Hnub chiv 29 ntawm lub caij nruab xyoo. Xyoo B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

His Xais : Tshooj : 53 Nqe : 10 – 11

Lub ntsiab lus : Yes Xus yog Tswv Ntuj tus tub txib sawv peb chaw them peb cov txim txhaum.

10 HUAB TAIS pom zoo tsuj nws tus tub txib, nws ua kom nws tus tub txib raug mob raug nkees.
Yog tus tub txib muab nws lub neej los ua ib thaj txi Ntuj kho kev txhaum, nws yuav muaj xeeb zeej xeeb ntxwv, nws ua kom nws lub hnub nyoog kav ntev, nws txhais tes yuav ua tau raws li HUAB TAIS xav.

11 Vim nws tus plig tau raug txom nyem, nws yuav pom txoj kev pom kev, nws yuav lub siab puv npo vim nws paub txuj. Kuv tus tub txib siab ncaj yuav ua kom ntau leej ncaj tuaj. Tus yuav ris lawv cov txhaum yog nws.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Hes Nplaws : Tshooj : Nqe : 14 – 16

Lub ntsiab lus : Peb muaj Yes Xus ua Leej Choj cev peb lus rau Tswv Ntuj. Nws paub peb zoo. Peb tso siab rau nws mas !

14 Vim peb muaj Tswv Ntuj Leej Tub Yes Xus ua Tuam Leej Choj thiab ua Vaj, nws hla dhau yim txheej cuaj txheej ntuj,
mas peb yuav nyob ruaj nreb hauv txoj kev lees ntseeg.

15 Peb tus Tuam Leej Choj tsis yog ib tug Leej Choj tsis txawj hlub peb cov neeg zog me, rau qhov nws tau raug txoj
kev sim siab txhij txhua ib yam li peb. Tsuas tshuav txoj kev txhaum xwb, nws thiaj tsis raug.

16 Peb kav tsij rhais ruam mus lawm tom ntej. Peb tso siab lug mus kom txog lub theej kiab muaj txiaj ntsim, kom peb tau txais kev khuv leej, kev zam, thiab kev pab ntawm lub theej kiab.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Mas Kos : Tshooj : 10 Nqe : 35 – 45

Lub ntsiab lus : Cov neeg tuav hauj lwm loj nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej, lawv yuav nyiam ua sawv daws cov tub txib mus txog hnub kawg.

35 Ntxes Npes Dais ob tug tub hu ua Yas Kos thiab Zam txav los ze Yes Xus, nkawd hais rau Yes Xus tias :
« Xib Hwb, qhov wb yuav thov ntawm koj, mas wb xav kom koj ua rau wb. »

36 Yes Xus hais rau nkawd tias : « Neb xav kom kuv ua dab tsi rau neb ? »

37 Nkawd hais tias : « Thov koj pub wb ib tug zaum ntawm koj sab xis, ib tug zaum ntawm koj sab laug
nyob hauv koj lub hwj chim. »

38 Yes Xus hais rau nkawd tias : « Neb tsis paub neb thov dab tsi. Neb puas haus taus lub ntim uas kuv yuav
haus ? Thiab txais taus lub cim ntxuav uas kuv yuav txais ?”

39 Nkawd teb tias : “Wb ua tau.” Yes Xus hais rau nkawd tias : “Lub ntim uas kuv yuav haus, neb kuj
yuav haus, thiab lub cim ntxuav uas kuv yuav txais, neb kuj yuav txais.

40 Hos qhov yuav zaum ntawm kuv sab xis los sab laug, tsis yog kuv yuav muab rau neb. Ntuj npaj qhov ntawd rau leej twg, mas yog leej twg tug.”

41 Kaum leej thwj tim hnov li ntawd, lawv tsis txaus siab rau Yas Kos thiab Zam nkawd.

42 Yes Xus hu cov thwj tim los ntawm nws. Nws hais rau lawv tias : « Nej paub tias cov uas luag saib lawv yog
thawj coj hauv cov kuj cuab, mas lawv kav sawv daws xws li ib co tswv. Thiab cov loj yuam sawv daws nruj.

43 Nyob hauv nej, mas yuav tsis zoo li ntawd : leej twg xav ua tus loj nyob hauv nej, nws yuav ua nej tus tub txib.

44 Hos leej twg xav ua tus ntaus thawj hauv nej, nws yuav ua sawv daws tus qhev.

45 Vim tias, Neeg Leej Tub tsis tuaj kom luag tsob hwb nws, nws tuaj tsob hwb sawv daws thiab muab nws txoj sia los ua nqi txhiv coob leej. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

los nyeem zaj lus :

Mas Kos : Tshooj : 10 Nqe : 42 – 45

Lub ntsiab lus : Cov neeg tuav hauj lwm loj nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej, lawv yuav nyiam ua sawv daws cov tub txib mus txog hnub kawg.

42 Yes Xus hu cov thwj tim los ntawm nws. Nws hais rau lawv tias : « Nej paub tias cov uas luag saib lawv yog
thawj coj hauv cov kuj cuab, mas lawv kav sawv daws xws li ib co tswv. Thiab cov loj yuam sawv daws nruj.

43 Nyob hauv nej, mas yuav tsis zoo li ntawd : leej twg xav ua tus loj nyob hauv nej, nws yuav ua nej tus tub txib.

44 Hos leej twg xav ua tus ntaus thawj hauv nej, nws yuav ua sawv daws tus qhev.

45 Vim tias, Neeg Leej Tub tsis tuaj kom luag tsob hwb nws, nws tuaj tsob hwb sawv daws thiab muab nws txoj sia los ua nqi txhiv coob leej. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj