Hnub chiv 27 ntawm lub caij nruab xyoo. Xyoo B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Hauv paus : Tshooj : 2 Nqe ; 18 – 24

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj tsim txiv neej thiab poj niam sib phim. Vim Tswv Ntuj xav kom txiv neej thiab poj niam ua tej nkawm sib nyiam sib hlub tas ib sid.

18 HUAB TAIS Tswv Ntuj hais tias : « Cia txiv neej nyob ib leeg mas tsis zoo. Kuv yuav ua ib tug pab nws kom phim
nws. »

19 HUAB TAIS Tswv Ntuj thiaj muab av los puab tas puas tsav yam tsiaj qus thiab tas puas tsav yam noog ya saum
ntuj. Nws coj los rau tus txiv neej xyuas saib nws yuav tis npe li cas rau. Txhua yam tsiaj yuav muaj lub npe raws li tus
txiv neej tis rau.

20 Tus txiv neej tis npe rau tas txhua hom tsiaj nyeg, rau cov noog ya saum ntuj, thiab rau tas txhua hom tsiaj qus, tiam sis nws nrhiav tsis tau ib tug pab nws thiab phim nws.

21 HUAB TAIS Tswv Ntuj tso ib tug dab ntub hlob laum tus txiv neej, ces nws tsaug zog lawm. Tswv Ntuj rho nws ib
tug tav tawm los, nws rov kaw lub qhov zoo li qub.

22 HUAB TAIS Tswv Ntuj muab tus tav uas nws rho ntawm tus txiv neej los puab ua ib tug poj niam. Tswv
Ntuj coj los rau tus txiv neej saib.

23 Tus txiv neej nqua suab hlo tias : « Zaum no, tus no yog tseem txha ntawm kuv txha thiab tseem nqaij ntawm kuv
nqaij tiag ! Tus no yuav hu ua ‘poj niam,’ vim tus no tawm ntawm txiv neej los ! »

24 Vim li no txiv neej thiaj tso niam tso txiv tseg, mus npuab nws tus poj niam, ces nkawd ua ib lub cev nqaij xwb.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Hes Nplaws : Tshooj : 2 Tshooj : 9 – 11

Lub ntsiab lus : Vim Yes Xus yog tus yuav pab tas zeej tsoom mas Tswv Ntuj thiaj kheev kom Yes Xus raug txom nyem, ces Yes Xus yog tus ntshiab thiab nws ua kom neeg ntshiab tuaj.

9 Yes Xus tau txo nws qis dua cov Tshiab ib me ntu, ces peb pom nws tau lub hwj chim thiab lub koob meej roos nws, vim nws tau txais txoj kev tuag. Nws yuav tsum saj txoj kev tuag, nws thiaj pab tau txhua tus neeg. Tswv Ntuj lub txiaj ntsim mus li ntawd.

10 Vim tias, tus tsim tas puas tsav yam los kom puas tsav yam ntawd tsob hwb nws, mas nws xav coj neeg tej tub ki coob coob mus txais koob meej thiab txais kev cawm. Phim nws yuav cia tus Ntaus Thawj raug txom nyem kom nws ntshiab tuaj.

11 Vim tus ua tau kom luag ntshiab, thiab cov txais kev ntshiab, lawv puav leej tawm ntawm ib lub hauv paus los.
Vim li ntawd, tus ua tau kom luag ntshiab, thiaj tsis txaj muag hu cov txais kev ntshiab ua nws cov kwv.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Mas Kos : Tshooj : 10 Nqe : 2 – 16

Lub ntsiab lus : Yes Xus tshaj tias Tswv Ntuj tsis kheev kom ob niam txiv sib nrauj.

2 Ib cov Fas Lis Xais xav sim Yes Xus, ces lawv txav los nug nws tias : « Ib tug txiv neej yuav nrauj nws poj niam
puas tau ? »

3 Yes Xus teb rau lawv tias : « Mais Xes qhia dab tsi rau nej ? »

4 Lawv teb tias : « Mais Xes kom ua ntawv nrauj tso thiaj nrauj tau. »

5 Yes Xus teb rau lawv tias : « Yog vim nej lub siab txhav dhau, Mais Xes thiaj sau txoj cai ntawd. 6 Tab sis,
thaum chiv lub keeb tsim neeg, Tswv Ntuj tsim nkawd ua txiv neej, thiab poj niam.

7 Vim li ntawd, txiv neej yuav tso nws niam nws txiv tseg,

8 nkawd ob leeg yuav ua ib lub cev nqaij xwb. Ua li mas nkawd tsis yog ob leeg lawm, nkawd yog ib lub cev nqaij xwb.

9 Yog vim qhov no, mas yam uas Tswv Ntuj muab sau los ua ke, neeg yuav tsis txhob muab cais.

10 Thaum lawv rov los txog tsev, cov thwj tim rov nug Yes Xus txog qhov ntawd.

11 Ces Yes Xus hais rau lawv tias : « Tus txiv neej twg nrauj nws poj niam, ho rov yuav dua lwm tus, mas nws yog ib tug
muaj txij nkawm mus deev luag, nws ua txhaum rau thawj tug.

12 Hos tus poj niam twg nrauj nws tus txiv, rov yuav dua lwm tus, mas nws yog ib tug muaj txiv mus deev hluas.”

13 Luag coj ib co me nyuam tuaj rau Yes Xus kom Yes Xus kov lawv, tab sis cov thwj tim cem lawv hnyav.

14 Yes Xus pom li ntawd, nws npau taws, nws hais rau lawv tias : « Nej cia cov me nyuam tuaj cuag kuv, nej
txhob txwv lawv. Yog cov neeg uas zoo li cov me nyuam no thiaj yuav tau Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej los ua lawv tug.

15 Kuv hais tseeb rau nej : leej twg tsis txais Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li ib,tug me nyuam, mas nws yuav mus tsis tau hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.

16 Ces Yes Xus puag cov me nyuam, nws tsa tes rau saum lawv, nws foom hmoov zoo rau lawv.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Nyeem zaj luv

Mas Kos : Tshooj : 10 Nqe : 2 – 12

Lub ntsiab lus : Nug txog kev sib nrauj.

2 Ib cov Fas Lis Xais xav sim Yes Xus, ces lawv txav los nug nws tias : « Ib tug txiv neej yuav nrauj nws poj niam
puas tau ? »

3 Yes Xus teb rau lawv tias : « Mais Xes qhia dab tsi rau nej ? »

4 Lawv teb tias : « Mais Xes kom ua ntawv nrauj tso thiaj nrauj tau. »

5 Yes Xus teb rau lawv tias : « Yog vim nej lub siab txhav dhau, Mais Xes thiaj sau txoj cai ntawd.

6 Tab sis, thaum chiv lub keeb tsim neeg, Tswv Ntuj tsim nkawd ua txiv neej, thiab poj niam.

7 Vim li ntawd, txiv neej yuav tso nws niam nws txiv tseg,

8 nkawd ob leeg yuav ua ib lub cev nqaij xwb. Ua li mas nkawd tsis yog ob leeg lawm, nkawd yog ib lub cev nqaij xwb.

9 Yog vim qhov no, masyam uas Tswv Ntuj muab sau los ua ke, neeg yuav tsis txhob muab cais.

10 Thaum lawv rov los txog tsev, cov thwj tim rov nug Yes Xus txog qhov ntawd.

11 Ces Yes Xus hais rau lawv tias : « Tus txiv neej twg nrauj nws poj niam, ho rov yuav dua lwm tus, mas nws yog ib tug
muaj txij nkawm mus deev luag, nws ua txhaum rau thawj tug.

12 Hos tus poj niam twg nrauj nws tus txiv, rov yuav dua lwm tus, mas nws yog ib tug muaj txiv mus deev hluas.”

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj