kev ntseeg
muaj qab hau dab tsi ? Lub siab ntseeg puas cawm tau nws ?

15 Thaum ib tug kwv, los ib tug muam, tsis muaj dab tsi hnav, thiab tsis muaj mov txaus noj txwm hnub,

16 yog nej ib tug hais rau lawv tias: “Nej mus nyob kaj siab lug mog ! Nej mus nte taws sov so, nej noj tsau npo
mog !” Tab sis nej tsis tau pub dab tsi pab lawv lub cev, mas nej lo lus muaj qab hau dab tsi ?

17 Hais txog txoj kev ntseeg, kuj zoo li ntawd. Yog kev ntseeg tsis muaj cov hauj lwm pab luag, mas kev ntseeg tuag lawm.

18 Qee tus hais tias : “Koj muaj lub siab ntseeg, hos kuv muaj cov hauj lwm zoo.” Yuav teb rau nws tias : “Koj muab koj
lub siab ntseeg tsis ua cov hauj lwm rau kuv pom, ces kuv yuav muab kuv lub siab ntseeg cov hauj lwm rau koj pom.”

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Mas Kos : Tshooj : 8 Nqe : 27 – 35

Lub ntsiab lus : Yes Xus ib txhij yog tus Huab Tais Pleev, thiab yog Tswv Ntuj tus Tub txib raug luag hiam, Yes Xus cov thwj tim kuj ib txhij txais Yes Xus lub hwj chim thiab nws txoj kev txom nyem.

27 Yes Xus nrog nws cov thwj tim mus rau cov zos nyob cheeb tsam ntawm Xes Ntxas Les Fis Lis Pos. Thaum lawv mus
kev, Yes Xus nug cov thwj tim li no : « Luag tej hais tias kuv yog leej twg ? »

28 Cov thwj tim teb tias : « Ib txhia hais tias koj yog Zam Ntxuav Plig, ib txhia hais tias koj yog Es Lias, hos ib txhia hais tias koj yog ib tug hauv cov yaj saub. »

29 Yes Xus nug lawv tias : « Hos nej, mas nej hais tias kuv yog leej twg ? » Pob Zeb teb rau Yes Xus tias :
« Koj yog Leej Pleev. »

30 Ces Yes Xus txwv lawv nruj kom txhob hais txog nws rau leej twg li.

31 Yes Xus pib qhia cov thwj tim hais tias : « Neeg Leej Tub yuav tsum raug txom nyem loj. Cov txwj laus, cov thawj leej
choj thiab cov thoob xwm yuav muab nws xyeeb pov tseg ; luag yuav muab nws tua. Peb hnub tom qab, nws yuav sawv rov los.

32 Yes Xus qhia tej ntawd tshab plaws. Pob Zeb rub Yes Xus los ntawm nws, ces Pob Zeb nroo rau Yes Xus.

33 Tab sis Yes Xus tig ntsia cov thwj tim, nws cem Pob Zeb hnyav ncawv tias : « Xas Tas, koj lawv kuv qab ! Vim cov lus
koj xav tsis yog Tswv Ntuj cov lus, yog neeg cov lus xwb ! » Kev ua Yes Xus thwj tim.

34 Yes Xus hu tsoom sid thiab cov thwj tim los, nws hais rau lawv tias : « Yog leej twg xav los raws kuv, nws yuav
tsum nrauj nws, nws yuav kwv nws tus ntoo cuam, nws yuav lawv kuv qab.

35 Vim leej twg xav cawm nws txoj sia, mas nws yuav plam nws txoj sia. Hos leej twg plam nws txoj sia vim kuv thiab vim lub Moo Zoo, mas nws cawm nws txoj sia

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj