Hnub chiv 28 ntawm lub caij nruab xyoo. Xyoo B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Thoob Tsib : Tshooj : 7 Nqe : 7 – 11

Lub ntsiab lus : Xas Los Moos saib kev thoob tsib muaj nqis.

7 Kuv tau thov Ntuj ces Ntuj pub kev txawj kev ntse rau kuv. Kuv hu txog Ntuj ces lub tswv yim thoob tsib los
nyob saum kuv.

8 Kuv nyiam kev thoob tsib dua tsoom vaj cov cwj thiab cov theej kiab. Kuv muab nyiaj txiag los piv rau
kev thoob tsib ces kuv saib nyiaj txiag yog tej yam khoob ntshuv.

9 Kuv saib lub hlaws npliag deg uas zoo nkauj tshaj cov, muaj nqes tsis npaum kev thoob tsib. Yog muab tas cov kub huv tib si los piv rau kev thoob tsib, mas tej kub ntawd tsuas yog zoo li xuab zeb. Muab nyiaj tso ze ntawm kev thoob tsib, nyiaj yog zoo li av nkos.

10 Kuv nyiam kev thoob tsib dua kev noj qab nyob zoo thiab kev zoo nkauj zoo nraug. Kuv nyiam kev thoob tsib dua
qhov pom kev, vim kev thoob tsib ci ntsa mus li tsis muaj caij nphob.

11 Kev thoob tsib coj tas puas tsav yam zoo nrog nws tuaj rau kuv. Nws txhais tes pub ib lub cuab tam nplua nuj ntsuas
tsis tau rau kuv.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Hes Nplaws : Tshooj : 4 Nqe : 12 – 13

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj paub peb nruab siab. Peb zais siab tsis tau rau nws, Nws lo lus kuj txiav txim rau peb.

12 Kwv tij, nej yuav ceev faj, tsam nyob hauv nej muaj ib tug siab phem tsis xav ntseeg, ces nws txav mus deb ntawm tus Tswv Ntuj muaj txoj sia.

13 Nej yuav niaj hnub sib txhawb. Nej tsis txhob muaj ib tug cia kev txhaum ntxias nws kom nws ua siab txhav.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Mas Kos : Tshooj : 10 Nqe : 17 – 30

lub ntsiab lus : Tus nyiam Tswv Ntuj tiag mas kawg nws yuav nyiam ua neeg tsis muaj. Nws yuav tso tas txhia yam tseg kom tau raws Yes Xus mus.

17 Thaum Yes Xus yuav sawv kev mus, muaj ib tug neeg khiav los txhos caug ntawm Yes Xus xub ntiag, nws nug tias :
« Xib Hwb siab zoo, kuv yuav ua dab tsi thiaj yuav tau txais txoj sia nyob mus li los ua cuab tam ? »

18 Yes Xus hais rau nws tias : « Vim li cas koj hais tias kuv siab zoo ? Tsis muaj leej twg siab zoo, tsuas kawg
Tswv Ntuj tib leeg xwb.

19 Koj paub cov lus qhia tias : koj txhob tua neeg, txhob zes luag txij luag nkawm, txhob ua tub sab, txhob ua tim khawv cuav, txhob ua luam cuav, hwm koj niam koj txiv. »

20 Tus neeg ntawd teb rau Yes Xus tias : « Xib Hwb, txij thaum kuv yav hluas los, kuv yeej coj raws nraim li ntawd. »

21 Yes Xus ntsia nws, ces Yes Xus nyiam nws. Nws hais rau tus neeg ntawd tias : « Tsuas tshuav ib yam xwb koj tsis tau ua : koj mus, koj muab koj lub cuab tam muag, muab tus nqi pub rau cov pluag, koj yuav tau ib lub cuab tam muaj nqis
nyob saum ntuj. Ces koj los raws kuv. »

22 Tus neeg ntawd hnov lo lus no, nws lub ntsej muag ntshaus tas, ces nws rov mus tu siab nrho, vim nws muaj cuab yeej cuab tam ntau.

23 Ces Yes Xus ntsia ib ncig nws, nws hais rau cov thwj tim tias : « Cov neeg nplua nuj mus hauv Tswv Ntuj
lub Ceeb Tsheej mas nyuaj npaum no! »

24 Cov thwj tim yoob tas rau cov lus no. Tab sis Yes Xus rov hais rau lawv tias : « Kuv cov me nyuam, kev mus hauv Tswv
Ntuj lub Ceeb Tsheej mas yeej nyuaj npaum no !

25 Ib tug ntxhuav yuav nkag hauv lub qhov koob yooj yim dua ib tug nplua nuj nkag mus hauv Tswv Ntuj lub
Ceeb Tsheej. »

26 Cov thwj tim yim huab yoob heev. Lawv sib tham tias : « Leej twg thiaj yuav txais kev cawm ? »

27 Yes Xus ntsia lawv, nws hais tias : « Yog neeg ua neeg xwb, mas yeej tsis tau li, tab sis Tswv Ntuj ua tau. Vim Tswv
Ntuj ua tau tas ib puas tsav yam. »

28 Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : “Peb, mas peb tso ib puas tsav yam tseg, peb los raws koj.”

29 Yes Xus hais tias : « Kuv hais tseeb rau nej, tsis muaj ib tug neeg uas tau tso vaj tse, kwv tij, muam,
niam thiab txiv, me tub me nyuam, thiab liaj teb tseg vim kuv thiab vim lub Moo Zoo,

30 uas yuav tsis tau txais ib puas npaug ntawm vaj tse, kwv tij, muam, niam, txiv, me tub me nyuam, liaj teb,
ntxiv rau kev raug luag hiam txij hnub ntawd mus, thiab lwm tiam, nws yuav txais txoj sia nyob mus li.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

los nyeem zaj lus :

Mas Kos : Tshooj : 10 Nqe : 17 – 27

lub ntsiab lus : Tus nyiam Tswv Ntuj tiag mas kawg nws yuav nyiam ua neeg tsis muaj. Nws yuav tso tas txhia yam tseg kom tau raws Yes Xus mus.

17 Thaum Yes Xus yuav sawv kev mus, muaj ib tug neeg khiav los txhos caug ntawm Yes Xus xub ntiag, nws nug tias :
« Xib Hwb siab zoo, kuv yuav ua dab tsi thiaj yuav tau txais txoj sia nyob mus li los ua cuab tam ? »

18 Yes Xus hais rau nws tias : « Vim li cas koj hais tias kuv siab zoo ? Tsis muaj leej twg siab zoo, tsuas kawg
Tswv Ntuj tib leeg xwb.

19 Koj paub cov lus qhia tias : koj txhob tua neeg, txhob zes luag txij luag nkawm, txhob ua tub sab, txhob ua tim khawv cuav, txhob ua luam cuav, hwm koj niam koj txiv. »

20 Tus neeg ntawd teb rau Yes Xus tias : « Xib Hwb, txij thaum kuv yav hluas los,
kuv yeej coj raws nraim li ntawd. »

21 Yes Xus ntsia nws, ces Yes Xus nyiam nws. Nws hais rau tus neeg ntawd tias : « Tsuas tshuav ib yam xwb koj tsis tau ua : koj mus, koj muab koj lub cuab tam muag, muab tus nqi pub rau cov pluag, koj yuav tau ib lub cuab tam muaj nqis
nyob saum ntuj. Ces koj los raws kuv. »

22 Tus neeg ntawd hnov lo lus no, nws lub ntsej muag ntshaus tas, ces nws rov mus tu siab nrho, vim nws muaj cuab yeej cuab tam ntau.

23 Ces Yes Xus ntsia ib ncig nws, nws hais rau cov thwj tim tias : « Cov neeg nplua nuj mus hauv Tswv Ntuj
lub Ceeb Tsheej mas nyuaj npaum no! »

24 Cov thwj tim yoob tas rau cov lus no. Tab sis Yes Xus rov hais rau lawv tias : « Kuv cov me nyuam, kev mus hauv Tswv
Ntuj lub Ceeb Tsheej mas yeej nyuaj npaum no !

25 Ib tug ntxhuav yuav nkag hauv lub qhov koob yooj yim dua ib tug nplua nuj nkag mus hauv Tswv Ntuj lub
Ceeb Tsheej. »

26 Cov thwj tim yim huab yoob heev. Lawv sib tham tias : « Leej twg thiaj yuav txais kev cawm ? »

27 Yes Xus ntsia lawv, nws hais tias : « Yog neeg ua neeg xwb, mas yeej tsis tau li, tab sis Tswv Ntuj ua tau. Vim Tswv
Ntuj ua tau tas ib puas tsav yam. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj